kuma, kojemu je puno dobra učinio. Malo iza toga
oko podne je preminuo. Njegova tragična smrt sva-

> koga se duboko dojmila, jer je pokojnik bio otac

“mnogoi sirotinji. Radi ovog i drugih slučajeva podu-

= . zete su stroge mjere proti psima. Naregjeno je vla-

snicima, da ih pogube, a žandari ubijaju svakog psa,
što ga vani zateku. Nekoliko je pasa pocrkalo, a prije
toga ugrizeno je bilo od njih nekoliko čeljadi. Odmah
su svi otišli u Sarajevo. Izgleda daće bjesnoća zahva-
tit i mačke, pak se i proti njima spremaju stroge mjere.

ZAGREB. Glavna skupština ,Hrv. kat. narod.
saveza“ održana je 2. veljače u Jeronimskoj dvorani.
Skupštinu je otvorio podpredsi. v. g. Vladimir Kerdić
lijepim i poučnim govorom. Iza toga je gl. tajnik v.
g. dr. Velimir Deželić sin, dao iscrpivi izvještaj o radu
H. K. N. Saveza. Savez radi oko ,Mladih junaka“,
omladinskog pokreta (izdaje , Mladost“ i ima zasebnog
činovnika referenta), katol. prosvjete (izdaje tiskanice,
manuskripte, priregjuje predavanja i tečajeve), pučkog
pozorišta (izdanja igrokaza, priredba grandiozne , Žrtve
Abrahamove“) i na mnogim drugim područjima soci-
jalno-prosvjetne akcije. — Blagajnik g. Ante Ružičić
iskazuje promet blagajne: Prihod 222.512:57 Din. ;
Rashod 212,767:22 Din.; Prema tome saldo 9,745:35
Din. — [za toga se pristupilo izboru odbora (Pred-
sjednik: p. g. dr. Josip Lang biskup i gl. tajnik dr.
Velimir Deželić, sin, birani su na tri godine, pa se
ove godine nijesu posebice birali.) U odbor su ušla
gg.: Dr. J. Andrić, Ida Bakarčić, dr. Stj. Bakšić, Slj.
Barić, D. Bedeković, dr. M. Beluhan, O. D. Bencetić,
O. B. Burić, J. Brunšmid, dr. V. Deželić otac, S. Fer-
lau, P. Grgec, dr. A. Juretić, VI. Kerdić, O. Kovačević,
dr. J. Lončarić, J. Malinar, dr. Lj. Maraković, dr, I.
Merz, O. J. Milošević, F. Mikolčić, O. A. Nižić, Z.

. Petrović, O. Prešera, dr. I. Protulipac, A. Ražičić, dr.

F. Salis-Sevis, dr. J. Šimrak, O. M. Troha, Z. Vasić,
O. M. Vanino i B. Zeininger — svi iz Zagreba. L.
Budanović (Subotica), dr. I. Butković (Split) K. Ca-
purso (Dubrovnik), D. Čelik (Sarajevo), dr. P. Grabić
(Makarska), Kan. Mirić (Šibenik), dr. Gi. Kuntarić
(Požega), Fra D. Mandić (Mostar), A. Radić (Šibenik),
BI. Rajić (Subotica), dr. I. Starčević (Senj), Vi. Usmiani
(Seni), J. Vodanović (Split), M. Vunić (Trogir) i dr.
A. Živković (Djakovo). — Nadzorni odbor: L. Bauer,
V. Gortan, dr. Stj. Markulin, M. Strahinščak i L. Vukas.

Iz Jugoslavije.

Pašićeva vlada opet pripravlja neku akciju, koju
je zavila u neprodirnu tajnost. Šapće se o zaposjed-
nuću Skadra, ujedno pak raširuju vijesti o namjerava-
noj akciji bugarskih komita. Na svaki način proračun
će vojnog ministra za g. 1924-25 opet zahtijevati no-
vih kredita. Moguće da vlada s tom akcijom ima druge
namjere, da utvrdi svoj preslabi položaj.

Nezaposlenost u Zagrebu je prevelika, te se
spominje da ih je tu oko 10.000 bez zarade. Prošlih
je dana 35 gladnih radnika prodrlo u Pučku kuhinju,
gdje su pojeli svu hranu, što je bila pripravljena, pa
su mirno pošli. Novinstvo donosi taj incident i nagla-
suje da tamošnji centralni ured za osiguranje radnika
raspolaže sa svotom od 20 miliona dinara, što su se
g. 1922. isplatili kao porez za neposlenost, ali mini-
star za socijalnu politiku, usprkos mnogim pospješe-
njima nije htio polpisati spis, da se brzo raspolaže
sa tom svotlom.

Teška optužba. U narodnoj skupštini predbacio
je poslanik Miletić radikalnom poslaniku Dr. Milasi-
noviću, koji se je držao opozicionalnih poslanika, da
je bio u svezi sa zloglasnim razbojnikom Čarugom,
komu da je dao člansku kartu radikalne stranke, a tu
su kartu našli u žepu Čaruginom kad je bio uhvaćen.
Milasinović nije prigovarao, već je sav crven i razjaren
pošao na svoje mjesto. Lijepa družina!

Rasprava o optužbi Dra Markovića. Bivšeg
ministra pravde Dra Markovića optužuje 96 poslanika
za neka nedjela, što ih je počinio kao ministar tog
rezora. Rasprava o optužbi došla je pred Nar. Skup-
štinu. Dr. Marković je držao vođeni obrambeni govor
bez dokaza svoje nevinosti. Naišao je na opću osudu,
što nije sam zatražio da se te osvade rasčiste pred
nepristranim forumom — sudištem, Ipak vladina ve-
ćina nije Dra Markovića htjela predati sudu.

Rimski sporazum prihvaćen je u Skupštini
poslije žestoke kritike sa strane opozicije. Osobito je
žestok govor održao Dr. Hohnjec. Pri glasovanju osta-
više skupštinu Jugoslavenski i muslimanski klub pošto
su dali značajnu izjavu. Palo je svega 147 glasova
(od ukupnih 312) i to 123 za sporazum, a 24 proti.
Za sporazum s ltalijom glasovali su svi radikali, 14
Turaka i dva radikalna disidenta.

Porez na radničke plaće. Našemu ministru fi-
nancija nije nikada dosta. Natovario je poreze i prireze
na sve i svakoga. Na koncu se je sjetio da pod ime-
nom poreza oduzme i radnicima 9% od njihove krvavo
zaragjene plate. To je takova skrajnja guljačina i po-
vreda socijalnog osjećaja, da se je češki list »Pravo Lidu«
osvrnuo u posebnom članku na ovu nazadnu uredbu.

 

BMA s

NARODNA SVIJEST

Iz žurnalistike. Spljetski »Narod« danom 20. ve-
ljače prestao je izlaziti, a sutri dan počeo, je da Izlazi
»Hrvatski Narod«, koji će privremeno izlaziti samo 2
put sedmično. Ovaj novi »Hrvatski Narod« nema ništa
zajedničkog (osim urednika) sa bivšim, »Narodom«
vlasništvom braće Kalogjera i Drugovi.

Izložba dalmatinskih proizvoda u Beogradu.
Zemaljsko Gospodarsko Vijeće u Splitu sa Srpskim
Poljoprivrednim Društvom u Beogradu priredit će iz-
ložbu svih dalmat. proizvodaito u prvom redu poljo-
privrednih (vina, rakije, likera, smokava, marašaka,
ulja, rogača, buhača, itd.). Izložba imala bi se održati
u Beogradu u drugoj polovini mjeseca marta o. g. pri-
godom godišnjeg zbora spomenutog društva. Glavna
svrha izložbe bila bi ta, da se potrošače naših sjever-
nih najbogatijih krajeva upozna sa našim poljoprivred-
nim produktima, koje je Srbija ranije dobivala preko
Soluna iz Grčke ili iz inozemstva. Odazove li se veći
broj izlagača, nastojat će se uz izložbu udesiti i kušnja
pojedinih proizvoda. Intezivnim radom oko upoznanja
konzumenata mnogo ćemo doprinijeti razvoju trgovine
naših južnih proizvoda, od kojih mnogi danas ne mogu
da nagju dobru i sigurnu prodju. Prema odazivu i
nastojanju naših poljoprivrednika i poljopriv. produk-
tivnih zadruga ovisit će i uspjeh ove izložbe. Potanje
upute o opremanju i količini uzoraka daje Zemaljsko
Gospodarsko Vijeće u Splitu.

Slaboća 2? Slabi san? Nervoznost? Slaba volja za rad ?
Javljajuli sa često različite boli ? Dobar prijatelj u takovim crnim
danima jest pravi Fellerov Elsa-Fluid! Dobro služi za pranje i
obloge, a i kao kosmetikum za usta, glavu, kožu! Jači, izdašniji i
boljega djelovanja od irancuske rakije! Zajedno sa zamotom i po-
štarinom 3 dvostruke ili 1 specijalna flaša 24 dinara; 36 dvostrukih
ili 12 specijalnih flaša 214 dinara, i 10%  nadoplatka razašilje : ljekar-
nik Zugen V. Feller, Stubica Donja Elsa-trg br. 297. Hrvatska.

 

Gradske vijesti.

Imenovanje. Ministar vojske i mornarice imeno-
vao je g. Frana M.a Lederer honorarnim profesorom
glazbe i pjevanja kod Vojne Pomorske Akademije u
Gružu. Čestitamo !

Kneževski dar g. Paska Baburice rodnom
Koločepu. Naš narodni dobrotvor g. Pasko Baburica
u Valparaisu darovao je 270 hiljada dinara svom rod-
nom mjestu Koločepu, da se tamo sagradi obala. Rad-
nja bi imala skoro početi. Svaka čast dičuom rodoljubu !

Zar će naša djeca ostati bez vjeronauka?!!
Komisija za razvrstavanje činovnika nije provela na novi
zakon veliki broj kateheta pučkih škola megju tima i 2
u našoj biskupiji i to mp. Don Spasoja Fabris, vjero-
učitelja u gragjanskoj, muškoj i ženskoj pučkoj školi
u Dubrovniku i mp. Don Frana Milat, vjeroučitelja u
Blatu. U našoj biskupiji ima samo tri sistematizovana
mjesta i od te trojice reducirana su dvojica baš u naj-
brojnijim školama. Ovo je pitanje svakoga iznenadilo
i pobudilo pravo začugjenje i najžešće ogorčenje. Još
se nezna za razlog ovom koraku ali megjutim toliko
stotina djece u našem gradu i u najvećoj varoši Dal-
macije, u Blatu, ostaju od 1. marta za neko vrijeme
bez nauka vjere. Poznata je nestašica svećenstva pak
je baš trebalo i — redukcija. Najčudnovatije je pak to,
da dotična crkvena vlast, koja je u tom nadležna, nije
još nikako o tome obaviještena.

/ Predavanja. Na poziv mjesnog , Društva prijatelja
francuskog jezika“ održao je u petak, 22. ov. mj.,
gosp. Charles Loiseau, uvaženi francuski publicista i
šurjak naših cijenjenih Dubrovčana gg. Iva i Luja
Vojnovića, u dvorani mjesnog društva »Sloga« preda-
vanje pod naslovom ,Dubrovnik et Geneve“. Učeni
je predavač francuskim jezikom u otmenoj i elegantnoj
formi prikazao slušateljstvu dodirne tačke u povijesti
Dubrovnika i Ženeve kao malih nezavisnih državica,
pa povukao izmegju njih paralelu usprkos prirodnoj
razrožnosti geografskog položaja, narodnosti, te reli-
gijoznih i političkih težnja. Kao veliki prijatelj našega
naroda i Slavena uopće, s velikim je simpatijama
popratio naš narodni i kulturni razvitak kroz zadnja
decenija i označio opće oduševljenje raznih djelova
našega naroda, koje se je pred njegovim očima zaje-
dnički ispoljilo pri otkriću spomenika našem neumrlom
Gunduliću u Dubrovniku, da se nakon 25 godina
djelotvorno učvrsti sretnim i dugo željkovanim naro-
dnim ujedinjenjem. Brojna je publika nakon preda-
vanja pljeskom i odobravanjem izrazila svoje zado-
voljstvo i zahvalnost gosp. predavaču. Ovom prilikom
treba da kao javno glasilo upravimo spomenutom , Dru-
štvu prijatelja francuskog jezika“ opravdan prigovor
nekolicine iz inteligentnih krugova naših sugragjana,
što predavanja od njega priregjena nijesu javno ogla-
šena i što nikako nije naznačeno, da je pristup slo-
bodan i nečlanovima. Niti naše Uredništvo ne bi bilo
moglo nepozvano da posjeti ovo predavanje, jer je

|
Br. 10.

poziv primilo tek dan kašnje, pa sena ovo preda
nije moglo — usprkos najboljoj volji — niti da os)
da mu jedan od članova nije ljubeznom susretljiv
dao ove podatke. U interesu je samoga društva
njegov kulturni rad u mašem gradu bude javi
osobito da svak bez razlike, pa i ne bio druši
član, može da prisustvuje predavanjima. Uhvamo, d
društvena Uprava 1tvažiti ovu napomenu, te u bu
otkloniti jednom za uvijek povod svakom  prigo|
Napominjemo ovdje, da u mjesečnoj reviji »Le
des peuples« (1923.) izlazi lijepa radnja g. Loise;
»Les Yougoslaves d' Autriche-Hongrie pendant la

re“, (Jugoslaveni Austro-Ugarske za vrijeme rata)

Vjenčani. G.,lvan Bakotić, iregatni poručnik
ratne mornarice, sin mjesnog stručnog učitelja g. 1
Bakotić, vjenčao se je Nedjelju sa g.com Anom
Čestitamo !

Reklamna maškarata društva ,Neptun“ p
gjena je u Nedjelju večer doista velikim uspjel
Pošto je maškarana muzika prošla gradom pošli
pred ,Neptunov dvor“ da ga preuzme i predvede
dom. I zbilja na svom prijestolju na četveropre!
kolima, opkoljen sirenama, dvorjanicima i podani;
uz sjaj bengalskog svijetla i uz svirku glazbe i
kovrsnih instrumenata prošao je Neptun,  boža
gospodar mora sa simbolom svoje vlasti : velikim ti
bom, preko Place, a na povratku se zaustavio sa s
pratnjom pred općinsku kafanu i održao reklamni
vor začinjen zgodnim humorom ogromnom mno
svijeta, koji je sa zanimanjem pratio ovu uspje!u
klamnu maškaratu za ,Neptunov“ maškarani bi
našem teatru u četvrtak pretili.

Popravak novih stepenica u vratima Pila. Zi
smo put spomenuli krupnu pogrešku wa pomen
novoj radnji. Odmah u četvrtak započeo je popri
te pogreške, koju bi trebalo radikalno ostraniti, a
jeme će nam pokazati s kojim uspjehom će se to
niti, Ako je pak istina, što čujemo, da je radnja bila
kolaudirana, tad nastaje pitanje, ko ima da podnes;
novi trošak za popravak ove krupne pogreške ?
opet mi općinari?!

Pokladna zabava. Dubrovački kat. gjaci
kazivat će na pozornici kat. društva »Bošković« i
resantnu ,Pokladnu zabavu« od. preč. g. Antuna |
Liepopili i šaljivi prizor ,Na poljani“ od istog auki
i to u Petak u 6 s. večer za mladež, u Nedjelju
7 sati za članove »Boškovića« a Utorak, zadnji
poklada, u 7 s. večer za ostalu gospodu i gospe
— Dok je druga šala prosta farsa, prva je uzel
dobe dubrovačke republike, a presiavlja se u odor
kneževskim i vlasteoskim. Ne treba preporuke, da
priredbi naših gjaka prisustvuje javnost u što ve
broju. Pristup slobodan, a dobrovoljni doprinoij
pripomoć pogorjelih katol. institucija u Splitu prin
se sa zahvalnošću.

U Četvrtak Pretili je Veliki Maškarani i ko
mirani Bal u Bondinom kazalištu priregijea od vei
kog kluba »Neptun«. Biće raznijeh šala a sve za q
solada. Najljepša maškara ili kostim dobit će dar,
je izložen u dućanu urara g. K. Gjurašić. lože
nabavljaju u brijačnici A. Triva.

Dubrovački parobrodi. Bosanka 12/2 prisp
Swansea Daksa otputovao iz Sfax za Anversu. D,
otputovo iz Glasgowa za Gruž. Dubravka otputo
iz Gruža za Cartagena. Lapad otputovo iz Oran
Huelva. Napried u Gružu. Pracat 19/2 prispio u 4
sandriju. Srebreno otputovo iz Glasgow, Srgj otpu
iz Cardiffa za Trst,  Loorjenac na raspremi u Gr
Petka i Zaton obavljaju svoju običnu prugu.

Promjene kod Franjevaca. Na definitorijal:
sastanku držanom dne 19. tek. učinjene su ove |
mjene osoblja franj. provincije sv. Jeronima :

1. U Dubrovniku: Gvardijan: O. Urban Tal
vikar: O. Ivo Car. —- Odlaze: O, Jerko Šulit
Krapanj za župnika, O. Odorik Badurina na Otok
Korčule za kapelana Vrnika, O. Ivo Sučić u Koto
koralnog vikara stolne crke, Dolaze: O. Rafo Capi
iz Kopra i O. Hilarij Lešić iz Orebića.

2. Na Otoku kod Korčule: Gvardijan : O.P
Petrca, vikar: O, Kažimir Bučić. — Dolaze : O.B
Škunca, kustos, iz Košljuna i O.O. Badurin:
Dubrovnika.

3. Starješine drugih samostana: U Koli
O. Benvenut Rode, — U Cavtatu : O. Celestin Fi
— U Pridvorju (Konavle): O. Bono Beretić, -
Rijeci Dubr.: O. Frano Čučević. — U Stonu;
Antun Kazilari, — Na Kuni: O. Brnard Mijolin
Na Orebiču: O. Antun Krile. — Na Hvaru: O. Ki
Orlić. — U Splitu: O. Mihovilić. — Na Krapnju.
Barušić, — Na Pašmanu : O. Gugić. — Na Košlji
O. Semenčić,