ia
hi

O

 

 

Poštarina plaćena u gotovu.

DUBROVNIK 10. juna 1924.

 

 

 

vje nsei si Din. mjesečno; za 'inozemstvo
PLATIVO 1. UTUŽIVO. U DUBROVNIKU, /
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrv..Tiskare.

10 Din. mjesečno.

 

 

bine SVAKO Stloriik: sa |) ste Oglasi, zahvale i priopćena po posebnom cijeniku. — Odgovorni
BRU E g o urednik _A. Fi&. — Vlasništvo Odbora ,Narodne Svijesti“. —
P ojedini broj 1:50. Din. Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare. — Rukopisi se ne vraćaju. —

 

Nui

: V .

Duhovi.

| kad se navrši pedeset dana iza Uskrsnuća,
de tuka s .meba kuo duhanje silnoga vjetra i
yi sva kuću, u kojoj učenici čekahu dolazak

nog Utješitelja, Duha istine i jakosti .. . Bilo ih
je sto i dvađeset i svi se napuniše Duka Svetoga.

Bili su to prvi Duhovi — dan rogjenja Crkve

we. 1 Petar, njezin poglavica, a prosti ribar iz
je, stupi još istog dana pred jeruzalemski hram,
q samosvijesti i odvažnosti stade da propovijeda
1 Raspetoga. A slušahu ga Parćani, i Medjani,
mljani, i koji su iz Mezopotannije i iz Judeje i
pije iz Ponla i Azije, i iz Trigije i Pamfilije,

ipta i krajeva Libijskih kod Cirene, i putnici iz,

,i Židovi i došljaci, Krećani i Arapi... I na
prvih Duhova kršćanska je općina u Jeruza-
brojila oko tri hiljade duša... A bijahu svi
ko u nauci apostolskoj, i u zajednici, i u lom-
«hljeba i u molitvama. 1 tečevine i imanje bijaše
ljedničko, i primahu hranu u radošti i prostoti
kvaleći Boga i imajući milost u svih ljudi...
je bio učinak rada prve Crkve u službi Duha
# jakosti.
Janas Crkva ne manje puna istoga Duha radi,
ijet ne mari da sluša Petrova Nasljednika, koji
vlja i opominje rijećima propovjednika prvih
va : spasite se od ovoga pokvarenog roda ....
šnji svijet neće da se vodi od Duha istine,
iva, šnošljivosti ; ragje se on stavlja pod jaram
himbe i prevare ; voli on da ga vodi duh na-
g 2 plemenskog šovinizma i separatizma i duh
| borbe ... A kamo to vodi ?.,. Svi ćutimo da
i sušret nečemu strašnomu i za sve i za po-
e... Preporod u Duhu prvih Duhova potrebit
ijetu, potrebit je nama. U tom Duhu imamo da
0 i po tom Duhu da hodamo. ! onda, da ne
no lažne slave razdražujući jedan drugoga i
eći na malo prolazne zemaljštine jedan drugome.
ača :smo ... a zemlja nam je široka...
oi Duhovi u Jeruzalemu spojili su i nacije i
u divnu harmoniju bratstva i jednakosti, pa i
ji Duhovi mogu da to isto provedu, samo kad
htjeli da budu — ljudi.

ljučci kongresa ,,Hrvatske Pučke
Stranke“ u Zagrebu.

E
Kongres »Hrv. Pučke Stranke“ u Zagrebu od
avnja donio je ove zaključke :
O unutarnjoj politici.
(ongres HPS stoji odlučno i nepokolebivo na
1ovištu, da se sadašnji ustav što prije mora
i da se moraju mjesto sadašnjeg nasilnog
lizma uvesti autonomije pokrajina, kako to traži
am HPS i kako je to bilo istaknuto i u nacrtu
3, što su ga naši zastupnici u konstituanti pred-
| Osugjujemo svaku politiku, koja direktno: učvrš-
li indirektno pomaže učvršćivanje sadašnjeg cen-
ičkog ustava.
2, Kao prvi osnov svakoj narodnoj autonomiji
amo autonomiju općina, pa tražimo, da se što
zakonom osigura najšira autonomija općina. Ujedno
jedujemo, što se dosada još nisu proveli općinski
|u Dalmaciji, Bosni i Hercegovini i Vojvodini,
ižimo, da se narodu svuda omogući, da njegova
ocj u općinskoj upravi do izražaja.

   

 

3. Prosvjedujemo protiv svakog pokušaja, da se
izigrava Sator i ruši parlamentarizam u cvoj državi.
Volja većine u ovoj državi mora doći do slobodnog
izražaja i u parlamentu i u vladi. Kao što je doživio
slom saborski bojkot i apstinencija nekih stranaka
(zapećarska politika), iako se mora slomiti i naste-
janje drugih stranaka oko diktature fiad parlamentom
(nasilje Pašića i Pribićević).

4. Dižemo najodlučnije svoj glas proti nasilnom
sprečavanju slobode sastajanja, koje je zaredalo pod
sadašnjom Pašićevom i Pribićevićevom vladom.

___. 8. Tražimo reformu (promjenu) izbornog zakona
u iome smjeru, da načelo proporcije (srazmjernosti)
bude 'dosljednije provedeno, da se uvede i zbrajanje
glasova iz cijele države kao iz jednog izbornog okruga,
i da se uvede obligatno (obvezno) glasovanje. Treba
ujedno da bude uzakonjeno, da svaki zastupnik gubi
svoj mandat, ako u odregjenom roku ne dogje u
parlamenat.

6. Prosvjedujemo proti tome, što se u nutarnjoj,
željezničkoj i svakoj drugoj upravi uvodi sve više
samo čirilica.

O vanjskoj politici.

1. Pomagat ćemo, koliko možemo onu politiku,
koja ide za tim, da se svjetski poredak i mir, koji se
na mirovnim ugovorima osniva, održi.

2. Pomagat ćemo onu politiku, koja iđe za tim,
da se našoj državi kao pomorskoj državi osigura slo-
boda more.

3. Prosvjedujemo proti dosadašnjoj velikosrpskoj
vanjskoj polilici, koja je predala Italiji Rijeku te po-
malo prepušta sav Jadran talijanskoj prevlasti; a skreće
glavnu težnju prema Solunu.

4. Tražimo, da-i Hrvati dogju do -riječi u vanj-
skoj politici naše države, a ne da bude prepuštena
samo Srbima. š

5. Želimo zbliženje sa svim slavenskim državama,
pa smo protivni svakom pokušaju, da se naša država
uplete u neprijateljstvo s Bugarskom ili boljševičkom
Rusijom. (Slijedi)

Za vjeru i domovini čini najviše, tko pomaže i
širi katoličku štampu.

Još o stambenoj krizi.
(Njezini uzroci i posljedice).

Megju raznim neprilikama u koje stambeni zakon
dovodi kućevlasnike, te onemogućuje uzdržavanje i
proširivanje opstojećih kuća jesu .i one, koje čemo
sada ovdje navesti.

Nema sumnje da slambeni ured imade jednu vrlo
tešku zadaću, jer ono mnoštvo, koje neopravdano sta-
nuje po. gradovima neispražnjuje stanove, a nadolaze
nove obitelji, kojima treba naći stan.

Broj pako stanova ne samo da ne rasle, već
pada, jer mnoge kuće propadaju. — U mnogim slu-
čajevima stambeni je ured prisiljen da odlučuje i proti
svojoj uvigjavnosti.

Na taj se način smjesti čeljad u stanove, u kako-
vim nikad nijesu stanovali, bilo da odnosni stanovi
nijesu za iu vrstu čeljadi iliti obratno, što je još žalos-
nije da ta vrsta osoba ne spada u takove stanove,
niti bi ikad na te reflektirala radi vrijednosti i uregjaja
tih kuća, te radi truda i troška, koje bi se moralo
žrtvovati za čiščenje i t, d. A navlastito radi najma,
kog bi bilo pravo da plaća prama vrsti stana. —
A sada, kad ih stambeni zakon potpomaže, zašto ne
bi iskoristili tu pogodnost? Takovi se stanovi kroz

kratko vrijeme pretvore“ u ruševine ili zanemarene
prljave izbe, koje postaju opasne za javno zdravlje,
a takovih slučajeva imađe preveć. To sve nastaje s raz-
loga, da je kućevlasnik izgubio svako pravo nad svo-
jom stečevinom, koja je plod marljive radnje cijelog
njegovog života, koju je stekao sa velikim 'škrtarerijem,
oskugjivanjem i t. d. :

Dapače se stanari izrugavaju sa kućevlasnikom
ako stanare opomene na red i čistoću, a dosta se
puta desi, da uopće kućevlasniku zabrane ulaz u kuću
iliti da ga izbace na polje. Na koncu pak kad se u
to stanje dotjerani stanovi budu povratiti kućevlasniku,
iko će nadoknmadit te ogromne štete? — Bit će tko
da odgovori: obratite se sudu! Ali to je jedan pot-
hvat, na kog se nemože svak odlučiti, a i kad bi se
postigla povoljna osuda, odnosni će se naći na drugom
dijelu svijeta, iliti što je još običnije da osugjeni nema
čime da nadoknadi, a i njegova je plata ograničena,
te nemože biti govora o ikakvoj naknadi. Eto ovdje,
jedna od mnogih blagodati, koje uživaju kućevlasnici
koji će pasti na teret ,Domus Christi“ ako i tu bude
više miesta.

 

Kulturne vijesti.

Monogram Isusov I. H. S. Ljudi imadu svoj
monogram. To su početna slova njihova imena i pre-
zimena. Početna slova imena i službe Spasiteljeve
nalazimo vrlo često na svetim predmetima u crkvi i
izvan cerkve. Taj se monogram sastoji od tri štam-
pana slova: I. H. S. Taj monogram nastao je od
pokraćenih dviju grčkih riječi: Jesus Hristos. Neki
misle, da je taj monogram nastao od pokraćene ži-
dovske riječi: Jehošua (ili Jehosna). Tim se imenom
označuje naš Spasitelj u židovskom jeziku. Nad slo-
vom H obično se meće križić. To znači, da je to
monogram Raspetoga Spasitelja. Monogram Isusov
može se čitati i tako, kao da su u njemu početna
slova triju latinskih riječi: ,Jesus Hominum Salvator“
t. j. Isus Spasitelj ljudi“. Ili kao da je u njemu po-
kraćena ona poznata rečenica: ,ln hoc signo vinces“
t. j ,U ovom češ znakn pobijediti“. Družba Isusova
čita monogram Isusov ovako: Jesum habemus.socium
1. j. Isusa imamo za druga.

Rad Franjevaca u Svetoj Zemlji. Prema vijes«
tima franjevačkoga reda sve njegovo nastojanje ide
za tim, da se sazidaju bazilike i to u vrtu getseman-
skom i na gori Taboru. Crkva sv. Josipa u Nazaretu
već je podignuta i predana bogoslužju. U Kafarnaumu
dovršena je sa iskopavanjem starina, a u Emansu je
bio raširen serafički kolegium. U 9 palestinskih župa
zabilježeno je 250 obraćenja. U  Ainkaremu osnovali
su franjevci samostan, u kom je našlo zakloništa 540
sirota. Ali zato u Armeniji kršćanstvo mncg, trpi,
U najnovije vrijeme uništeno je 6 misijskih postaja.
Kano žrtve muslimanskoga fanatizma pala su 3 misio-
nara svećenika, 5 braće i 32 sirote.

Poljsko katoličko sveučilište, što se pred 3
godine osnovalo u Lublinu, upravo sjajno napreduje.
Nakon kratkog vremena svoga opstanka ima na tom
sveućilištu već 50 ponajboljih poljskih profesora i 1.500
gjaka. Na sveučilištu su dosad sasvim usavršeni faku-
lteti za bogosloviju, za kanonsko pravo, za civilno
pravo i za filozofiju.

Velika obraćenja pogana. Prema misionskim
izvještajima iz Nove Gvineje, tamo je pokret za pre-
laz kršćanstvo jak kao nikad dosad. U samoj prošloj
godini obratilo ih se veše nego u prijašnje četiri godinei

 

DOTOKA POČNI STEDIICA

ZADRUGA SA OGRANIČENIM JAMSTVOM

STROVANA
P
a

i

U DUBROVNIKU

OBAVLJA svakovrsne hankovne poslove, prima uloške na knjižice i u teku-
ćem računu, te ih ukamaćuje uz najpovoljnije uvjete.

ESKOMPTIRA mjenice, daje zajmove članovima na mjenice i u tekuć. računu.
OBAVLJA svakovrsne naplate, daje zajmove na hipoteke, zlatne i srebrne

predmete životne police i t. d., i t. d.

Glavno zastupstvo ,,Providnosti“ za Dubrovnik i Kotor.

Geza