ij

 

pm — == -
1 je listu 5. Din. mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno.

 

Izlazi ko EA | Oglasi, zalivale i priopćena po posebnom cijeniku. — Odgovorni

PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU. RAJE g i | urednik A. Fl&. — Vlasništvo Odbora ,Narodne Svijesti“. —
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare. Pojedini broj 1:50 Din. i Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare. — Rukopisi se ne vraćaju. —
E DEE EEE Join JENI EA PE eia ESL SE SE SRE

Vjeronauk i škola“.

Olrag mjeseca dobila su sva kotarska učiteljska
iva u našoj Dalmaciji ferman od glavnog Učitelj-
g Jugos!. Udruženja u Beogradu, da se na svojim
uwncima izraze: 1) Ima li se vjeronauk smatrali kao
imet obuke u pučkim školama i 2). Imali vjeronauk
javati učitelj ili svećenik, O5 ovom je bilo pisanja
raznim novinama. Ovo je pitanje po sebi smiješno,
nje žalosno. Dolazi nam ma pamet, kako je za
me francuske revolucije jedna narodna skupština
a da riješi pitanje: opstoji li Bog? A sad čitamo
ovinama, da su u sovjetskoj Rusiji članovi ko-
stiičkog saveza mladeži osudili sv. Pismo i odre-
da se sve biblije imaju spalit. Tako i naši učitelji
i su da sude vjeronauku. Konačna odluka još nam
poznata, ali se je već unaprijed moglo zaključiti,
le vjeronauk pred sudom učitelja zlo proći. Ta
o otkud taj vjetar duva!
iše nas je začudio zaključak mekih kotarskih
llava, koji su vjeronauku blagohotno dozvolili, da
me u školi, ali da ga nema predavati svećenik već
Wovni učitelj. I djeca bi se lomu nasmijala, Sad se
rane specijalizuju, pak se traži na većim školama
nog učitelja za pjevanje, posebnog za risanje,
nog za gimnastiku, samo za vjeronauk ne smije
de specijalista-svećenik, već učitelj, pa ma kako
n versiran u bogoslovnim naukama i ma kakvog
pkog osvjedočenja. A kako li je umjestan ovaj za-
k osobito za prilike u našoj državi, gdje imamo
ilika, pravoslavnih, muslimana, židova i protesta-
i?) Učitelj će predavat i ,koran“ i ,toru“ i ,bi-
» i sve. Ala ljiidi čuda od takovog učitelja ...!!
Zašto svećenik ne smije u školu, to je drugo pi-
je, Crkva je dobila posebni nalog od svog božan-
utemeljitelja : ',Idite, naučavajie sve narode“.
se je pozivu odazvala i kroz pune 2.000 godina
ona časno tu službu. Sve škole i pučke i srednje
toke imaju Crkvi da zahvale svoj početak. Poukom
nih crkva se bavi od prvih vijekova. Sv. Ćiril Je-
ulemski piše posebne katekeze, a sv. Augustin, taj
Hublji veleum, ostavlja nam djelo: De cathechizan-
dibus*. Svaki je pak svećenik osim bogoslovnih
ka proučio i psihologiju i pedagogiju i metodiku
jehetiku, te i pred djecom držao pokusna preda-
a baš tako kako i učitelji za svoje predmete.
| Kod svih naroda pak i kod mas posebno se je
ila katehetska literatura, izlaze posebni stručni ka-
ski časopisi, drže se posebni kateh. sastanci i te-
wi, osnivaju se kateh. biblioteke. 1 kad ima da se

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

imenuje posebni katehet, treba da položi posebni ka-
tehetski ispit. Zašto dakle ne smije u školu? Zato jer
je svećenik, Drugog odgovora pametan čovjek ne
može da dade.

Bilo je vrijeme, a još Bogu hvala ima dosta slu-
čajeva, gdje učitelj i svećenik idu ruku uz ruku. Sve-
ćenici i učitelji lo su dva najveća narodna dobrotvora.
Blago ti ga se mjestu, koji dobije dobra svećenika i
vrijedna učitelja. Što su u Dalmaciji učinili svećenici i
učitelji za narodnu stvar, to nam priča i nedavna po-
vijest. U Hrvatskoj i Slavoniji učitelj je bio i crkveni
orguljaš. Kod pravoslavnih učitelj je bio većinom sve-
ćenički kandidat. To je ono zlatno doba, koje u mno-
gim mjestima Bogu hvala još vlada.

Ali liberalizam, koji hoće da rasiruje cijeli društveni
poredak, kuša da rastruje i ovu lijepu slogu izmegju
svećenika i učitelja, izmegju crkve i škole i odatle eto
pitanja, da li vjeronauk spada u školu. Pisac je ovih
redaka prisustvovao više puta učiteljskim konferenćama,
koje su se prije svake godine održavale bilo u poje-
dinim kotarima ili cijele pokrajine. Jednom je jedan
svjetovni učitelj držao predavanje, kako se svi pred-
meti imaju vrtil oko vjeronauka, ako hoćemo da djeci
damo zdravi moralni uzgoj. Milota je bilo slušati, kako
nas i zemljopis i prirodopis upućuje na Stvoritelja svi-
jeta. Kako je labav moralni uzgoj bez vjerskog temelja,
najbolje pokazuju zle posljedice tako zvanih lajičkih
škola, iz kojih je uklonjeno propelo i u kojima se ne
predava vjeronauk. Roditelji strepe, da takovim škola-
ma predadu svoje djete i radije prinose žrtve, te šalju
svoju djecu u privatne škole, a državne zijevaju praz-
ninom. Taj je pokušaj napravila Francuska i ltalija i
sad uvigjaju svoj neuspjeh. Za takove škole veli jedan
protestanski pisac, da uz iste treba otvarati i državne
tamnice. Zar da i naše pučke škole postanu bezvjer-
ske? Ne dao Bog!

Više smo nego uvjereni, da dobar dio našeg uči-
teljstva toga ne bi dopustio. Još Bogu hvala imamo
rčitelja starog kova, dobrih pastira, koji što kažu djeci
riječima, pokazuju im i svojim življenjem. Nego rat je
sve izvrnuo. Oligarhije, manjine zauzele su vladu i
u raznim društvenim slojevima. I megju dalm. učitelj-
stvom zavladao je ,sovjet“ sa sjedištem u Spljetu. Taj
hoće da vedri i oblači, taj se isprsuje do smiješnosti.
Je li mogao itko više da naškodi ugledu učiteljskog
stališa, nego bi naudile razne novinarske kampanje.
I »Pokret«, organ učitelj. povjereništva u Splitu, znade
da se sve u šesnajest razbacuje raznim člancima, iz ko-
jih izbija neozbiljnost i naduvenost, da ne rečemo što
gorega. Diogenovom svjetiljkom treba tu tražiti kakav

pedagoški, didaktični članak, kakovu zorno obragjenu
metodičku jedinicu, što bi pobudilo interes za obuku
i dobro došlo mlagjim učiteljima. U br. 5.6 tog lista
od 28. juna izišao je članak ,Vjeronauk i škola“ ,pot-
pisan od nekog ,Jole“, a vrvi takovim besmislicama,
da je nemoguće vjerovati, da je io moglo izići iz pera
jednog učitelja, koji je ikada u školu zavirio. No o
tom ćemo u budućem broju radi ograničenog prostora.

 

Macionalizam dijete kapitalizma,

Iza rata kapitalizam se bio za čas našao u ne-
prilici, Razjarene mase nekako instiklivno okrenuše se
proti kapitalizmu, koji ih je za rata ma razne načine
isisavao. Val socijalnog prevrata što se razmahao na
istoku Evrope, prijetio je općom poplavom i borbom
proti kapitalizmu na život i smrt, Megjutim kapitali-
zam, taj stari i lukavi tiranin čoviečanstva, brzo se
snagje; baci on megju mase pogansku ideju nacio-
nalizma, šovinizma i mase nasjedoše na lijepak. Do
jučer oduševljeni ,internacionalci“ postadoše preko
noći pretjerani nacionalisti i okrenuše sada svoj front
proti jučerašnjoj ,braći“ koji ne hijedoše da znadu za
nacionalizam. Nastade borba megju braćom; ne koje-
kakva, već borba bezobzirna, sramotna i ogavna. Kad
borba počne da jenjava kapitalizam već ima do po-
trebe i milijuna da baci megju borce, samo da se
tuku. Ta on će im i onako sve to isisati natrag, pa
još i više.

Nigdje se nije ovaj proces tako izrazito pokazao
kao u laliji. Talijanskom je kapitalizmu ozbiljno iza
rata prijetio komunizaro, pa da se spasi sa milijun-
skim potroškom stvori fašizam. Ima ih, koji drže da je
iašizam spasio Italiju. Ovo može svak da na svoju
tumači, Fašizam je uistinu zapriječio komunistički pre-
vrat; bili taj prevrat bio korisniji po Italiju, teško je
kazati. Stalno je, da talijanski komunizam ne bi bio
pošao cnako destruktivnim putem kao u Rusiji, a ne
mislimo mi ovdje ni braniti ni zagovarati komunizam
u onom obliku, što se danas pod tom riječju razumije.

Talijanski je fašizam dijete kapitalizma, pa kao
takvo ne može a da ne služi svom ocu. Ta se je
služba majočitije pokazala za vrijeme zadnjih dogagjaja,
koji još uvijek drže Italiju u političkoj trzavici i nape-
tosti. Poslanik Matteotti htio je sasma legalnim putem
raskrinkati odnošaj fašizma prema kapitalizmu, pa da
talijanske zavedene mase uvide kamo slijepo srtaju,
ali mu kapitalizam preko fašizma pomrsi račune, a
njega maknu s puta za uvijek na način, koji bi bio i
kod Zulu crnaca zamjeran i pokudan.

Nije se samo u ltaliji kapitalizam poslužio na-

 

 

=. Iz tajinstvenoga svijeta.
Saopćio D. V. M.

Bijah već stvar smetnuo s uma, uvjeren, da što je bilo,
jei prošlo i da se više ponoviti neće; kad al opet, kako
nakon dva mjeseca iznova u kući nače kucati.
= Jedne večeri sjedio sam u svojoj sobi zabavljen čitanjem,
(nenadano začuh, da je nešto triput kucnulo pokraj mene
no umivaonice brzim kucajima: tak, tak, tak. Osupnut
uh se... pogledah — ništa! Umivaonica bila je tvrdo za-
na, zaklopci na njoj škripali nijesu... da što bi moglo
Taj pojav nastavio se na prekide svako drugo, treće ve-
ina istomu pokućstvu i uvijek kad sam najmanje očekivao.
: Druge jedne većeri bijah jednako u sobi sjedeći i čita-
kad začuh prilično jako i odmjereno udaranje, taj put ko
ljetko nogom bahće o tle. Osluhnuh, da saznam, odakle
ti dolaze i učini mi se ko da dolaze zdvora. Brže skočih,
ih prozor i dotekoh da čujem zadnji udarac. Očito je bilo,
ni udarci ne dolaze izvanka, nego da se zgagjaju unutra
ti, Upitah službenicu i dječaka, koji su bili u kuhinji, jesu
i rekoše, da jesu i da im se činilo, da nije lupalo na
ego u kući,
Jednog dana ugjoh u spavaću sobu i dok premećah neke
udari nešto u duvar iza mene i u tinji čas premetne
kuca u drvo knjižnice, pa se jakim udarcem odbije o
sprat sobe. Pogledah — ništa!
“Opet jedne večeri bijah u prohodu, moleći časoslov i ne
baš nimalo o fenomenima, koji su, kako rekoh, od onoga
slijedili, kad bi im se čovjek najmanje nadao, tako da o
[ki tako zvanoj ,autosugestiji“ ne može biti govora. Služ-
ta i dječak bjehu pošli u susjedstvo, da nešto dobave, i
vraćahu sa svjetiljkom u ruci, kad al nenadano začuh
(hiti iza mene, što je služila za primanje, kako se je nešto

(svršetak).

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

 

  

skotrljalo niz nutrnju stranu prozora i palo na pod velikim štro-
potom. Dignuh se mirno i uzeh svijeću izričnom namjerom, da
pogiem dignuti ono, što je u sobi palo (jer da je nešto u sobi
palo, o tomo nijesam u onaj čas ni najmanje sumnjao), Kad ja
u sobu, išti, traži svuda palu stvar — nigdje nema ništa, svaka
stvar na svome mjestu i u potpunu redu!

Moj mlagji brat, pravnik, dogje negdje svrhom augusta
k meni u Župu, da se malo progje. Kako nije nimalo strašiv,
spavao bi uprav u onoj sobi, u kojoj su se fenomeni bili do-
godili najvećom žestinom. Nuzgredice opažam, da smo se mi
već bili priučili na one pojave, tako da već nijesu na nas mnogo
djelovali. Jedne večeri ležao je na postelji i čitao, a pokraj
njega gorjela je svijeća. Nenadano začuje vrhu sebe nekakav
šum, podigne glavu, da pogleda. Oveća uokvirena slika, što je
više njega na zidu visjela, sama se od sebe podiže, pa opet
sama k zidu prione! Taj čudnovati pojav djelovao je ipak na
njega, te od onda nije mu bilo milo vele se u onoj sobi zadr-
žavati, nego bi se danju i večerom obično zadržavao u sobi
za primanje. Ali ni tu nije bilo mirno. Više puta čuo bi kucanje
i njekakvo muklo lupanje i u obće govoraše mi, da se u sobi
osjeća njekakav čudni nemir, koji se ne da opisati.

Jednoga dana po podne izagjoh na pretkuće i zabavljah
se nešto okolo cvijeća. Službenica nulazila se u kući ne daleko
od kućnih vrata nešto zaposlena. Na jednom začujem uprav,
kako da je jedna poveća staklenica na tle pala na gornjem
podu i razbila se u.sto komada. Pohitasmo gori, da vidimo,
što je, akad tamo — ništa! Razbijenoj staklenci nikakva traga,
sve je bilo na svome mjestu.

Pojavi su se nastavili i susljedne godine 1904 i svaki put
nenadano, a svjedokom im je bila i moja majka i sestra. Čulo
bi se lupanje po sobama i zidovima, kucanje iznutra po pro-
zorima i po pokućstvu, pa i hodanje po podu, a da nikoga ne
vidiš. Tako je jedno večer službenica stala nešto zabavljena u

svojoj sobi, dok je majka bila u prizemlju, te je poslala dje-
čaka u susjedstvo, da joj donese nešto, što je trebovala. Bila
se već noć uhvatila i službenica iz svoje sobe začuje, kako se
nečije stope vlače po podu i primiču sve do vrata njezine
sobe, reklo bi se bilo: sad će na čeljade banut u sobu. Držeći,
da je dječak kod kuće, pomisli, da to ne može biti niko drugi
nego on došao tobože, da ju prestraši, te poviče iz sobe: dobro,
dobro, dat ću ti ja, došao si me strašit“ ! Nu nitko se ne oda-
zva. Ona tada, svegj u misli, da je dječak, a čuvši, kako se
nešto iznova šulja prohodom, izagje iz sobe sa svijećom, da
vidi, e se nije manjak gdje sakrio. Ne našavši nigdje ništa,
sagje u prizemlje ka gospogji (koja je i sama ono hodanje bila
čula) i začudi se, ne videći dječaka kod nje (jer se još nije bio
vratio iz susjedstva): toliko je ona bila uvjerena o realnosti
onog hodanja!

Što je pak čudnovatije i zanimivije : one iste noći i uprav
u onoj sobi, do koje se je ono ,nešto“ došuljalo bilo, čulo se
često kucanje na pokućstvu i prozorima, rekao bi k6 da se
nevidljivi onaj ,agens“ prenosi iz jednog kućnog pomješća u
drugo, te proizvagja one pojave.

U septembru 1904 ostavih Župu i pregjoh u Konavle.
Mojega poštovanog nasljednika upitah kasnije, dali se u žup-
ničkoj kući još što čuje. Odgovori mi, da se ne čuje ništa. Mo-
guće rekoh, ta i za prvu godinu i po moga prebivanja ondje
nije se ništa čulo. Ako su pojavi prestali, to ne znači, da se
ne bi mogla iznova ponoviti. Nu moguće i to, da se nigda više
ne ponove. Neke stvari bivaju i progju, čovjek ih dožive samo
jednom u životu. Nama je samo konstatovati neosporive činje-
nice, koje su kadre, da nam otkriju zastor, što prekriva otaj-
stvo života i smrti, ovoga i onoga svijeta, te nam pokažu du-
boki smisao onih Spasiteljevih riječi, upravljenih nevjernomu
apoštolu : ,Jer si vidio mene, Toma, vjerovao si; blaženi, koji
nijesu vidjeli, a vjerovali su“ !