Br. 28.

— Iz Jugoslavije.

Pašićev se bijeljinski program uvelike provodi,
Nasilja koja su posljednjih dana izvršena od Pašićevih
agenata na narodnim poslanicima iz opozicije poka-
zuju otvoreno da se Pašić i njegova desperatna banda
neće žacati ni od čega samo da u svojim rukama
očuvaju uzurpiranu vlast, Treba li nabrajati pojedine
već izvršene tačke bijeljinskog programa? U Ralji je
rulja plaćenih agenata, pod vodstvom Pašićeva skulo-
noše Alekse Žujevića, napala i isprebijala narodne
poslanike zemljoradnike Dimitrija  Vujića i Miloša
Moskovljevića, koji su tamo sazvali zbor svojih pris-
taša. U Banjojluci je policija uhapsila nar. poslanika
Stanka Miletića, šikanirala, tjerala, tukla nar. poslanike
Čedu Kokanovića i Dr. Šeikiju Behmena. Dr. Ilija Šu-
meuković, nar. poslanik, protjeran je iz svoga izbor-
nog okruga u Ohridu. Na Sušaku je zatvoren i u Ogulin
deportiran novinar i književnik Nikola Polić, odgo-
vorni urednik »Novog Primorskog Lista«, koji je radi
članaka štampanih u lome listu odvučen — u istražni
zatvor! Na Sušaku je obustavljen »Novi Prim. List«,
jedan prononsirano jugoslavenski list, koga su ure-
gjivali patrioti i Jugoslaveni kakovih nikad nije bilo
u Pašić-Pribićevićevom taboru. U Splitu je obustav-
ljena »Hrvatska Riječ«. U Trbovlju se je dogodilo
jedno užasno krvoproliće. :U Ljubljani je rastureno
gradsko zastupstvo e je imenovan režimski komesar.
U Beogradu Pašić žandarima izbacuje iz svog kabi-
neta narodne poslanike koji sa došli da protestuju
protiv nasilja i bezakonja, kome su izvrgnuti i oni i
cijeli narod, Lisla nasilja nije ovim iscrpljena.

Protest novin, udruženja protiv progona opo-
zicione štampe. J. Nov. Udruženje predalo je min.
inutraš. djela protest protiv progona opozicione šiampe
| protiv. hapšenja novinara Polića, urednika »Primor-
kog Novog Lista«.

Parlamentarni zaključci Jugoslavenskog kluba.
Dne 24. 6. vijećali su zastupnici SI. Pučke Stranke u
čelju, te su zaključci bili predani predsjedništvu Skup-
tine. Ove su rezolucije pobudile u Beogradu osobiti
nteres. Na predsjednika Narodne Skupštine upravljeno
e pismo, da se izrazi u ime našeg parlamenta saža-
jenje nad umorstvom  Matteotija, a zatim da se za-
zarantuje sloboda zborovanja narodnim poslanicima.
\a ministra unutrašnjih djela upravljeno je pitanje
zlede dogogjaja u 'Trbovlju. Na ministra pravde u-
ravljen je upit glede zapljenjivanja »Slovenca« i glede
imorstva rudara Fakina, a na ministra vojske i mor-
jarice radi vojnih priprema u. Sloveniji, Interesanlno
e da je štampa u Beogradu do riječi donijela zaključke
lugoslavenskog kluba, a u Ljubljani je »Slovenec«,
ad ih je donio, bio zaplijenjen.
= Novi profesor zagrebačke universe. G. Dr.
janko Šimrak, kanonik u Križevcima i bivši naredni
ooslanik, imenovan je za izvanrednog profesora ori-
entalue teologije na bogoslovnom fakultetu zagrebačke
imiverse. Čestitamo |

Spomen-crkva na Duvanjskom polju. Dne 8
ula polaže se na Duvanjskom polju temeljni kamen
a spomen-crkvu 1000-godišnjice hrv. kraljevstva. Vjer-
ke obrede izvršil će zagrebački nadbiskup Dr. Ante
3auer. Gragjenje crkve vode »Braća hrv. zmaja«,
ladruga hrv. učiteljica skupila je za crkvu 42.000 Din.

Ras Tafari u Beogradu. Kako javljaju neki beo-
radski listovi, abesinski vladar Ras Tafari, koji je
hodio Rim, pa i papu, a sada putuje po Evropi,
la povratku će se voziti preko Balkana, te će se par
lana zaustaviti u Beogradu.

Bogat rod masline ove godine. Iz cijelog našeg
falm. primorja stižu glasovl, naročito iz onih predjela
ogatih maslinovim gustim šumama, da je ,resa“ tako
rikrila stabla, da se ne pamti odavna, da su se ma-
line ovako bogato okitile cvijetom. Seljaci blagoslivlju
iri godinu te se samo boje, da se, ne otpuhne li
jetar ili nevrijeme cvijet, maslinova stabla polome

d bogatim plodom.
: Okružni orlovski slet za Dalmaciju bit će u
ju 9 i 10 kolovoza, Program sleta već je u glavnim
a škama gotov. U subolit 9 kolovoza uz svečano zbo-
x na kojem će pred najšire slojeve naroda iz-
i

 

eti orlovska načela i radni program. Održat će sei
tanak vogja orlovskih i omladinskih društava, na
ojem će se pretresti svi važniji problemi orlovske or-
kao u Dalmaciji. U nedjelju 10 kolovoza bit će
iki nastup Orlova i Orlica iz čitave Dalmacije. Za
ki slet čine se velike pripreme. Svi oni, koji bi že-
li, da prisustvuju ovom  sletu, neka se obrate na

Orao“ u Sinju.
već preko 60 god. obljubljeno

NkOVE kapljice kućno srestvo proti bolima

i u želucu i poremećenje pro-
e, dobivaju se Uz originalnu cijenu uljekarni u Gružu,
E

 

 

 

"NARODNA SVIJEST

»Slovenec“ nije obustavljen. Neke su novine
donijele vijest, da je redarstvo obustavilo dalnje izla-
ženje katol. slov. dnevnika ,Slovenec“ u Ljubljani.
Vijest ne odgovara istini. ,Slovenec“ i dalje izlazi, no
biva često plijenjen, pa se je bojali, da bi ga mogla
stignuti sudbina splitske ,Hrvatske Riječi“ i ,Primor-
skog Novog Lista“.

Iskanje groba cara Dušana. Ministarstvo vjera
poslalo je ovih dana u samostan sv. Arhangjela kod
Prizrena strukovnu komisiju, da vodi iskopavanje u
svrhu iznašašća groba cara Dušana i drugih starina.

Šteta od poplava. Ministar je financija bio iz-
javio da je šteta od poplava Dunava, Tise i Save ma-
lena, te ne može uplivati na sadašnju nesigurnost di-
nara. Kako pak poručuje sada generalna direkcija voda
te su poplave napravile ogromnu štetu od preko 150
milijona dinara.

Kako se je provagjala redukcija. »Jugosl. list«
u Sarajevu izvješćuje kako po svim uredima zastaje
rad zbog slijepo izvršene redukcije. Otpustili su naj-
bolje sile, a ostali ne znadu ili neće da rade. Ovih je
dana neki sudbeni ured bio prisiljen, da primi natrag
četiri reducirane sile, jer rad uopće nije išao više na-
pred. Slične su prilike i drugovdje.

Orlovski vjesnik , Mladost“ glasilo Hrv. Orlova,
broj 6. izašao je ovih dana sa obilnim sadržajem iz
više članaka, od kojih treba napose istaći prigodni
članak: Orlovski križari dobre štampe, te pripovijest
brata d.ra J. Andrića: Orlovsko Petrovo. Ovaj broj sa-
drži mnogo poučnih, zabavnih i organizacijskih stvari.
»Mladost« se naručuje kod »Narodne Prosvjete«, Za-

“greb, poštanski pretinac 109, kamo se šalje i pretplata.

 

Diljem svijeta.

Amerikansko-japanski spor. Iz Tokija se javlja,
da je japanski kabinet uputio ponovo protest u Vašin-
tonu. Ubijanje Japanaca stvara tešku atmosferu. Po-
stoji opasnost da bi došlo do napadaja na Amerikance,

Njemačka i reparacije. Iz Berlina se javlja iz
vladinih krugova, da je kabinet Marksa odlučio da
prihvati Devsovu osnovu eksperata za reparacije, Isto
tako prislaje i na razoružanje, kako ga traže Fran-
cuska i Engleska.

Komemoracija za ubijenim Mateottiem. 10
minuta obustava rada u cijeloj Italiji na 27. juna
je u čitavoj Italiji u 10 sali prije podne bio obustav-
ljen posao u svim radionicama, pošto se danas odr-
žala komemoracija za pok. Mateoitia, tu žrlvu reakcio-
narnog i nasilničkog režima talijanskog. U Rimu je
u komori održao spomen slovo vogja unitarističkih
socijalista Turatti. Poslije podne održala se sjednica
cjelokupne opozicije, da odluče o dalnjem držanju
prema vladi i o tom, da li će opozicija odsele pri-
sustvovati sjednicama komore.

Konierenca Male Antante dižat će se oko 10.
jula. Rumunjska misli iznijeti pitanje Besarabije na
duevni red konfereuce, te će zahtijevati od Jugoslavije
i Čehoslovačke jasne izjave glede Besarabije.

Engleska vlada je doživjela u parlamentu pri gla-
sovanju o zakonskom nacrtu glede uregjenja promet-
nih prilika u Londonu svoj šesti parlamentarni poraz,
koji, kako javljaju, neće imati političkih posljedica.

 

Gradske vijesti.

Vidovdan. U Subotu 28. juna bio je državni
praznik i tom prigodom održan je svečani pomen za
pale junake u izraelskoj bogomolji, u katoličkoj stol-
noj crkvi i u srp.-pravosl. parohij. crkvi. Svečanim
obredima prisustvovale su sve vlasti i mnoštvo svijeta.
Na ll sati »Orjuna« je održala u Bondinom teatru
komemoraciju, za kojom je slijedila povorka, u kojoj
učestvovahu nacion. omladina, neke mjesne korporacije,
djeca pučkih škola (bez srednjih osim preparandije) i
odaslanstva mjesnih vlasti, Uoči svečanosti općina je
izdala proglas na gragjanstvo. U večer je vojna mu-
zika obišla gradom.

Pastirski pohod. U Petak ujutro kreće parobro-
dom , Dražica“ presvij. pomoćni: biskup »Msgr. Vlaho
Barbić u pastirske pohode na Pelješac. Pohodit će ove
župe pelješkog dekanata: Trstenik, Žuljanu, Crnugoru,
Janjinu, Kunu, Vrućicu i Trpanj i ostati sve do 24. jula.
Svuda će dijeliti i sakramenat sv. Krizme. Pratit će
presvijetloga mp. gradski upr., župe Don Karlo Capurso.

Presvij. dijecezanski biskup Dr. J. Marčelić vraća
se u grad u Utorak 8. o. mj.

Poslanica dalmatinskog  katol. episkopata.
Uslijed konferencija u našem gradu dalm. je episkopat
izdao zajedničku poslanicu svećenstvu i vjernicima«ove
crkvene provincije. Poslanica je štampana u Listuidu-
brovačke biskupije br. 6,, a jer govori o aktuelnim
pilanjima zaslužuje da je prouče najširi slojevi naroda.

 

 

Str. 3.

Hrvatski klub“ u Dubrovniku. Dana 21/6 odr-
žao je ovdašnji ,Hrvatski Klub“ u dobrovoljno ustup-
ljenim prostorijama društva ,Bošković“ svoju konsti-
tuirajuću skupštinu. Počasnim predsjednikom iste bi
izabran Dn. Antun kan. Liepopili, koji je u kratkom
prikazu obrazložio prisutnim koli razloge, koji su vo-
dili promicateljni odbor kod osnutka kluba toli svrhu,
koja se time želi polučiti. Pomanjkanje slične hrvatske
institucije u Dubrovniku potaklo je odbor na osnutak
istoga sa svrhom, da osnutkom omoguće svim Hrva-
tima Dubrovnika, bez obzira na njihovu stranačku
pripadnost, zajedničku saradnju oko oživotvorenja koli
općih hrvat. interesa toli lokalnih Dubrovnika i okolice.
Nakon izvještaja počasnog predsjednika bi jednoglasno
birana slijedeća uprava: predsjednik Dn. Ante kan.
Liepopili, podpresjednik Dr. Fran Kesterčanek, tajnik
Dr. Stijepo Perić, blagajnik Nino Bjelovučić.

Gledom na svrhu društva i njegov nestranački ka-
rakter pouzdano se je nadati, da će se isto svojim
djelovanjem uspješno boriti za dobrobit hrvatstva
Dubrovnika i okolice-

q Ivo Jelich. Na 27. o. mj. preminuo je čestiti
i ugledni gragjanin g. Ivo Jelich, trgovac i kućevlasnik.
Bio je poštena duša i narešen mnogim krepostima.
Sretan se ćutio, kad je mogao dobra učiniti, a osobito
je bio milosrdan prama siromahu, pa mu nije znala
lijevica, što je činila desnica. Dok je vodio trgovinu
na veliko sa brašnom mnoge je imale obrtnike podi-
gnuo i nakućio sa svojom povjerljivošću i poštenim
radom. Uz to je bio uzoran muž i otac i pametni sa-
vjetnik u svakome društvu i poduzeću. Zato je bio
vrlo obljubljen i poštovan ne samo od rodbine i pri-
jatelja nego i od svega gragjanstva. Od davnina pri-
staša autonomaške stranke za vrijeme prevrata optirao
je za llaliju. Stoga kao talij. podaniku prigodom spro-
voda izdaše osmrtnice mjesna društva ,L'associazione
italiana di beneficenza“, ,La colonia italiana“, a talij.
prijatelji i sunarodnjaci izdaše epigram. Svome pak
dugogodišnjem odborskom članu objelodaniše osinrtnice
i domaća privredna udruženja : Dubrov. Parobr. Plovidba
i Dubrovačka Trgovačka Banka. U subotu mu je bio
veličanstven sprovod uz brojno učešće prijatelja i zna-
naca. Vječni pokoj vapimo ovom plemenitom gragja-
ninu, a obitelji i rodbini od Boga utjehe!

Promocija. M. U. C. Nikola Šeparović, rodom
iz Blata (Korčula), demonstrator na propaed. klinici
gosp. prof. Dr. Miloša Netouška, bio je dne 28. lipnja
1924, u auli bratislavskoga sveučilišta promoviran na
čast doktora sveukupnoga liječništva. Čestitamo |

Svršetak lipanjske pobožnosti prama presv.
Srcu Isusovu obavio se jeu crkvi mp. OO. Isusovaca
u Nedjelju na Petrovo veličanstvenom . procesijom iz
pomenute crkve ulicom sv. Katarine, pa Pucićevom uli-
com, Stradunom, Pred Dvorom i Gundulićevom | po-
ljanom. Divnoj procesiji sudjelovao je veliki broj što-
vatelja presv. Srca. — U Katedrali je završila lipanjska
pobožnost jučer u jutro takogjer. uz brojno učešće po-
božnih vjernika.

Velika i mala matura. Kako :smo bili javili u
prošlom broju, viši su tečajni ispiti (velika matura)
bili na mjesnoj kr. .realnoj gimnaziji kroz prva iri
dana prošle sedmice:(23.—25. juna). Od 26 prijavljenih
kandidata bili :su (proglašeni zrelim : Aranza Nella,
Baljkas Josip, Berberović Gjorgje, :Berdović Vladimir,
Bojanić Milan, Bosnić-Kovačić Kuzma, Capurso Do-
minik, Cvitanović Miljenko, Čičin Oskar, Gluščević
Antun, Ivanović Ivo, Kobila Milan, Kojaković Vlaho,
Mardešić Eugen, Maroević Antun, Martecchini Marija,
Mijušković Makso, Smolčić Jelena, Storelli Srgi, Šole-
tić Petar, Torbarina Šimun, Tudorić Miljenko i Vragolov
Niko. Čestitamo! Trojici kandidata bio je odgogjen sud
o zrelosti dok na početku naredne školske godine po-
nove ispit, i to jedan iz jednoga predmeta, a druga
dvojica iz dva predmeta, — Po novim propisima, na
višem tečajnom ispitu (velikoj maturi) nema više niti
odlike niti prolazenja jednoglasno ili većinom glasova.
Kandidati naprosto prolaze ili propadaju ; ali je zato
na njihovoj svjedodžbi svaki učevni predmet ocijenjen
posebnom ocjenom, pri čemu se vidi bolji ili slabiji
uspjeh. Isto tako nema reparatura nakon 6 mjeseca,
nego samo nakon 2 (uprav 3) mjeseca; ali se može
propasti na jednu ili više godina. — Niži su se te-
čajni ispiti (mala matura) za apsolvente niže gimnazije
započeli pri spomenutom mjesnom zavodu u subotu
28. pr. mj., te su se nastavili jučer i još će trajati tri
dana. Ima svega 34 kandidata, od kojih 9 ženskih.

Kako je kroz prošlu školsku godinu četvrti razred bio
razdijeljen u dvije paralelke, tako na ovim ispitima
rade dvije komisije, a svakoj je od njih predsjednik
onaj profesor, koji je bio razrednik dotične paralelke.
Uspjeh ćemo ovih ispita javiti u narednom broju.

Koliko vrijedi naš novac? Dolar 86; engl.

funta 376;  iranc, franak 460; | talij. lira 3:75; če-
hosl. kruna 2:57. :

Š
v
I
za

3

EI

:

g