Sre

g ve . i .
A Fašisti u Dubrovniku.

Mirni, skladni i pitomi naš Dubrovnik doživio je
prošle sedmice nemilih prizora, koji su naišli na osu-
gjivanje kod svih irezmenijih elemenata. U Utorak u
jutro 21. o. mj. stigli su u naš grad odaslanici cen-
tralnog odbora »Jugosl. napredno-nacijonalne omla-
dine«, da ovdje održe svoju skupštinu.. Bilo ih je 21
na broju: iz Splita, Vodica, Šibenika i drugih mjesta
Dalmacije. Već se prije nekoliko dana govorilo o do-
lasku fašista i na njihov dolazak Dubrovnik je pro-
mijenio svoje lice. Za prošle svetkovine sv. Vlaha bila
je sva sila svijeta, bilo je zabava, predavanja, igranka
skoro u svim društvima, ali svih tih dana nigdje se
nije pojavila žandarska bajuneta. To je mnogim stran-
cima upalo u oči, i davali su oduška tomu, diveći se
pitomosti i  proverbijalnoj skladnosti našeg grada.
Svečanost sv. Vlaha prošla je u cijelom gradu što no
se reče u bratskom zagrljaju. Jedan drugom ni da
reče »tamo sel«, pa ma bili inače polički protivnici.
A spomenutog jutra pojave se i čitav dan gradom
šetaju toliki žandari sa nataknutim bodežima osobito
pred kneževim Dvorom, na poljani Gundulićevoj i na
vratima Pila. Svak je pitao čemu to? a dobivao je
odgovor: došli su fešisti iz Splita.

Povod dolasku fašista izgleda da je bio glas,
da »Hrvatska Riječ«, koju su u Spljetu više puta spa-
lili, ima počet izlazit u Dubrovniku. Radi toga uzeta
je na nišan »Hrv. Radnička Zadruga«. Uprava tog
društva odmah je lično otišla na Poglavarstvo i pri-
kazala stanje stvari. Tu su dobili jamstvo za ličnu
slobodu i za sigurnost, te su patrule žandarmarije ci-
jeli dan šetale oko zgrade.

Skupština u kazalištu održana je u Utorak veče.
Gg. predavači su govorili o narodnom jediustvu, koje
po njihovom mnijenju zastupaju jedino radikali i de-
mokrati. Sve su druge stranke po njima više ili manje
protudržavne. Pak i ponajbolji naši političari Dr. Ante
Trumbić i Stojan Protić na krivom su putu.

Povorka se zaputila poslije skupštine Stradunom
sa poklicima proti Radiću, Hrvatskom Bloku i još
drugim poklicima. Povorka je kroz ulicu Izmegju ba-
čvara došla na Bunićevu poljanu, te tražila da prodre
u Zadrugu. Nu žandarmerija je to zapriječila, te ras-
tjerala demostrante. Na to su prešli na Gundulićev
trg. Neki su se počeli popinjat na česmu da skinu
tablu Hrv. Rad. Zadruge, ali su pri tom bili odbiveni,
jer je Zadrugu branilo veliki broj njezinih članova.
U to su se čuli Mifci iz revolvera, a malo zatim i
jaka detonacija bombe, na što panika isprazni Poljanu.
Na to dogje odred vojske te posve rasčisti irg od ostalih
demostranata. Bomba je eksplodirala tik do zida od terase
Zadruge. Razne komisije, kako čujemo, još ne mogu da
ustanove otkuda je bomba mogla biti baćena. Niti je
još policija pronašla, ko se je penjao da skine tablu ! ?

Panika u kućama. Na detonaciju eksplodirane
bombe nastala je po kućama užasna depresija i pani-
ka. Nije bilo kuće, koja nije imala te večeri svoga ili
u povorci ili u Zadruzi ili vani, a u neizvjesnosti dje-

NARODNA SVIJEST

lovanja eksplozije, te računajući na eventualni sukob,
nastala je u obiteljima grozna trka i zapomaganje.
Mnogi su istrčali iz kuća da traže svoje, da im se nije
što dogodilo, a za njima viču ostali članovi obitelji,
da ne idu, da se čuvaju, iek ostanu kući, Teško je
to bilo slušati u našem građu u onom času punom
užasa i teške neizvjesnosti.

Ranjeni. Eksplozija historičke bombe u našem
građu ostavila je većih tragova. Teško je ranjen od

ulomka bombi Stanko Miličević, bravar u Dubrovniku.

Ulomak mu je zahvatio desno oko tako, da je pogibelj
da ga izgubi. — Ranjen je takogjer u desnu nogu Dujam
Tudor iz Splita, navodno član Jug. Nac. Napr. Omladine,
koji je došao u naš grad da napravi ispit gragjevinara
na gragjevinskoj direkciji. — Uslijed panike, što je
nastala u masi radi eksplozije, mnogi su pogaženi i
prilično ozlegjeni, te je više njih potrčalo za prvu po-
moć u franjevačku farmaciju. Ostali su pretrpjeli gro-
zan strah, koji nije bio bez posljedica.

Bachova patenta, proti kojoj je sva poštena jav-
nost ustajala, izgleda da se opet povraća. Odmah u
Srijedu u jutro bilo je zatvoreno pet Hrvata i osugjeno
na pet i deset dana zatvora. Uhapšeni su trgovci I.
Petrušić i M. Hrga, tel. Duić, Didović i Slokar. Megju-
tim su fašisti provalili u dućan zlatara Pučnika, te
ga izmlatili. Žena ustala na obranu svog muža, a fa-
šisti izmlatili i goloruku ženu te pobjegli. Govori se da
su tražili i druge izloženije blokaše, ali ih nijesu mogli
naći. U Srijedu veče fašisti su ostavili naš grad; žan-
darmerija se povukla, a po gradu svuda se pripovije-
dalo o tim dogogjajima. U Zadruzi je dvaput poduzeta
premetačina iste večeri i sutri dan u jutro, ali se nije
našlo nikakvog oružja.

Naše stanovište prema Hrvatskom Bloku i prema
memorandumu iznijeli smo u prošlom broju. Hrvatska
Pučka Stranka naglasuje u svom programu ravnoprav-
nost plemensku, političku i vjersku, te načelno moramo
osuditi svaki pokušaj proti ličnoj slobodi, proti po-
vredi kućnog praga, uopće svaku silu i teror. Naša je
država već dobila ustav, ima svoje organe i vlasti,
pak ako se je netko ogriješio o državu, zakonita vlast
ima da mu sudi, a ne nahuckana masa.

»Hrvatska Radnička Zadruga« ustanovljena je
već od trideset godina u našem gradu kao kul 1no-
socijalno radničko pripomoćno društvo, te je skupljala.
u svoje krilo radnike Hrvate svih stranaka, pak još i
danas ima dobar broj članova, koji ne pripadaju >Hrv.
Bloku«, već drugim strankama, ili uopće su van stranaka.
Njezine zabave bile su uvijek najbrojnije posjećene.
U Zadrugu je zalazio ne samo blagopok. Dr. Pero
Čingrija i sin mu Dr. Melko, već i sadašnji vogja
radikalne strauke Dr. Antun Pugliesi kao i mnogi
drugi Srbi. U svim marodnim manifestacijama Za-
druga istupa sa svojim barjakom i sa lijepim bro-
jem članova radnika i inteligencije. Za vrijeme
rata Zadruga se je korektno podnosila i uvijek
solidarno sa ostalim društvima, tako da joj se sa ni-
jedne strane ne može što predbaciti. Ovo smo htjeli
istaknuti za to, što je pogrešno istovjetovati Hrvat.

Br."9:

 
 

Radničku Zadrugu sa Hiv. Zajedni
Blokom. Jedno je stranačko udruženje, a drugo radničko.
društvo. Jurišanjem na Zadrugu pogogjeni su mnogi,
koji se ne slažu sa politikom Hrv. Bloka, ni sa kora-
kom memoranduma. Slobodno je pak omladini prire-
gjivati predavanja i povorke i ovacije i demostracije,
ali nitko ne može odobriti, da se u tome pregje za-
konita granica ni da dogje do napadaja.

Plod ovih izgreda može da bude više nego ža-
lostan po naše narodno ujedinjenje i za prestiž naše
države! Ovakovi incidenti kadri su da raspale još više
plemenske strasti. Mirno gragjaustvo. koje se mora da
bori za koricu svagdanieg kruha želi mira i reda i
državne vlasti pozvane su u prvom redu, da  osujete
ovakove ispade i da štite energično i ličnu slobodu i
pravo vlasništva proti sili i teroru.

Dubrovnik je u historiji prošao kroz burne ča.
sove svojih domaćih borba, ali nije doživio niti od
svojih neprijatelja, da mu eksplodira bomba na trgu
pjesnika slobode, koji pjeva:

O lijepa, o mila, o slatka slobodo...!

Iz Jugoslavije.

Svečana vjeridba kralja Aleksandra sa prince
som Marijom, obavljena je zvanično dne 20. o.. mj.
Bukureštu u kraljevskoj palači Katreceni. Kralj Alek
sandar bio je svečano dočekan i od mase narod;
pozdravljen. Vjeritbi au prisustvovali mitropolita, cijel
rumunjska kraljevska kuća, pratnja kralja Aleksandr;
i članovi rumunjske vlade. Vjenčanje će se obaviti 4
juna u Beogradu.

Podjela Dalmacije na oblasti. 20.0. mi. održa
na je sjednica odbora za administrativnu podjelu zemli
Sjednica je bila proglašena tajnom. Dr. Dulibić i
proti vladinom predlogu tražio jednu oblast za cijeli
Dalmaciju, a ako pak to neće, predlaže dvije oblasti
sjevernu sa sjedištem u Šibeniku i južnu sa sjedište
u Splitu. Poslije duge debate konačno je prihvaćen
riješenje, da se Dalmacija podijeli na dvije oblasti
to na: dubrovačku oblast sa Dubrovnikom, Korčuloi
i Metkovićem (dok je “makarskom kotaru prepušteni

 

  
   
   
   
 
 
   
  

_ da se sam opredjeli) i na splitsku oblast sa svo

sjevernom Dalmacijom, imotskim Kotarom i otoko
Hvarom, (dok se otoci Rab i Pag imadu izjasniti, d
li će stupiti pod jednu hrvatsku ili dalmatinsku oblas

Dr. Marković za sporazum s Hrvatima. U ri
viji Novi Život“, koju uregjuje dr. Ninčić, minis
vanjskih posala, napisao je dr. Marković, minist:
pravde, članak o hrvatskom pitanju pa završava : Mt
ramo se nadati, da će srpske političke stranke uvigje
da sa Hrvatima treba sporazuma“.

Za evakuaciju treće zone ministarski je savj
dao našim vlastima u Dalmaciji potrebite instrukcij
jer se evakuacija približava. i |

Povlastice za prevoz dalmatinskog vina.
riješenju ministarstva saobraćaja od 1/3. stupaju
snagu povlastice za prevoz dalmatinskog vina. Pov
stice važe samo za prenos preko 10.000 kila.

 

 

Feljton

Izbor novog pape Pija XI.
(Svršetak.)

Poslije proklamacije izbora, razumije se, slijedilo
je komentiranje osobe, života, rada, budućeg Pontifi-
kata itd., itd., novoga Pape. I ako kiša još uvijek sipi,
svijet se ne miće već čeka prvi blagoslov novoga Pape.
Sv. Otac se nije dao vele čekati. Pojavio se je na
istom balkonu odjeven papinskom odorom u pratnji
nekoliko kardinala oko 12%. Kad sam ga vidio sjetio
sam se slike Pija IX. i X. Krupan i visok kao oni,
dostojanstven i miran, a godine vrlo dobro nosi. Pri-
zor kako je dočekam, moje pero, a mislini i ničije
nije kadro opisati. Treba tomu prisustvovati i sudje-
lovati. Kad je došao lagano je blagoslivljao i ljubezno
se naklonio. No morao je čekati koji čas dok se je
svjetina utišala, dapače morao ju je sam smiješeći se
i lako mašući rukom umiriti. Nastade napokon duboka
tišina i religiozna sabranost. Nijedne kape već od kada
se pojavi nema na glavi. Sv. Otac tada glasno i ja-
sno izgovori opću apsoluciju. Glas muje silan i lijep,
pa se je sigurno čuo i ispod skalinade valjda.do obe-
liska. Nenatkriljiv i sigurno rijetko kada doživljeni
prizor bio je onaj, kad su sve te hiljade svijeta jedno-
glasno i jedinstveno odgovarale na riječi sv. Oca
Amen“. Nije to zemaljsko i vremenito, već nešto
vječno, kad se čovjek podigne nad zemljom i vreme-
nom i osjeća da je članom duhovne: zajednice, u ko-
joj se skladno spaja pobjedjujuća, trpeća i boreća se
Crkva sa svojom vidljivom glavom u nevidljivoj glavi
Bogu-Čovjeku Kristu, da Njemu Ocu-Duhu Svetomu
na vijeke pjeva zajedno s Angjelima Sanctus, Amen,

Allelluja. — Kad je sv. Otac imao dati blagoslov, sva
se masa duboko nakloni, a sv. Otac na sve četiri
strane dade prvi put urbi et orbi svoj pastirski miro-
nosni i milosni blagoslov, na što puk još jedanput
jednoglasno odgovori »Amen«. Netom je to svišilo
jedna silna glasina iz mase zaviče : »Živio Papa«, na
što jednoglasno gromovito odgovori cijeli puk »Živio«.
Sv. je Otac bio očito ganut. Malo se povuče da stavi
šešir i crni ogrtač pa se ponovno povrati, blagoslovi,
nakloni i otide. Još kratkotrajno klicanje i mahanje
proslijedi taj čin i masa se mirna i zadovoljna stade
razilaziti. Tako svrši taj nezaboravni čas života. Mu-
njevitom brzinom razglasi se vijest po gradu i svijetu
pa si na povratku kući mogao dobaviti izvanredno iz-
danje svih novina sa slikom i životom sv. Oca. Neke
su liberalne novine donijele i tok i razvitak konklave,
no to su sve puste izmišljotine fantastičnih žurnalista,
budući da po kanonima ne može ništa izaći vanka.
Sigurno je da je u sedmom glasovanju dne 6/2. regbi
jednoglasno izabran današnji vrhovni glavar sveopće
Crkve Kristove.

Njegov je izbor puk i talijanska štampa odušev-
ljeno pozdravila. Regbi da će isto tako i ostali svijet.
Svak hoće da sudi, kakav će biti njegov Pontifikat.
No to će budućnost pokazati. Mi samo znamo i vje-
rujemo, da je on vidljiva glava vidljive Crkve nevidlji-
vog Hrista. Hrist je njezina glava, koji nad njom bdije
i vodi je svojoj svrsi, a sv. Otac kao i sve drugo
nijesu nego razumna i slobodna orugja u rukama Pro-
vidnosti. Ipak nikomu ne može izbjeći oku, da je ovo
prvi put poslije 1870, da sv. Otac dava blagoslov
s vanjskog balkona sv. Petra, da je i ovaj Papa, kao

i Benedikt XV. imenovan Kardinalom u zadnjem ja
nom konsistoriju bivšeg Pape, i da je ovaj kao iPi
X. sin puka. Prva je činjenica dala povoda vrlo atl
trarnim sudovima, osobito upogled rimskog pitanj
Zato je sv. Otac službeno priopćio u ,L'Osservat )
Romano“ da je udijelio blagoslov s vanjskog balkot
s posebnom namjerom, čuvajući pri iom sva nep
vrjedljiva prava Crkve i sv. Stolice, ne samo prisu
nima na trgu sv. Petra, Rimu, Italiji, več svim pl
menima i narodima, da im ponese čestitku i vijt
onog općeg izmirenja, za kojim svi tako gorljioo čezi
Dakle on kao Namjesnik Hristov i Otac svih kršća
hoće da bude nosioc toliko žugjenog mira čovječans
Druga nam ponovno pokazuje, kako Bog mudro |
pravlja svojom Crkvom, a treća, kako u Crkvi vla
ona lijepa i jedino ispravna, kršćanska demokracija
Mi kat. Slaveni, koji smo smrću Benedikta X
mnogo izgubili, možemo na osobiti način biti zat
voljni s novim sv. Ocem. Sam fakat, da je u Varši

posvećen za biskupa, za nas je vrlo velika stvar.
gov trogodišnji boravak u Poljskoj dao mu je prigot
da dobro zagleda u stanje istočne Crkve kod Slave!
osobito Rusa. Značajno je i to, da se je kao Nat
u Poljskoj zauzeo za neke progonjene pravoslati
biskupe, s nekima i osobno općio, a intimni je pri
telj nadbiskupa Roppa. Sve nam to daje pouzdane nd
da će sv. Otac svoju brigu osobito posvetiti Istoki
To i nas najviše interesira. Tom nadom osobil
načinom pozdravljamo sv. Oca i želimo mu i prosi
od Boga dugi i blagoslovljeni Pontifikat na čast |
žju, jedinstvo Crkava, mir čovječanstva i spas dui
Quod Deus Faxit ! Jedan od prisutnih
o

X