gi
Poštarina

Br. 84.
BL

plaćena u

—

gotovu.

DUBROVNIK 12. augusta 1924.

i

God. VI.

 

 

na je listu 5. Din! pleše
PLATIVO 1 UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
NEI. i Uprava kod pok Hrv. Tiskare.

knješećno! za noževe 10 Din. Mjesečno!

Re La i

Izlazi svakog Utornika. Oglasi, zahvale i JO po edno cijeniku. — Odgovorni
SODE ži Š urednik A. Fle, — Vlasništvo Odbora ,Narodne Svijesti“, —
Pojedini broj 1 50 Din. Teče Dii ke Firvatske Tiskare. — pr se ne vraćaju. —

 

Put k sporazumu.

Obrazovanjem nove vlade ,opozicionog bloka“
ijedila je u nas ona politička koncepcija, koja ba-
i svoj rad na ravnopravnosti triju plemeskih zajed-
i koje obrazuju maš marod. Ideja hegemonije i
vlasti jednoga plemena, koja je dobila svoje oliče-
u Vidovdanskom Ustavu, a koju zastupaju Pašićevi
ikali i Pribićevićevi demokrate, pošto se je pokazala
posobnom, da se na njoj gradi naša državna i na-
na budućnost, morala je da odstupi i da dade mjesta
ivoj ideji narodnog sporazuma, narodne sloge i ple-
uske ravnopravnosti. Pristaše Pašić-Pribićevićeve
cepcije hoće na svaki način da prikažu svoje pro-
ike kao nosioce separatizma i cijepanja, dok svaki
i, koji dobro razmisli, mora doći do uvjerenja da
uvo politička koncepcija današnje vlade znači ja-
je i državnog i narodnog jedinstva. Država počiva
ljubavi grogjana, a gragjani mogu da ljube državu,
no ako u državi uživaju puna politička, kulturna i
nomska prava. U državi, u kojoj ima povlašćenih
odvlašćenih, podvlašćeni će uvijek rovariti protiv
i oni će uvijek predstavljati za državu jednu oz-

nu opasnost. Austrija nem je dala uajbolji primjer
vome.

Ali obrazovanjem današnje vlade nije cijela stvar
ena. Ona znači tek početak, šta više rekli bismo,
ušaj da se pogje movim putevima u našem poli-
om i nacijonalnom životu. Od stabilnosti i unutraš-
'kohezije današnjih koaliranih stranaka zavisi i bu-
nost današnjeg režima, kao i pobjeda ideje spora-
ja i ravnopravnosti, Ova se ideja neće ostvariti i
ušnja će - politička situacija propasti, ako megju
nkama vladine koalicije ne bude vladala iskrenost
hvjerenje.
| Ako se sa strane g. Davidovića i drugova želi da
konačno likvidira naš nacijonalni spor, ako se sa
iove strane iskreno želi da se Hrvati i Slovenci za-
osjećaju ravnopravni u ovoj državi onda se u prvom
i mora da popravi sve nepravde, koje su Hrvatima
lovencima nanijeli dosadašnji centralističko hege-
ki režimi. Hrvati i Slovenci moraju da zauzmu
(centralnoj državnoj upravii u diplomatiji i u vojsci
svim granama državnog života ono mjesto, koje
kome njihovoj važnosti i ide. Nikome ko je spo-
in i kvalificiran ne smije da bude zapriječen put

u hijerarhiju državne uprave, pa bio on Srb, Hrvatili
Slovenac.

Sa strane demokratske stranke mora da se sa
svom iskrenošću provodi politika ravnopravnosti. Hr-
vati i Slovenci su nekoliko puta bili prevareni; Krfski
Pakt, Ženevski sporazum, Sporazum od 1. decembra
Markov protokol sve je to pregaženo u ime hegemo-
nije. Treba se čuvati, da se Hrvati i Slovenci i danas
ne razočaraju.

Najveću brigu pristašama današnjeg režima za-
daje držanje Radića i njegove stranke, Skoro bi smo
rekli od njihovog držanja i zavisi budućnost današnje
vlade. HRSS mora da bude svijesna odgovornosti, koju
ima prema državi i kako cjelokupnom narodu, tako i
prema dijelu našega naroda. Politika i Radića i Ko-
rošca i Spahe mora ići za tim, da se današnja poli-
tička kombinacija i ostvari, Davidović je uložio čitavu
svoju budućnost, kao i budućnost svoje stranke u da-
našnju koncepciju. Sa hrvatske i slovenačke strane
mora se ići za tim, da se pomogne položaj g. Davi-
dovića megju Srbima. Hrvati i Slovenci s jedne strane
kao i Srbi s druge moraju biti potpuno uvjereni, da
se hoće samo jaka i moćna država, u kojoj će biti
zadovoljni i ravnopravni i Srbi i Hrvati i Slovenci,
Ako se bude igralo prema g. Davidoviću kao što se
je igraio prema pok. Protiću, onda i Davidovića čeka
Protićeva sudbina, ali onda budimo uvjereni da se neće
više lako naći ni Davidović ni Protić, S.

 

Pavao Bulorac.

O etičkoj obnovi savremenog društva.

3. Pojedinac treba da točno omjeri svoju snagu
i da obnovi svoju nutrinu. Rado: se ističu čovjekova
prava, a ne misli se i na njegove sile. Individualizam,
pravo shvaćen, jedan je od najvažnijih čimbenika mo-
dernoga društvenoga napretka. Ali je skrajno shvaćanje
toga načela unijelo u sve grane društvene djelatnosti
separatističke težnje, te se otreslo ustaljenih aksijoma
logike i zasada naravnog ćudorednog reda. Taj je
skrajni individualizam, iznešen u svoj njegovoj rugobi
i opasnosti po Nietzscheu, Feuerbachu i Stirneru,
jedan od najjačih uzroka zastoja zapadne uljudbe, jer
joj je rastvorbom otrovao sve napore. Iskustvo nas je
svjetskoga rata i poratnih prilika podučilo, da se naš
život ima da otrese individualističke bahatosti i postavi
na jaču podlogu. Zato se maše društvo neće nikad

dovinuti normalna razvoja, dok se ne svrati posebna
pažnja obnovi čovjekove nutrine. Ta je obnova jedino
sigurno jamstvo za etičko poboljšanje društva i za
unapregjenje zdrave uljudbe. Ako vanjski sklad nije
odraz nutarnjega, me može da se održi. Prije treba
dovesti u sklad autarnje moći i težnje, pa im podre-
diti spoljašne utjecaje. Tek iako sregjen, uravnotežen
čovjek može da baci istinski pogled na život i čovjeka,
na društvo i čovječanstvo, kad ga ne opsjenjuje sofis-
tika strasti. Inače ćemo uludo vikati ,sklada, bratinstva“,
a sklada neće biti, jer će životom vladati lični i narodni
egoizmi.

Pravom se spočitava evropskoj uljudbi, da je
razdvojila nutarnji život. Racijonalist je odnemario
ulogu volje u životu, determinist ju je onemogućio,
a mistik je potražio riješenje svih pitanja u slijepu
osjećaju. Tako je čovjek kanda prebrisao viši red ideja
i potpuno samosvojan usredotočio u sebi sve ono,
što je prije ove egoističke obmane iskao izvan sebe,
Iz njegova ja ima da izagje istina i ljepota, sav razvoj
i životna snaga, a nije se dosjetio, da je sebe rasci-
jepao. Da je dajbudi slutio, kako će se ogoljeu, bez
viših zasada ćudoredna reda, naći praznoruk i slab
pred bujicom nižih poriva, i kako brzo pasti pred
kumir svoje maljušnosti! Hoće li u toj svojoj sićuš-
nosti pokleknuti pred nagu prostitutku, da ju proglasi
bočicom razuma, kao za franceskoga prevrata, ili će
sa boljševicima dići spomenik Judi Iskarijotu kao tobož
prvoj žrtvi kapitalizma, sasvim je svejedno.

Nastoji li taj čovjek i može li da nastoji, da
dovede u ravnotežu spoliašnost sa nutrinom, kad mu
ni u nutrini nema ravnoteže! Naravno je, da će se
takav čovjek i u megjunarodnoj politici i u privredi
baciti na pustolovine, da će još više zamrsiti kaos u
svele. kako ga je individualisličkim  skrajnostima
zapleo i u svojoj nutrini. Isto tako je naravno, da će
se svijet etički srediti, ako pojedinac trezmeno shvati
svoju životnu ulogu, a ne bahato precijeni sama sebe
otresavši se svake pažnje na načela, što ih našem
naraštaju namriješe vjekovi.

4. Svim srestvima treba suzbijati prevratno
načelo. Moderno je društvo posve pravo istaklo na-
čelo individualne slobode. Ali ga pojedinci zlo upo-
trijebiše u krivoj misli, da je baš svak pozvan i do-
rasao, da našem društvu označi misli vodilice. Kako
je u idejnom pogledu zavladalo uvjerenje, da istina i

 

 

 

 

 

 

 

| Uspomene
se odnose na dubrovački ustanak od god. 1813 i 1814.
lavak prijevoda jednog starog rukopisa. Saopćio V. Medini.)

U Cavtatu. megjutim, jedan pridušeni glas davaše povoda
ni, da će najmlagji momci od Narodne Straže biti dove-
iu Dubrovnik za posadu na tvrgjavam. To silno uzbuni
te svih stanovnika, svi pai najstariji samovoljno pohitaše
užjem, straže biše podvostručene, zemlja stade da izgleda
u revoluciji, a da ipak ne očituje povod toj uzbuni. Jer
ično još seje uvijek podržavao saobraćaj one Krajine s gra-
i Dubrovnikom, te su francuske oblasti još uvijek bile slu-
ti poštovane.

Knez Kaboga, megjutim, izviješten od Engleza o napre-
E Savezničkih Vojska, govoraše odveć slobodno proti
uzima. Vlada nešto posumnja. o njegovu dogovaranju
Iglezima; držala je, da političke vijesti, koje je on širio,
' na stanovnike Cavtata, i pošalje onamo žandarme, da
ovuku u Dubrovnik.

= Svi stanovnici onog mjesta pograbiše oružje da ga obrane,
farmi biše poštegjeni, ali razumješe, da treba da se povuku
kloni Knez Kaboga, koji, sakrivši se, uspije da se spasi,

u Boku-Kotorsku i nagje zaklon samo na engleškim
(ovima.

No sreća je pratila njegove korake. On stigne na Fre-
i kojom je zapovijedao kapetan Hoste, malo časa nakon
tješe došlo konavosko odaslanstvo. 'Sam kapetan Hoste

ijesti -ga o onome što zahtijevahu Konavljani, i pokaže mu
morandum“ napisan od markiza Bone. Knez Kaboga umje-
& poslužiti tako zgodnom prilikom, uvjeravajući zapovjed-
| H6&te-a, da su želje Cavtaćana jednake, te da i oni žele

 

na kapetana Lowen-a, da pogje. u Konavle; pa da udo-
Inastojanju, kneza: Kaboge, pošto;je bio već siguran za vas
4 u Konavlima, o kojijem je Cavtat zavisan, naredi dase
povrati knez Kaboga, "praćen od ratnih brodova pod

 

ndom poručnika Macdonald-a.
Dne 25. oktobra bi izvješena u Cavtatu britanska zastava.

|

:

I zaštiti engleško oritžje. Nato Hoste opozva naredbu već

Engleški zapovjednik ukine kako u Cavtatu tako i u
Konavlima. rancusku vladu; uvede iznova u život stare zakone
dubrovačke Republike, ali namjesto da uspostavi i staru Vladu,
postigne knez Kaboga nakon malo dana, da bude imenovan on
sam privremenim Guvernerom Cavtata i Konavala. To imeno-
vanje, išposlovano tako podmuklo od Kaboge, iznenadi svu vla-
stelu što se nalažahu u Cavtatu, kao i sve dobre patriote Cav-
tata i Konavala.

I grad Ston i poluotok Pelješac biše već zaposjednuti
od Engleza i od nekojih Hrvata, koji bjehu napustili francuske
zastave. I u ovome pothvatu imao je udjela jedan od naše vla-
stele, gosp. markiz Petar Bona, No u Stonu biše izvješene
zastave austrijska i engleška; guvernerom Stona i Pelješkog
Rata bi imenovan gosp. knez Antun Maro Kaboga s naredbom,
datom mu od Engleza, da brani ona mjesta protiv svakoga,
izim vojske austrijske, kad bi ondje stigla.

Stanovnici naše Primorske Krajine htjedoše i oni svrg-
nuti francuski jaram, i kapetan: Hoste imenova ondje guver-
nerom markiza Luka Bonu, naredivši, da budu i ondje usposta-
vljeni stari zakoni Dubrovnika.

Nadošao bješe čas, kad sam ustanak naroda bješe prisilio
francusku vojenu..snagu, da se stegne na okolicu grada Du-
brovnika i njegovih tvrgjava. Narod ipak ne vigjaše jošter svoje
želje ispunjene ;-još on ne vigjaše vijati stijeg svoje stare slo-
bode, niti da se uspostavlja Vlada u obliku republikan. ustava,

Za prvijeh dana što engleška vojska stane nogom u
Cavtat, predloži markiz Bona knezu :Kabogi i njegovu ocu,
starom, poštovanja dostojnom senatoru, neka 'bi- od strane one
vlastele što'se u Cavtatu nalažahu, odmah obavijestio gosp.
Miha Božovića u Carigradu o oslobogjenju od francuskog jar-
ma; kao:i:o željama riaroda.da se uspostavi Republika. :

Moglo se je: nadati, da onaj pruski: ministar (Božović),
ali rodom Dubrovčanin i vrlo: revan patriot, pobudit :će u Oto-
manskoj Porti zanimanje i staru zaštitu, koju je Elije podr-
žavala za nezavisnost Dubrovnika.

Knezovi. Kaboge nikako ne litjedoše da se o taj
korak, navodeći za izgovor, da bi se tim mogao uvrijediti en-
gleški zapovjednik,

Onda nekoja vlastela, što se nalažahu u Cavtatu uprješe
ravno kod engleškog zapovjednika Lowena, koji već bješe sti-
gao u Cavtat, neka bi se uspostavila Vlada i Zastava naše
republike. — ,/a za to nemam — odgovori on — nikakvih uput-
stava ;. obratite se na Admirala koji zapovijeda engleškim sna-
gama u Jadranskom moru.“ Isti gosp. Lowen predloži, da se
ta misija povjeri gosp. Franu Boni, a vlastela, koja ondje
bjehu, jednodušno odobriše.

Knez Kaboga nije se mogao gosp. Boni otvoreno pro-
tiviti, ali ga je u privatnom razgovoru odvraćao od toga na-
loga. Hoteći vlastela da prihvate odluku u tome poslu, te da
megju sobom rasprave o predloženom poslanstvu, zapitaše da
bi se u tu svrhu sastali u kući kneza Kaboge, koji je bio Gu-
verner zemlje. On to otkloni, veleći, da njemu. kao predstav-
niku britanske vlade ue doliči učiniti, da se pomisli, kao da on
ne bi bio zadovoljan onom vladom. Unatoč tome gosp. Bona
nije krzmao da krene u Trst, (gdje se nalazio Admiral) op-
skrbljen pismom komandanta Lowena.

Uto se je i od strane poručnika Macdonalda predlagalo
da se organizuje oružani ustanak naroda, i da ga se povede
na opsijedanje grada Dubrovnika. Knez Kaboga sve jednako
isticaše poteškoće, koje bi se u tome moglo imati. Knez Dživo
Natali, pukovnik. dubrovačke Republike, i markiz Frano Bona
ne prestaše zamišljati i predlagati sredstva kako politička tako
i ekonomska, kojim bi se dalo nagovoriti narod da pograbi
oružje i ujedno uzdržati ustanak. Za sve to nije Kaboga ništa
mario, dapače je gledao da kod Engleza izvrne smijehu sve
te prijedloge.

Malo dana zatim prispije u Cavtat kapetan Hoste, i pošto
bješe spoznao kojim je duhom prožet bio vas narod dubrovački
i privrženost njegovu staroj Vladi, naredi da se na dan 15 no-
vembra s najvećom svečanosti izdignie zastava dubrovačke Re-
publike, i fregata ,Baccante“ pozdravi je iz topova (u rukop.:
sla saluto& con salva Reale“). U isto vrijeme potakne i on kneza
Kabogu,.da oruža narod te ga povede na opsijedanje mn i
tvrgjava Dubrovnika.

Kaboga nije jamačno mogao više odbiti, dapredk a
nak narodu Cavtata i Konavala. Poručnik Macdonald, željan