Poštarina plaćena u gotovu.

DUBROVNIK 25. | novembra 1924.

rodna Svije

_God. IV.

 

 

 

Cijena je listu 6
: PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare.

JE pion: za ihozemstvo 10 Din. O

E svakog Uloriika. Oglasi, zahvale i EE po posebnom cijeniku. — Odgovorni
WE EA : : urednik A. FI&. — Vlasništvo Odbora ,Narodne Svijesti“. —
Pojedini broj 1:50 Din. Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare. — Rukopisi se ne vraćaju, —

 

 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Hrvati na izborima.

U zadnjem smo broju našega lista istakli, od koje

su važnosti predstojeći izbori za nas Hrvate i za naš
položaj u ovoj državi. Izrazili smo želju, da Hrvati
ugju u ovu izbornu borbu kao cjelina, a naše izborne
|listine da budu izražaj sloge svih hrvatskih grupa! i
(kulturno i socijalno različno opredjeljenih, jer nam je
svima zajedničko hrvatstvo te ravnopravnost, koja treba
la vlada u ovoj državi.

Iznašajući ovu svoju želju uvjereni smo da sino
umačili mišljenje svih Hrvata Dalmacije. »Hrvatska
iječ«, glasilo splitske hrvatske inteligencije, koja se
upi oko Dr. Trumbića sa zadovoljstvom je primila i
pozdravila ovakvo naše pisanje. U broju od 20.0.mj.
piše doslovce: ,Mi, koji smo uvijek naglašavali po-
rebu zajedničkog istupa sviju Hrvata kod predstojećih
zbora i isticali historijsko značenje istih, ne možemo
da srdačno ne pozdravimo ovu odluku Hrv, pučke
tranke. Hrv. pučka stranka je ovom odlukom doka-
ala, da su joj preči narodni interesi od stranačkih i
čnih ambicija i potpuno shvaća svu dalekosežnost i
lnačenje rezultata skorih izbora za budućnost hrvat-
og naroda. Ovaj lijepi i samozatajni postupak Hrv.
jučke stranke bit će primljen na znanje iskrenim za
lovoljstvom sviju čestitih rodoljuba. On treba da po-
luži primjerom svima onima, koji se još nisu htjeli
la odreku ličnih ili stranačkih ambicija u korist cjeline
itavog hrvatskog naroda.“

U Čitajući ove retke, mi smo se od srca radovali,
(ler smo bili uvjereni, da je kod svih Hrvata pobijedio
as razuma, te da će se prigodom ovih izbora doista
hživotvoriti naša Želja, da izborne listine budu tako
lastavljene, da u njima dogje do izražaja sloga svih
itvatskih grupa. Obradovalo nas je pisanje »Hrvatske

i

llnatinskih Hrvata“ iznosi i mišljenje vodstva HRSS,
[koja je stranka dobila većinu mandata u Dalmaciji.
ll = Još je jedna okclnost, koja nas je utvrgjivala u
vjerenju, da će pri izborima doći do zajedničkog is-
lipa svih Hrvata. Prošlih je dana održan u Beogradu
astanak predstavnika stranaka, koje sačinjavaju širi
lok, te. je sa tog sastanka izdan komunikej, u kome
Moji, da će se stranke bloka megjusobno potpomagati
rigodom izbora. Komunikej su potpisali Davidović,
Korošec, Spaho, te u ime HRSS dr. Maček. Držali
imo, da je ovo odgovor sadašnjoj vladinoj koaliciji
[ešića i Pribićevića, koja kani prigodom izbora na-
lupiti složno. To je bez dvojbe za PP. vladu velika
rednost.

| No sva su se naša lijepa očekivanja razbila o
Wrdoglavost Stjepana Radića. U »Slobodnom Domu«
d 19. o, mj. napisao je Stjepan Radić članak pod
laslovom Izborne obavijesti za sve organizacije HRSS“,
| kojem opovrgava ono, što je u Beogradu ugovorio
lr, Maček, te ono što je:o zajedničkom istupu Hrvata
lisala »Hrvatska Riječ«.

| U dalmatinskoj Hrvatskoj — piše Radić — ne
& se s nikakvom strankom voditi nikakvi izborni pre-
jovori i sporazumi. Kao u Dalmaciji tako i u Bosni
| će biti nikakvog izbornog sporazuma sa musliman-
kom strankom dr. Spahe. Isto tako nema sporazuma
li s Bunjevcima u Vojvodini, kao što ni sa dr. Ko-
hšcem u Sloveniji -i ako Radić o Slovenskoj Pučkoj
Iranci piše doslovce da ,ta stranka iskreno, pošteno
lodvažno zastupa samoodregjenje slovenskoga naroda
E nedijelivost i samostalnost Slovenije. Dr. Korošec
to uman političar...“ itd.

| Iz svega ovoga je jasno, da Stjepan Radić ne će
ligodom izbora sloge niti sa Muslimanima niti sa Slo-
ticima, a niti sa drugim hrvatskim strankama u

za nas Hrvate bilo dobro i 'korisno, da se skupno,
me o rame borimo proti Pašiću i Pribićeviću. Ali
b o vogja najjače hrvatske stranke toga neće.

| Mi pristaše Hrvatske pučke stranke to žalimo te
im neće preostati drugo, nego da samostalno nastu-

 

 

ltiječi«, jer smo bili uvjereni, da ona kao , glasilo dal-.

 

pimo pri izborima. O tomu će još konačno da od-
luči vodstvo slranke, koje se sastaje u Zagrebu dne
30. o. mj. Čini se megjutim, da nam neće drugo pre-
ostati. Apstinirati se od izbora značilo bi umanjili broj
hrvatskih glasača u Dalmaciji, a Hrv. pučka stranka
ne može niti smije pozvati svoje pristaše da glasuju
za Radićevu stranku, koja je liberalna. U posljednjem
broju*splitskog >Jadrana« posve ispravno veli Dr. I,
M. da je pitanje, u koje ulazi i kršćanska moralka,
dali može jedan uvjereni katolik glasovati za liberal-
nog kanidata, bez da je od njega dobio ikakovu ga-
ranciju obzirom na aktuelna kulturna pitanja. Da je
Radić protivnik katoličke Crkve majbolje je dokazao
nedavno u svom govoru u Krašiću.

I ovo držanje Radićevo prigodom ovih izbora po-
kazuje, da on nije sposoban da bude vogja hrvat-
skoga naroda u ovako odlučnim momentima. Jer on
mjesto da skuplja snage, cijepa ih. Stoga i ako se u
mnogim stvarima možemo složiti s Radićem u politici,
ne možemo imati u njega potpunog povjerenja, pa za
njega ne možemo glasati, kad bi Pučka stranka po-
zvala svoje pristaše neka pri izborima glasuju za Ra-
dića, preuzela bi na sebe odgovornost za čitav njegov
politički rad, koji nije uvijek ni mudar ni koristan za
nas Hrvate.

Pogibcljno bi bilo za hrvatski narod, kad ne bi
bila jedna stranka, koja ima da nadzire rad Radića i
njegove stranke, pogotovo kad je Radić u više zgoda
pokazao, da znade na debelo pogriješiti. Pa i ako
Hrv. pučka stranka podlegne u izborima, bit će svi-
jesna da je izvršila svoju dužnost i narod na vrijeme
upozorila na Radićevu pogrešnu politiku. Ne bude li
ona mogla kritizirati iu politiku -u. parlamentu, treba
da sačuva slobodu kako bi mogla tu politiku kontro-
lirati izvan parlamenta i krilizirati je makar putem
svojih slobodnih glasila. A sve to bez ličnih ili stra-
načkih ambicija, kako nam je to lojalno priznalu »Hr-
vatska Riječ«, već ma korist cjeline čitavog hrvat-
skog naroda.

Zbijmo svoje redove.

Premda u posljednjim izborima nijesmo dobili
nijednog mandata, ipak je Hrvatska Pučka Stranka
sačuvala sve svoje pozicije u narodu.

Napadali su na nas sa svih strana. Jednima smo
bili preblagi u borbi protiv hrvatskih protivnika. Drugi
su nas ubrajali u separatiste i antidržavne elemente.
Ali mi smo ipak ustrajali na svom putu, kojim smo
udarili već od početka. — Neki ljudi htjeli su odmah
vidjeti megiu hrvatskim pučanima Windthorste i O'
Conelle, premda nijesu nikada ozbiljno nastojali, da
se takvi ljudi u Hrvatskoj razviju, a kad su se uvjerili,
da ideja Hrvatske Pučke Stranke može iek postepeno
da si krči put u narodu, povukli su se, pa su digli
na nas drvlje i kamenje. — Upravo je ogavno, kada
se čovjek sjeti svih onih podlih spletaka i kleveta, koje
su se dizale u posljednje vrijeme protiv Hrvatske Pučke
Stranke kao cjeline i protiv istaknutijih pojedinaca u njoj.
— Razni Herostrati, koji su htjeli udovoljavati svojim
pretjeranim ambicijama samim rušenjem, razne povri-
jegjene veličine, koje su u Hrvatskoj Pučkoj Stranci
vigjele glavnu zapreku svojim avansmanima, upriješe
sve sile, da nas uklone iz javnog života. Nećemo im
za sada iznositi imena, jer još nije došao momenat za
to. Ali ćemo ih ipak dobro zapamtiti. Zapamtit ćemo
ih i predati kasnije njihova imena i budućim narašta-
jima, neka se. vidi, kako i najuzvišenije ideje mogu
postati u glavama nekih megalomana prave karikature.
Kada jedanput izagje pred javnost potpuna istina o
rovarenju protiv naše stranke, svijet će se zgražati,
koliko li sitničavosti, KI i častohleplja imade u
nekim ljudima.

U najtežim prilikama očuvali. su hrvatski pučani
svoju samostalnost. Nije nas smetalo, što su se naba-
civali na' nas kamenjem i s one strane, odakle bi čo-
vjek to najmanje očekivao. Svojim držanjem pokazali
su hrvatski pučani veliku snagu i otpornost. Hrvatska

 

Pučka Stranka predstavlja i u današnje doba veliku

moralnu snagu, o kojoj su uvjereni i naši protivnici,

— Kako će se Hrvatska Pučka Stranka držati u bu-
dućim izborima ?

To pitanje zanima ne samo naše pristaše, nego
i naše protivnike. Agitatori drugih stranaka obilaze
oko naših ljudi i nastoje dobiti od njih obećanje, da
će glasati za njih. Javljaju se i neke nove grupe, koje
bi htjele naše pristaše zavesti u bludnju, kao da stoje
na istom stanovištu kao i Hrvatska Pučka Stranka.
— Ne treba ništa obećavati niti se ičim dati vezati
ruke. Hrvatska Pučka Siranka treba da očuva svoju
kompaktnost i svoju samostalnost. Ne ćemo da bu-
demo silniš, kojim će drugi namirivati svoj kusur,
I ako mi imamo naše odvojeno mišljenje o politici
užeg i šireg bloka, mapose HRSS, to smo ipak naj-
žešći protivnici sadašnjeg hegeimonističkog i teroris-
tičkog režima.

Hrvatski pučani odredit će na svojim stranačkim
vijećanjima i preko svojih vrhovnih stranačkih foruma
svoje buduće držanje. Pojedinačni i pokrajinski kom-
promisi mogli bi biti dopustivi samo ako ih odobri
vrhovni forum stranke.

Naše je mišljenje, da je potrebno, da vodstvo
stranke i nadalje sačuva potpunu samostalnost, te da
se ne veže nikakvim paktima ni obećanjima.

Zbijmo svoje redove, da uzmognemo u odlučnom
času biti na braniku uslavnosti i sporazuma. — M. P.

 

Demon naše narodne misli.*

Jednim hitnim aktom pozvat sam prekjučer da
predstanem Ministarstvu Prosvjete, ,u sobu br. 18“,
radi hitnog saslušanja.

Kad sam po pozivu otišao u Ministarstvo tu mi
je pravni referent Ministarstva Prosvjete pokazao na-
redbu G. Ministra Prosvjete kojom se naregjuje, da
se odmah od mene uzme riječ u slijedećem :

1. Jesam li zaista bio i govorio na jednom poli-
tičkom zboru održanom 10. o. mj. kod ,Imperijala“ u
Beogradu ;

2. Da li su moji oni izrazi, koji su iznijeti u
novinarskim saopćenjima moga govora; i

3. Na kakvo se stanje odnose izrazi ,sila i reak-
cija“, koji se u tim izvještajima pominju.

Ne radi mene lično, ili radi posljedica, koje će
neminovno iza ovog akta slijediti, no radi osviješte-
nog gragjanstva i učiteljskog prava, za koja se uči-
teljstvo borilo, ja smatram za dužnost, da u glasilu
cjelokupnog učiteljstva javno iznesem ovaj postupak
na ocjenu cijelog javnog mnijenja naše zemlje.

Bila bi mizerna poltronerija i najordinarniji kuka-
vičluk, kad bi iz ma bilo kojih obzira ovaj postupak
prećutao. Jer kad ovako postupa Ministar Prosvjete sa
mnom, kao predsjednikom ilegitimnim predstavnikom
12.000 udruženih jugoslavenskih učitelja, jasno je što
mogu ostali učitelji u zabačenim krajevima otadžbine
očekivati cd pojedinih predstavnika državne vlasti.

U ovome listu smjelo, otvoreno i pošteno branio
sam, kroz ovo vrijeme i u svim režimima, svaka pai
najsitnija prava učiteljska i iskreno i preodano
služio ideji jedinstva našeg naroda i države. Dosljedno
tome i u ovome trenutku javno i otvoreno dižem glas
protiv nasrtaja na najosnovnije pravo učitelja i gra-
gjanina, zagarantovano čl. 14. zemaljskog Ustava i
ostalih zakona.

Za 32 mučne godine učiteljske službe, pored pro-
svjetnog rada, borio sam se u redovima ostalog uči-
teljstva predratne Srbije za ustavnost, zakonitost i gra-
gjanske slobode. U toj borbi bio sam otpuštan po ne-

/ koliko puta za godinu i premještan s kraja na kraj

Srbije. Poslije svih muka i borbe sa reakcijom i osta-
lim teškoćama koje su pritiskivale učiteljstvo; poslije šest
godina provedenih u ratu, poslije razorenog kućnjeg
ognjišta i svih ostatih patnja, koje sam kao i toliki
drugi pretrpio, dočekao sam da mi, u oslobogjeno i
ujedinjenoj otadžbini, za koju sam radio i riječju i
deke osporava StebIaneča pravo i da me maltretira

s Noom ovaj članak iz beogradske ;Narodne Pro-
svete“, glavnog organa UJU br. 85. od 16. novembra 1984. e
da i šira javnost dozna kako je i vogja Ujunaša upoznao rad
ministra Pribićevića !

ši