Cijena Je listu sa donašanjem u kuću ili poštom za mjesec dana K 12.

pv Plativo i utuživo u Dubrovniku
st Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrvat. Tiskare.

 

 

 

 

Izlazi svakog utornika.

 

Pojedini broj 4 Kr.

Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare; —-

 

Oglasi, zahvale i priopćena po posebnem cijeniku. -— Odgovoraš
= urednik A, FI&..—

Vlasništvo Odbora Narodne

Rukopisi

Svijesti. —
se ne vraćaju

 

 

R . s . i .
Oko seljačkog pitanja.
6

“Ako pomljivo posmotrimo današnji naš javni život,
pazit ćemo jednu veoma važnu činjenicu, koja regbi

ja neki način karakteriše čitav naš javni život poslije
ata. Sve političke stranke, svi nacijonalni i politički

jokreti žele, nastoje, da dogju u što uži kontakt sa

eljakom, hoće da iz seljačkih redova sregrutuju naj-
jeći dio svojih :pristaša. Današnju «političku 'borbu
nožemo kratko da nazovemo borbom oko sela. Zato
ije ni malo čudno, što se organiziraju i zemljorad-
ličke klasne stranke. Mi se svemu tome ne čudima,
g to je posve prirodno, da u jednoj zemlji, koja ima
tizu :98% zemljoradnika, da se u takvoj zemlji zem-
liri pridaje važnost, koju on i zaslužuje,

| Mi sse ovdje ne ćemo upuštati u kritiku taktike
načela raznih stranaka, kojehoće da privuku u svoje
lo što vise seljaka. Mi se zadovoljavamo u :tom po-
ledu samo jednom konstatacijom, a.ta je, da se da-
as .o seljaku mnogo, mnogo govori, a da se veoma
nalo za seljaka radi. Najzapušteniji i u materijalnom
u imlelektualnom ,pogledu je svakako od :sviju naših
lasa, naš seljak. Za njega se samo zna, kada se iima
ažiti porez i kada se imaju regrutovati vojnici. U
rugim prilikama malenu se pažnju skreće na njega.
inače mnogo i mnogo se viče o seljaku, o njego-
važnosti po državu i narod. Naša inteligencija
o idealizira i Daca šuplje fraze u vazduh, a ma
raktičan, sitan rad megju našim seljaštvom rijetko
a prione.' To je veliki grijeh naše inteligencije u pro-
osti i u sadašnjosti i taj nemar se je počeo da sveti,
a Najvažnije pitanje za našeg seljaka, osobito našeg
almatinskog seljaka, jest u tome, ma koji će se on
ačin pridići materijalno, Materijalna bijeda našeg se-
ška svakome je dovoljno poznata. U samom kršu i
imenu on mora da stvori materijalna sredstva, koja
> mu pružiti mogućnosti da živi. I dok još nije izdala
za, naš seljak je nekako životario. Životario kažemo,
rkada se usporedi njegov način življenja, sa načinom
vljenja drugih seljaka iz naše i drugih država, onda
naj život našeg seljaka moramo nazvati životarenjem.
lina, krivice tu ima i do naših seljaka. Konservativ-
ist, koja je prirogjena seljačkoj klasi, nije poštedila

i

našeg seljaka od štetnih posljedica, koje ona za
Dom nosi. Naš seljak, osim u blizini gradova, svu
oju ekonomsku djelatnost je koncentrisao na lozu
prenie na ribolov. Za ostale grane proizvodnje on
malo imao smisla. Pčelarstvo, svilogojstvo, voćarstvo
like bi prihode moglo da pruži našem seljaku, kada
\on htio da se ovim granama proizvodnje pozabavi.

lje ne možemo, a da ne spomenemo nemar naše
leligencije, koja je proizašla sa sela, koja je gubila
ravlje i dane po univerzitetima. Kada bi ti naši stu-
mti došli preko praznika kući, ni brige za seljaka,
0ga druga iz mladih dana. Za njegov materijalni
ložaj rijetko: se je kada koji potrudio, da pokaže
ljaku, kako seljaci u naprednijim krajevima žive, ri-
ko ga je kada, ili bolje nikada, poučio na koji na-

  
  

  

  

1 može da stekne sredstva za bolji i pristojniji život.

dino što je naša inteligencija, koja je sa sela izišla,
nijela u selo, to je bezvjerstvo i moralnu pokvare-
št Kad bi smo htjeli da iznesemo činjeniće, koje
ove naše navode potvrdile, mi bi smo mogli da
pišemo debele knjige. Ali mislimo, da o tome nije
reba pisati, jer na žalost, svaki od nas dovoljno
a iskustva, koje ga uvjerava o istinitosti naših nave-
M izvoda. Ova dakle inteligencija, koja je prva bila
zvana, da podigne naše seljaštvo materijalno i kul-
io, ona je, osim iznimaka, radila protivno. Te gri-
ke treba da se isprave, i naša mlagja inteligencija
ra da zagje u sela, mora da uči seljaka, kako će
popravi svoj ekonomski položaj, kako će moći da
Ši svoju ekonomsku djelatnost i na one grane
izvodnje, :za koje on do sada nije mario, a koje
| mogu da donesu velike koristi. Tu su osobito po-
hi agronomi, ali ni drugi nišu isključeni, jer Svaki
k je dužan, da se brine o napretku svoga naroda.

  
 

Drugo isto tako važno pitanje za naše selo, jest
pitanje širenja . prosvjete i kulture. Koliko se je i u
tom pogledu do sada megju našim natođom radilo,
ne treba nam, mislimo, ovdje da iznosimo. Apatija
+ nemar zavladali su bili na tom polju. Prvi, koji su
sistematski u našoj pokrajini, a možemo da kažemo
u:svim krajevima, koji se u Srbiji zovu »Preko«, po-
:čeli raditi na polju seoske prosvjete, to su bili kato-
lički akademičari organizirani u pokrajinska prosvjetna
društva. Historija »Pavlinovića«, »Dobrile«, »Martića«,
»Strosmayera« i t. d., mogli bi da nam predoče, što
su sve katolički akademičari uradili ma polju širenja
prosvjete megju našom seljačkom klasom. Slovenačke
katoličke akademičare ne ćemo ovdje da spominjemo,
jer je svakome poznato, na koji su visoki stupanj
materijalne i intelektualne kulture katolički intelektu-
alci u Sloveniji podigli svoj seljački narod. Mi se ve-
oma radujeimo, kada vidimo, da naši katolički akade-
imičari nisu sustali u: svome radu za našeg seljaka.
A radujemo se, kada: vidimo, da im seljaci iskazuju
ono povjerenje, koje doista ti ljudi svojim požrtvova-
njem i zaslužuju. Kat. Prosvj. Omladinska Društva
niču širom naše prostrane domovine i oduševljavaju
naše seljačke momke za sve što je lijepo i plemenito.
Hvala Bogu ova se je ideja počela da širi i megju
braćom Srbima, i oni su već osnovali nekoliko slič-
nih društava, koja će da šire i učvršćuju vjersku i
nacijonalnu svijest megju našim seljaštvom, a isto-
dobno će ga upoznavati sa svim istinskim i velikim
tekovinama ljudskog uma na svim poljima ljud-
ske radinosti, te će omogućiti i njemu da bude dio-
nikom visoke kulture, do koje se je ljudski um i
ljudska volja popela. e

Ovoliko za sada. Drugom ćemo prilikom govo-
riti potanje o raznim načinima, na koje raože naš se-
ljak da se podigne i materijalno i intelektualno, kako
bi i naš narod mogao da ugje u kolo drugih kultur-
nih i civilizovanih naroda. —S.—

 

Budućnost trgovačke mornarice.

I. — More je jedan od najvažnijih čimbenika u irgo-
vini, Ono najbolje odrazuje stanje svjetske ekonomije.
Suhoezemna prometna sredstva vezana su ne samo na
interese pojedinih država, nego s mnogim drugim
vezama, kojih se ne mogu osloboditi. More je u pra-
vom smislu internacijonalno. Na njem se konkurencija
razvija skoro nesmetano. Na njem se svjetske sile
hrvaju. Kako nestalan - val povodljivo slijedi pritisak
vjetra, tako visina brodarine i cijena brodova. najpo-
slušnije slijede promjenljive vjetrove svjetske trgovine.

Treba da se naša javnost odlučno baci.na pro-
učavauje pomorskih pitanja. Jugoslavija je u pravom
smislu pomorska država. Njezina obala, ubrojivši o-
bale otoka, mjeri oko 3000 km, dok Italija, koju more
plače sa tri strana i koja je površinom veća od naše
države, broji samo nešto više od 6000 km. Ali ako
uzmemo u obzir vrsnoću naše 'obale i njena zalegja
prema obali i položaju susjedne države, možemo mirne
duše ustvrditi, da je. naš .pomorski položaj mnogo
bolji od talijanskog. Pomorski «nas problemi moraju
interesirati u najvećem stupnju..

Za ovaj put kanimo dati čitaocima prijegled o
stanju svjetske trgovačke mornaric», a nastojat ću,
da bacimo pogled i na nesigurnu budućnost.

Kad su se u novembru 1918. sklapala primirja,
pomorski su krugovi očekivali pad brodarine i do-
sljedno pad cijena. brodova. Ratni su dogagjaji bili
doduše uništili preko 13 milijuna tona trgovačkog
brodovlja, ali produkcija je, osobito uslijed podignuća
amerikanskih brodogradilišta, nadoknadila ove gubitke,
tako da je svjetska tonaža parobroda i jedrenjača iz-
nad 100 tona, koja je početkom rata iznosila 49.5 mi-
lijuna tona, brojila početkom g. 1919. skoro toliko, a
par mjeseca kasnije 51 milijuna tona, dakle 1!/2 mili-
jun više nego u lipnju 1918. Brodogradilišta su radila
punom parom. Računalo se na što. skoriju derekvizi-
ciju brodova, koji bi se tako vratili trgovini. Premda

re

se držalo, da će ova ubrzo živo preuzeti mah, ipak
se mislilo da će konkurencija, osobito izmegju velikih
pomorskih država, i neprestana produkcija brodovlja
držati niske cijene.

Ova se predvigjanja nijesu obistinila. Zatezalo
se sklopljenjem mirovnih ugovora, rat ili ratno stanje
trajalo je u Turskoj, u Rusiji, na našoj obali i u
srednjoj Evropi, derekvizicije nijesu uslijedile. Uslijed
poskupljivanja životnih namirnica radništvo tražilo
svuđa bolje plaće i smanjenje radnog vremena, bu-
knoli su veliki štrajkovi rudara, željezničara, pomo-
raca u Sjedinjenim Državama, u Francuskoj, u italiji.
Te su socijalne pojave i mobilizirale dobar dio bro-
dova, a povišenje plaće pomorcima i:8 satni rad pro-
uzročili su poskupljenje :brodarskog materijala i bro-
darine. Bilo je i drugih razloga, radi kojih se brodovi
nijesu mogli reutirati kako se očekivalo a megju o-
vima i taj, što.su neke luke uslijed promjene politič-
kih prilika (pomisiimo samo na Trst i na Rijeku) ili
uslijed mirovaih ugovora (njemačke luke) izgubile,
privremeno ili trajno, svoju prijašnju vrijednost, pa je
trgovina bila prisiljena, da traži druge puteve, šio je
opet prouzročilo prenatrpanost drugih luka, koje nijesu
imale dostatnih uregjaja ili željezničkih komunikacija
u zalegju, uslijed čega sw brodovi morali da leže u
njima besposleni u čekanju da dogje na njih red za
istovarivanje dotično utovarivanje.

Potražba je brodova bila velika, raspoloživog
materijala malo, pak su. se brodarine i cijene lagja
držale visoko.

Ovo je osokolilo pomorsku industriju. Gradilišta
su imala pune ruke posla. Koncem ožujka 1919. gra-

dilo se na brodogradilištima cijeloga svijeta preko 8. -

milijuna tona; koncem rujna _iste godine 82 mili-
juna iona; koncem prosinca 8 milijuna; koncem o-
žujka 1920. opet preko 8 milijuna. (Nastaviće se)

 

Kulturne. vijesti,

Sloboda ruske crkve znači povratak m krifo
katol. crkve. Masg. Chaptal, koji prije nego je stu-
pio u red, bio dodijeljen francuskom  poslaništvu
Petrogradu, očituje u pariškom »Excelsioru«, da je
ruska pravoslavna crkva opet stekla slobodu - djelova-
nja; njezin moralni ugled da je porastao, ma da joj
je materijalno “stanje postalo slabijim, Chaptial drži,
da je sjedinjenje pravosl. crkve sa katoličkom doista
provedivo, dočim ono sa anglikanskom crkvom nipošto.
Sjedinjenje zavisi mnogo manje od sadanje polit. si-
tuacije u Rusiji, nego li od volje predstavnika ruske
crkve, prema kojima je sv. Stolica vazda zauzimala
stanovište. miroljubiva očekivanja. Napokon Chaptal

očituje, da pitanje glede ženidbe svećenika nije nika- *
kovom zaprekom sjedinjenju crkava. — Sv. otac Be- :
nedikt XV. zauzeo se neustrašivo za vrijeme rata za!

progonjene i mučene ruske biskupe i svećenike, a
nastojanje Pija XI. ide za tim, da se ruska pravosl.

crkva, koju je politika bizantskih careva otrgla od /

katol. stabla, opet tomu stablu vrati. Pravoslav. crkva
nije glede vjerovanja puno zastranila, glavna razlika je
jedino u obredima, a to nije nepremostiva zapreka.
Novi član francuske akademije. Mnogi članovi
irancuske akademije predložili su, da papa :Pijo XI.
bude imenovan za člana akademije i to čim se isprazni

jedno mjesto u sekciji za historiju i lijepe umjetnosti, :
To bi bio prvi papa ćlan irancuske akademije. Čudan

je slučaj da je član te iste 'sekcije i talijanski kralj
Viktor Emanuel lil., koji je izabran za člana kao po-
znati stručni numizmatičar.

Katolička štampa u Sjedinjenim Državama,
Američki katolici, koji su inače već: prilično dobro
organizovani i koji imadu mnogo smisla i volje za
crkve i katoličke škole, stali su prilično slabo u po-
gledu katoličke štampe. U Sjedinjenim Državama ima

oko 20 milijuna katolika,. dakle približno 4 milijuna |

katoličkih obitelji. A svi katolički listovi imadu jedan

milijun pretplatnika. To je znak, da blizu tri milijuna

katoličkih obitelji ne čita nikakvih katoličkih novina.