i Poštarina
Br. 33.

' €

i:
za—

plaćena u gotovu.

DUBROVNIK 5. augusta 1924.

 

 

God. VI.

 

 

 

ind le listu Dl
PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare,

= i BE

mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno.

 

Izlazi svakog Utornika. Oglasi, zahvale i priopćena po posebnom cijeniku. — Odgovorni
Poledini jee : urednik A, FIe, — Vlasništvo Odbora ,Narodne Svijesti“. —
ojedini broj 1:50 Din. Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare. — Rukopisi se ne vraćaju. —

 

Jada sloge, pravde i zakona.

| Hegemonističko-korupcionistički Pašić-Pribićevićev
im, koji je kao mora pritiskivao čitav naš javni ži-
\, napokon je skinut sa vrata napaćenog našeg na-
ja. Poslije duge i uporne borbe uspjelo je napokon
'se zbace sa vlasti oni, koji su se smatrali doživotni
kupci vlasti u ovoj državi. Narod je odahnuo, na
ma se opaža veselje što je jedna vlada, koja je po-
ala na korupciji i bezakonju mapokon zbačena sa
elja vlasti. Jer da nema nikakvih drugih bezakonja
epravilnosti, koje bi terelile dušu Pašić-Pribićevićeve
de, afere Lazice i Radice dale bi dovoljno razloga
se s pravom raduje čitav naš narod što su konačno
ičeni sa vlasti protežeri korupcije i bezakonja. Ini-
lan gest našeg simpatičnog Vladacca nije jače od-
nuo u narodu od ovoga, kad je, protiv svih intriga
marile i Pašićeve koterije, ostao nepokolebiv u za-
u, da u našoj državi mora vladati demokratski i
lamentarni princip.

| Vlada bloka ima pred sobom zadatke, koji, i ako
(sjedne strane popularni, s druge strane su mučni i
ki. Na svim poljima našeg javnog života ona je
išla na dezorganizaciju i skoro bi smo rekli anar-
i, Jer do sada se nije u ovoj državi vladalo prema
vu zakona, vladalo se je i upravljalo cnako kako
o išlo u prilog Pašić-Pribićevićevoj koteriji. I vlada
Ljube Davidovića treba u prvom redu da povrati
avni i zakonski auktoritet. Svak treba da osjeti,
lo živimo u pravnoj državi, državi, u kojoj postoje
oni, koje treba poštovati, državi, u kojoj postoje
ani vlasti, koji su jedini pozvati da strogo i bez
ia na ma koga čuvaju i primjenjuju zakon. Treba
nput prekinuti sa samozvanim  braničima kako
tva i hrvatstva, tako i samozvanim braničima držav-
| i narodnog jedinstva. Terorističke organizacije
a0, Orjuna, Hanao treba što prije poslati u stanje
: Pod nikakvim imenom se ne smije nikome do-
liti da gazi pozitivne zakone u ovoj državi i tero-
tmine gragjane. Državnim vlastima treba povratiti
| auktoritet, ukloniti nesposobno i nekvalifikovano
ovništvo i budno paziti dali rad državnih organa
puno odgovara interesima države.

| Ali vlada bloka ima jednu, rekli bi smo, još važ-
\ još delikatniju zadaću. Vlada bloka ima da po-
l i uspostavi narodnu slogu i povjerenje izmegju
i bratskih plemena, Pašić-Pribićevićeva veliko-srpska

 

 

 

  
   
  
  

Uspomene
odnose na dubrovački ustanak od god. 1813 i 1814.
ivak prijevoda jednog starog rukopisa. Saopćio V. Medini.)
Već od 9 oktobra bješe se proširila uzbudna vijest da su
orci stigli na Debeli Brijeg, granicu konavosku, te je vas
arod počeo bio da ostavlja svoje kuće od bojazni pljač-
ožara i ubijstava, što je god. 1806 imao da pretrpi od
e Crnogoraca. Ta je bojazan i pomogla, da pokaže Ko-
nima, kako bi Crnogorce mogli zaustaviti jedino Englezi,
već bili zagospodovati Bokom Kotorskom.
Tako, dok se onaj puk nalazio uviiek u strepnji, i dok
ili markiz Bona, koji stalno boravljaše na Grudi, ulagao
načine kako da se dogovori s Magudima, Paljetcima, Tvrt-
tima, Banima, Tarašima i drugim konavoskijem poglavi-
= istom se na 18 oktobra pruži zgodna prilika da usta-
hukne.
Obilnim jelom i pićem bješe se pod večer već dobro
glavar mnogobrojna naroda, što se je prigodom svet-
e sv. Luke bio stekao u selimu Bačev-Dolu i Radovči-

a, viče se da su Crnogorci došli na Debeli Brijeg, i svuda
ipovike: ,Na oružje, na obranu, o Konavljani !“

A Bačev-Dola i Radovčića trče svikolici prema Debelom-
u pucajući neprestano iz pušaka. Stanovnici drugih selija

\ jana, što bjehu onamo došli, iznenagjeni su i oni, što ne
še niti jednog Crnogorca. Ali oni, kojim je.zamišljena

i, nametnutih mu od francuske vlade, pa da treba ugnuti

im a izbaviti se od drugih. I dok oni vikahu: ,Jedini

mogu nas spasšti i obećavaju nam da će!“ — narod
še: ,Hajdemo k Englezima !“

politika učinila je da su se Hrvati i Slovenci morali
okupiti u jedan tabor, da brane svoje životne interese.
Okupljanje u plemenske tabore dovelo je državu do
teškog i nesnosnog stanja, koje je prijetilo i samom
državnom opstanku. Vlada bloka uzela je na sebe da
zakonitim i poštenim radom obezbijedi ravnopravnost
Srbima, Hrvatima i Slovericima i na taj način uspos-
tavi oro oduševljenje za državu i onu bralsku ljubav,
koju smo svi osjećali u času ujedinjenja 1918. godine.

Mi se sa naše strane radujemo uspjehu opozici-
onog bloka i nadamo se, da će današnji režim donijeti
ovoj državi mira, blagostanja, bratske ljubavi i spo-
razuma. Ako vlada bloka bude radila, kao što su prvaci
koaliranih stranaka obećavali, mi smo uvjereni, da su

jugoslovenskoj ideji svanuli dani njene konačne po-
bjede. — S.

 

Pavao Butorac.

O etičkoj obnovi savremenog društva.

Svrha ovomu članku nije, da se dokaže posve-
mašnje etičko opadanje savremenoga društva, jer je
to opće poznat pojav. Radije treba da se svrati pažnja
na sredstva, koja mogu da uspješno izvedu naše druš-
tvo iz kaotičke tmuše, u koju ga je zaplela posve-
mašnja ćudoredna razrovanost. Pri lomu je uzaludan
posao isticati vanjska sredstva i pomagala, jertta neće
postići cilja, ne obnovi li se društvo u svojoj osnovci,
Pitanje je prevažno, pa ga treba uzeti sa dna. Pri tomu
će se samo po sebi ukratko dodirnuti i psihološka
analiza osnovnih zala, s kojih naše društvo krvari,

1. Pojmu prava treba vratiti etičko značenje.
Pravo je, osobito na evropskom kopnu, s temelja
nasiradalo pod nesmiljenim udarcima mača, tiranijom
političkog imperijalizma i neumoljivim zahtjevima zasta-
rjele uprave, a u prvom redu pod utjecajem pretjerana
individualizma, koji je našao snažna odraza i u pravnoj
znanosti. Čovjek, riješen po racijenalističkom subjek-
tivizimu stalna odnosa sa višim redom, uze svoj razum
za vrhovno i jedino mjerilo svega djelovanja. Stoga
nije čudo, da se čovjek proglasio jedinim izvorom
prava, zasebno i javno. Pri tom skrajnom obožavanju
vlastite individualnosti dotle dotjera, da zanijeka tradi-
cijonalno shvaćanje maravnoga prava, i poda ona toliko
važnosti, koliko zahtijeva historijski proces.

Individualistička pobuna čovjekova protiv višega
reda donijela je pravni individualizam. Tim je oduzela
poimanja prava čvrstu i neoborivu podlogu naravnoga

zakona, a svela ga na prostu povjesnu činjenicu od-
visnu od promjenljiva čovječjega postupka. Stoga se
traži jedini izvor prava u narodnoj volji, lišenoj svake
veze s višim redom, toj nesavladljivoj sili, kojoj se
Evropa od Rousscau-vljevih dana klanjala kao svom
kumiru, kao vrhovnoj stvaralačkoj moći, pred kojom
izgubiše svaku vrijednost predajne etičke zasade. Tako
je Hegelova filozofija posmatrala samovoljnu državnu
vlast izvorom svega prava za pojedinca i društvo,
a Nietzsche je naglašujući nejednakost i superijornost
rasa, u megjurarodnu politiku unio svoje načelo, da
nepravda i potlačivanje podržavaju društveni život,
da je dobar i bezobziran egoizam, kad može da pogo-
duje razvoju životne snage.

Naprotiv je pravo, kako je svjetski rat podučio
čovječanstvo, veleban idejal, koji sačinjava osuovku
sregjenih društvenih i megjunarodnih odnosa, a ne
kakvamudrago lutka u rukama jednog ili drugog auto-
krata. Načelo dnevne politike, da je sila pravo, što se
u majraznolikijim oblicima danas ispoljava u svemu
društvenom životu, sad na podnožju socijaln'h odnosa
klasnom borbom, sad na području gospodarstva izrablji-
vanjem slabijih, mora da uzmakne pred snagom prava,
oborena grubim materijalizmom. Kobna pogrješka, što
ju je mođerno društvo počinilo, kad je odvojilo pravni
pojam od njegova etičkoga ruha, pa ga prepustilo hi-
rima individuslna osjećaja i pučke gomile, osvećuje
se već pun vijek na našem društvenom 727voju. Osve-
ćivaće se i dalje u novom  svjetskon:
dotle, dok se javnom pravu ne dade viš
Osloni li se pravo ua neoboriva elička 1
se tako dade jamstvo za trajnu obvezatne
u megjunarodnim odnosima i u nutarnjoj poliii
jedinih država i zadnjih ostataka nasilja, Jedi

uregjaju sve

  

nkcij

 

   

 

po-
o taka
može da nam zasine u punu sjaju svijetlo save demo
kratske svjetske uredbe, nakon što su pregaoci slobode
uz silne napore ovjenčali čelo lovorima pobjede.

 

eqd1

Bilo bi vrijeme, da društvo prihvati već jednom,
nakon tolikih izmjena, reakcija i revolucija, neoborive
etičke zasade naravnoga reda za čvrstu podlogu svog
uregjenja, neoborivu nikakvom vremenitom silom, da
ne bi po čemu najbiraniji duhovi čovječanstva pali u
očaj s naše budućnosti, jer bi im se ukazala nesigurna
i tamna, kakva je i bila netom minula prošlost.
Da iščezne naizmjenična nepovjerljivost i povod za
navalne i obrambene ratove, uslijed čega se država
natječe u razvoju vojničke snage, i da duh mira ovlada

 

I brže bolje, ne gubeći vremena, izabrano je dvadeset i pet
Konavljana; kapetan Moretti biva prinugjen, da napiše pismo
kojim se podlaže engleškom zapovjedniku, i oni krenu isti čas
put Boke-Kotorsške,

Ondje biše primljeni na ratnom brodu ,Baccante“, i ot-
pravljeni sa sigurnosnim pismom, potpisanim od komandanta
Hoste-a i od kapetana Lowen-a. Kazivalo se u tome pismu,
da se Konavljani nalaze pod zaštitom saveznih Velikijeh Sila,
da rade u zajedničkoj stvari; obećavalo se je još Konavljanima,
da će poslati od svoje vojske da se obezbjedi Konavoska Kra-
jina; poticalo ih se napokon, da im predadu francuske žan-
darme, što se nalažahu u konavoskom Manastiru.

Povrativši se Konavljani na Debeli-Brijeg, čine da se
pandurskom kapetanu pročita ono, što bjehu utanačili s engleš-
kim zagovjednicima, te naložiše kapetanu, da otide odmah ća
sa svojim pandurima. Po tom razmetnuše sve postaje zapre-
mljene od Narodne Straže, ali veledušno unaprijed obavijestiše
francuske žandarme i pukovnika Papi-a od Narodne Straže,
koji se s njima nalazio, da odmah otidu mirno iz Konavala. 1
doista pukovnik Papi odvede isti čas sve žandarme u Dubrovnik.

U Konavlima nije postojala više niti sjena kakve vlade
ili oružane sile francuske. Sve bijaše mirno, ali Engleza nije
bilo vidjeti u Konavlima, kako to bjehu obećali. Konavljani
počeše već da se bezduše, ai sam markiz Bona uvigjaše opas-
nost u koju se bješe bacio.

Četiri dana kasnije francuska Vlada htjede da sazna pod
izvjesno, kakove su namjere Konavljana, i pošto dozna da ni-
jedan Englez nije onamo došao, pošalje iznova pukovnika Papi-a
u Konavle. On odmah izda zapovijed, da se uspostavi Narod-
na Straža i panduri, i nekoji Konavljani načeše da se tim na-
redbama pokoravaju. U isto vrijeme i civilna vlast naredi ka-
znacu od Pločica, da stavi na prodaju neke stvari izvjesnih
konavoskih vlasnika, da se naknadi za zemljarinu, te pošalje
nekolike primjerke dražbenih oglasa u ime cara Napoleona.
Stanovnici Pločica ne znadu već uz koju će stranu, i hoće da
čuju mišljenje markiza Bone. Ovaj, vazda postojan i neustrašiv
u započetom pothvatu, živo im prekaže, kakva bi bila žaoba

iza azijata sei zvietošiva ldštaia oO EG

 

Engleza, i kako bi se oni mogli osvetiti Konavljanima potpu-
nim uništenjem njihove zemlje, kad bi oni, pošto bjehu zamo-
lili zaštitu Saveznih Velikih Sila, usudili se još i dal'e

 

 

  

iznositi

ime Napoleonovo i dopustiti, di se zs zemlje Konavoske plića

ikakav namet Francuzime, | upozori z Bona, ča

će obznaniti engleškog zapovjednika o pri novoj okok

nosti, i poslati k njemu još koga, «da mu prekaže: opasnost u
kojoj se nalaze Konavljain

Ovaj naum bi prihvaćen, i na Grudi se odmali sastshe

odbor glavara, da upriliči jedno novo poslanstvo. Bi predlože:
gosp. markiz Bona, da on glavom pogje da govori s engleškim
zapovjednikom na čelu konavoskog Odaslanstva, i prekaže po-
trebe i želje svega naroda.

On se poboja da Francuzi ne iskale bijes svoje osvete
na njegovoj porodici, koja bješe još ostala u blizini grada Du-
brovnika, te počini slabost odbivši ponudu (talij.: ,ed ha la de-
bolezza di rifiutarsi“). Kwnavljani neće da se dadu, ,Mi smo
pošli već jednom, ali uzalud“ — kažu oni gosp. Boni. Mi ne
znamo, kako da se činimo razumjet; dogjite, i mi ćemo zaiskati
od engleškog zapovjednika, da Vi budete imenovani Guverne-
rom Konavala.“ Gosp. Bona bi živo ganut tolikom privrže-
nošću Konavljana, zahvali im, i ne htjede da se primi; obeća
najzad, da će sastaviti jedan ,Memorandum“ na engleške za-
povjednike u ime naroda, i na način kako to Konavljani žele.
Na svaki najljepši način nastoja ih uvjeriti, da će to biti dosta,
te da oni sami pogju i pismo predadu.

Pošto sastavi taj ,memorandum“ u suglasju s duhom
engleškog Proglasa od 10 oktobra, gosp. markiz Bona otpremi
to novo poslanstvo Konavljana engleškomu komandantu Hoste-u
u Boki-Kotorskoj. Ovim ,memorandumom“ iskaše otvoreno
vas narod konavoski, da bude primljen pod zaštitu saveznih
Velikih Sila; zahvaljivaše Englezima na njihovu zanimanju za
uspostavu stare neodvisnosti Dubrovnika, naglasujući jošte da
se naša Republika nije nigda svojih prava odrekla, i tražeći,
najzad, da se uspostave u konavoskoj Krajini stari zakoni du-
brovački, dokle cijela oblast ove Republike ne bude preuzela
svoje staro uregjenje. (nastavit će se.)