| Br. 16.

Ostavka Pašićeve vlade. Poslije tmurnog poli-
e obzorja napokon stižu glasovi, da se je poli-
ka situacija razbistrila. Pašić je prisiljen okolnostima
1:0. mj. pošao u dvor i predao ostavku svoje vlade.
| vijesti zvanično se potvrgjuju, ali se još ne može
sta stalna reći o pravom stanju stvari. Govori se, da
Pašić to učinio, da na taj način dobije izbornu vladu.
ugi opet tumače ostavku kao nepovjerenje krune
oma dosadašnjoj vladi, od koje je kralj tražio da
misionira. Ali se takogjer javlja, da će ova kriza
ide trajati duže vremena, te je Pašić taj korak uči-
9, da dobije ukaz o odlaganju sjednica, ili pak ukaz
\izbornu vlađu, koja bi provela izbore na sam Vi-
vdan kao simbol srpstva i sa parolom ,Srbi na
up.“ Ako je pak istina da je ova Pašićeva demisija
elo kraljevog nepovjerenja, tada na vladu dolazi o-
zicioni blok, a izbori ne bi bili tako blizu.
| Uskrsni dar zagrebačkim siromasima. Zagre-
čka općina razdijelit će gradskim siromasima kao
krsni dar 8.000 kilograma muke.

Sklonost lakoj prehladi ? Prevelika osjetljivost? Boli
žuju i otpornim čini tijelo masaža i pranje s pravim Fellerovim
a-Fiuidom ! Kudikamo jači, izdašniji i bolji od francuske rakije!
9 kosmetikum već 25 godina omiljen za njegu zubi, desni, ustiju
ože na glavi. Zajedno sa zamotom i poštarinom 3 dvostruke ili
ecijalna flaša 24 dinara, 36 dvostrukih ili 12 specijalnih flaša

dinira i 10% nadoplatka razašilje : ljekarnik Eugen V. Feller,
ibica Donja Elsa-trg br. 297. Hrvatska.

 

 

iljem svijeta.

Grčka se je proglasila republikom kako je to
todna skupština glasovala. 25. marta o. g. sa 295
dti 3 glasa. Odstranjena je dosadašnja kraljevska
iastija, a grčki ekskralj Juraj, koji se već nazad
koliko mjeseci otišao u Rumunjsku, sad je u pravoj
prilici, kamo da se nastani. Rumunjski ministar
alianu dao mu je razumjeti da bi bilo dobro da
avi Rumunsjku, a Francuska i Engleška izjavile su
| da im nebi bilo milo, da dogje na njihovo zem-
te. Tako se sada još nezna, kamo će krenuti.

Izbori u Italiji. U Nedjelju 6. o. mj. obavljeni
bori za talijanski parlamenat. U cijeloj državi bio
jedan izborni okrug sa oko 12 milijuna izbornika.
tih je glasovalo nešto preko 7 milijuna. Za Muso-
jevu listu je glasovalo oko 4,264.000, te dobio
ma novom izbornom redu 356 mandata (cd ukup-
540), Pučka stranka, proti kojoj su fašisti najviše
gsnili, dobila je 650.000 glasova i po tem 40 man-
a. Socijalni demokrati 25 mandata, maksiinalisti 22,
munisti 17, Giolitijevi liberalci 17, liberslci antifa-
te 12, fašističke bis-liste 19, demi-socijali 10, repu-
kanci 7, Slaveni 2, Nijemci 2, seljačka stranka 3,
istički disidenti 1. Ovo su približni rezultati. Muso-
ne može kazati, da ima za sobom cijelu Italiju,
| uza šav njegov teror 3 milijuna izbornika ga je
oriralo, a druga 3 milijuna javno izraziže svoju
tufašističku osudu.

 

 

 

d obreda Velike Sedmice u stolnoj crkvi.

Red obreda Velike Sedmice u Stolnoj Crkvi.
lika Srijeda: na 5 s. j. izloženo je Svetotajstvo ;
10 s. svečana sv. M'sa sa pjevanom ,Mukom
N.I.“ pak ophod po crkvi i zaključak adoracije
) sati“. — Po podne na 5%Ve ,Officium tenebrarum“
trnja Velikog Četvrta). Lamentacije pjevaju pojedini
vači po koralu i po starom dubrovačkom napjevu.
| svrsi mješ. 4-glasni mješ. zbor pjeva ,Christus
i est“ i ,Miscrere“ od Giacomo Fonlemaggi sa
istima u kvartetu : gca Paulina Bruer-Gaglinifi (so-
in) gca Katica Pletković (alt), gg. Zorović Dinko
tor) i Šapro Lino (bariton).
: Veliki Četvrtak : Na 10 s. svečana pontifikalna
a, preko koje presvij. dijecez. biskup Dr. J. Mar-
uz asistenciju svjetovnog i redovnog svećenstva
Svećuje sv. Ulja za svu biskupiju. Pjevanje preko
se: Lust: Kyrie, Gloria, Sancius i Agnus Dei, a
edo od Hartmana. Sahranjenje presv. Sakramenta u
r sv. Groba. Oko 12. s. obavlja pranje nogu si-
masima  presvij. pomoćni biskup Msgr. Vlaho
rbić. — Na 5% ,Oificium tenebrarum“ (Jutrnja Ve-
og Petka). Pjevanje kao u Srijedu. Oko 7/2 s. v.
povijed o muci Gospodinovoj.
| Veliki Petak: Na 10 s. ,Missa praesanclificato-

m“ sa pjevanom ,Mukom“ po Ivanu; otkrivanje i

iN Križa, za koje se pjeva ,Puče moj“ od Ale-

 

i, Na 6 s. v. ,Officium tenebrarum“ (Jutrnja Velike
bote). Pjevanje kao u Srijedu. Molitva Jeremije pro-
lk Oko 72 s. v. svečani ophod po gradu sa presv.
kramentom.
| Bijela Subota : Na 9'/a s. blagoslov ognja, tam-
a, uskrsne svijeće (krilata), čitanje 12 proročanstva
agoslov vode. Oko 11/2 sv, Misa, na ,Gloria“ se
vežu zvona i slave,
Uskrs : Na 10 s. Pontifikalna Misa sa papinskim
oslovom. Pjeva se cijela Misa Gounoda.
Uskrsni Ponedjeljak: Na 10 s. velika Misa. —
6. s. v. zaključna korizmena propovijed i blagoslov.

 

NARODNA SVIJEST

Rijetka prigoda! Mjesnom povjereniku
društva sv. Jeronima preostalo je nekoliko ko-
lendara ,DANICA za 1924“, što ih članovi
nijesu pridigli, pak mu je uprava društva do-
zvolila, da iste raspača bilo komu uz člansku
cijenu od 5:50 Din. komad. Ko još nema ,,Da-
nice“ nek ne propusti ovu prigodu da je tako
jeftino nabavi. ,Danica“ ima preko 120 str.
velikog formata sa mnogo slika i biranog po-
učno zabavnog štiva. Može se pridignuti kod
Dubrovačke Hrvatske Tiskare.

To je ono pravo!lma ljudi, koji još uvijek nijesu poku-
šali Fellerov ,Elsa-Fluid“, premda se već kroz 25 godina upotreb-
ljuje u svim zemljama. Tko je samo jedamput iskusio njegovo
izvrsno djelovanje kod trljanja legja, uoova i t. d. ili kao kosme-
likum za njegu ustiju, kože i glave, kazat če sigurno: ,To je ono
pravo!“ Daleko je bolji, jači, Izdašniji i boljega djelovanja nago
francuska rakija. Otstranjuje hunjavicu, zubobolju, ugodno umiruje
živce. 3 dvostruke ili 1 specijalna flaša zajedno sa zamotom i po-

štarinom 24 dinara; 36 dvostrukih ili 12 specijalnih flaša 214 dinara
i 10% nadoplatka. Adresa: Ljekarnik Eugen V. Feller, Stubica

Donja Elsa-trg br. 297. Hrvatska.
v
Renmati$ vrlo cijenjeno sredstvo proti trganju u ko-
stima i mišicama te reumatizmu, što ga
proizvodi Gradska ljekarna u Zagrebu, dobiva se uz
originalnu cijenu u ljekarni u Gružu.

 

poznato i poradi svog izvrsnog djelovanja

 

Domaća tkana svila prodaje sc. — Za
adresu upitati na administraciju ovog lista.

Mlada dojilja nudi se za Dubrovnik.
Upitati ta upravu ovog lista.

Cetiri ville na moru u Dubrovniku
na najljepšem položaju prodavaju se. Takogjer se pro-
davaju nove i stare kuće sa uregjenim krasnim  peri-
vojima. Ko želi kupiti neka se obrati na Vicka
Filičiča u Dubrovniku.

 

Nova krojačnica narodnih odijela,

otvorila se je radnja u Dubrovniku ,ulica Drcbčeva“
na uglu Jadranske Banke. Solidna radnja. — Moli se
pučanstvo iz okolice, da me izvoli čim prije posjetiti.

Stijepo Žeravica, narodni krojač.

S. TUŠKAN NASLJEDNIK
DUBROVNIK Čingrijina ulica

Skladište ženske konfekcije — štofova —
svile i svaki najmoderniji pribor za haljine.

Fino i jeitino pranje

postizava se mirisavim sapunom (odrezak ioa-

letnog mirisavog sapuna). Preporuča se za svilu batist

uopće za svako fino odijelo a osobito za žensko i dječje

rublje zbog finog mirisa prodava se po 15 Din. 1 kg.
kod tvornice sapuna

Balla & Co. — Dubrovnik

 

 

Str. 3.

Ekonomni dućan. Kovačka ulica br. 332.
Dubrovnik. (Kod skladišta vina g, B. Skaramuče.) —
Trgovina živežnih namirnica na malo i veliko. Cijene
umjerene, bez konkurencije I! Kod obilatije kupnje zna-
tan popust! Gjuro A. Gjurović, vlasnik.

 

 

Kravlje maslo

garantirano čisto nepatvoreno

Čajni maslac

dnevno svježi u paketima po 1/4 i 5 kilograma

.
Sira
sve vrste tuzemskih i inozemskih uz najniže
dnevne cijene. — Šaljemo poštom i željeznicom.

Tražite ponude!
RICHTEROVO MLJEKARSTVO
ZAGREB Tkalčićeva ul. [.

%:
g

 

 

M. SEZ i SIN

DUBROVNIK

Brzojavi: Sez pokućstvo

Tvorničko skladište

Telefon 79.

Spavaćih

 

 

ZAGREB
s

RR

 

 

 

 

| =
oba Tapecarija Ogledala Štednjaka
BEEzELČVNM IIS LT AM KESE RDEJR
Trpezarija Divana | Slika | Blagajna
i Ireteooiskae e
Club | «Gramofona | Kapa lustera
Salona garnitura | i ploča za el. svijetlo
S Snimio RER
Kancelarskog| 3: : | Putnih
\, namještaja | Tapita Linoleum | govčega g :

 

 

SAT

je stvar povjerenja, jer kod kupovanja nikada ne mc-
žete znati, za koliko “e se povisiti cijena od doskora

potrebnih popravaka.

stroja.

samo prvorazrednih ura

  

vajte bogato

Od
ponovnih izdataka osigura-
vate se samo ako imate ga-
ranciju za potpunu vrsnoću
Tvrtka SUTTNER
kao jugoslavensko skladište
švajcarske fabrike satova
nugia Vam vazda velik izbcr

 

u

svim cijenama! Svima p1ed-
njači marka ,IKO“ i švaj-
carska fabrika jamči Vam
za vrsnoću stroja! Zahtje-
ilustrovan |

cijenik, u kojem ćete naći satove za gospodu i gospogje
od zlata i srebra, nikla i ocjeli u svakoj cijeni, jednako
ure za narukvice, ure budil'ce, nadalje/lančiće, privjeske
i najrazličitiji nakit. Pošaljite za taj cijenik samo 2 din. :

Qipremnoj kući sateva H. SUTTNER,

Ljubljana br. 704. Slovenija.

 

OKUCSTVO

 

SOLIDNO i JEFTINO
SPAVACIH SOBA od JASENA,

\. KRI

 

 

SPAVAĆE SOBE
OD NAJBOLJE SLAV.
PARENE BUKOVINE

Din. 5.500

ičeva.

 

     

(a

BRESTOVINE i HRASTOVINE itd. — Ulica Palmot

 

Dionička glavnica : Din. 60,000.000.—

Amerikanski odio.
INOZEMSKA

AUSTRIJA : Adriatische Bank, Beč.

 

JADRANSKA BANKA a. d.

Centrala (privremeno) LJUBLJANA
PODRUŽNICE:

BEOGRAD, DUBROVNIK, KORČULA, MARIROR, SPLIT,
BLED, ERCEGNOVI, KOTOR, METKOVIĆ, SIBENIK,
CAVTAT, JELSA, KRANJ, PREVALJE, ZAGREB.
CELJE, JASENICE, LJUBLJANA, SARAJEVO,

Brzojavni naslov: JADRANSKA.

ITALIJA : Banca Adriatica, Trst, Opatija, Zadar.

JUŽNA AMERIKA: Banko Jugoslavo de Chile, Valparaiso, Antofogasta, Punta Arenas,
Porvenir, Puerto Natales.

Afilijacija : Frank Sakser State Bank, 82 Cortland St., New York City.

 

Beograd

Rezerva: Din. 32,515.000:—

Putnički ured.
ZASTUPSTVA :

Niuaua)

 

 

poslovima.

 

    

\S E

Banka ima prvovtene veze u svim glavnim mjestima svijeta i bavi se svim bankovnim