BZ J lavije.

z Jugoslavije.
Kraljevski par u Varaždinu. Na Duhovski Po-
edjeljak bile su u Varaždinu velike utrke, na koje je
eočekivano došao i naš krsljevski par sa Bleda, Narod
u je priredio svečane ovacije. Na igralištu je bilo
tavo gragjanstvo i mnoštvo seljaka. Kralj se je za-
ržao preko 2 sata.na /igrališlu, a onda se povratio
atrag na Bled pozdravljen silnim oduševljenjem. Pri
olasku u Varaždin pozdravio ga je govorom pred-
ednik općine, koji je radićevac, a njegova kćerka
redala je kraljici kitu cvijeća. Kraljevski je par bio

ost grofa Bombellesa i Draškovića, Ovom dolasku
raljevskog para pripisuje se i političko značenje.

Nasilna akcija režima proti Radiću smatra se

Beogradu kao otvoren napadaj proti kruni, budući
| ova dala riječ, da se Radićevcima neće zatvoriti
ata parlamenta, da mogu na najkompetentnijem imjestu
raziti svoje mišljenje o državi i njenom  uregjenju.

Vojnička diktatura ? Beograd »Novosti« od 16.
javljaju, da u nekim beograd. krugovima kolaju
jesti o mogućaosti vojne diktature. Ako koncem ovog
jeseca ne dogje do promjene Pašić-Pribićevićeve vlade
ako se pokaže, da je Pašić zašao, imala bi doći
jina diktatura po uzoru španjolske: diktature. Ko će
ti naš Primo de Rivera, to se sada još nezna, ali se
de živahni razgovori. U tom slučaju bit će raspuš-
ne politične organizacije i diktatura bi imala tekom
st godina izvršiti konsolidaciju države. — Mi ne vje-
jemo u tu mogućnost.

Raspust ljubljanske općine. Na 10. ov: mj. je
liki župan ljubljanski na svoju ruku raspustio op-
nsko vijeće grada Ljubljane, a za vladinog komesara
ostavio Dr. Vilima Krejči, odvjetnika u Ljubljani.
pćinsko je vijeće održalo prije nego se je razišlo
rotestnu sjednicu. U savezu s Općinom raspuštena
\i uprava Gradske Štedionice.

Pred raspustom Radićeve stranke ? Pašić radi
| promjenama u vladi, da tako uredi izbornu vladu.
bori bi se raspisali za novembar, a taj bi se ukaz
1ao pročitati na prvoj sjednici izvanrednog zasjedanja
«upštine koja bi se imala sazvati koncem ovoga mje-
ca. Tvrdi se u Beogradu, da će vlada poslije Radi-
va polaska u Moskvu nastupiti proti njegovoj stranci
| zakonom o zaštiti države te raspustiti stranku, sa
egovim zastupnicima postupati kao sa komunistima.
o najupornije traži Pribičević, ali da mu ne odo-
ava niti Pašić.

 

 

Dioba ili diktatura, veli Cicvarić u svome »Dnev-

ku«. ,Pokušajmo najprije s diktaturom i dajmo ovu
, Pribićeviću (kojega beogr. »Republika« nazivlje
Prdizvekom iz Vrginog Mosta“).

 

Ministar vjera demisionirao. Dr. Vojislav Janjić
inistar vjera, predao je g. Pašiću svoju demisiju,
oja je u novinama motivirana uzaludnim nastojanjem
inistra, da se pomogne svećenslvu novim dodacima
zbog nekih crnogorskih pitanja. »Jadran« dodaje :
oliko se sjećamo, g. ministar je u svoje vrijeme izja-
o, da se je u pitanju povećanja svećeničkih dopla-
ka. već sporazumio sa ministrom financija. Pošlo
anjićeva demisija nije osamljena, a na tapetu je šira
konstrukcija kabineta, držimo da D.ra Janjića nijesu
nemogućila njegova mnogobrojna ministarska obe-
anja, nego je on demisionirao po Pašićevoj želji, da
tvori put rekonstrukciji kabineta.

= Zakon o vjerama. Radikalska »Samouprava«
onosi: U Ministarstvu Vera definitivno je izragjen
rojekat zakona o svim verama i konfesijama u našoj
ržavi, kojim se regulišu megjusobii odnosi pojedinih
onfesija, i odnosi konfesija prema državi, Projekat
i podnet g. Ministru Vera na potpis, a on će ga na
sdnoj od prvih sjednica podnijeti Ministarskom Sa-
elu ma odobrenje. —  Megjutim je g. Janjić dao
Bi.

/. Financijski parobrodi. U spljetskoj luci nalaze
e financijski parobrodi »Split« i »Dubrovnik«, Jeđan
drugi su popravljeni i bojadisani u bijelo, te će ovih
lana preuzeti plovitbu po našem Jadranskom moru.
atobrod »Split« otputovao je za Boku, da tamo pre-
e financijske motorne čamce, koje smo dobili na
ačuri reparacija od Njemačke, Dolaskom ovih motornih
rodića i sa dva parobroda, koji su spremni za plo-
itbu, bit će uregjena kontrola na moru proti kri-

ičarenju.
———
= Dobar Sat imati, to je želja svakoga čovjeka, jer svatko
made, kako je Seo nikad ne znati pravo vrijeme. Poznata
adnja satova H. Suttner u Ljubljani br. 704. zahvaljuje svoj dobar
“činjenici, da svaka od njezinih ura ima u sebi pouzdano tačan
an stroj. Tko kod Suttnera kupi uru, siguran je da posjeduje
bolji stroj, i prištegjuje sebi time I srdžbu i popravke,  Divot-
enik firme Suttner sadržaje još velik izbor i svake druge zlatnine
srebrnine i drugih sličnih potrepština.

 
  

 

  
 
 

 

 

Kakvijeh ima ministara.: »Balkan«, govoreći o
rekonstrukciji ministarstva, veli o radikalskim minis-
trima megju ostalim, ovo: ,Većina radikalskih mini-
stara pokazala se nesposobna, neaktivna, lijena i na-
duvena, i ignoranti, što se tiče poznavanja sviju naših
krajeva. I trutovi, i netaktični, i neki od njih &ez naj-
primitlvnijeg društvenog vaspitanja. Zar je to radik.
ministar, koji tu skoro u Sarajevu u jednom vrlo .ot-
menom restaurantu megju najotmenijim svijetom pr-
stima i šakom otire svoj balavi nos n:jesto maramom ?
Ili zar je to radik. ministar, ko;i kada je bio u Za-
grebu dočekuje oimene Hrvate s objema rukama za-
turanim u džepove i sa šeširom na glavi ?“

Istraga o dogogjajima u Trbovlju. Istraga o
dogagjajima u Trbovlju povjerena je državnom od-
vjetniku iz Ljubljane gosp. Domenico. On je bio po-
zvan u Beograd da referira o dosadašnjim rezulta-
tima istrage.

Ubijen najveći crnogorski odmetnik. U selu
Melju nedaleko Kolašina ubio je rezervni poručnik
J, Lakičević najvećega razbojnika što ga je Crna Gora
ikad imala Diaga Prelevića. Prelević je u odmetništvu
još iz vremena austiijske okupacije, a odmelnuo se
zbog krvne osvete, Imao je na duši četrdesetosam
ubijstava, a iz same Podgorice je ubio sedam uglednih
ljudi. Bio je ucijepljen sa 100 hiljada dinara.

Pitanje zastupničkih dnevnica. Administrativni
odbor riješio je pitanje dnevnica tako, da se zastup-
nnicima isplate dnevnice samo za za mjesec junij.

Orlovski javni nastup za Hercegovinu bit će
na Humcu pa dan sv. Petra i Pavla 29. iipnja, za
ovaj prvi svoj javni nastup čine hercegovački Orlovi
velike pripreme. Na ovaj će nastup doći i Orlovi iz
ostalih bližih krajeva. Megju narodom u Hercegovini
vlada za ovaj nastup vrlo veliki interes. Svi Orlovi i
prijatelji Orlovstva, koji bi htjeli, da na ovom nastupu
sudjeluju, neka se obrate na Hrv, kat. Orao u Mo-
staru (O. Rude Mikulić, Mostar).

Silna tuča otukla je 6. o. mj. sva polja u Kašlel-
Kambelovcu, koji broji 1.200 duša, a šteta iznaša više
milijuna dinara. Vinogradi su uništeni za 85%, a povrće
sasma. Narod je u pravom očaju i očekuje pomoć.

Medicinska izložba u Zagrebu. U oktobru o. g.
prigodom proslave pedeset-godišnjice Zbora liječnika
Hrvatske, Slavonije i Megjimurja i kongresa Jugosla-
venskog ljekarskog društva priregjuje Zbor liječnika i
medicinsku izložbu. Pozivaju se ovime higijenski i me-
dicinski zavodi, lječilišta itd., industrije, tvrtke i zastup-
stva farmaceutskih preparata, medicinskih uregjaja i
sprava, nakladnici znanstvene i popularne domaće me-
dicinske literature starijeg i novijeg datuma i svi inte-
resenii, koji bi toin prilikom htjeli izložiti, da prijave
uz oznaku površine izložbenog prostora i onoga, što
namjeravaju izložiti svoje sudjelovanje najdulje do 1.
srpnja t. g. Izložbenom odboru Zboru liječnika (na
ruke Dr. Vladimira Čepulića) Zagreb, Kukovićeva 32
prizemno (Dispanser), gdje će moći dobiti i sve pota-
nje informacije. Naglašuje se naročito, da bi izložba
po mogućnosti imala da prikaže i razvitak higijene i
medicine u posljednjih 50 godina kod nas.

nabavu ljekova Gradske lje-

Dje više pOlrediO sees sova Saek

dobivaju uz originalnu cijenu u ljekarni u Gružu.

 

plaćati skupu poštarinu za

 

Diljem svijeta.

U Francuskoj je predsjedniku republike Mitle-
randu i u parlamentu i u senatu glasovano nepovje-
renje za njegovu politiku, pa je najavio svoju demi-
siju, a i nova vlada, koju je sastavio Marshal ne uživa
povjerenje zboruice. — 14. o. mj. izabran je pred-
sjednikom republike Gaston Doumerque sa 515 glasova.

U Albaniji je uslijed pada Tirane stara vlada
preko Drača pobjegla na talijanskoj torpiljarci u Italiju.
Već je sastavljena nova vlada, koja je privremeno u
Valoni pod imenom administrativne komisije, koja ima
zadaću likvidirati sa sadašnjim stanjem. Na čelu te
nove vlade nalazi se biskup Fau Noli, a govori se,
da je u vladu pozvan i Hasan Prištinac, poznati ne-
prijatelj naše države.

U Rumunjskoj je svuda proglašeno iznimno
stanje. Svako zborovanje i javne manifestacije su strogo
zabranjene. Vlada je uvela cenzuru štampe i pošte za
inozemstvo. Položaj Bratianu-jeve vlade je veoma težak.
General Avarescu i ugledni članovi opozicije pozvani
su kod kralja, ali su izjavili, da neće prestati borbom
proti nasilnoj i korupcionoj vladi, sve dok ne poda
ostavku. i

Vezuv je opet počeo bacali lavu, koja je otvo-
rila 2 nova kratera,

Uznemirenje u Japanu. Iz Londona javljaju, da
nezadovoljstvo s novim američkim  iseljeničkim zako-
nom stalno raste u Japanu i da je doseglo već pogi-
beljnu visinu. Japanski vanjski ministar prosugjuje
položaj veoma pesimistički. Amerikanski državljani su
počeli napuštati Japan.

Političko umorstvo u Rimu. Usred bijela dana
pet osoba zgrabiše socijalističkog poslanika Matteotli
te ga baciše u automobil i nestadoše. Malo kasnije
nagjoše izmrcvareno tijelo nesretnog poliličara, Za
zločin se okrivljuju fašisti u službi nekih afarista, koje
je poslanik imao dokumentima otkriti u parlamentu.
U čitavoj Italiji vlada radi ovog umorstva silna uzbu-
gjenost u narodu protiv fašista. Opozicija je u parla-
menlu izjavila, da neće sudjelovati u radu parlamenta
dok se ne nagju krivci, jer onda nijedan poslanik
opozicije nije siguran.

Njemačke žene za pristojnost na kupalištima.
Sva njemačka ženska društva bez razlike. vjere izdala
su proglas, u kojem se zauzimlju, da se po kupališ-
tima opet uspostavi poštovanje dostojnosti i mioralnog
čuvstva. Proglas kaže, da kupališta ne služe više zdrav-
sivenim svrhama, već su postala sastajališta za zabavu,
gdje se krše pristojni običaji i vrijegia moral. Proglas
pozivlje ženski svijet, da tako dugo bojkotira kupa-
lišta, dokle se ne promjene u njima prilike.

Sitne vijesti. Supruga bivšeg njemačkog cara Vi-
lima IH. boluje u Doornu od reumatizma i slabosti srca.

U Beču je nedavno bila otkrlvena spomen-ploča
na počast našega zemljaka, glazbenika Franca v. Suppć.
Pri svečanosti bila je nazočna njegova udovica Sofija,
kao i unučad Fritz i Oskar Jenny, sinov. glazbenikove
kćeri iz prvoga braka.

Po veličini prostora (285 km?) zauzimlje danas
Moskva megju svjetskim gradovima šesto mjesto. Pro-
storno su po redu veći od Moskve New-York, Chicago,
Philadelphia, Petrograd i London, a tek iza Moskve
dolaze Beč, Pariz i Berlin. Ako se pak uz gradove
računaju skupa i predgragja, tada dolazi Berlin na
četvrto mjesto, a Moskva na deveto.

U švajcarskom kantonu Freiburgu, koji je pre-
ležno katolički, proglašen je ovih dana zakon, po ko-
jemu je kažnjen tamnicom svaki onaj, koji javno psuje
i grdi Boga uvrijedljivim izrazima. A što se u nas
čini u tom smislu ?

Izmegju Taškenta i Wierny u centralnoj Aziji
usposiavlj.n je nedavno zračni promet putem avijena,
koji prevale tu daljinu od 840 km. u 7/2 ura. Prije
su za taj put putnička kola trebala 7 do 10 dana.

Dne ll. ov. nij. je poznati glazbenik Richard
Strauss navršio 60. godinu života. Tom je prilikom
bio imenovan od sveučilišta u Miinchenu počasnim
doktorom, a općina ga je u Salzburgu izabrala po-
časnim gragjaninom. Državno operno kazalište u Dres-
deni pjevat će na 30. oktobra ove godine prvi put
njegovu novu operu ,lntermezzo“.

Pariški kardinal-nadbiskup Dubois otišao je u
Poljsku na poziv poljačkog episkopata.

 

Pal .. e
Uradske vijesti.

Tjelovo. Po starodrevnom običaju biće svečana
procesija u Četvrtak 19. o. mj. iza svečanoga Ponti-
i'kala, što će ga na 10 sali držati u stolnoj crkvi pre-
svij. pomoćni biskup Msgr. Vlaho Barbić. Preko pon-
tifikalne Mise izvagjat će zbor učenica preparandija
pod ravnanjem prof. Fr. Lederer misu od Leclerquea.
Na Pilama će biti procesija u Nedjelju 22. iza sve-
čene Mise na 9 s. j. Iste Nedjelje na 6 s. po p. pro-
cesija je iz crkve O. O. Dominikanaca. Katolici cijelog
svijeta natječu se da toga dana prirede što svečanije
slavlje Spasitelju u presv. Euharistiji. Ne treba ni da
spominjemo, da će se taj dan i naš grad što sveča-
nije iskititi, i da će što veći broj vjernika osobito naša
bratstva prisustvovali ovom svečanom ophodu.

Davidović dolazi i u naš grad. Na svom putu
kroz Dalmaciju vogja opozicionog bloka gosp. Ljuba
Davidović zaustavit će se u Šibeniku jedan dan, u
Spljetu i u Dubrovniku 2 dana. Svuda mu se priprema
sjajan doček. U naš grad stići će Utorak u jutro 24.
o. mj. parobrodom iz Spljeta. Prati ga nekoliko za-
stupnika Srbijanaca, te Hrvata i Slovenaca. Iz Dubrov-
nika krenut će za Mostar i Sarajevo. Zagovaratelju
sloge, pravde i slobode, a odlučnom protivniku svake
korupcije i nasilja želimo dobrodošlicu !

Lične vijesti. Prošlih su dana boravili u našem
gradu poznati njemački publicista Herman Wendel sa
svojom gospogjom. On je osobiti prijatelj našeg na-
roda, te je mnogo pisao o južnim Slavenima. I otrag
dvije godine pohodio je naš grad u naučne svrhe; —
njemački konsul u Sarajevu g. grof Bethusy. On hoće
da potanje upozna krajeve, koji spadaju u njegov