Br. 15.

DUBROVNIK 11. aprila 1922.

 

 

odna Svijest

 

Plativo i utuživo u Dubrovniku
Uredništvo i Uprava kod gori Hrvat. Teksne:

 

ha Je listu sa donašanjem u kuću ili poštom za mjesec dana K 12.

Izlazi svakog utornika.
Pojedini broj 4 Kr.

Oglasi, zahvale i priopćena (po posebnom cijeniku. — Odgovorni

urednik A. FIč. — Vlasništvo Odbora / Narodne  Svijesti, —
si Debrevačjei Hrvatske pe —- Rukopisi se ne saće

 

Velika Sedmica.

Ko bi mogao prodrijeti svu dubinu velebne hi-
ije ovih svetih dana, kad se pred našim očima
ivlje potresna tragedija utjelovljene Istine i Do-
e, odigrane na Golgoti pred 19. vjekova !

Nu tih dana svu našu pozornost privlači naj-
kantnija tačka, sjajan spomenik, koji je inače od
a opstoji svračao na sebe pozornost svih umova.

Veličanstveni Golgotski spomenik !

Mnogima je bio sablazan, mnogima ludost !
.Ipakje on čitava jilozofija, solidna škola, glasna
ovijedaonica !

Da, filozofija Križa razjasnjuje nam zamršeni
lem života, koji za .prosvijetljene“ ostaje zape-
na knjiga! Kristov Križ otkriva nam tajnost boli
inje na našem planetu : Utjelovljena Riječ apso-
e Istine strada na kori zemaljskoj, da oslobodi
jeka iz ropstva tmine, zloće i smrti, a donese mu
odu duha.u svjetlosti Istine, Dobrote i Života.

To je škola istine, u kojoj upoznajemo pravu
anost svega zemaljskog i ljudskog, kratak put

osanna do Crucifige !

Sa njegove propovijedaonice odjekuje svemu svi-
vesela i blaga vijest slobode, jednakosti i bratstva

Božje, temelj kulture duha i srca, preporoda,
izacije i napretka !

Filozofija Velike Sedmice!

I svake godine nam u ovim mističnim danima
e i Svete Sedmice jačim sjajem sjevne divan Gol-
ki spomenik, da nam dozove u pamet radosnu
ofilu Križa !

 

. Dao Bog, da je i naš ea potpuno. shvati, te-

sjan njegovom svjetlosti stigne do svog uskrsnuća,
e i uzvišenja !

 

turno-gospodarske prilike Konavala.
Prostrani predjel Konavala — i ako je geološki
uno srodan — ipak se puno razlikuje u kulturno-
odarskim prilikaina. Prama ovom možemo Ko-
razdijeliti na dvije polovice na gornju i donju
u. Otrag 25-30 godina nije skoro bilo nikakve
e, ali je danas velika razlika izmegju ove dvije
e. Željeznica, možemo kazati, da je učinila jednu
antnu crtu u ovoj razdiobi. Donja strana bavi se
jviše vinom — a jer je veoma blizu željeznički
to se lako izvozilo Konavosko vino u Boku i
u. Vinu je bila tađa prilična cijena i seljak je mo-
da podmiri svoje iroškove, Osim vina bavi se

strana dijelom i bijelim žitom, smokvama i bu-
, koji je baš ove godine došao do visoke cijene
oge spasio. U donjoj strani osnovane su odavna
kao u Čilipima, Grudi i Pločicama, pak je u ovim
tima i broj analfabeta mnogo manji nego u gor-
Gornja naproliv strana nije se prije bavila vele

i zato je ekonomski zaostala za donjom slranom.
se bavila lozom zato, jer skoro svake godine
ili vjetar uništi lozu u polju i tako propadne vas
i trošak oko nje. Kad bi srećom Vlada pogledala
onavosko polie, pak odvela s njega vodu — tada
onavli mnogo bolje atali. Zaboli čovjeka uprav u
kad vidi seljaka da krči i trapi ono, što nikad
nije radio, a pusto nepregledno polje stoji u ledini.
ine su glavni produkt gornje strane, ali nažalost
već nekoliko godina, da ne ragjaju. Onda, kad
baš seljak bio i pomogao snjima, tad su ga
e, pak nije imao ni za svoju potrebu. Mjesto bi-
žita sije većinom kukuruz, koji može veoma

roditi, jer ga natapa izvor Liute. Ako nikad

baš dobro dolazi kukuruz gornjoj strani, jer joj
eba kupovati žita, koje se danss tako skupo plaća.
Što se tiče življenja, gragjevina i puteva i u tom
lika razlika izmegju ovih strana. Dok je donja

uredila svoje kuće i staje: prama današnjim pri-
a, dotle gornja strana ima svoje kuće kakve su
nazad 50 godina. Valja doduše priznati donja

ima na izbor finog kamena za gradnju, dok

gornja i ako je u kamenu, ovoga nema za gradnju.
A što je još gore i oteščava gradnju kuća to su slabi
putevi. Dok u donjoj strani danas u veći dio kuća
može doći kočija i kola (kojih je sva sila ondje) u
gornjoj su strani putovi veoma slabi, mepristupačni i
neprohodivi u zimsko doba radi čestih i jakih izvora
živih voda, koje sve odnesu pred sobom. Radi ovih
voda baš je i teško uzdržati lijepe puteve. Treba pri-
znati doduše da je ovdje dobrim dijelom uzrok sla-
bih putova i lijenost, jer dok u donjoj strani sami
načinjaju ogranke do svojih kuća, u gornjoj teško idu
i onda kad moraju. Danas se općenito misli, da su
Konavli veoma bogati predjel i da u njima vlada.ras-
košnost života. Da je to uvjerenje neistinito, može se
svak osvjedočiti, koji žive u Konavlima i par dana.
Ne vlada baš siromaštvo kao u mekim drugim pre-
djelima u Dalmaciji, ali to se ima pripisati nedostiži-
voj marljivosti i radinosti Konavljana, koji rade i
preko svojih sila u nekim godišnjim dobama. Premda
je posvuda kamen i krš, ipak seljak ima svakovrsnog
povrća i životnih potreba. Trebalo bi samo da učitelji
poljodjelstva češće zalaze u Konavle, da držu preda-
vanja i praktična podučavanja u racijonalnom gospo-
darstvu i onda bi Konavljani s manje truda bolje ži-
vili i bolje život provodili. Konavljanin.

 

Iz gospodarske politike.

Cijene koža u našoj državi su na skrajnjoj vi-
sini, a to s razloga, što se danomice izvoze iz države
vagoni sirovih koža. Zašto se ne zabrani taj izvoz,
kad i onako imademo u državi dovoljno tvornića, koje
mogu da priugotovljaju finije kože. Naravno, onda se
dogagja, da mam se sirove kože, koje izvažamo vra-
ćaju iz inozemstva priugotovijene uz silno velike cijene.

Cijene vinu. U Čehoslovačkoj cijene vina wvari-
raju od 800-1300 č. kruna po hektolitru. U Rumunj-
skoj se prodavaju dobra vina s 11 do 12% alkohola
po 550 do 600 lei. U Austriji se plaća za litar vina
s 9 9:5% alkohola 300 do 580 austr. kr. Za vina
s 11%, 850-800 kr. Inače se trgovina slabo razvija.
Cijena Zalijanskoga vina je 100 do 300 lira po hekt.
Italija ga ima još u zemlji 20 milijuna hektolitara.
Francuska je prošle godine proizvela 12 miliona hekt.
manje nego prekolani. Cijene običnih vrsti vina kreću
se od 100-160 franaka, dok su alzaška močna vina
po 300.400 franaka. Španjolska: Cijene su čvrste ali
je trgovina slaba. Hektolitar Alicante-a s 15%, plaća se
44-46 peseta. Švicarska : Cijene su pale, potražba veća
a u zalogu ga imade malo. Grčka sada imade veoma
malo vina, a to zato, jer ga se je mnogo  uvažalo u
Solun i Francusku.

Dohodci državnih željeznica iznašali su prošle
godine 725 milijuna dinara.

Nezaposlenost po svijetu i njezine posljedice.
Dne 31/1. t. g. bilo je u Poljskoj 180.000 nezaposle-
nih ljudi, dok se u Austriji nalazi 90 hiljada. U En-
gleskoj se nalazi oko 3 milijuna nezaposlenih. Premda
vlada nastoji da pomogne tim ljudima, ipak to ne
pomaže ništa, jer broj nezaposlenih danomice raste.
Isti pojav vidimo u Americi, Švicarskoj i Italiji. U
Americi je uslijed nezaposlenosti izvršilo samoubojstvo
20 hiljada osoba, u Švicarskoj, gdje ima 100 h. ljudi
bez posla, 3.000 osoba, u ltaliji pak, gdje ih ima
1!/a mil., izvršilo je samoubojstvo 18.000.

Falsiflkati lira. Prema saopćenju iz trgovačke i
obrtničke komore zagrebačke nalaze se u prometu
lažne novčanice od hiljadu talijanskih lira, te su takove
uzapćene u Austriji, Grčkoj i Rumunjskoj, na što se
domaće općinstvo upozortje.

Pristojbe na oglasima izvješene u dućanima.
Trgovačka i obrtnička komora zagrebačka javlja, da
se prema riješenju kr. financijalnog ravnateljstva u
Zagrebu od 13. ožujka 1922. br. 8172—22. ne treba
_providiti propisanom taksom za oglase, izvješene na du-
čanima o robi, koja se u tom dućanu prodaje. Svi
eventualno zametnuti postupci radi nebiljegovanja ta-
kovih malih oglasa imadu se obustaviti, a propisane
globe otpisati.

Carina. Doznajemo za ovaj slučaj: Trgovac iz
Trstenika (Pelješac) naručio u Beču jednu vagu, za
koju je platio 600 Dinara. Vaga došla, ali carinarskom
uredu u Korčuli morao je da plati 800 Dinara carine.
Trgovac, kad je to čuo, pri samoj vagi izgubio je
— ravnotežu !

Svaki

 

pravi rodoljub treba da je član
,JUGOSLAVENSKE MATICE“

Kulturne vijesti,

Pijo XI. i vrhovni židovski rabin. 70-godišnji
starac Aleksandar de Fano, vrhovni rabin 'u Milanu,
koji uživa najveći ugled u cijeioj Italiji radi svoje uče-
nosti, bio je megju prvima, koji su podastrli svoje
čestitke novom papi Piju XI. ,Moje poznanstvo — piše
spomenuti veliki rabin — sa sadašnjim papom datira
od nazad 16 godina. Ovaj čovjek, koji je toliko težio
za naukom i koji govori ioliko jezika učio je takogjer
hebrejski, a god. 1908. i 1909. koristio se je i mojom
poukom, da se usavrši u tom jeziku. Radi toga iska-
zivao mi se je uvijek zahvalnim i obdržavao samnom
srdačne odnošaje iakogjer iza kako je bio imenovan
kardinalom i nadbiskupom milanskim. Bila je pak moja
dužnost, da mu podastrem svoje čestitke, kad je po-
stigao najveću čast u životu. Ako me kakva zgoda
dovede u Rim, to ću zatražiti audijenciju, koju ću si-
guran sam i dobiti. Pijo XI. nije samo pravi učenjak,
nego i veliki gentelman, čovjek rijetke dobrote, koji je
u Milanu bio u najboljem odnošaju i sa mnogim Ži-
dovima, osobito iz učenih krugova. Ja mislim, da je
njegov izbor sreća za čovječanstvo i za cijeli svijet.
Uostalom ja sam u dobrim odnošajima sa članovima
katoličkog klera i mnoge »monsignore« brojim megju
svoje učenike, koji kod mene uče hebrejski jezik.“

:Proti psosti. Ministarstvo Prosvjete u našoj dr-
žavi SHS za vaspitanje mladeži izdalo je naredbu svim
školskim upravama, da vode strogi madđzor mad dje-
com, e da se mladež odvikava od psovanja. Ova na-
redba ne bi imala vrijediti samo za djecu, već bi imala
biti općenita, e da naš narod izgubi već jednom
rekord, da je megiu prvim narodima u — psovkama.
Pak bi ova naredba imala vrijediti i za same ministre,
jer je zabrana Božja općenita, a zakon o skladnom
ponašanju veziva puno više izobraženu inteligenciju,
nego li proste ljude i — djecu.

. Izborno pravo za žene. U Francuskoj je već
1793. bilo usvojeno načelo: ,Ako ženska ima pravo,
da izigje na stratište pod giljotinu, onda joj se mora
takogjer priznati i pravo da' se uspne na govornicu u
saboru“. Još od početka francuske revolucije pa do
danas vodi se borba za žensko izborno pravo, nu ipak
Francuskinje još nemaju toga prava. Sve sluti na to,
da će ga ipak dobiti. U Eagleskoj je bio . muškarac
prvi, koji se je najodlučnije zauzimao za žensku po-
litičku jednakopravnost. Bio je to poznati filozof, pisac
i poslanik John Stuart Mill, koji je umro 1873. Nje-
gova je zasluga, da su veće onda engleske žene dobile
komunalno (općinsko) izborno pravo. Danas one sjede
i u londonskom parlamentu. Američanke su postigle
političku slobodu skoro u svim državama, Francuski-
nje, Engleskinje i Američanite su svojim neumornim
radom uravnale puteve svim drugim ženama tako, te
je samo još pitanje vremena, .kada će se i drugdje
ženskima priznati izborno pravo. — U našoj državi
odlučno je istupao Jugosl. Klub (Pučka stranka) pri-
godom glasanja ustava za žensko izborno pravo. U Slo-
veniji su izobražene i samostalne žene bile dobile pravo
glasa u općihskim izborima i to je zasluga slovenske
pučke stranke, ali se ,demokrati“ boje ženskih glasova!

Vjeronauk u rimskim školama. U rimskim dr-
žavnim školama pohagja vjeronauk u svemu 54.000
djece, to je po prilici 60 po sto školske mladeži. Ali

 

osim toga ima u Rimu mnogo privatnih škola, u ko«.

jima se polaže najveća važnost na vjersku obuku. Za
gjake viših škola postoji posebna škola samo za vje-
ronauk. Tu školu pohagjaju takogjer mnogi akademičari.