: Dubrovnik 25. rujna 1919.

 

 

 

 

Cijena je listu sa donašanjem u kuću ill poštom do koncu

ove godine K 10.—
— Plativo i uluživo u Dubrovniku =
Uredništ vO Kunićeva_ ul 290. Uprava_ kod Dubr. Hrvat. Tiskare.

 

 

< Za zahvale i i pri e ui “K pelit.redak, | Oglasi
o pi općena | pi ača se. p Oglasi
Izlazi svakog četvrtka 80 para petit-redak. — Odgovorni urednik N. Fantela
_ Pojedini broj 60 para. Vlasništvo Odbor Narodne Svijesti. — Tisak Dubrovačke

Slnačke: Se — Rukopisi se ne vraćaju, — —

 

Narodna politika.

M. — Pošto smo utemeljili vlasti'u državu
i dobili »narodno predstavništvo« cjelokupnoga
našega maroda, razmahala se je elo stranačka
borba još većom žestinom. Gospoda, koga su
za vrijeme prevrata skupa radila stala su se sada
svadjali oko toga, tko će da dobije više mjesto
i tko će da obnaša veće časti u državi.

Bore se u glavnom dvije stranke i to radi-
kalna, koja je kroz dugo godina vladala Srbi-
jom i »demokratska«, koja je sastavljena u.glav-
nom od hrv. srp. koalicije, a takodjer je sve do
prevrata vladala u Hrvatskoj. Obje su naučne
biti na vladi, pa im je teško ostaviti udobna i
unosna mjesta. Postrance se drži »narodni klub«,
koji je po svojoj tradiciji iz načela opozicijona-
lan, te jugoslavenski klub, kojemu je mrska i
odurna ova polilepa za vlašću, te kao predstav-
nik težaka većinom Slovenaca, ne će da podu-
pire ni radikale ni »d&ćmokrate«, već traži, ekad
su jedanput ta gospoda na vladi, da se inedju-
sobno nagode, barem dok se potpiše mirovni
ugovor, a zalim da se odmah raspišu izbori za
ustavotvornu skupštinu (konstiluantu), pa neka
narod poda pravac cijeloj politici naše države.

Medjutim se gospoda »narodni« predstav-
nici ne mogu da sporazume. Svadjaju se o
tome iko će biti ministar policije, pa tako pri-
godom izbora upotrebiti činovništvo i policiju,
da milom ili silom vodi narod, da glasuje za
njegovu siranku. Svadjaju se iko ce i kako će
se dijeliti zemlja težacima. Svadjaju se o tome
oni — »narodni predstavnici«. Kao da narod
može htjeti i ne htjeti slobode, kao da narod može
htjeti i nehtjeti pravednu podjelbu velikih posjeda
i socijalizaciju velikih poduzeća. Narod ne može
u isto vrijeme nešto htjeti i ne htjeti. Narod'hoće
mnogo slobode barem sada, kada je dobio svoju
vlastitu državu. Policija treba da plaši samo iz-
dajice, lopove i ubojice, a ne poštene i patrio-
tične ljude, pa bili oni pristaše ove ili one po-
litičke stranke.

Gospoda, koja sada vladaju nijesu pravi
narodni predstavnici. Prave će svoje predstav-
nike birati narod. A koga će miod birati ? Zar
opet ovu istu gospodu? Ne, je bi to značilo

ponoviti ovu opasnu igru, koju pred sobom gle-
damo. Do sada smo svi, koji smo bili prijatelji
naroda bili složni pa bili mi težaci, radnici, gro-
fovi i kapitalisti. Svi smo bili složni iz nužde
proti zajedničkom neprijatelju našega naroda.
Ali došlo je vrijeme da tistiimo pojmove. Ako
je vlastelin i težak u istoj stranci, tko će voditi
glavnu riječ u toj stranci, ako ne vlastelin i to
za to, jer je bogat i pametniji. Kada se bude
riješavalo agrarno pitanje, pitanje, novca, oni će
ga riješiti, kako je njima u prilog, a ne seljaku.
Sada, kada imamo svoju državu, u kojoj svi
treba da smo jednaki, sve su stranke jugosla-
venske, jer nema drugih narodnosti kod nas.
Glavni će sada biti ekonomski interesi, koji će
dati smjer politici i okupiti staleže, da se zaje-
dnički brane od izrabljivača.

Tako će se naći skupa i težak iz Slovenije
sa seljakom iz Hrvatske, a svi opet sa seljakom
iz Macedonije i Srbije, Kad se oni skupa sa-
stanu ne će im biti na umu tko će od njih biti
ministar policije, nego će raspravljati o tome
gdje će nabaviti bolje plugove i rala, bolje vo-
love za rasplod i t. d.

Oni ne će nastojati da vlada jedno pleme

s drugim, jer će vidjeti, da ima dovoljno polja '

i livada za svakoga od njih, pa. bio on Hrvat,
Srb ili Slovenac, samo treba, da to polje dodje
u ruke onoga, koji,će iga obraditi. Tako će je-
dino doći do pravog. narodnog ujedinjenja i
svijest tog ujedinjenja naći će izražaja u zaje-
činičkom jugoslavenskom imenu. Težak će s te“
žakom u zajednici interesa naći onaj spoj, koji
će ih jednog k drugome privezati. Zemlja će
naša onda procvasti i biti će vrt Evrope, što joj
njezin položaj osjegurava. Kada se težaci, koji
sačinjavaju .skoro devedeset po sto našega na-
roda sporazume, ostat će neke umišljene veli-
čine na cjedilu, jer narod ne će nasjedati njiho-
vim umjetno stvorenim programima.

Težaci znadu, da treba da bude i drugih
staleža : radnika, zanatlija i učenih ljudi, te da
svi ljudi ne trebaju, da rade jedino plugom ili
motikom. Neko treba i da upravlja. Ali narod
mora zahtjevati od svakoga da radi, a ne ljenčari.
Gospodarski i kulturni procvat treba da bude
jedini cilj prave narodne politike. Medjutim će

uvijek biti onih, koji će htjeti na tudji račun
živjeti, ali neka se ne nadaju, da će u ime na-
roda što odlučivati.

Naša država treba da u glavnom bude da-
kle težačka država. Putrebe i želje težaka treba
da su zakon, a te zakone ne smiju stvorati oni,
koji naroda ne poznaju, ma i željeli mu učiniti
dobra, jer će se dogoditi ono, što se dogadja
kad krojač sašije odijelo za osobu, koje niti ne
pozna. Skrojiti će joj odijelo prekratko ili pre-
dugo, usko ili preširoko, a nikad kako valja.

Što nam je dakle činiti ? Težaci-seljaci, koji
su srčika našega naroda, treba da se organizo-
vani pripreme na izbore i u parlamenat pošalju
ljude narodne, one ljude, koji su pokazali prak-
tično da hoće i znaju ze narod raditi, :a uz to,
da pošalju u parlamenat i veliki postotak selja-
ka, težaka i radnika, kao što je to učinila pučka
stranka u Sloveniji. Tada će parlamenat moći
raditi, jer težaci ne će vrijeme gubiti u razne
osobne raspre i ražna natezanja, nego će nasto-
jati, da, svoje vrijeme iskoriste za dobro najširih
narodniti slojeva, koji su ih tamo i/poslali.

Ali bez čvrste geizicje — ništa.

Oko riješavanja krize.

Dok ovo pišemo još kriza ministarstva nije
riješena. Demokrati su, kao svoga kandidaia za
ministarsko predsjedništvo predložili dra Draža
Pavlovića. On je bio već i stupio u pregovore
sa radikalnim, narodnim i jugoslavenskim klu:
bom, kojima je izjavio, da je od regenta. primio
mandat, da sastavi ministarstvo.

Poznato je, da je ministarstvo, koje je od-
stupilo obrazložilo svoju demisiju teškim vanj-
skim položajem, stoga je vodja radikala Stojan
Protić izjavio, da ne će stupiti u vladu, dok ne
dodju naši delegati sa mirovne konferencije dr.
Trumbić i Pašić. Isto je izjavio i dr. Laginja za
»narodni«, a dr. Korošec za jugoslavenski klub ;
što je posve i shvatljivo, jer se kriza, koja je
nastala zbog vanjske politike, ne može riješiti bez
ministra vanjskih poslova i mirovnih delegata.

Medjutim listovi javljaju, da dr. Draža Pa-
vlović nije ni bio dobio nikakva mandata, da
sastavi vladu.

 

 

 

 

oO kokoši. +

U dvorištu mog susjeda
Ogragjenom plotom,
Živjelo je više koka

S jedniiem kokotom.

Živjeli su kO obično
U potpunom miru,
Debljajući s dana na dan
Pri dobrome žiru.

Plodna ljubav megju njima
Nigda ne zataja:

Sve kokoši redovito
Nosile su jaja;

A tokot je, s višeg mijesta
Vladajući dvorom,

U sve glase kukuriko
Svako jutro zorom.

Nego — vigji ti belaja! —
Jednog ljetnog dana,

A u doba kad obično

- Probavlja se hrana,

Dok u vrtu mirno sjedim
Hladeć se na zraku,

Bukažne

Čujem neku čudnu buku
U kokošinjaku.
Mišljah....
Što je uzrok bune?
Valjda su se prestrašile
Jastreba jal' kune ?..

I u misli da će brzo
Pobuna se sleći,
Ostah mirno ko i prije
Na stocu sjedeći.
Al;megjutim u dvorištu
Nemir dalje traje,
Kriještanje se jače čuje,

Uštah s mjesta, uzeh ljestve,
Popeh se vrh plota,
Da pogledam koji vrag se
S kokošima mota.

Ele, braćo !... ele zajsta
Smiješnoga  vigjenja ;
Ele zajsta velikoga
Čuda i zlamenja!.

«Stoji -kokot sred dvorišta
Na jednom kamenu,

Neprestano kukuriče
Iza svijeh snaga,
Oči su iskočile,

što to može biti ?

Potuljene, ćule,
Čas se opet tule,
Da ih vidiš samo,
prestaje. : Aoh, moja mamo |
One koke blage,

I svakomu drage.
Glava im 'se puši,
Silno se kostruši;

Oči im pomamne,

Huhor mu se zažario,
Regbi u plamenu...

Već se iznemaga...
A spram njega tri kokoši

Cas se dižu, u vis skaču,
A kakve su, majčiu sine,
Od čuda bi uskliknuo :
To već nijesu ni s daleka
Priljubične, .miloćudne,
Huhor im se nadignuo,
Vratno perje nabujalo

Kljun rastvoren, jezik pružen,

Rep uzdignut već ne skriva
Golotinje sramue.

Netom pijevac vrat nalčgne
Da ispusti pijeće,
_ Svaka od njih bjesomučno
Na njega nalijeće.

On se brani.... one opet
Ko u inad njemu,
Razlijeću se, kriješteć jako,
Po dvorištu svemu ;

I dok tako“ pomamljene
Dvorištem se gone,
Bi l' vjerovao? .... jest, tako mi!
Pjevaju i one!!!

Dosta! rekoh,... što ćeš više?
I digoh se s, plota,
Govoreći sam u sebi:
Jadnoga kokota! ,

U dvorištu i na dalje
Sve do u noć samu
&ut je bilo kokošinju
Kriku i galamu.

Posljedice bile teške,
A najgora ta je:

* Da od onda nijesu snijele
:Ni vraguto jaje!

ke

Šeremeta.

 

Mače: