Str 2

čitav svijet. Za te nema granica, svagdje si kod kuće,
jer znadeš raditi. Zato idi na. redovito naukovanje
3—4 godine i izobrazi se poipunoma.

Ako si svršio i nižu srednju školu (gimnaziju,
realku, realnu-gimnaziju, nižu gragjansku školu), a ne
čutiš poziva, da ideš istim putem, posveti se i Ti
jednom od privrednih zvanja. Ova trebaju i te kako
inteligentnih ljudi, a napose kod nas. Mnogo je naših
mjesta propalo, jer nema u njima privrednika širih
pogleda, nema privrednih stvaraoca, koji umiju
iskoristiti sva bogatstva, koji umiju stvarati rad i
kruh i za ostale.

Ne guraj se u podčinovnike, pisare, žandare,
finance i druga slična zvanja, to prepusti drugima, a
ti teži za zvanjem, u kojem ćeš moći stvarati.

Ako su Tiroditelji u stanju, neka Te pošalju u
napredno inostranstvo, tamo ćeš naučiti savršeno Tvoje
znanje. Naučit ćeš druge jezike. Postat ćeš sposobniji,
pa ćeš se vratiti u domovinu stvarati, a ne jadikovati.
Naša je domovina od prirode bogata, ali ipak siro-
mašna, to jest narod je siromašan, jer nije bilo po-
duzetnih privrednika, koji bi umjeli to iskoristiti na
sveopću dobrobit.

Zapamti što piše jedan od maših najjačih pri-
vrednika u Južnoj Americi Miho Mihanović, koji je
bez novčića+došao u Ameriku i samo svojom energi-
jom, željeznom voljom i radom postao jedan od prvih
veleindustrijalaca te zemlje, jednom od mnogih, koji
ga mole za pripomoć: ,Zato dragi prijatelju, ako
hoćete svojoj djeci dobro nemojte njihove misli uzga-
jati u smjeru zavisti “i jadikovanja, nego u smjeru
veselja za rad, ustrajnosti i neprestanog učenja. Ne
treba zato novaca i velikih škola, ne treba da budu
doktori i profesori ili da se izgube po kancelarijama
kao podregjene sile. Jugoslavija je mlada država, ona
leži na raskršću Istoka i Zapada. U takvom djelokrugu
Vaš sin, ako bude voljan i radišan. ako je danas ko-
vački pomoćnik, u svoje vrijeme može postati osnivač
tvornica — ako danas mora raditi u malome dućan-
čiću na selu, nakon godina može postati veliki trgovac“.

Sve ovo dobro promisli, da ne bude prekasno.

Ako si se odlučio za privredno zvanje, obrati se
na zojbliču organizaciju ,Hrv. Radiše“, a ako takove
u blizini nema, onda na središnju upravu ,Hrv.
Radiše“ u Zagrebu.

Moli svoje roditelje, da za Te maruče knjižicu
Savjetnik kod izbora zvanja“, koja je izašla u nakladi
Hrvatskoga Radiše u Zagrebu, u kojoj ćeš maći sve
što je za Te potrebno. :

 

Pisma iz naroda.

Sa sleta na LOPUDU. Lopud, iaj naš Jadranski
dragulj sa svojim prirodnim divnim položajem, zača- g
rava svakog posjetnika. Mjesto se razvija skladno sa
položajem. Hvala amerikancu dobrotvoru g. Kuljevanu
mjesto je zadobilo dražesno obličje sa izgradnjom nove
krasne obale, čekaonice, kao i zgradom škole, dvaju
hotela i drugim lijepim zgradama, što se sada grade.
Novo sagragjeni lagodni put pokraj mora, što vodi
sve do kraja južnog krila, te onda vodi gori na jedan
poviši brežuljak, kroz miomirisne primorske borove,
da opojen tim balsamom i morskim zadahom i neho-
tice sjedneš, te uživaš zamamljivi dah mora i boia i
čarobni vidik. Pod razumnom upravom Lopud može
imati krasnu budućnost, te prednjačiti čitavoj francuskoj
rivjeri. Dok se ovome iskreno radujemo moramo bez
zamjerke pomenuti, da bi Uprava Općine morala izdati
javnu odredbu u pogledu kupanja stranaca, jer mnogi
od tih žalibože prekoračuju svaku granicu pristojnosti.
I muško i žensko skoro se goli kupaju po cijeli dan,
sunčajući se pri moru pokraj glavnog prolaza mjesta,
Što je još pokudnije u takvoj golotinji vucare se po
mjestu bez ikakvog obzira na mješćane. Po noći znadu
činiti takve bakanalije, da se to ne može trpiti, Po-
kudno i žalosno po meke strance, koji se znadu tako
bezobzirno ponašati u jednom skladnom pitomom mjes-
tu. Takova što može biti moderno, ali nipošto skladno
i pristojno. Neka Lopugjani zato stanu ma put tom
zlu, dok je na vrijeme. Općinska Uprava neka odredi
mjesta za kupanje, a strogo zabrani šelati se po mjestu
u kupališnom kostimu i nipošto praviti noćne baka-
nalije. S ovim odredbama može se odalečiti koji po-
jedinac, ali Lopud stim neće ništa izgubiti. Čarobnost
će mjesta i dalje vabiti strance, koji će znati, da Lo-
pugjani drže do svoje časti i obraza nad svakoj drugoj
materijalnoj stečevini. Nekolika izletnika.

TRSTENO. Radičeoština. U našem mjestu služi
kao poštarski poslovač g. Miho Trojanović, u svakom
pogledu dobra i čestita osoba. Svoju službu vrši na
opće zadovoljstvo. Svakome je susretljiv, pa i u vri-
jeme slobodno od službe. Samo da ga se pozove, eto

,NARODNA SVIJEST“

ga da ureduje, da posluži svakoga bez razlike. Ali to
nije dosta ovdašnjoj radićevskoj kliki. Trojica od po-
glavitih radićevaca odlučiše, da ga maknu s mjesta
s razloga, jer nije njihov pristaša, akoprem je kao do-
bar patriot miran i nepristran. Dvojica skalupiše ne-
kakvu lažljivu tužbu, koju oštampaše na pisaći stroj
kod trećega i poslaše preko ruku svoga famoznog
zastupnika na Oblasni Odbor. Ovaj zatim ne budi li-
jen na Direkciju pošta u Split, da tobože naš poštar-
ski Ured recte spomenuti g. Trojanović ne raznaša po
selima poštu redovito. Oklevetani poštarski upravitelj
g. Trojanović pozove se na glavare svih sela pod-
ložnih djelokrugu njegovog ureda. Svi seoski glavari
bez razlike političkih stranaka izjaviše, da redovito
primaju u svoja sela poštu ; od ovih glavara nota bene
neki su dapače i radićeve stanke i s tim dokazaše
očitu klevetu u onoj infamnoj tužbi proti našem poš-
tarskom poslovaču. Sramotno i gadno za ove radićeve
kaponje, koji u našem mjestu najviše vrebaju na kr-
vate, koji nijesu njihovog kalupa. Mi im javno poru-
čujemo .uek se srame, ako imadu maio čistog obraza.

KLIŠEVO. Neurednosti na pošti. U zadnjem broju
potužili smo se, da pošiljka »Narodne Svijesti« broj
31. nije prispjela u svoje pravo vrijeme na poštarski
Ured u Orašcu za sva mjesta razdatne pošte. Vrijedno
je, da se znade za sudbinu dotične pošiljke. Nakon
jedanaest punih dana lutanja prispije napokon ravno
iz Beograda. Da nam je poslata iz Amerike bila bi
prije prispjela! A Dubrovnik, otklen nam je poslata
pošiljka, dalek je od nas samo nekoliko sati!! Ova-
kovih sličnih putešestvija sa pismima ili novinama i-
mali smo više puta da pretrpimo. Do koga je nek providi.

KORČULA. Mlada misa. Nepozredno poslije
bučnog i pompoznog ,sokolskog sleta“, koji se u na-
šem gradu održao dana 14. ov. mj. imali smo na dan
Velike Gospe jedno skromnije, ali uzvišenije duhovno
slavlje, jer je toga dana naš vrli sugragjanin domini-
kanac mp. O. Anđeliko Fazinić prikazao Bogu prvu
nekrvnu žrtvu u dominikanskoj crkvi sv. Nikole. Ovom
svečanom činu sudjelovalo je gragjanstvo spontano u
lijepome broju, a mješoviti zbor pjev. društva sv. Ce-
cilija otpjevao je misu od Zangla, te ,Junavit“ od Bee-
thovena. Mladomisaika je asistirao provincijal mp. O.
A. Orlandini, a lijepi i zanimivi prigodni govor držao
je mp. O. A. Rabadan razvivši poučno i vješto temu
o ,svećeničkom dostojanstvu“. Poslije podne isti je
mladomisnik dao blagoslov i vodio procesiju.

Brojnim čestitkama pridružujemo i mi svoje
želeći, da rad mladomisnikov na njivi Gospodnjoj bude
obilan i plodonosan.

Nestašića vode. U broju 32. N. S. donešena je
vijest, da za ,sokolski slet“ naša mornarica šalje po-
sebni parobrod sa vodom, ali to nije tačno, jer morna-
rica nije poslala ikakav parobrod, već g. Veliki Župan
na moibu općine, hvalevrijedno se zauzeo i odredio da
parobrod ,Olip“ dubrovačke plovidbe donese 30 ku-
bika vode. I tako smo sada na štednji, koju je općina
uvela pri dijeljenju 4 litre dnevno na osobu, opskr-
bljeni sa vodom do konca ovog mjeseca, a megjutim
se nadamo kiši, jer inače zlo i naopako u svakom
pogledu.

BLATO na KORČULI. Stalni upravitelj gra-
gianske škole. Iza evakuacije tal. okupacije našega
otoka šk. Vlasti i u našem mjestu otvoriše gragjansku
školu. Prvi njezin “upravitelj bio je g. Antun Radić,
koji je ovih dana imenovan za stalnoga iste škole.
Ovom imenovanju trijezni rodoljubi mjesta vesele se,
jer mogu biti sretni, što su imali do danas ovakovoga
vrijednoga i zanzetnoga upravitelja, da je tako naša
škola dosta napredovala po sudu kompetentnih osoba
i općenitom mnijenju u našem mjestu.

G. Upravitelj pokazao je posebnu ljubav i žrtvu
za svoju školu, odgojio je lijepi broj mladića i dje-
vojčica i u pravom rodoljubnom duhu, koji će u na-
rodu širiti prosvjetu. Trijezni svijesni rodoijubi cijene
ga i časte, njegovi gg. kolege-ice ga štuju i uvažuju,
a učenici-ice ga ljube. Naša škola napreduje pod ova-
kovim vrijednim upraviteljem. Školskim pak vlastima
preporučujemo i molimo ih, da nam uz njega pošalju
još kojega kvalifikovanoga | učitelja-icu za amošnju
školu. Stavljamo na srce gg. prestavnicima općine, da
budu imali više ljubavi, odaziva i naklonosti za na-
predak ove škole.

G Upravitelju želimo dugi ugodan boravak megju
nama, da uz njegovo mudro i zauzetno upravljanje
sve to više napreduje i cvate naša škola na dobrobit
i prosvjetu našega miloga puka.

MALI PROLOG kod METKOVIĆA. Kiša vrijedna
milijuna. Kako i svugdje vladala je i ovgje neprestano
4 mjeseca sušu. Presušila vrela, ispražnjene čatrnje
tako da se je po vodu moralo ići oko 6-7 km. Pored

Br. 34.

 
  
  
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 

velike suše narod u ovoj okolici bio je u panici, jer li
svi usjevi su već bili došli kraju, pak je prijetila glad |.
Evo danas na dan sv. Roka Bogu hvala oko 4 sata i
pade nam obilata kiša, pak se je narod smirio, te se

ne plaši gladi, ni žegje. Ova kiša donijela je koriti|:
na milijune ovom kraju, a da nije pala bio bi najpa.f|:
sivniji kraj u državi. Ćiril G, Nikolac.

POPOVIĆI. Nogometna utakmica. (,Enkel“ Po.f
povići — ,Triglav“ Komaje 5:0 (4: 0).) I

Dne 14. o. mj. odigrana je na Triglavskom Igra. e
lištu prvenstvena utakmica izmegju ova dva kluba:
koja je svršila rezultatom 5:0 za ,Enkel“. — , Triglav“
igra prvo poluvrijeme pomoću jakog vjetra lijepo, dal.
je iznenadio publiku i goste, ali bezkorisno, jer iml:
nije dala uža obrana, da iskoriste ni jednu šansu. — i
Navala gostiju igra sasvim slabo, te iz 4 5 kombinacijaj.
4 bombe su odsjele sigurno u protivničkoj mreži. |

Drugo poluvrijeme navala gostiju prihvaća loptuj:
te brzim prizemnim dodavanjem vozi napred tako, da E
se kod domaćih vidjelo samo nabijanje lopte u vazduhj
i trčanje za gostima. — Domaći mogu biti potpunoj
zadovoljni sa rezultatom, jer su 4 sigurne šanse pro.
puštene, što bi moralo igru odlučiti sa (9:0). Utakmij
cu je sudio prvo poluvrijeme g. Klaić sudac »Eokelaf.
bez energije. Drugo poluvrijeme sudio je g. Bronzan iš
sudac ,Triglava“ propustivši 2 jedanajsterca za svoje
koji su se moraii dosuditi radi velike surovosti otrag i
pred samim goalom. e

Iz Hrvatske Pučke Stranke.

 

kom kotaru. U petak večer stigao je u Dubrovnik i
g. Stjepan Barić, predsjednik HPS i nosilac liste HPs|
u južnodalmatinskom okrugu. U Gružu ga dočekaštj:
pristaše te ga otpratiše u hotel , Dalmacija“ u Lapadu
gdje je otsio. G. Barić je u naponu snage, veseli
čudi i veoma društven i kamo god dogje, brzo sva
kog osvoji.
Sastanak u Rožatu. U subotu u jutro urečenj
bio pouzdanički sastanak za Rijeku Dubrovačku
Rožatu. G. Barić u pratnji g. Frana Banića iz Trst
noga pohodiše sumišljenike u Rijeci dubr. pa premd
je bio radni dan ipak nekolicina ih prisustvovaš
sastanku, na kojem je g. Barić iznio stanovište HP?
obzirom na današnju političku situaciju i predstoje
izbore. Prisutni su odobravali i odlučili se što življi:
založiti za što bolji uspjeh HPS i u Rijeci Dubrovačkoji:
Sastanak Gragjanskog kluba HPS u Dubro
niku. Za Subotu večer sazvan je sastanak gragjansko
kluba HPS u dobrovoljno: ustupljenoj dvorani ,Bošk
vića“, Na sastanak je došao dosta dobar broj prista
premda je sastanak u zadnji gotovo čas bio pristašamij
najavljen, a neki nijesu ni poziva na vrijeme dobili]
G. Vlaho Fortunić, predsjednik gragi. kluba otvorit
je sastanak oduševljenim govorom pozdravljajući tl
našoj sredini g. Barića, predsjednika stranke, zamolivij:
ga za izvještaj o političkoj situaciji. G. Barić buri
pozdravljen uze riječ, da razjasni kako je došlo do
ove izborne vlade, zatim u čemu sastoji pakt izmegii
Vukićevića i Korošca, o komu se danas toliko piš Vl
govori, a napokon da pokaže nuždu borbe HPS pru
centralizmu, koja borba nije nikakav hir, već živi i
potreba, koju nameće sam život i opstanak Hrvali
Po tomu je najočitije otskočio u svoj svojoj grozolj
strašan zločin, što ga je počinio Radić prihvativši cet
tralistički ustav i proglasivši ga po svojim ljudim
dapače i ,svetinjom“, dakle nepromjenjivim barem |
dogledno vrijeme. Ali ako je Radić podlegao i kleknij
pred centralizmom hrvatski narod nije, neće i ne smij:
podleći, ako neće potpisati sebi smrtnu osudu. M
11. septembra pozvan je hrvatski narod da odgovdl
na pitanje, dali odobrava što je učinio Radić ili ej
Ako ne odobrava, jer to ne smije odobriti, ako nežti
sebi političku smrt, tada hrvatski marod ne smije gli
sati za Radića, već dati povjerenje Hrv. Pučkoj Stranci
koja se jedina dosljedno od svog postanka bori 14
političku slobodu Hrvata. Izvagjanjima g. Barića pij:
sutni su burno odobravali i aplaudirali.
Na to je uzeo riječ g. Marko Vunić, nastavni
gragjanske škole iz Stankovaca, te prikazao polrtil
uspjeha HPS za Hrvate obzirom na kulturno-politić
program. Centralizam stvorio je plan u prosvjetnoj pl
tici, po komu će odnaroditi Hrvate i privesti ih srpstij
pomoću škole, Učiteljski kader ima da bude srp i
pa će onda po školama širiti srpstvo. Zato se ukidij
učiteljske preparandije u hrvatskim krajevima a otvati|
nove u srpskom okolišu. U sjevernoj se Dalmać
umjetno stvaraju srpske općine u gotovo čisto hrvdj
skom življu. O svemu tomu Radić nije vodio nikakl
računa za sve 4 godine, što je bilo on lično bilo |
njegovim ljudima bio u vladi, Potreba je da Hrtl