Narod

Poštarina plačena u gotovu.

_ DUBROVNIK 25. marta 1924.

na Svijesi

: God. VI,

 

 

 

PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare.

 

na je listu 5. Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno.

Izlazi svakog Utornika.
Pojedini broj 1:50 Din.

 

Oglasi, zahvale i priopćena po posebnom cijeniku. — Odzovorni
urednik A. FIč. t
Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare. — Rukopisi se ne vraćaju. —

Vlasništvo Odbora ,Narodne Svijesti“,

 

)ohalan uspjeh Pučke Stranke.

Opozicionalni je blok danas gotova stvar. Opće-
se računa, ća su dani radikalske vlade odbrojeni.
“ako i ne bi kojim slučajem opozicionalnom bloku
elo srušiti Pašićev režim, ipak je obrazovanje opo-
onalnoga bloka jedan golemi napredak u cilju
tarnje konsolidacije naše države.

| Sva važnost ovoga dogagiaja leži u činjenicama,
se je demokratska stranka službeno odlučila za
izionističku politiku, a Radićevci za aktivnu parla-
itarnu borbu. Ovo su dva plusa, koji će prije ili
ilije imati uspjeha u pitanju konsolidacije naše države.
_ Pita se, tko je onaj, kojemu je uspjelo izgladili
reme, odvratiti demokrate od njihovoga prijašnjega
toga centralizma, a Radićevce od politike pasivne
encije i vanjske intervencije ?

| Nema sumnje, da je besprimjerna korupcija dana-
ga režima djelovala na demokrate, da potraže save-
ke u svrhu rušenja toga režima, kao i neuspjeh u
idonu na Radića, da se okani politike iščekivanja
doć iz vana, ali je i to istina, da je ovom faktičnom
iženju opozicionalnih stranaka najviše doprinijela
venska Pučka Stranka i njezin vogja Dr. Korošec.
Pučka je stranka po svojem programu stranka
ine sredine. Protivna je centralizmu, ali je i protiv
jriznavanja i rušenja Jugoslavije. Njezin autonomis-
i program je ona srednja linija, na kojoj se mogu
iti svi pošteni Hrvati, Srbi i Slovenci, koji hoće
nakopravnu Jugoslaviju, bez hegemonije i supre-
čije ikojega plemena.
Pučka stranka je dakle već po svojemu programu

| najpodesnija, da ublaži centralističke i Radićevske
eme i da in na svom programu. prlvliži. Tučka

inka, kao stranka na izrazito kršćanskom temelju,
itivnica je i u teoriji i u praksi svakoga nepoštenja
orupcije, pak je protiv radikalskoga režima, koji je
torupciju i te kako zagrezao, povela i s toga raz-
najžešću borbu. Ta njezina borba morala je naići
impatije i na priznanje svih poštenih elemenata
iašoj državi.
i Pučka stranka ima napokon za vogju Dr. Korošca,
jega i njegovi politički neprijatelji smatraju jednim
| najvrsnijih naših političara. Njegovoj sposobnosti
ilnosti ima se zahvaliti, da je umio ukloniti sve
reke i izgladiti sve opreke, koje su vladale izmegju
edinih opozicionalnih stranaka, te naći bazu, na kojoj
e le različne opozicionalne stranke mogle složiti.
Uistinu Dr. Korošec je onaj, koji je dao inici-
ivu za opozicionalni blok, on je u tom poslu uaj-
e radio, on je i danas glavna os u bloku, oko koje
sve vrti.
| Ispune li se nađe, koje u opozicionalni blok
žemo, bit će ime Dr. Antona Korošca zapisano
nim slovima u historiji naše države.

 

 

  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
  
 

 

roračun Dubrovačke Općine.

vni naslovi“: 7aksa na strance. — Taksa na voz-
\karte tramvaja. — Dejiciti proračuna. — Općinski
i prirez od 150%/o.

| Drugi po svojoj veličini i važnosti derivativni pri-

#

i

& naše Općine jest, kako smo spomenuli, prihod od
vredne grane prometa stranaca t. j. od taksa na strance.
Proračun za ,Dubrovnik, Predgragja i Bosanku“
edvigja pod naslovom ,Javni naslovi“ i to baš pod
ivkom 9. kao prihod od taksa na strance svotu od
300.000 a onaj ,Gruža- Lapada“ pod stavkom 7.
( vni naslovi“ svotu od D 170.000. Vidimo dakle, da
'ivredna grana prometa stranaca donosi Općini svotu
il godišnjih cirka D 500.000, pa se je s toga nadati,
će Općina, koliko je u njezinom djelokrugu iu
uzmjeru sa njezinim silama učiniti sve za unaprije-
nje i razvitak. prometa stranaca. Prirodne krasote
ibrovačke rivijere jesu jedini veliki kapital naše Op-
e, koji kao i svaki drugi kapital treba znati iskori-
i, ašto ne vjerujemo da će se postići, dok na Općini
iamo ex-lex stanje t. j. komesarijat.
| Osim svega onog, na što smo u pregjašnjim član-
a upozoravali, da bi trebalo sa strane Općine ura-

 

diti za unapregjenje ove privredne grane (osobito rije-
šenje problema vode i t. d.) ovdi nam je još istaći,
da u interesu grada i ugleda grada pred strancima
treba jednom Općina da privede u pristojno stanje svoje
javne zahode, osobito onaj u Gružu te onaj ma Ri-
barnici, koji se nalaze u nevjerojatno nekulturnom sta-
nju. Svakom gragjaninu, koji je prešao preko državnih
granica, poznato je, koliko brige i pažnje posvećaju
napredni narodi higijenskim uredbama, pa bi trebalo
očekivali od onih, koji su u svoje ruke prisvojili upravu
našeg grada, da o ovom vode nešto više računa. Po-
red svega veću tom pogledu navedenog, treba da ko-
mesarijat preko svojih izvršnih organa, u iuleresu pio-
mela stranaca, posveti ozbiljnu pažnju nad čistoćom u
gradskim restauranima, buffetima, kavanama, da pripazi
na obdržavanje raznih ustanovljenih (tarifa i cijenika,
da ne dopusti guljenje stranaca, da uznastoji, da se
što je moguće više pojednostavi procedura sa stratici-
ma e ća svaki stranac osjeti, da se u našoj Općini
udobno csieća. Djelatnost Općine u tom pogledu je
raznolika, njoj je moguće široko inicijativno djelovanje,
alio tom nije predmet, da se u ovom članku raspravlja.

Pri pubiranju ove takse na strance preporučamo,
da se unaprijed ova taksa naplaćuje na način, da se
izbjegnu svakojaki komentati, kakove smo u prošlim
godinama slušali, da se naime od plaćanja ove takse
opraštalo katkada ljude visokih položaja, dok se je ista
bezobzirno utjeravala od naših bijednih izbjeglica. Kao
što smo kod prihoda ,prireza na uvoz-izvoz“ upozo-
rili, da u interesu općinskih finansija treba dotjerati
organizaciju naplate spomenutog nameta, tako isto to
i ovdje preporučamo za naplatu ovog drugog važnog
prihoda Općine.

Pranid VEĆU CIUTaANUMI ZunrjuvaĆ sve la“ :
5/XII. 1923. Općini je dozvoljeno, da pobire u ime
odredbine na vozne karte tramvaja na svaku kartu D
0:05 te od svake mjesečne pretplatne karte na ukupni
iznos 10%, U naslov ovog nameta Općina predvigja
u proračunu za ,Dubrovnik, Predgragja i Bosanšu“
prihod od D 38.430 dok onaj ,Gruža-Lepada“ iznos od D
95.620 dakle ukupno oko D 64.050 ili D 175 dnevno.

Mi bismo bili držali, da je ovaj općinski prihod
predvigjen baš u takovoj visini obzirom na poznati
princip budžetiranja, gdje se prihodi u proračun unose
u mnogo manjem iznosu od onog, kojeg će se po
svoj prilici utjerati, kad ne bismo znali, da se ovaj
prihod ne ubire prama spomenutom zaključku, već da
se on ubire paušalno, da je dakle do nove odluke g.
komesara ovo fiksni prihod. Paušalno pobiranje nije
predvigjeno u spomenutom zaključku, te ne shvaćamo
kako se dolazi do takovog načina naplate ovog nameta,
što sigurno za Općinu teško da je tako koristan kao
onaj, na kakav je komesarijat ovlašten u smislu za-
ključka, te bi općinare interesiralo znati, s kojeg se
razloga ne naplaćuje ova odredbina prama zaključku.

Ovakovom paušalnom naplatom držimo za si-
gurno da Općina izvlači tanji kraj.

Naplata ovog nameta odnosno kontrola izdanih
karata dala bi se uz malo komercijalne spretnosti
izvesti na vrlo jednostavan i praktičan način, tako da
Općini ni para ne bi mogla izbjeći.

Na koncu pozabavit nam se je sa općinskim
prirezom.

Proračun ,Dubrovnika, Predgragja i Bosanke“
predvigja deficit od D 533.298:65, onaj ,Gruža-Lapada“
D 173.5927:79. Ove razlike izmegju vjerojatnih izdataka
i vjerojatnih primitaka t. j. općinske detficite kani ko-
mesarijat da pokrije sa 150% prireza na izravne državne
poreze. Zamašitost ovolikog prireza svak može shvatiti
najbolje onda, kad uoči, da su državni izravni porezi
sami po sebi tako veliki, da protivno svim principima
financijalne znanosti ne samo sprječavaju i koće svaki
ekonomski napredak nego dovode u pitanje mnoge
egzistencije gragjana.

Kada bi se općinskom imovinom bilo racijonalno
gospodarilo i novac trošio isključivo u faktične potrebe
Općine, kada bi otpale one dvije-tri suvišne a krupne
stavke, općinski bi proračun uz ovakovu sterilnost
komesarijata mogao biti bez deficita, drugim riječima,

Lig

gragjani ne bi trebali, da_u ovogodišnjem proračunu
budu opterećeni gotovo nikakovim općinskim prirezom.

Grad Osijek, koji naravno nije pod upravljanjem
komesarijata, već kojim upravlja redovito gradsko
zaslupstvo, makar u proračunu predvigja velikih inves-
ticija, makar riješava pitanje svjetla, vode i tramvaja
uza sve to ipak ne predvigja u proračunu veći prirez
od onog naše Općine, pa nam i to može pokazati,
što znači redovita gradska uprava. Općinari, makar
preopterećeni dižavnim porezima, ali svijesni svojih
dužnosti da doprinose za razvitak i procvat svoga
grada, ne bi podigli nikakav prigovor protiv visine
općinskog prireza, kada bi vidjeli iz proračuna, da se
od njih ovaj novac iraži za razne gradske nužne inves-
ticije, da se novac traži za kakove produktivne i opće-
korisne svrhe, što će gradu odnosno općinarima doni-
jeti koristi, ali uz ovakove prilike, uz ovakovo loše
gospodarenje, njihova kritika visine prireza ima osno-
vanog razloga.

Radi ograničenosti prostora trebalo se je ograni-
čiti samo na najnužnije izlaganje gornjih stavaka, ali
ipak na takovo, da gragjani budu barem donekle
informirani, kako se upravlja imovinom općinara,
kakove se temelje udara napretku i budućnosti našeg
grada, koji konstanino kržljavi i propada pod upravom
komesarijala. (Svršit će se.)

 

Kulturne vijesti.

Portugal prema Papi. Izgleda da se je i Portugal
zasilio protukatoličkih orgija i dase vraća pameti. Ovo
se opaža u ponovnom cvjetanju čitave katol. akcije i
katol. života, te u poštovanju kojim se ovaj obnovni
rad susreće, Prigodom dvogodišnjice Papinog krunisa-
nja predložio je u lisabonskom parlamentu poslanik
Dr. Lino Neto, da vlada brzojavno čestita Papi, što je
od velike većine parlamenta prihvaćeno.

Iza alkohola dolazi duhan. Svima je poznato,
kojom su strogošću provele Sjedinjene Američke dr-
A da su rijetke, NAOoil Je ČRET oli0 srviznimke-
našaju kao senzacije. Statistički je ustanovljeno, da se
je zabranom alkohola umanjio broj zločina i umobol-
nosti. Sad se u Americi radi na tom, da se zabrani
pušenje, jer da nikotin nije manje škodljiv nego al-
kohot. Kao posljedicu nikotina navagjaju srčane i
plućne bolesti, a isto tako i želučane. Za sad ide se
samo za tim, da se mladeži ispod 20 g. zabrani pu-
šenje, a na odrasle misli se na taj način djelovati, da
se pomoću ženskih organizacija proglasi i smatra pu-
šenje kao neđolično u društvu. Slične mjere ne bi
ni nama škodile!

Iz Jugoslavije.

Radićevci predali još 35 punomoći. Na 18.
o. mj. poslanici HRSS Dr. Maček i Predavec ponijeli
su u Beograd predsjedništvu skupštine još 33 mandata
za veritikaciju. Megju njima je i mandat Dr. S. Buća
za dubr. kotar. Izgleda, da ovi neće biti verificirani
prije nego skupština donese budžet.

Radićevci došli u Beograd i položili zakletvu.
Jučer je 15 Radićevaca po prvi put ušlo d Narodnu
Skupštinu te su položili odregjenu zakletvu. Megju
radikalima vlada velika uzbuna. Javlja se da je Pašić
odlučio dati demisiju, te izdati proglas na narod,
Opozicija će sastaviti poslovnu vladu i donijeti budžet.

Sveučilištarci protiv reduciranja profesora.
Akademičari u Beogradu i Zagrebu održeli su zbo-
rove, aa kojima su protestirali protiv samovoljnog
reduciranja nekolicine preiesora sa strane ministai-
stva prosvjete.

Kralj Aleksandar na proslavi 1000-godišnjice
hrv. kraljevstva. Prošlih dana deputacija hrv. seljaka
iz Duvna izručila je Kralju poziv na proslavu tisuć-
godišnjice krunjenja prvog hrvat. kralja Tomislava,
koja će se obaviti u augustu 1925. Kralj je obečao,
da će lično posjetiti ovu proslavu.

Sastanak Pokrajinskog Pučkog Vijeća Hr. Puč.
Stranke za Dalmaciju sazvalo je predsjedništvo HPS
za 26. o. mj. Na sastanak dolaze i naši prvaci iz Za-
greba gg. Stjepan Barić i Dr. Jauko Šimrak, koji su
već stigli u Dalmaciju. Raspravit će se razna pitanja
koja nas u ovaj čas u velike zanimaju, te će se iza-
brati pokrajinsko vodstvo stranke itd. Sastanku želimo
najljepši uspjeh na korist našeg hrv. natoda.

Sastanak vodstva Hrv. Pučke Stranke u Mo-
staru. Na 16. o. mi. održan je u Mostaru sastanak,
vodstva H. P. S. za Hercegovinu. Prisustvovali su
delegati iz cijele pokrajine, a govorili su predsjednik
cjelokupne H. P. S. g. Stjepan Barić i Dr. Janko
Šimrak. Sastanak je prihvatio važne rezolucije.