3

 

 

DUBROVNIK

10. januara 1922,

 

Cijena |e listu sa donašanjeim u kuću ili poštom za mjesec dana K 12,

Plativo i utuživo u Dubrovniku
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrvat. Tiskare,

Revizija Vidovdanskog Ustava.

Beograd. — Prošloga smo puta iznijeli, kakav je
kaos u našem državnom i narodnom životu izazvao
vidovdanski ustav, koji ne odgovara ni potrebama ni
željama našega naroda. Naglasili smo vjeru u snagu
i energiju našega naroda, koji ća zaati da i ove krize
i nezgode sretno prebrodi, pak da stvori sebi bolju
budućnost. Ali smo i naglasili, da razvitku našega
jugoslovenskoga naroda ne smijemo postavljati pri-
ječnice već da moramo ukloniti svaku zaprijeku, koja
bi priječila njegov razvitak, a vidovdanski je ustav naj-
veći zaprijeka našem nacijonalnom i državnom razvitku.

Pitat će nas možda tkogod, što vas je dovelo
| do tog uvjerenja, a mi ćemo i na ovaj eventualni upit
| odgovoriti. Vidovdanski je ustav donesen bez Hrvata i

bez Sloveaaca. Vid »vdanski je ustav dapače donesen
protiv volje ogromne većine i Hrvata i Slovenaca.
Prema tome sasvim je jasho, da vidovdanski ustav
u mjesto da okruni, da u neku ruku bude najbolja
saikcija našeg državnog i narodnog jedinstva, vidog-
| danski je ustav prouzročio plemensku borbu, jaču
možda no što je ikada opstojala. Jer, po uvjerenju
ogromne većine Hrvata i Slovenaca, vidovdanski ustav
| omogućuje hegemoniju jednoga plemena na štetu
| ostalih dvaju.
| Ali nije to samo jedan razlog, i ako je majvaž-
| niji, da mi tražimo reviziju ustava. Vidovdanski ustav
| ne riješava ni socijalno pitanje onako, kako to za-
| htijeva duh današnjeg vremena. Vidovdanski ustav
nije zagarantovao ni najnovija radnička prava, kao
što je 8-satni dnevni-rad it; d; Njegovi tvorci nisu
dapače bili unijeli u ustav nikakve socijalno-ekonom-
ske osnovne zakone, već su bili primorani odlučnim
držanjem opozicije, a osobito držanjem zastupnika
Pučke Stranke, da unesu i tek ono malo socijalno-
ekonomskih uredaba.
I u kulturnom pogledu ne stoji bolje vidovdan-
pei ostav. Dosta je da napomenemo kanzel-paragraf,
pa da vidimo, kako i u tom pogledu stoji vidov, ustav,
| Ovo su tek osnovni uzroci, radi kojih mi tražimo
eviziju ustava. Ima mnogo i mnogo sitnijih uzroka,
kojih radi mestašice prostora ne možemo da ovdje, iz-
nesemo. Iznosimo samo neke glavne temelje, na ko-
ima bi se imala da provede revizija ustava, i ako
umnjamo, da će do nje tako brzo doći.
Težište čitave naše nacijonalne i državne krize
eži u pitanju unutarnjeg uregjenja naše države, I ako
mo nesumljivo i bezuvjetno jedan narod, ipak uslijed
oga, što smo vjekovima živjeli potpuno odijeljeni
edni od drugih, pošto smo; se različito vjekovima
faspitavali, nastale su megju nama izvjesne diferenci-
cije, koje je nemoguće na jedamput uništiti, Sudbina
htjela, da še naš narod uagje upravo na megji
toka i zapada, da potpade jedan dio pod interesnu
teru istoka, Bizanta, a drugi pod zapadnu, Rima.
ijekovno vaspitavanje našega naroda na taj način nije
oglo, a da ne ostavi duboke tragove u duši njego-
i. Svako zlo nije za zlo, veli naš narod. Isto tako i
o zlo, koje je krivnjom historije snašlo naš narod,
pglo bi biti jedno veliko dobro. Ovo historičko tlo,
kojem se nalazimo, najpodesnije nam može posin-
, da stvorimo j edan poseban tip naše kulture i
še civilizacije. Š
Nego mi smo se udaljili od predmeta. Mi ka-
10, da je nemoguće od jednom stvoriti ovaj jedin-
en tip, koji će tek budućnost da ostvari. Mi smo htjeli
esti ovu činjenicu zato, da pokažemo, kako je ne-
guće sprovesti državnu centralizaciju u nas.  Po-
no je, da se svaki posebni lip našega naroda iz-
di, da onda izgragjen može da poduzme ulogu
ranja idealnog jugoslavenskog tipa. Jer u protiv-
n slučaju mi bismo morali, da porušimo sve ono,
smo do sada imali, pa da započnemo iznova da
dimo. U tom slučaju sigurno ono što bi proizašlo,
bi bilo ni izdaleka savršeno, prema onome, što mi
emo gornjim načinom da postignemo.

 

 

 

Pojedini broj 4 Kr.

Još nešto. Naš se je narod u glavnom prije rata
bio uživio u dvije državotvorne ideje. S jedne strane
imamo ideju Velike Srbije, s druge strane ideju Velike
Hrvatske, Jediito iateligentniji ljudi, sa kojima je bila
i naša omladina, gojili su ideju našeg narodnog i
državnog jedinstva, Stvaranjew države kraljevine SHS,
ove dvije ideje moraje su da se utope u ideju Velike
Jugoslavije. Sa strane države mora se nastojati, da se
ne favorizira koliko jednu, toliko ni drugu ideju, da-
pače mora se ići za tim, da ove ideje same iščeznu,
Megjutim vidovdanski ustav istina iskorjenjuje ideju
o Velikoj Hrvatskoj, ali ideju o Velikoj Srbiji i dalje
omogućuje da živi.

Revizija ustava mora da bude provedena tako,
da se zadovolji autonomističke želje naroda, a da bude
istovremeno zadovoljen i princip državnoga jedinstva.
Bez jednog od ovih dvaju uvjeta revizija se ne može
provesti, a ako se provede dovest će do istih rezul-
tata, do kojih je doveo i vidovdanski ustav. Obedvije
ove.ideje, mislimo, da su potpuno zadovoljene u na-
crtu ustava, koji je prigodom ustavne debate u kon-
stituanti iznio Jugoslovenski klub.

Mi smo čvrsto uvjereni, da će doći vrijeme re-
vizije ustava. Samo je žalosno, da i ostali zastupnici,
koji poput zastupnika Pučke Stranke zalitjevaju revi-
ziju ustava, neće da dogi1 u parlamerat, kamo ih je
narod poslao. Zastupnici Pučke stranke i za vrijeme
ustavne debate, a i poslije mnogo su toga izradili za
dobro naroda. | danas oni neumorno rade i bore se
za narodna prava i reviziju ustava, dok neki bespo-
sleno sjede kod kuće, pak ne mogu da rade za korist

naroda, kako bi radili, kad bi bili u parlamentu. Neka

dobro zapamte gospoda iz Hrvatskog Bloka, da im je
mjesto u parlameutu. Tko pravo ljubi hrvatski narod
i našu mladu državu, taj će se poput zastupnika Pučke
Stranke legalnim putem boriti za svoje ideje, pa i
za reviziju vidovdanskog ustava. Jer inače sva odgo-
vornost za budućnost pada na one, koji pronevjeriše
narodno povjerenje.

 

Za naše ribarstvo.
(Glas iz okolice).

Punim je pravom kazao jednom blage uspomene
blagopok. kap. Pero Tomašević: ,Povero mare, quando
montagna commanda“. I zbilja je teko! Vlada iz
Beograda dala naredbu pograničnoj straži, da pripazi
i naše ribare i njihovo ribanje, a da se nijesu proučile
naše ribarske prilike ni ribarski zakoni, koji su vladali
na našemu Jadranu. Izgleda da su sada primjenuli za
naše ribarstvo one naredbe i zakone, što vladaju u
Srbiji za ribarstvo na Dunavu i Ohridskom jezeru. Ta-
kove naredbe nemaju što da rade s našim prilikama.
Trebalo je, prije dobro proučiti ribarske zakone i o-
dredbe i prilike o našemu ribarstvu, pa se ne bi
stvaralo nezadovoljstvo i imegju ovim radnicima. Ta
imalo se koga pitati! U Beogradu je osnovano dru-
štvo ,Galeb“, komu je zadaća podignuće naše morna-
rice i našeg ribarstva. Imamo pomorsku oblast u Bakru,
imamo lučka poglavarstva u Dalmaciji, te se mogoše
od ovih obavijestit o prilikama našeg ribarstva, jer
svi ovi nadziraju naše more, naše ribarstvo. — Do-
govorom se kuće grade, a bez dogovora razvaljuju.
Što je bilo potreba stavljati ribarstvo pod nazor ,Gra-
ničara“, kad je naše ribarstvo već do sada bilo pod
nazorom ribarskih straža, lučkih vlasti i lučkih pogia-
varstva ? A tko su naši ,Graničari“ ? Većinom Rusi-
vojnici uz kojeg narednika iz brda koji ne zna ni je
li more slano. Evo tih novih naredaba, što ih dadoše
»Graničarima“ u pogled ribarstva: I. Ribolov se vrši
pod nazorom Graničara. 2. Svaki ribar mora imati
ribarsku kartu, kad ide na ribe, kao i priznanicu, da
Je platio arendu (po riječniku našli, da je to afitak)
za ribolov; gore pomenute karte mora nositi uvek
sobom i na zahtev ,Graničara“ pokazati je dužan.
3. Svaki ribar uz ribarsku kartu mora imati ribarsku
knjižicu, u koju se ima upisati ime ribara i knjižica
biti ovjerena od carinarnice, 4. Ribar se mora prija-

Oglasi, zahvale i priopćena
urednik A. FlIe.
Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare, —-

po posebnom cijeniku. — Odgovorni
Vlasništvo Odbora Narodne Svijesti,
Rukopisi se ne vraćaju

viti prije polaska na ribe i pri povratku Graničarskoj
straži, da mu se prigledaju sprave za lov i uhvaćena
riba. 5. Svaki se ribar mora držati zakona i pravila
za ribolov. (Ovu begerišemo, ali dosadašnjih zakona,
što su kod nas vladali, a ne novih te se odnose na
ribanje u rijekama i jezerima.) 6. Sva prevozna sred-
stva, kojima se ribari služe moraju biti pod ključem
starješine pogranične straže O

Ova zadnja točka baš je bez smisla, te se vidi, da
oni, koji su izdali ovu naredbu, ne poznaju naših ri-
barskih prilika. Jer naši ribari idu na ribe u svako
doba dana i noći, pa hajd ti traži starešinu, da ti dade
ribarske alate 1!! Kod nas se nije nikad plaćao ni na-
jam za ribauje. Jedino se kod nas plaća obitarina.
I tko ne plati obrtarine, taj ne može kupiti soli uz
tarilu odregjenu za ribare i drugo ništa. O kakovim
ribarskim knjižicam nije kod nas bilo ni govora. Je-
dino: za ribare pri ulovu srgjela Dilo je nekad, da se
je družina nalazila o pokladima i ostala stalno do
Gospe velike, a kašnje išao bi ko bi htio i s kim je
htio. Za drugo ribanje nije bilo niti danas ima stalne
družine, Ako ove naredbe imaju drugu svrhu, da sa-
čuvaju kriomčarenje, to su mogli na drugi način iz-
dati odredbe, a ne ovakove, koji ometaju ulov riba.

Mljećani govore, kad jedan ne zna plesati: ,On
misli, da pleše, a tamo ometa“. Tako i naša vlada iz
Beograda misli da će svojim naredbama uzdržati ri-
barstvo slobodno, a tamo ometa naše ribarenje. Po-
zivljemo ribarska društva, lučka poglavarstva, da se
zauzmu za naše ribare, a gosp. zastupnika Dulibića,
koji se zauzimlje za težake, da se zauzme u parla-
mentu i za naše ribare. Skup ribara.

 

Kulturne vijesti,

Veliki vjerski pokret u Srbiji. Svjetski rat sa
svojim grozotama izazvao je na različitim mjestima
vjersko gibanje pa tako i u Srbiji. Po cijeloj Srbiji,
a osobito u Šumadiji priprosti narod jatomice po-
hogja crkve i tu se ispovijeda, moli i širi ideju bret-
stva u Isukrstu. Megjusobno se i nazivaju ,braćom“
i sestrama“. Veći dio srpskog svećenstva, nenaučan
na življi vjerski život svojih vjernika, čudno gleda to
gibanje. No i bogomolci našli su svoga zagovaratelja
u osobi ohridskog biskupa Nikole, koji je doviknuo
srpskom svećenstvu : Ne odbacujte ih!

U glasniku srpske pravoslavne patrijaršije od 4,
stud. napisao je g. Anugjelković zanimiv apel na srp-
sko svećenstvo, da ne omalovažu!e ovaj novi vjerski
i moralni pokret svojih vjernika, koji podsjeća na
kršćane prvih vjekova. U istom iistu protojerej Teo-
fanović, župnik u nekom selu u Vojvodini, potanko
opisuje ovaj novi vjerski pokret. U cijelom gibanju
nema ništa heretičnoga. Narod po svojoj inicijativi osniva
razne bratovštine i ustanove po uzoru katol, Crkve.
— Svakako ova vesela pojava daje mnogo misliti,

Nansen kod sv. Oca. Poznati polarni istraživa-
lac Fritjof Nansen bio je primljen u audijenciju od
sv. Oca na 1. studenoga p. god. Došao je kao pred-
sjednik društva za pomoć Rusiji, da se osobno za-
hvali Papi na daru od milijun lira, što je sv. Ojac
darovao za stradajuće žiteljstvo Rusije. Nansen je .po-
tanko izvjestio sv. Oca'o žalosnom položaju u Rusiji
kao i o nastojanju, da se pomogne. Sv. Olac ga je
osokolio i stavio mu na srce, da ne  sustane
na započetom djelu. — Najviše pomoći Rusiji sti-
glo je dosad iz Amerike pak Eugleške, Francuske,
Švicarske, Švedske i Norveške.

Vrijednost novca. Svak se tuži na to, da je
novac sada izgubio svoju vrijednost i sa nekim pie-
tetom sjeća se onih blaženih starih: viemena, kad je
sa jednom forintom mogao čovjek svega da nakupi.
Megjutim jedan duboki : mislioc protivno misli, On
kaže, da je ludo govoriti o tomu, da je poslije rata
novac izgubio svoju vrijednost. Dapače njegova je

vrijednost sada kud i kamo više poskočila, Kako to?
novcem lako kupovati volove, a
ljudi. Po tom :

Prije rata mogao si i
sada se novcem veoma lako kupuju —
ko je zapravo izgubio svoju vrijednost ?