Br. 20.

 

na je tištu o Din. mjesečno ; za zno" 10 Din.
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Bredhištvio i Uprava kod Dion ke Tiskari

Komunalna kriza.

Već poznatom novom naredbom Ministarstva
ancija od 3. ožujka o. g. br. 8861 (Službene Novine
79.) oduzimlje se, kako znamo, općinama pravo
late uvozno-izvozne takse zabratijujići im njeno
nje pobiraje. Za one pak općine, koje su već za
(godinu dobile odobrenje za naplatu ove takse
egjuje se, da imaju obustaviti njezinu naplatu sa
oim 1. jula 1924. :
_ Sve dosadašnje odredbe, što se odnose na općine,
i ova mova odredba izgleda da polako ali sukce-
io idu za jednim te istim ciljem : uništiti općinsku
\oupravu. Gorecitirana odredba ima da zadade naj-
udarac općinama, koje, kako se to dade zaključiti
ypćinskih proračuna te zaključnih računa, jedva da
odšada bez ovog prihoda moći živjeti a kamo li
tijati sve svoje raznolike zadatke. Tvorac ove od-
he sigurno je dobro znao, da dignuvši općinama
čana sredstva onemogućuje ih se za svako samo-
avno djelovanje, onesposobljuje ih se za vršenje
ovih zadataka te ih se čini ovisnijim od državne
ave. U ovo par :godina po prevratu neprestano
mo, kako se općinama oduzimlju njeni prihodi te
se svakom prilikom namiču novi tereti (n. pr. vojni
rat, plaćanje najamnina za škole i t. d.). Tako iu
njem financijskom zakonu za 1924./25. u članu 124
izimo ustanovu, kojom se općinama nameće nova
eza i odgovornost, a koja glasi: ,sve štete na tele-
[skim i telefonskim linijama dužna je naknaditi u
cu ona općina, u čijem su području učinjene, a njoj
ivlja se pravo, da krivca pronagje, od njega štetu
lati i državnoj ga vlasti za osudu preda“, i tako
ovo svakog mjeseca susrećemo nove terete općina.
Nema sumnje, da treba ograničiti pravo općina
isivati slične namete te uredili visinu ovakovih
jeta, ali se ne smije ići tako daleko, da se jedno-
nom nerazmišljenom odredbom stvara u državi
tolike silne krize još jednu novu : komunalnu krizu,
Dubrovačka Općina, koja jeu ovogodišnjem pro-
ifiu predvigjala pobrati prihod od cirka D. 1,500.000
slov ove takse, dospjet će očito u vrlo tešku krizu,
neće biti kadra ni da izvrši onaj svoj mizerni pro-
in. Prihod od ove uvozno-izvozne takse prama
računu naše općine iznosio bi preko iri puta toliko,
iko nosi općini taksa na strance; dok se naime
taksa na strance predvigjalo utjerati ko D. 500.000,
takse, na uvoz-izvoz očekivalo se je utjerati preko
1,500.000. Iz ovih jasnih brojka svakomu će opći-
u biti jasno u kakovoj će se neprilici naći pored
alih općina i naša. općina, tim više što i predvi-
ni. prihod <od takse na strance teško da se utjera,
hažalost ove godine, nešto usljed nepogodna vre-
ta a nešto usljed lanjskog nerazumnog ponašanja
im stranih gosta, na dubrovačkoj rivijeri nema
g broja stran2ca, kojeg smo prošlih godina susretali.
| Socijalnom motivu ove odredbe, koji se navagja
strane Ministarstva, kao jedini razlog izdanju ove
edbe, bilo bi se za sada potpuno udovoljilo, da
je najviše zabranilo općinama pobiranje ove takse
nekih predmeta: prijeke: potrebe kao od brašna,
wi sličnog, što bi bili razumjeli i iskreno pozdra-
| ali da se iz razloga sprečavanja poskupljivanja
otiih watmirnica zabranjuje pobirati izvozno-uvoznu

nm. pr. na luksusne predimete zbilja je paradoks
isens.

 

Malo je neozbiljno govoritio poskupljivanju života
općinama usljed njihove uvozno-izvozne takse, kad
lvakomu poznato, da je baš država kod nas onaj
| ekonom, koji najviše život poskupljuje. Tomu za
az mogu osobito poslužiti visoke Carine, visoke
jezničke prevozne tarife, silni porezi i t. d., što pak
fkruni novi takseni zakon. Neosnovanost tvrdnje, da

iksa život poskupljuje najbolje nam ilustrira činje»

"da država na kilogramu šećera u ime uvozue
le pobire preko 8 D. dok općina u ime ove takse
9 para. Tko poskupljuje dakle život.

Pošto smo svijesni katastrofalnih posljedica ove
iedbe po općinu, a lišeni još uvijek mogućnosti da

 

Puštanina plačena 33 u gotovu.

Hilčtečno;

DUBROVNIK 6. maja 1924.

 

Izlazi svakog Utornika.

Pojedini broj 1:50 Din. |
u općinskom vijeću podignemo svoj glas u ovoj stvari,
to smo držali za našu dužnost da ovim načinom ape-
lujemo na. današnje Općinsko Upraviteljstvo, da u
smislu Želje općinara bilo ono samo, bilo zajedno sa
drugim općinama u državi poduzme shodne korake,
da se pomenuta odredba povuče a ova taksa:bilo u
starom obliku, bilo još bolje : revidirana općinama
ponovo dopusti pobirati. — P.

Gospodinu ,Dantonu' beogr.,,Republike«.

U beogradskoj »Republici« pod naipisom ,Reč
u svoje vreme“, neki gospar, koji se potpisuje ime-
nom jednoga od triumvira francuske revolucije (a bit
će da je on ,Danton“ onako kao ja ,Robespierre* !),
piše poslanice, namijenjene našim , intelektualcima“,
u kojim raspravlja o raznim važnim akluelnim pitanjima,

Dosad je u rečenom listu izašlo sedam takovih
poslanica, i po svemu se može vidjeti, da onaj, koji ih
piše, jest ozbiljan čovjek, s kojim se dade ozbiljno
raspravljati. Mene za čas osobito interesuje ono, o
čemu gosp. ,Danton“ raspravlja u svojoj četvrtoj posla-
nici, naime o pitanju jednoga zajedničkog jezika i zajed-
ničkog književnog narječja za sve uopće Jugoslavene,

Polazeći sa ispravnog gledišta da je srpsko-
hrvatski jezik jedan jedinstveni jezik, gosp. Danton
ističe, kako ovaj naš jezik ima najviše uslova da pos-
tane jedan jedinstveni jezik svih Jugoslovena. Uslovi
su za to: 1. Što njime govori najveći dio Jugoslo-
vena; 2. Što ima centralni položaj megju Jugoslo-
vesitišiu 3. Što se dovoljno formirao, da bi mogao
služiti ia sredstvo nauke i poezije; 4. Što već ima
priličan broj originalnih i prevedenih naučnih i pjesnič-
kih djela; 5. Što njime govori narodna masa sa naj-
čistijim etničkim osebinama. -

»Kad tako stvar stoji — kaže g. Danton dalje —
onda bi lako bilo razumeli, da bi svi ostali Jugoslo-
veni (misli na Slovence i Bugare) lako primili srpsko-
hrvatski jezik, i na taj način dobili bi za sve Jugo-
slovene jedan jedinstveni jezik“, Za taj opći jedin-
stveni jezik Jugoslovena, koji bi ih imao duhovno
ujediniti, g. D. predlaže naziv Jugoslovenski jezik.

Ja se s ovim izvodima gospodina pisca i slažem
i ne slažem. Slažem se u tome, da ovaj naš jezik ima
doista sve uslove, da postane zajedničkim književnim
jezikom svih Jugoslovena; a i s druge strane, fak-
tično, sve i kad naš jezik tih uslova ne bi imao, te
kad bi baš imalo doći do jedinstva u ovome pogledu,
svakako bi Slovencima i Bugarima lakše bilo prihva-
titi u književnosti srpsko-hrvatski jezik, nego nama
slovenački ili bugarski. Ali kad g. Danton misli, da
bi taj proces primanja našeg jezika od strane Bugara
i Slovenaca lako išao, treba mu reći, da je on odveć
velik optimista u tome, MNaosob, što se tiče Bugara,
pored svega što g. D. tvrdi, ,da je zabluda misliti
da bugarski jezik jako odstupa od našega“, o kakvom
primanju našeg jezika s njihove strane ne može biti
ni govora, doklegod su Bugari od nas politički odije-
ljeni i dokle god megju samim Srbima i Hrvatima ne
dogje do potpunog nacionalnog jedinstva. Da će do
toga prije ili poslije doći, o tome nema sumnje, ali
će, po riječi samog prof. Cvijića, proces stapljanja
biti dugačak, dosta dugačak.

Toliko što se tiče jedinstvenosti jezika ; što se
pak tiče narječja.... kud će suza neg na oko?
Tu nam g.D. ponavlja već poznatu zavodljivu pjesmu :
»Najbolje bi, kaže, bilo, da se braća Hrvati ostave
svoga ijekavskoga dijalekta (u.koliko ga oni unose u
književnost) a braća Srbi da se ostave ćirilice, pa
uzmu latinicu“.

Nego dok g. D. ovo ovako piše, smeće s uma
više stvari, koje ovdje treba imati pred očima, i to
prvo: da upogled dijalekta ne može, dapače i ne
sinije da bude govora o. ,braći Hrvatima“ s jedne
strane, a ,braći Srbima“ s druge; jer je ijekavski dija-
lekat (središnji narodni dijalekat) zajednički i Hrvatima
i Srbima; dapače su ,braća Srbi“ glavni predstavnici
ijekavskog dijalekta; drugo: da su uprav Srbi, i to
najodličniji i za naš jezik najzaslužniji megju njima,
naime Vuk i Daničić, a ne Hrvati, bili oni, koji su u

ERIE ED o

 

Oglasi, Zala i Kropćeni po osi di či —
urednik A. FI&. —
Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare: — Rukopisi se ne vraćaju. —

God. VI

  

Odgovorni
Vlasništvo Odbora ,,Narođne Svijesti“. —

književnost unijeli ijekavski  dijalekat, Priznavajući
Hercegovinu našom . jezičnom . Toskanorm, Hrvati su
taj dijalekat prihvatili, i nema nikakva razloga da ga
napuštaju, a prihvate onaj drugi, koji su istočni Srbi
od Bugara uzeli; treće: da je ćirilica Srbima
amanet (kako je to. nedavno dokazivao prof, Šare i
kako to neprestano slušamo) kojega se oni okanit neće
nego tek onda, kad budu na to. prisiljeni, to jest kad
uzvide, da je ćirilicu napustila Rusija i Bugarska. A pak,
sve. i kad bi je od svoje drage volje napustili (što
neće), to nije još nikakav razlog, dase u književnosti
napusti jedan dijalekat, koji najbolje simbolizuje srpsko-
hrvatsko narodno jedinstvo, i koji nas, po riječi Jovana
Živanovića, najviše približuje ostalim velikim slaven-
skim narodima, osobito Rusima;.i napokon četvrto,
i baš ono, što je u stvari najvažnije i ujedno zajzani-
mivije, tojest: da središnji (ijekavski) narodni dija-
lekat ima za sebe uprav sve one uslove, da postane
jedinstveni književni dijalekat za sve Srbo-Hrvate,
koje ima srpsko-hrvatski jezik, da postane jedinstve-
nim jezikom za sve Jugoslovene. | ja molim pošto-
vanog gospodina ,Dantona“, neka bi.izvolio ispore-
diti razloge što ih je Vuk. Karadžić naveo za središnji
književni dijalekat, s razlozima, što ih on — g. Danton
— mavodi za jedinstveni jugoslavenski jezik, pa će se
uvjeriti, da se razlozi za jedno gotovo sasvim pokla-
paju s razlozima za drugo. Za opće poprimanje ijekav-
skog dijalekta u književnosti, od osobite, ja bih rekao
od odlučne. su važnosti ova dva razloga : 1.) on-ima
centralni položaj megju  Srbo-Hrvatima, što donosi
kao posljedicu, da je najrašireniji i najpoznatiji, i, po
riječi prof. Maretića, već ,kao od poroda stvoren za
književnost“ ; 2.) njime govori narodna masa sa naj-
čišćim etničkim osebinama, što ako bi g, Danton pore-
kao, spravan sam da mu navedem što prof. Cvijić o
tome kaže.

Sioga ja velim, da ako bi jednom srpsko-hrvatski
jezik imao biti primljen kao jedinstveni jezik svih Jugo-
slavena, on ne smije nikako da bude primljen onako
kako ga je s jedne strane ulicaj slovenštine, a s druge
uticaj bugarštine izobličio, već on treba da uzdrži svoju
glavnu karakteristiku, koja nije ni ikavština ni ekav-
ština, već ijekavština.

Na sve pak ono drugo, što g. Danton u pome-
nutoj svojoj poslanici iznosi u prilog književne ekav-
štine, njezine ,prednosti“ za ,naučnu“ i za ,pesničku“
upotrebu, njezinu ,gipkost“, ,elastičnost“, ,klasičnu
prostotu“, ,muzičnost“, ,snagu“, ,energiju“ ,šumove
prirode“, ,nježnost“, ,ljupkost“, ,melodiju“, ,gnjev“,
veličinu“, ,melodičnost u užem smislu“ i t. d. —
na sve, velim, to, ja bih mu mogao tek onda odgovo-
riti, kad bi on za te svoje proste tvrdnje bio iznio
dokaze. Ali dok se on žali, da mu ne dotječe prostora
da ,sve ono što tvrdi, argumentuje primerima“, vrlo
je žao i meni, što svu tu ,izvanrednu ljepotu“ ekav-
štine ne mogu nikako da uvidim. Reći ću samo te,
da kod nas samo mala djeca izgovaraju po ekavsku,
i kad tako izgovaraju, kaže se da ,tepaju“. A sad bi
se našemu svijetu htjela nametnuti i ta pokora, da i
stariji ljudi i žene počnu tepati! V. Medini.

 

Dan Katoličke Omladine

U Nedjelju 11, svibnja ove godine treba da svi
svjesni katolici pokažu koliku važnost treba da se po-
leži na dobar uzgoj i dobru organizaciju naše omla-
dine. Nedjelja 11, svipnja (nedjelja iza blagdana sv,
Ivana Evangjeliste, zaštitnika kateličke omladine) pro-
glašena je po našem Episkopatu danom kaicličke om-
ladine. Na ovaj dan držat će se po svim crkvama pro-
povijedi o važnosti organiziranja omladine na kato-
ličkim principima, ,Katolička organizacije, orlovske i
druge, proslaviti će ovaj, dan na svečani načia prire-
gjivanjem svečanih akademija, nastupa:itd, Naše pri-
staše pokupit će taj dan mladež svega mjesta i tamo
gdje nema katoličke omladinske organizacije, prolu-
mačit će im važnost, značenje i ljepotu orlovske orga-
nizacije; kao i važnost dobrog odgoja i prosvjete,
Svuda će se sabirati prinosi za katoličku omladinsku