Poštarina plaćena u gotovu.

 

 

 

 

— Br. 36. DUBROVNIK, 8. septembra 1927. God. IX.
|. cijena je listu 5. Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno. Izlazi svakog Četvrtka Vlasnik - izdavač - urednik:
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU. g š za odbor ,NARODNE SVIJESTI“ Antun FI& — Dubrovnik.

Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare.

 

Pojedini broj 1:50 Din.

 

 

Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare (zast.[. Birimiša) — Dubrovnik

 

 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
  
   
  
 
 
  
 
 
  
 
 

 

| Hrvatski izborniče! Sudi!

i

[i Golema je snaga koju ti možeš da upotrebiš 11.
it. mj. Džinovska snaga, koja jednom gumenom kugli-
(com stvara sudbinu tvoju i naroda tvoga. Ne upotrebiš
li tu snagu, nemaš poslije nikakova prava da se jadaš
i tužiš. Nemaš prava da se tužiš na korupciju,: beza-
| konje, teror, na velike poreze, na nepoštivanje tvojih
(hrvatskih, staleških i vjerskih osjećaja.

Ti si 11. ov. mj. sudac, koji izriče presudu oni-
| ma, kojima je povjerio sudbinu svoju, svoju imovinu,
čast hrvatstva i obranu njegovih prava. Ti si sudac,
koji ima da presudi dali su oni, koje si ti u Beograd
poslao i skupo plaćao, da rade za potrebe tvoje, da
u smislu tvoje volje i tvojih osjećaja rađe na sregji-
vanju i unapregjenju ove zemlje, dali su vršili muški,
| pametno i hrvatski zadaću svoju. Upotrebi snagu svoju!
(Neka ta snaga bude muška snaga dubokog uvjerenja,
| koju podupire razum, a vodi je srce puno ljubavi za
| poštenje i pravicu, za slobodu i ravnopravnost. Sna-
gom kulturnog čovjeka, koji je svijestan svojih prava,
koji je jak, a mrzi silu i tercr šaka, kundaka i noža,
| gumenom kuglicom uništi one, koji su u nas grubu
silu i pravo jačega uzeli kao prvi jedini temelj svoga
rada i vjerovanja. Sjeti se P.P. režima i Obznane i
$s odvratnošću progji pokraj škrinjice, velikog meštra
terora. Sjeti se divljačkog razbojstva Ljudevita Talana
pa ti zdrava pamet i pošteno srce neće dozvoliti da
baciš kuglicu u žaru hrvatskog nasilnika.

Budi sudac ! Neumoljiv sudac, kome je presuda
|elas Boga i pameti. Budi trijezan sudac, koji svoje
odluke stvara kad je dobro promotrio materijal, koji
optužuje ili zagovara, Gdje nema poštenja, sabranosti
ameti tamo nema ni pravednog sugjenja. Ti imaš
poštenje i_pamet pa budi sabran. Neka te prazne ri-
i, praznovjerna došaptavanja i laskava obećanja, ko-
lima ćeš biti obasut ove zadnje dane ne smetu, neka
te prikriju koprenom djela onih, koji su ti mjesto vjere
Mevjeru dali, mjesto pravde nepravdu, mjesto bratstva
oje gospodstvo, miesto seljačkoga poštenja svoju
okvarenost.
| Sudi Vidovdancima Srbima i Hrvatima sviju
toja ! Oni su stvorili kruti centralizam, koji tuče :pravo
urvatstva, lišava mapredka naše hrvatske pokrajine,

gradove i sela, stvara silu jačeg plemena, korupciju
I nazadnjaštvo,

| Sudi Stjepanu Radiču! Neka mu osudu izreče
lvoja pamet. Bio je republikanac i monarhista, federa-
Ista, konfederalista i centralista. Promijenuo je stotinu
ograma. Pljuvo je i ljubio iste. Ko mu je danas lu-
pež, sutra mu je pošten. Iskopao je jaz izmegju sela

|! grada i tim ih osudio ma propast. Zavadio je hrvat-
seljake i pozivlje ih na nasilje, samo da se održi
U moći, Sjedao je do 2 godine u vladi i natovio sebe
(Ni žetove, a tebi sramotu nanio. Sa 70 zastupnika nije
| li nikakove koristi donio, kakvu će ti sada donijeti ?
(Bdreko se osnovnih prava hrvatstva i prigrlio centra-
||iam, pa zašto da ga biraš ? Nametnuo ti je poslanike,
ije niti ne poznaješ, koji nemaju sposobnosti niti
W progovore u parlamentu, pa kakvu korist da ti do-
su? Neka mu sudi tvoj ponos i poštenje | Tjerao te.
8 na bajonete, primao si za nj batine, iz službe su
tjerali. Pod obznanom si ti išao u tamnicu, a on
upu. A zašto ? Da preko patnja dogješ do prava i
ode! A kad je taj ,vogja“, koji se je u Zagrebu
gom kleo pred 40.000 naroda, da će ustrajno i
iževno vojevati da izvojuje tvoju slobodu, iz rupe

 

 

 

dospio je u tamnicu, kleknuo je i poljubio bič, koji
je tebe tukao. ,Ja i Pašić smo jedno“ — .dali si za-
boravio te riječi ? Radić koji je od tebe tražio borbe-
nost i kome si ti dao povjerenje da sruši centralizam
postaje kukavica i pomoć sile, koja tebe uništuje, Da
bi opravdao sebe okaljao ti je obraz nazvaši te au-
strijancem, a svoju politiku republike mirotvorstva,
konfederacije, hrvatskoga sabora, sredstvom da uništi
tvoje austrijanstvo i klerikalizam. Klerikalizam pak mu
je tvoja katolička vjera, koju ti neprestano vrijegja, a
da se dodvori Vidovdancima obećaje im, da će te preko
starokatolicizma lako prebaciti u pravoslavlje. Budi
ponosan i častan i osudi ga! Pokaži svoju snagu i
sudačku moć svoju. 77. tek. mj. dan je odluke. Po
toj odluci prosugjivati će se tvoja snaga, tvoje uvje-
renje, tvoj ponos i tvoj razbor,

Mi ti preporačamo Hrv. Pučku Stranku, ona je
dosljedno i muževno brani prava hrvatstva i poštenja.
Ona ima savremeni program 'nacijonalni, kulturni i
socijalni, da svoj narod sigurno povede boljoj buduć-
nosti. Imat će radine i sposobne zastupnike, a ne mu-
mije. U zajednici sa bratiskom SLjS bit će marljiv
radnik na kulturncm i gospodarskom polju i svojom
dosljednošću i ustrajnošču odvraćat udarce surovog
centralizma, dok ne dogjemo do ostvarenja ideala,
autonomističke uregjene Jugoslavije |

TREĆA kutija je i hrvatske pučke stranke!

 

 

Za našu!

(Na predizborno razmišljanje). !

Neki dan susretoh jednoga poznanika, za koga
nijesam bio siguran, kako je potitički opredjeljen, pa
ga onako iz znatiželje upitah, za koju listu misli gla-
sovati prigodom nedjeljnih izbora, a on će mi odmah
bez straha i kozmanja: ,Za našu“. Njegovim odgovo-
rom nijesam bio na čistu, jer sam pomišljao ne misli
li on možda na Radićevu listu, koju su mnogi bivši
i sadašnji Radićevi pristaše razglasivali za zašu. Na to
mi je odstranio dvojbu, pozegnuvši u džep, te poka-
zavši mi »Narodnu Svijest«, u kojoj su bili izneseni
kandidati Hrvatske Pučke Stranke, reče: ,Ovdje je na-
ša, za koju sam vazda glasovao i glasat ću.“

Ovaj odrješiti odgovor me je zadivio i utvrdio
u mišljenju, da je uistinu tako, i da bi već jednom
svi Hrvati morali biti uvjereni o tomu. To me potiče,
da ja ovdje, kao unaprijed gorljivi i oduševljeni pris-
taša Hrvatske Pučke Stranke, upravim par riječi na
naš narod, neka bi i sa ozbiljnog promišljanja pred
ovim izborima došao do istog zaključka, do kojega
sam i ja uz lisuće prije mene došao.

I ovaj put usudio se pred izbore stupiti pred naš
narod izdajica njegov, Rupaš-Radić! I ovaj put zove,

on, da glasujemo za njega! Ali prijatelji čujte moju '

prijateljsku i bratsku: Ako nam je i zrnea soli u glavi
ne samo da ne smijemo glasovati za ovu 71esreču na-
roda, nego moramo u savjesti s dokazima najbjeloda-
nijim u ruci svakoga odvraćati od ove kuge, što nas
je dosad kužila; a ta se nesreća, a ta se kuga zove
radićevština. Jer što je radićevština, to več svak mora
znati, da je ona ciganska politika, o čemu nema sumnje,
osobito iza gorka iskustva. U novije doba odbacio je
taj Stjepan Redić iz imema svoje stranke pošteno
naše hrvatsko ime, te je nazvao tamo podalje od nas
mnarodnom“ strankom, da ne bi valjda ušli u trag toj
prostoti. A kakova je cpet ta njegova ,seljačka“ stranka
to su dobro mogli iskusiti naši seljaci, koji radi te
njegove ,seljačke“ politike moradoše u tamnice i sva-
kojako stradati zbog njegovih demagoških krilatica :
republike, bježanja od vojske, neplaćanja porezaitd.,
a pošto je gotovo dvije godine bio u vladi, pristao je
da seljaci moraju plaćati grozne meizjednačene po-
reze i namete uz druge nedaće, što ih biju. To je pri-
jatelji, ne seljačka stranka, već stranka Stipice - Rupaša
i njegovih zetova. Kakova je to ,seljačka“ stranka po
Bogu brate, kad pozivlje seljaka i ucka, da napada
i ubija svoga brata seljaka, kako se to nedavno zbilo
u srcu naše Hrvatske kod Zagreba. Pa zar da mii
opet u masama dademo glas toj i takovoj ,seljačkoj“

1) Od prijatelja iz naroda, koji je negda glasao za Ra-
dića (Op. Ur.) :

stranci, kao i druge pute ? Toj i takovoj stranci, koja
je baš izvrgla ruglu i sramoti dično hrvatsko i seljačko
ime ? Najbolji odgovor tim pitanjima daju one hiljade
dosad prevarenih, ali ipak poštenih seljaka, za koje se
čuje sa svih strana, da prezirno ostavljaju radićevštinu.
Dok se ovako ostali hrvatski seljački narod osvi-
ješćeno budi, zar će valjda jedino maši seljaci, seljaci
južne Dalmacije, zaostati za svojim osviješćenim dru-
govima ? To je teško vjerovati, jer obaviješten sam,
da su se mnogi i od njih razočarali jalovom i nesret-
nom Radićevom demagogijom. Samo, prijatelji, iz svega
toga povucite zaključak, pak u nedjelju pohrlite svi
na izbore, te svojim glasovima, svojim kuglicama utu-
cite tu nesreću naroda, što se zove radićevština, gla-
sujući svi do jednoga za najpošteniju stranku: Hrvat-
sku Pučku Stranku. Ta stranka jest i hrvatska i kr-
šćanska, dakle ona je pučka, oma je narodna, jer je
nikla iz duše našega poštenog naroda, i jer nije
nigda svoj program izdala, kako ga je izdao Radić -
Rupaš. Dakle u nedjelju svi na izbore, da glasujete za
Hrvatsku Pučku Stranku — za našu!

 

Čudne izmjene u biračkim odborima.

»Dubrovački List«, informativni i privredni glas-
nik, donosi ove retke o značajnim izmjenama u bi-
račkim odborima u Bletu na otoku Korčuli :

»Pred nekoliko dana u »Službenim Novinama«
objavljene su dvije korekture na biračkim mjestima u
Blatu. Prvom odlukom Državnog Odbora postavljeni
su za presjednika biračkih odbora g. Ivo Jasprica i
g. Lazar Čučak, uvaženi dalmatinski sudije. Oni su
sada odregjeni na druga biračka mjesta, a na njihova
odregjena su dva srbijanca. Poznato je da Blato čini
iznimku sa prezimenima birača, koji imaju po dva i
tri nadimka. Taj fakat daje mogućnost raznim zloupo-
tirebama, o kojima je bilo govora i prigodom prošlih
izbora, kada je n. pr. g. Radić stavljao u izgled i neku
posebnu komisiju, koja bi kontrolirala izbor u Blatu.
Posebno u pravničkim krugovima u Dubrovniku ova je
izmjena naišla na vrlo oštru kritiku, jer se dovode
ljudi koji ne poznaju ovamošnje prilike, Podvlači se
kako ova izmjena nema osnove u zakonu niti se su-
dijama Jasprici i Cučku može zanijekati najbolje kva-
lifikacije ispravnosti i kao sucima i kao patriotima.
G. Jasprica solunski je dobrovoljac, a g. Cučak pra-
voslavni je srbin iz Boke Kotorske. Mi smo svijesni
apsurdnosti podvlačenja srpstva i pravoslavstva, kao
neke superioine kvalifikacije, jer mi poznamo samo
jednu vrstu gragjana, jednakih prava i jednakih dužnosti.
To ističemo, jer ne razumijemo u koliko se — po
shvaćanju odozgo — razlikuje pravoslavni srbin iz
Srbije od pravoslavnog srbina iz Boke i koliko je ma-
nje zaslužan za zemlju solunski dobrovoljac iz Dal-
macije, prema solunskom borcu iz Srbije.“

 

Šteta od suše.

Dugotrajna suša ove godine veoma je nepovoljno
djelovala na ljetinu, koja je radi tega za polovinu sla-
bija od lanjske. U mekim je krajevima uništen cio
usjev. Najgore je stradala Hercegovina i Dalmacija, a
Bosna ne pamti gore suše do ljetešnje, Žito, kukuruz
i krumpir, ta najglavnija hrana, pak zelje i razna so-
čiva veoma su loše prošla. Jedino se održala loza,

duhan i maslina, ali u nekim predjelima i to je od
suše mnogo pretrpjelo.

Suša je pogodila i drugu granu gospodarstva
našeg seljaka a to je stočarstvo. Radi slabe trave na
muci je kako da prehrani stoku, pak je primoran da
je prodava. Radi toga padaju cijene mesu, a povrće je
poskupilo kao nikada.

Najgore će radi toga trpjeti pasivni krajevi : Her-
cegovina, Dalmacija i Crna Gora. Zato bi Ministarstvo
imalo posvetiti osobitu brigu ovim krajevima i dati
narodu zarade, inače prijeti strašni neprijatelj — glad
i daljnja seoba naroda, dok zemlja sasma ne opusti.
A teško ga se zemlji, gdje seljak mora da napušta
domaće ognjište. Tu je propast naroda i ekonomska
i narodna. Do koga je nek providi i nek pruži na-
rodu prilike, da pošteno može zaraditi svoj kruh svag-
dašnji, te nek ga ne sili, da napušta rogjenu grudu,

 

Poznati ljekoviti specijalitet FIGOL oživljuje
djelovanje čubrega i jetara, te djeluje odlično na
pravilne varenje kod bolesti žuči. Proizvagja ljekarna
Dr. Semelić Kesterčanek u Gružu. Cijena boci 35 Din.