Br. 39.

 

po podne u 52; zatim slijede litanije,

propovijed i
blagoslov s Presvetim, — Nedjelja 3. oktobra svetko-
vina presv, Rozarija. Prva Misa u 51/a ostale se redaju

| do 10 s., kad je svečana. Na 11% dio sv. rozarija,
| kratki govor i tačno na podne Molbenica Gospi od
Pompeja. Poslije podne u 4!/ pjevana Večernja, zatim
oko 5 svečani ophod s kipom Majke Božje po gradu,
litanije. i blagoslov s Presvetim. U ponedjeljak, utorak
i srijedu klanjanje od 40 s, presv. olt, Sakramentu.,

Miholjdan. Sutra Srijeda 29, tek. slavi gruška
parokija svoga branitelja sv, Mihajla. Taj dan u sta-
rinskoj Mihajlovoj crkvi u Lapadu čitaće se na 08
i 9 ura tihe sv. Mise, a na 10 ura svečana sv. Misa
sa panegirikom. Po podne svečani blagosov sa Pre-
svetim na 4!/2 ure.

Blagdan sv. Jeronima, velikog crkvenog nauči-
| telja i zaštitnika cijele Dalmacije spada u četvrtak 30,
ov. mj. Sve škole taj dan imaju praznik,

Pastirsko pismo. Primili smo posebno otisnuto
na 26 stranica pastirsko pismo novoposvećenog hvar-
skog biskupa Msgra Miha Pušića, što ga je upravio
svećenstvu i vjernicima u početku svoje biskupske službe,
U istomu raspravlja o veličajnosti sv. naše Crkve, te
potiče na ljubav i odanost prema ovoj našoj Majci i

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
 

 

\koncerla, a prije smo uvijek bili naučni ma 2-3 sed-
mična koncerta. Prava je šteta za naš grad, da sada
kad ima stranaca i kad je vrijeme još tako blago,
3 nema niti jedne večeri ma kakve umjetničke zabave
| osim — kina. Opća je stoga želja gragjanstva da bi
| nam bar vojnička muzika 2-3 put sedmično priuštila
| jedan umjetnički užitak, 7

Iz suda. Jučer se je pred mjesnim okružnim
| sudom obdržavala rasprava proti fr. Petra Glavaša žup-
| nika u Tučepima kod Makarske, a na tužbu Dr. Lj.
| Leontića radi jednog dopisa, koji je u aprilu o. g.
\izišao u našem listu. Na raspravu su osobno pristupili :
| tužitelj i tuženik, kao svjedoci su preslušani Dr. Barbieri,
| odvjetnik iz Splita, te čitav senat okružnog suda u
Splitu. Rasprava je prekinuta, za idući četvrtak, .jer
je senat usvojio predlog Dr. Lecutića, da se presluša
i 2r. Šimunić, odvjelnik. u Splitu. Optuženog brani
2m20i_ branitoli_g, Niko Koprivica, Na ispadak ove
trne. e doršiat ćemo u idućem broju.
Hvara "2 uloća: e S Se
spor siiosti na realnoj Gimnaziji u jesenskom
roku obavili su se na 22—97 ovoga. Prikazao se je
| za polaganje ispifa samo jedan kandidat g. Luka Hanza,
| željeznički činovnik, kojemu je bila priznata zrelost i

| sposobnost za fakultet univerziteta.

Ispit zrelosti u jesenskom roku na učiteljskoj
školi bio je od 20 do 25 ov. mj. pod predsjedanjem
oblasnog školskog nadzornika g. Josipa Čičina. Bili
_su proglašeni zrelim: Dančević Antica, Dijaković Ma-
tija, Kalafato Marija, Sablić Nikica, Stanić Vinka, Še-
arović Marija, Germek Modesto, : Juričević Marija,
ovačić Ivka, Kristović Antun, Radonić Đušan, Vujasi-
ović Neda i Vitaljić Marija,

Posveta nove župne crkve. U nedjelju 3. okto-
ta obavit će se najsvečanijim načinom posveta nove
upne crkve u Osojniku. Posvetu će izvršiti pomoćni
iskup dubrovački Msgr. Vlaho Barbić uz sudjelova-
anje brojnog klera. Za ovu rijetku svečanost vlada
eliko zanimanje u svima selima dubrovačke okolice.
vu novu prostranu i lijepu župnu crkvu iz temelja
agradiše vrijedni seljaci Osojnika svojim vlastitim teš-
im trudom, te milodarima svoje braće u Americi i
štalih dobrih katolika širom domovine, kao i nastoja-
em i zauzimanjem svoga župnika Dm. S. Kusijanovića.

Ekskurzija &ospodarske škole iz Božjakovine.
srijedu s parobrodom ,, Kumanovo“ stigla je bila u
iš: grad ekskurzija Gospodarske škole za seoske
omaćice u Božjakovini pod vodstvom vrijednoga di-
ktora g. M. Oberhofera i učiteljica g.gjica Brdarić i
Jorčić, Djevojčice su u četvrtak pregledale sve zname-
stosti "gšesa grada i Lokrum biser našeda Jadrana.
sim zitim narodnim nošnjama 18 Hrvatica i
buli, "n& Srbije probudile su živo interesovanje naših
ik. ; <A i stranaca, Spomenuta škola traje 10 mjeseci

24. |) je odgoj budućih domaćica. Osim svih
ja, koje su za uzornu domaćicu neoptiodno
|», glavma zadaća. je racionalno iskorišćivanje ;
privrednih produkata. — Bilo bi poželjno i vrl
+ da Ministarstvo Poljoprivrede i u našoj oblas
može jednu sličnu.školu onu na Grudi, a ne da
i ono malo potpore koju je davalo na primjer
\jačkoj školi za domaćice u Splitu. _ iii
Koliko vrijedi naš novac ? Dolar 56'50, engl.
la 274-— fr. franak 1:60, talij. lira 2:07, čeh. kruna
M, austr. šiling 7:98, njem, marka 13:49.

 

 

 

 

  
  
 
 
 

:

 
  
  
  

 

 
 

"sa ,Dubravom“

Dotazak“I odlazak željeznice. Željeznički uf]

 
  
  

nika. Kako su gotova odije

 

jena

»NARODNA SVIJEST“

Napokon nove gradnje. Dok se je u Spljetu
poslije rata sagradilo 830 kuća, a sada se još gradi
48 novih, dotle u našem gradu sve spava mrtvim snom,
U Zagrebu se gradi najveća zgrada na Balkanu sa
145 stanova i bezbroj dućana. Na Korčuli ima da se
gradi devet novih vila. A o gragjevnoj djelatnosti u
Dubrovniku čovjek se upravo, zgraža. Na sve strane
poteškoće: vodovod, susjedstva, dozvole itd, Čujemo
da je pri jednoj zadnjoj gradnji bilo ništa manje nego
11 komisija sa tolikim zapisnicima i oštetama da se
je mogao nazidati tim novcem još jedan kat! Napokon
se sa strane Gospe od Milosrgja upućuju neke gradnje,
Nedavno je bio prodan jedan dio zemljišta ispod Lu-
narda g. Angjelku Žarkoviću, koji se je povratio iz
Amerike, Isti je već započeo sa temeljima gradnje. Uz
to su predujmljene dvije nove kupnje isto u svrhu
gradnje, i to jedna za skladišta, a druga za stanovanje,
Veselimo se ovom napretku, a za pohvalu je što vlas-
nici daju jeitino gradilišta uz besplatnu muljaru, ka-
men, te besplatni priključak na vodovod i kupalište.
Potrebito bi bilo da Općina produži električnu rasvjetu
put Gorice sv. Vlaha i eto novog predgragja Dubrov-
nika prama Lapadu , pred najljepšom vistom od svijeta“
— kako je pisao g. Ivo Vojnović, U Spljetu se grade

Čuvajmo šume od požara. Radi velike suše
na više mjesta je bilo šumskih požara. Tako je netko
valjda nesmotreno bacio cigaretu u suhu travu usput
Gospe od Milosrgja i od toga je zahvatio pošumljeni
predio kod ville Dr. Čingrije. Bila je pogibao da vatra
pregje dalje preko Lunarda, ali je pravovremeno ista
bila ugušena. Sad su sve šume u pogibli, osobito
Petka i Lapad, gdje se ne kupi šušanj. Kad bi vatra
tamo zahvatila, bili bi uzaludni svi napori oko lokali-
ziranja požara. Zato bi bilo potrebito da Šumsko Nad-
zorništvo izda oglas i čini odgovornim svakog lovca
i prolaznika koji puši. Bolje je lokalizirati šumu od
posjetilaca nego poslije vatru gasiti, A čime? Htjeli
su se deceniji da se zašume nekoji predjeli, a požarom
za par sali svega bi toga nestalo. Pozor vlastima i
pojedincima.

Čitulja. Čujemo da je na svom putovanju iz
Japana za Trst nenadno preminuo naš sugragjanin
kap. Oskar Mičić, komandant na Lloydu, brat Dn. Du-
šana, Joza i Karla Mičića. Pokojnik je slovio kao
vrstan pomorac, vjeran prijatelj, nježan otac obitelji.

U Nedjelju je preminula g.gja Ane ud. Batistić
u 71. god, živeta, majka prof. Iva i kap. Batistić. Jučer
joj je bio lijep sprovod, crkveni“ pjevački zbor zajedno

ispjevaše syečani ,Oslobodi me“
od Burrene. /

Vječni im pokoja ucvijeljenoj svojti naše saučešće,

Penzioneri koji primaju penziju na kasi poreskog
ureda, a imaju djece pteko 16 godina u školi, neka
odmah, a najdalje do #15. oktobra t, g. podnesu od-
nosna školska uvjerenja, da im se djeca zaista školuju
Kontrolnom Odsjeku /pri Financijskoj Direkciji u Du-
brovniku. Upozorujt# se zainteresovani u slučaju da
propuste ovo učinitij Kontrolni Odsjek će im obustaviti
odnosne prinadležaosti za novembar, a u isto vrijeme
pridržati nepravo «primljene prinadležnosti od 1, sep-
tembra do 31. oktobra t. g. :

Čin pieteta. Gosp. Dr. Melko Čingrija da počasti
jblagokok. supruge Ivanke udijelio je
mjesnom ,Dječijem Zakloništu* i ,Uboškom Domu“
G»Domus Christi“) po 500 Dinara. — Časna g.gia
Mare ud. Gurlica udijelila je hiljadu (1000) Dinara
mjesnom ,Dječjem Zakloništu“ na počast uspomene
blagopok. svoje kćerke g.gje Ivanke Čingrija. Uprave
spomenutih humanitarnih institucija na ovom pleme-
nitom činu najljepše zahvaljuju.

»Kalendar Srca Isusova i Marijina“ g. 1927.
Stari znanac koji nas pohagja već 22 godinu, javlja
nam se evo opet u novom ruhu. U vrlo ukusnom
obliku nudi nam uz kalendarski dio izobilja jedre pouke,
ugodne i korisne zabave u pjesmi i poeziji kao i
mnoštvo uspjelih slika i ilustracija. Uzmi i čitaj ne
požaliti onih 12 Din. što ih dadeš za nj, jer tolik
stoji s poštom ili na ruke. — Uprava Glasnika Srca ;
Isusova Zagreb 1/147. RA

 
 
 
 

kovi dolaze u Dubrovnik II, 6:20 (brzi), 11:15, 21:50
a odlaze 6:25, 15:30 i 21-05 (brzi).

gotovih odijela. Mjesni trgova:
nazad malo vremena vlastitu
icu gotovih odijela kao i po
ano zaposleno 12-15 rad-
dolazila iz inozemstva,

  
 
 
 

: jeri. U radionici je sva

mnm rain e i pk a

Str. 3.

to se je ma ista plaćala velika carina od 300 do 400

Dinara na svako odijelo, Na ovaj način -ne samo da

se je prištedila carina, nego i ona dobit, koja je išla

tvornicama. Zato sada g. Hajon može davati odijela

uz veoma sniženu cijenu. Upozorujemo naše čitatelje
_ na oglas g. B. Hajona.

Milodari. Udijeliše ,Dječjem Zakloništu“ na po-
čast uspomene blagop. Ivanke Čingrija rogi. Ćurlica:
Dr. M. Kolin, Zagreb Dinara 100, Lina_i/Pero Banaz,
Genova 500, Antun Stanoš 90, Dr. Niko Marinović,

Zagreb 100, Miše Vodopić, Cavtat 50, Pavo Kulišić 30,
Pero Welzek 100, Marica i Dr, Osip Janak 100, Dm.
Vice Vodopić, župnik-Mrcine #40, Dr. Zvonimir Stoj-
ković, advokat 50; na počas#uspomene blagopok. svog
šure kap. Oskara Mičić: Kosto Hoppe Din. 100, ugl.
Obitelj Rafa Saraca 100;

Za Domus Christi (Uboški Dom). Da počaste
uspomenu svoje blagopok. sestre-g.gje Ivanke Čingrija :
g.g. Herman Ćuflica Dinara 500, Ivo Ćurlica 500, u
počast iste pokojnice g. S. Kaldor 100, Niko Ucović
100, Pero Bafiac 500, Kristo Brailo 100.

Gosp: Herman Ćurlica priložio je u fond , Duba“
500 Din.“ Uprava harno zahvaljuje.

njezinom poglavaru sv. Ocu Papi. kuće sa 12 stanova, u Zagrebu sa 145, dotle se u ET gjai i O pički NI 1

g : PE: o : A bolji molitvenik za učeću mladež, fino uvezan 30 D. i

Koncerat vojničke glazbe. Ima nekoliko vre. Dubrovniku ne čine više ni projekti. -A ipak je Du- Dobii od Dub i g

M e i : : ; a za Je se kod Dubrov. Hrvatske Tiskare. O
| mena, da vojnička glazba ne dava nijednog javnog _ brovnik relativno najbogatiji grad u Jugoslaviji ! =

Dubrovački parobrodi. :

Bosanka 19/9 otputovao iz Philadelphia za Qtre-
enstown f. o. Daksa 16/9 prispio u Genovu. Dubžac
9/9 prispio u Vlaardingen. Dubravka 2/9 otputovao
iz Birkenhead za Baltimore. Federiko Glavič 4/9 otpu-
tovao iz Immingham za Hampton Roads. Lapad 6/9
otputovao iz Suline za Weser. Napried 22/9 otputovao
iz Haife. Pracat 20/9 otputovao iz Calamate. Solun
25/8 prispio u Dubrovnik. Srebreno 13/9 otputovao iz

Rotterdama za Hampton Roads. Srgi 6/9 otputovao iz.

Rotterdama za Hamptom Roads.

   

JAVNE ZAHVALE.
Svima, koji su prilikom smrti“ naše premile
a
Ivanke
iskazali njoj počast, a nama saučešće u gole-
moj žalosti, harni iskreno zahvaljujemo.
Dubrovnik, 25. septembra 1926.
Dr. Melko Čingrija,
ice Ćurlica i Vuković.

=a, RIBIsioi. lili

U velikoj tuzi, koja nas je snašla gubitkom ne-
prežaljene nam majk&

Ane ud. Batistić

iz sveg srca zalivaljujemo preč. kanoniku Don Ivu
Fabrisu, koji je često dolazio tješiti u zadnjim časovi-
ma našu milu pokojnicu, zatim velezauzetnom gosp.
Dr. Gjuru Orlić, koji je kušao na sve moguće načine,
da je spasi od ljute smrti.

Harni stao dalje ,Crkvenom pjevačkom zboru“
i pjevačkom društvu , Dubrava“, koji su skupa otpje-
vali posljediju crkvenu molitvu pokojnici.

Izričemo takogjer najdublju zahvalnost g. Marku
Lešini, koji je u svemu bio njoj pri ruci.

Napokon zahvaljujemo svoj onoj gospodi, koja
su je ispratila do groba, odavši .nam time prava pri-
jateljski: sućut.

og svima stostruko naplatio.
/ Gruž, 27. septemkra 1926.

Stijeno kap. Batistić
za se i za braću i ostalu svojtu.

 

 

  

eki, iran-
nu nek se obrate

 
 
 
  
  
  
   
 

Prodaje se puška. osiraguša kalibar 12--
amerik, sistem za bezdimni prah u vrlo dobrom e.
Obratiti se gosp. Franu Banić, Trsteno. a
iigodom otvora škola. Učenici i uče-
nice posjetite papirnicu Lujo Pešević gdje možete do- \
biti uz vrlo umjerene cijene sve vrsti škol, zadaća,
tis. blokova, olovka, pera, crnila, crvenila, tuša, krede,

 
 

pisaćeg pribora it. d. — Veliki izbor muzikalije,

zasebne ili