ide jedna povorka i drži se jedna skupština. I kad se
sudare odmah se vade s obadvije stranke puške i
bombe i otvara se fermalna bitka. Otkud svima uvijek
puške i bombe. Nije li to dokaz da nas ovaj režim
vodi tamo gdje su Albanija i Meksiko.

: U Trbovlju smo imali jedan krvav sukob i on
“je potresao sve poštene savjesti ove zemlje, Zamislimo
sad kakvu bi tek strahotu značio jedan gragjanski rat
za našu zemlju. Znajući to moramo biti svijesni da je
deklarirani režim sile permansntna opasnost za mir
ove zemlje. Za to se moraju složiti sve suage da se
ukloni ovaj režim. Samo onda će se moći povratiti
vjera u javnu sigurnost, podići auloritet zakona i
pravde, učiniti kraj svima terorističkim organizacijama,
metodama i pokušajima, bez obzira na to u kom se
obliku i pod kojim imenom gdje javljaju“.

Proti zakonu o taksama.

Pravničko Društvo u Zagrebu sazvalo je veliki
protestni zbor protiv zakona o taksam. U polugodiš-
njoj praksi toga zakona pokazalo se je, da je zbog
njega onemogućena svaka pravna pomoć i da su ošle-
ćeni osobito širi slojevi, koji uslijed visokih taksa pri
sugjenju ne mogu prići do svojih pravica. Pravniško
se društvo nada, da će mjerodavni faktori konačvo
uvidjeti neodrživost toga stanja, i u tu svrhu sobiraju
sada materijal, kojim će se jasno dokazati sve kobne
pogrješke zakona o taksama. Isto je društvo zamolilo
suce, odvjetaike, industrijalce, trgovce i druga, neka bi
dali podatke o drastičaim slučajevima primjene zakona
o taksam uz tačnu oznaku brojeva dotičnih spisa i
druge dokaze. Ni podlozi toga materijala sastavljena
je opšima spoimen'ca na mjerodavne činioce.

Stambena kriza.
(Uzroci i posljedice.)

Sa osobitim interesom prate kućevlasnici razne
članke, koje je donio Vaš cij. list, i uz veliko odo-
bravanje priznaje Vam se velika zasluga, te je nade,
da će mjerodavni faktori uvažiti koliko ste iznijeli.

Pošto ste uvažili razne umjesne primjedbe, na-
damo se da ćete u korist sivari ustupiti malo prostora
i mojim opažanjima: Stambeni zakon propisuje, da se
molbe za povišenje stanarine mogu uzet u obzir samo,
= ako se dokaže da je kućevlasnik podmirio poreze.
* Eto i to je jedna krupna pogreška, koja je regbi po-

sve prikladna za ubrzati propast velikog broja kuće-
vlasnika. Imade bezbroj stanova, koje je stambeni ured
izdao stanarima uz neznatne najamnine, što je pro-
uzrokovalo propast mnogih kućevlasnika. Od tih pak
Porezni ured traži bez samilosti isplatu poreza koje u
većem dijelu kućevlasnici ne mogu podmiriti radi po-
manjkanja platežnih sredstava, i za uzdržavanje svo-
jih obitelji.

Dok stambeni ured ne povećava stanarinu, do-
vodi kućevlasnike pred alternativu, da im Porezna vlast
prodade kuće, ili da ga silom goni u ruke lihvara,
da uzajmi novac uz ogromne kamate, e da uzmože
prokuburiti barem za neko vrijeme. Ali i to će moć
hoditi do neke granice, a onda što ne proda Porezni
ured, prodat će lihvar, a kućevlasnik ostaje na putu.

U takovim prilikama nema govora da kućevlasnik
može pomisliti na osiguranje svoje kuće radi velikih
premija, pak je dosta jedan požar da za čas te bijedne
kućevlasnike baci na put.

Dakle kućevlasniku nema spasa, dok opstoji stam-
beni zakon, jer je njegova eksistencija_u pogibli uslijed
neznatne najamnine, propadanja kuće, poreza i vatre.

Dok vidimo veliki broj pensijoniraca da oblače
zadnju svoju reservu, razna crna salonska odijela,
koja su bili opredijelili za ukop, to nekim bijednim
kućevlasnicima prijeti mnogo teža sudbina, t. j. da
ostane bez krova, hrane i odjela!

Dakle ako se imade namjere ovo veliko zlo
ukloniti, treba to učiniti dok je na vrijeme. — ZZ.

Hunjavica 2 Glavobolja ? Zubobolja ? Trganje ? Izdaju li
često mišice i živci? Ugodno čuvstvo krepčine nosi pravi Fellerov
Elsa-Fluid ? Najbolje kućno sredstvo, utažuje boli, osvježuje i jača.
Kroz 25 godina omiljen kosmetikum za njegu kože, kose i ustiju !
Kudikamo jači, izdašniji i bolji od francuske rakije! Zajedno za
zamotom i poštarinom 3 dvostrvke ili 1 specijalnu f ašu 24 dinara,
36 dvostrukih ili 12 specijalnih flaša 214 dinara i 10% nadoplatka

razašilje: ljekarnik Eugen V. Feller, Stubica Donja Elsa trg br.
297, Hrvatska.

MAONTSKA PUČKA ŠTEDIONICA

REGISTROVANA ZADRUGA SRA OGRANIČENIM JAMSTVOM

U DUBROVNIKU
NEE

NARODNA SVIJEST

Dakle ipak ništa!

I zbilja ništa u našem gradu dotično općini, ko-
taru, oblasti neće da se poduzme sa strane vlasti proti
suzbijanju cijena. Otrag dva mjeseca pisali smo i ope:
tovno pisali i preporučivali da su naše vlasti dužne
po zakonu da najstrožije rade oko utvrgjivanja cijena
i suzbijanja skupoće, ali do danas još ne vidjesmo
ništa da je poduzeto.

Svakog dana čitamo u splitskim novinam kako
i koliko :adi tamošnji odbor za utvrgjivanje cijena
uporedo sa svim mjesnim vlastima i uprav nam je žao
da mi ovamo nemožemo a ma baš ništa konkretna da
vidimo da su naše vlasti poduzele. Ili možda izvrša-
vanje pojedinih zakonskih propisa ovisi o volji, spo-
sobnosti i radišnosti pojedinih činovnika namještenih
kod raznih ureda i vlasti ili pojedine zakone i naredbe
moraju podiednako da vrše sve vlasti i svi činovnici
u državi? Na ovo pitanje trebali bi da dobijeino od-
govor sa strane naše najveće instancije u oblasti gosp.
vel. župana. Do danas u Dubrovniku u ovom pogledu
nilko ne čini ništa ni državne ni općinske vlasti, što
bi bilo vidljivo i za narod korisno. Zašlo je kod nas
tako mi nemožemo nikako da to shvatimo.

Državni veterinar, koji podjedno viši i službu
općinsku, trudi se ima neko vrijeme oko kategorisanja
mesa i utvrgjivanja cijena, ali je taj rad prepušten sa-
mo njemu, koji bez pomoći državne i općinske vlasti
te ostalih ovlaštenih pomagača nemože da učini ništa,
nego da samog sebe izlaže. Zašto nadležni puštaju da
on sam to radi, veliko je pitanje, na koje bi se moglo
dati dosta odgovora. Naše pak iržne cijene nijesu
nikako uregjene i mi smo prepušteni ne samo volji
nego i milosti naših seoskih prodavačica. Istu robuili
zelen prodava se uz veoma nejednake cijene ne samo
po danima nego i po satovima. Tu cijene ošiliraju više
nego na ikojoj bersi. Zelen i voće iz Italije plaćeno u
lirama uz skupi podvoz i još skuplju carinu prodaje
se uz povoljnije cijene od domaćih proizvoda i svak
to vidi i čuje pa ipak muči.

Splitski odbor je već otišo toliko daleko svojim
radom da je čak pregledo cijene i ljekarskih specija-
liteta. U nas ljekarne i drogarije uživaju imunitet.

Dakle gospodo poglavice zanimanih državnih i
općinskih vlasti hoćemo li jednom da ozbiljno 1adimo
ili da samo paradiramo na koži gladnog naroda ?

Sve ima svoje granice pak i dobroćudnost te ako
hoćete i indolencija naših gragiana, sli i to može i
mora jednom da prestane u interesu naroda i same
države. Vigilans.

 

Pisma iz naroda.

LOPUD. Svake godine pak i ove priličan je
broj gosti već stigao ma ovaj otok, da se odmori i da
se kupa u čistom moru. Svakomu je milo, kad nam ti
gosti dogju, a i mjestu je korisno. Ali na žalost ku-
panje nekih gosti nije pristojno, jer odjeveni u kupa-
lišnim odjelima mješaju se megju domaći narod i djecu
na samom mjestu gdje je kupanje, a ueki pak malo
odalje budu sasvim goli. Neki su mještani na to pro-
lestirali na općinsku vlast, ali ova ne iz nemarnosti,
nego s netemeljitog obzira spram stranaca nema
energije da zapriječi tu za nas sablaz. S toga se obra-
ćamo Vama cijenjeni uredniče, da iznesete ove činje-
nice, pak neka kogod unaprijed zapriječi ovu sablazan,
koja će na našu djecu i mladež pogubno djeluje.
Dakle neka se uspostavi red to jest mjesto kupanja i
da ima biti pristojno. Stari Lopugjanin s Luže.

PELJEŠAC. Novi vozni redovi izašli su ali po
onoj: nekome sve, a nekome ništa, Cavtat na primjer
ima dvaput spoj sa Dubrovnikom, a poluotok Pelje-
šac samo jedan jedini put ticanjem luke Trstenika i
Orebića. Trstenik ima zalegje od dvije općine Janjine
i Kune preko 5000 duša. Izvaža se iz ove dvije općine
preko 600 vagona viva godišnje. Trstenik je imao do
sada više veza: Jadranska ppl., Bokeška, Dubrovačka
i ,Dražica“. Od sada otpale sve, ostala samo Jadran-
ska sa jednim ticanjem Trstenika i Orebića! Ne samo
izvoz vina, ali i uvoz svih životnih namirnica, obavlja
se putem parobroda. A gdje je osobnii poštarski pro-
met? I sve to spalo je na jedan put sedmično ! Alaj

Glavno zastupstvo ,,Providnosti“ za Dubrovnik i Kotor.

OBAVLJA svakovrsne bankovne poslove, prima uloške na knjižice i u teli
ćem računu, te ih ukamaćuje uz najpovoljnije uvjete.

ESKOMPTIRA mjenice, daje zajmove članovima na mjenice i u tekuć. račun
OBAVLJA svakovrsne naplate, daje zajmove na hipoteke, zlatne i srebrni
predmete životne police i t. d., i t. d. i

Br. 26.

 
 
 
 

ii
ga napredujemo ! Spoj Stona sa poluotokom sa lukal
ma Brijesta, Drače - Janjina, Crkvice - Kuna i Trpanj -
uopće nije uspostavljen. A poluotok spada u okrwl_
uče sud, škole, itd. E baš kao da je poluotoj|
izvan države! Nikada nije imao gotih veza ! Subven|
ciju plaća cio narod, pa i oni sa Pelješca, koji broj km
oko 16.000 duša. E pa baš je tako: nekom sve, ; iČ
nekom ništa! Ovo su opet naši ljudi sastavljali, pi) d
su trebali imati više obzira ! Stoga protestujemo proi|' g,
ovakom postupku i zahtijevamo, da se odmah ovi a
ispravi. Dr. Bj. E

SPLJET. ,Dubrovnik“ financijski parobrod j o
već popravljen i ovih dana ima da tamo otputuje kaj a
stecionarna lagja financijske kontrcle. Zapovijeda gj" g
prijašnji njegov zapovjednik Babarović iz Milne. ki

Mrtvilo u splitskoj luci rapidno raste. Tog.
opaža i u prometu stranaca na putničkim parobrodim;
kao i na trgovačkim koli domaćim, toli stranim, koji e
sedmično izvezu još par stotina tona tupine. :

Besposlica uslijed toga dobiva široke dimensij| |
koju neće ublažiti nikakove splitske ankete, dok vlad] |
ne dade Splitu ono, što mu po prirodi i pripada.

Željeznički arsenal, koji je pred dvije godini
pao žrtvom požara, popravlja se bržim tempom. Tuji
zaposleno nešto radništva a gragja je povjerena jei/
nom zagrebačkom gragjevnom poduzeću.

Politika splilske pjace svedena je zadnjih dam| i
na progonu mirnog radništva, koje se nemilosrdno api“ y,
kao po nekom nalogu. Ib

MURTER BETINA. , Marijin Dan“. Na sjeveno i
dijelu otoka Murtera, u ubavom predjelu, podiže q
u starimi glasovito svetište BI. Djevice Marije od Graf
dine, kojoj su na zavjet dolazili pobožni vjernici i
bližnje i dalnje okolice. Tko bi nabrojio silne milo
koje ije kroz vjekove Majka Marija na tom svetog:
mjestu podijelila, a i danas dijeli svojim bogoljubni
cima! Martersko Crkovinarstvo potaknuto čuvstvimj
pobožnosti i zahvalnosti dne 15. VI. 1924. t. j. na daj
Sv. Trojice, priredilo je u svetištu BI. Dj. Marije ql
Gradine pod pokroviteljstvom Presvij. i Prep. Biskup
O. Dr. Jerolima Miletu ,Marijin Dan“, koji se je pr
slavio izvanrednom svečanošću i zavjetima u samoj :
svetištu, pak svečanim pr.nosom čudotvorne priliki
Majke Božje od svetišta do župske Crkve sv. Milyl"
vila u Murteru, zatim do župske Crkve sv. Franegl
Betini i natrag do Gradine. Ovom je zgodom bill.
izdan proglas i posebni raspored Službe Božje.

RIM. Izdanje glagolskog misala
čeh, koji je mnogo godina živio na Krku kod blam .
pok. biskupa Dr. Mahnića. Tiskanje ide polagano. [ij
danje će biti veoma zgodno sve latinicom, samo (i
kanon“ (čin Mise) biti štampan i latinicom i glagy
licom za uspomenu na glagolska pismena.

Sklizanje tramvaja. U Rimu ide električna šl:
ljeznica još većim uzbrdicama nego li je ona u D$
hrovniku od Pila do Bolnice. Sklizanje se sprječa
tako, da po šinama uvijek teče voda i to gdje je ve
nizbrdica kroz obe šine, a gdje je manja samo kr
jednu. Tim se je načinom do sada izbjeglo svakoj pd
gibli od sklizanja. Čudi me po tom, što čitam u Vaš
cij. listu, da se zabranjuje polijevati šine zbog sklizanj
Trebalo bi dapače uvesti, ako bi to bilo moguće, dl
od Bolnice do Pila uvijek voda niza šine teče.

Dodatak Uredništva. Sad se polijeva put u sf
širinu i sklizanja Bogu hvala nema! |

TRPANJ. Ispravak. Učtivo Vas molimo, da ul.
dopis u »N. S.« broj 24. od 3. tekućeg mjeseca, q
temelju zakona o štampi uvrstite slijedeći isprav
Navodi anonimno dopisnika » Vrućica“ su iskrivlj
dok zahtjevi su skroz nezakoniti. Uostalom upućuje
tog dopisnika da — ako je još na vrijeme — poj |
nese putem ove općine utok gosp. Velikom Zupa,

 

  

 
 
  
  

nadzire Dr. Vajf“-

 

 

 
   
 

 

 

   
  
 

dubrovačke oblasti Dubrovnik, jer inu je to jedinin
ako želi doći do svojih umišljenih prava“. Predsju,

nik Općine :

 

Niko Mirćić. Odbornik : Segetin.

 

  

JAVNA ZAHVALA

I ovim putem ću da opetujem mi
doživotnu harnost i zahvalnost svoj on !
gospodi, koja su bilo na koji način saučestuj.
vala i bila mi od pomoći u mojoj najvel
obiteljskoj žalosti, a to jer svako to saučeli i
ide u počast uspomeni moga oca pokojnili
uspomeni, koja mi je iz sinovlje ljubavi svet
U Dubrovniku, 12. juna 1924. i
VICE MILJAN|