Br. 24.

 

pi

ner: £ u
Diljem svijeta.

Mala Antanta sklopila je za vrijeme kraljeva
vjenčanja u Beogradu wgovor, da će Jugoslavija, Ćeho-
slovačka i Rumunija voditi takovu politiku, da na
Balkanu sve ostane tako, kako je sada, Na to bi i-
mala pristati i Poljska, a i Grčka se sprema, da stupi
'u Malu Antantu.

U Rusiji su boljševici u krizi, jer je njihovog
vogju Lenjina udrila kap, pa sada leži bolestan, a ne
znaju što bi bez njega. Megju boljševicima ima dvije
struje: radikalni komunisti i umjereni sa Lenjinom na
čelu. Ovu je drugu u Genovi zastupao Čičerin. Kad
bi Lenjin umro, došli bi ua površinu radikalni komu-
nisti, a tim bi nastala velika promjena u ruskoj politici,

U-Americi je vlada zavela zakon o vojnoj ob-
vezatnosti te povećala broj vojske od 115 hiljada na
130 hiljada ljudi.

Gradske vijesti.

i Pastirski pohod. Presvijetli dijecezanski biskup
krenuo je u Subotu na podne put Cavtata na kanon-
sku vizitaciju, te će obići konavoski dekanat, U Ne-
djelju je dijelio sv. Krizmu u Cavtatu.

Lične vijesti. U Nedjelju je stigao u naš grad
\presvijetli kotorski biskup Msr. Uccellini, te je danas
\otišao na: Lopud, svoje rodno mjesto.

Tijelovo. | ove godine proslavio se u našem
gradu svečanim načinom ovaj veliki blagdan. Iza sve-
'čane Mise razvila se po gradu impozantna leoforična
procesija, kojoj su po običaju prisustvovale sve vlasti,
\vojništvo s glazbom, mnogo: učenika s nastavnicima,
\razne bratovštine i religiozna društva, te veliki broj
vjernika obojeg spola. Grad je bio najsvečanije iski-
ćen sagovima i narodnim zastavama. S pohvalom isti-
emo, da se ina Orlandovu stupu vijala zastava sv.
Vlaha, te su i Komanda mjesta kao i sva mjesna
\društva izvjesili zastave. Samo koplje organizacije ju-
\goslavenskih nacionalista činilo je iznimku. Ova ne-
"dorasla mladež miisli, da je učinila ko zna koju bra-
uru, kad nije htjela počastiti Spasitelja svojom za-
stavom. Hoće pile, da je mudrije od kokoši....

; I u Gružu je ove godine. Tjelovska procesija
uspjela preko očekivanja. Već u večer uoči svečanosti
u maškula najavljivahu sutrašnji blagdan. U jutro

 

 

  
 
 

 

 

na 5 sati hici su ponovno pozivali na okup u Mihajlu,
pa su i za sve vrijeme procesije odjekivali gruškom
ukom. Procesiji je sudjelovao odred vojnika sa glaz-
om, a uljepšao ju je dični zbor gruških djevojčica,
koje su u procesiji i pjevale. Za ovako lijepi uspjeh
"procesije u Gružu zaslužuju osobitu pohvalu aranžeri
| gg. Stijepo Vidoević i Tomo Kordić, a na čast je svima,
oji su sa svojim župnikom preč. D. N. kan. Zlove-
erom doprinijeli, da se je procesija mogla ovako
[liepo razviti,

: Na Pilama je takogjer procesija lijepo uspjela
uz učestvovanje mladeži i gospogja.

Naponiinjemo onim usijanim glavama, koji su se
ove godine nabacivali ma ovu procesiju, kao da je
Jstatak austrijanštine, da pogju u Arhiv dubrov. re-
ublike, te zavire u gl. 117. Liber Viridis i u Vijeću
umoljenih, gdje će se uvjeriti, da je tjelovska proce-
sija u Dubrovniku uobičajena još u: XV. vijeku, a
sudjelovali su u njoj i svi članovi Velikog Vijeća.

: + O. Augustin Pavlić, franjevac. Na 14. tek.
*mj. umro je u Zagrebu ovaj naš sugragjanin u 64
godini života. Bio je pošao u zagrebački sanatorij, da
 magje polakšice nemiloj rak-rani na želucu, koja ga
dugo vremena mučila, ali mjesto polakšice i lijeka,
nagje smrt. O. Pavlić rogjen je u Dubrovniku, odgojen
u Malojbraći, gdje je i najveći dio svoga redovničkoga
života proživio. U mlagje dane bavio se književnošću,
(te su razni njegovi članci bili tiskani po raznim ča-
opisima hrvatskim i srpskim. Kako čujemo svečane
adušnice za pokoj njegove duše držat će se u crkvi
Male Braće dojdući ponedjeljak, 26. tek. u 9 s. pr. p.
Pokoj mu vječni a obitelji srdačno saučešće !
Pjevanje na Antunovo u Maloj braći. Prigo-
om ove popularne svetkovine izvedena je veoma li-
epa troglasna Misa .od Perosi, koja se je osotito
vidjela. Celebrirao je mnogo zaslužni jubilarac O.
Leon Medić. Propovijed je zanosno izrekao mp. O.
Vinko, kapucin.
pozicije. M.a O. Sokola za muški zbor: »En gratuleniur
hodie« i »Ak' čudesa iražiš« kao što i »Tantum ergo«
od Burroni. Pjevali su gradski diletanti, a preko mise
»Tantum ergo« solo partije izvagjao je bariton g.
Golubović svojim oblim pastoznim timbrom, koji je
ve više osvajao naše simpatije. | sa strane naše za-
“hvalni smo mu, da nam je pružio nekoliko baš u-
odnih užitaka.
'Stanbeni ured i riješavanje podnesaka. Tuže
iam se da Stanbeni Ured sporo rješava molbe. Koja
iranka treba da čeka na mjesece i da utaman troši
\i dangubi dolazeći pitati riješenje. I to iako opravda-
ih molba, koje po objektivnosti ne mogu a da ne
udu povoljno riješene. Zar se sve molbe. ne iznose
članovima odbora na pretres, već malo po malo, da
mjeseci i injeseci prolaze ? Ili ako se iznose, zašto se
tada i rješavanja ne izdavaju ? Ako je malo personala
na Slanb. Uredu, zašto se shodno ne providi ?

 

 
  
  
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
  
  
 

ismeni ispiti zrelosti u obadvije preparandije i u
alnoj gimnaziji, NE Ho i
Svršetak škol. god. u nautičkoj školi. Na 14.
0, mj. završena je školska godina u nautičkoj školi,
Raniji svršetak školske godine uslijedio je zbog pu-
ovanja, koje će i
jom »Vila Velebi

 

oko 28. o. mj.

a večernji su ispjevane uspjele kom- >

Pismeni ispiti zrelosti. Prošle sedmice bili su

tičari poduzeti sa školskom la-

NARODNA SVIJESI

Usmeni ispiti zrelosti maturantima nautičke
škole započeli su u Petak. Predsjednik ispitne komisije
je upravitelj mjesne trg. akademije prof. Dr. Josip Aranza.
Do danas su proglašeni zrelim s odlikom : Soltar Jo-
sip, Spero Oskar; a zreli: Bartulović Antun, Batinić
Tonko, Bašić Gjuro, Bogdanović Vido, Finetti pl. Os-
kar, Gojić Zvonko, Jeričević Rade, Kelez Marin, Ku-
šar Frano, Kvezić Antuu, Marinović Antun, Plenković
Cvjetko, Primorac Kvirin, Rendić-Miočević pl. Ivo, Sus-
teršić Niko, Strekelj Lavoslav, Vlašić Antun, Zuech Niko,
Žile Niko, Pitarević Frano, Gracić Matulan. Trojici je
odgogjen rok ma 2 mjeseca a jednom na 6 mjeseci.

Prijave učenika za I. razred realne gimnazije
u ljetnom roku primaće upraviteljstvo zavoda dne 2:
jula od 9--12 s, Prijamni će se ispiti za I. razred
obaviti na 3. jula. Početak n 8 sati.

»Vila Velebita“, školska lagja pomorske akade-
mije u Bakru, stigla je u Gruž u Petak veče. sa uče-
nicima i profesorima: direktor dr. Mihletić, prof.
Gerechtskammer, zapovjednik broda i prof. Krpan.
Š njima su bili na putovanju i prof. zagrebačkog sve-
učilišta dr. Milan Šenoa i asistent dr, Firck. — Kre-
nuli su iz Bakra 3/5 te su se zaustavili u Splitu, gdje
im je omladina priredila lunch. U Messini i Napulju
bili su lijepo dočekani; a u Genovi posjetiše ih zapo-
vjednik lučkog poglavarstva, naš konsul Brkić i mini-
star dr. Krstelj, Pri odlasku iz Genove počastila ih je
gjačka glazba zavoda Scuola Redenzione , Garaventa“.
U Marsaille-u ih pozdravi jugosl. četverojedrenjak
»Zagreb“, a izmegju ostalog posjetili su i kolonijalnu
izložbu. Na svom putovanju ticali su Barcelonu, Algier,
gdje su ih posjetili tamošnji srpski universitarci. Na
Malti zapovjednik broda posjetio je nadbiskupa i ge-
neralnog guvernera Sredozemnog mora, šefa sredo-
zeme engleske ilote, koji je preko svoga adjutanta
povratio posjet na brodu. Na povratku u Kotoru do-
čekaše ih kolege. tamošnje pom. akademije, čiji se
upravljač g. prof. Peručić živo zauzeo za doček, Djaci
su u paradnim uniformama učestvovali korporativno
Tjelovskoj procesiji. U Dubrovniku su im takogjer bili
pri ruci profesori i gjaci pom. akademije. Sa istim
brodom krenut će do 15 dana ma naučno putovanje
i učenici mjesne pom. akademije.

_, Jedna nekorektnost. Opazili smo da neki vod-
nici odreda vojske kad sretnu procesiju, prolaze a da
joj ni najmanju počast ne iskažu. Mislimo da to nije
naredba vojne vlasti. Stoga je upozorujemo, da na-
glasi svojim podregjenima, da i pojedini vojnici kao
i odredi vojske, kad susretnu procesiju, izkažu joj po-
čast. Megju vojnicima ima: i katolika, koji bi htjeli
izvršiti svoju vjersku dužnost, a zapt vodnika to mu
ne dopušta. Napokon katolici imaju i pravo tražiti od
vojske, da iskazuje počast njihovim svetinjama, jer za
nju daju težak porez i u krvi i u novcu.

* Psovke i jurenje automobila. Pišu nam iz Gruža:
Le leggi ci sono, ma non v' č chi li osservi — bolno
je klicao talijanski državnik — i uvijek mi: na pamet
ova izreka padne, kad izagjem da se gruškom obalom
prošećem. Kosa se ježi kad čuješ one gadne psovke,
koje nas sramote pred Bogom i pri svijetom. Pri is-
krcavanju. ili ukrcavanju u parobrode, kako da se na-
iječu gospoda i prosteaci, ko će više psovali a tu su
uvijek prisutni državni organi?! Progješ li mimo ka-
fane i krčme, kojih ima na pretek u Gružu (9 na sa-
mih 40 m. duljine kod kolodvora) zaglušuju prolaznike
samo i jedino psovka i ružne rječetine — Venera i
Bah se bratime, a uvijek ćeš tu uočiti i kakvog dr-
žavnog ili općinskog organa. Dok sam neki dan pred
koledvorom sjedio i pivo pio, nenadno banu i proleti
svom silom put Kantafiga automobil. Svak trči desno,
lijevo, da spasi život, a prašina se poput oblaka po-
dignu te svi moradosmo proliti pivo, jer se pivo već
ni raspoznavalo nije. Pitamo jedan drugoga u čudu
zar je ovo sloboda? i sjetih se tada riječi g. Rolland
za francuske revolucije ,o sveta slobodo, koliko li se
zla u tvoje ime počinja.“ Gledam tamo-amo, da vidim
je li koji redar — i ugledah ga 10 metara daleko od
mene u živahnom razgovoru — al da, briga njega za
javno zdravlje i red. Patres patriae, maknite se jednom
i poradite da se zakoni poštuju, pozovite na red one,
koji red ruše. — Pogogjeni,

Plemeniti dar. Dubrovačka trgovačka banka po-
klonila je Pomorskoj Akademiji lijepi model moder-
nog trgovačkog parobroda, što će poslužiti tom za-
vodu u praktičnoj obuci. Upravitetjstvo je na tom li-
jepom daru izrazilo svoju zahvalnost darovateljici.

Crkvene vijesti. U Srijedu 21. o. mj. blagdan
sv. Alojzija Gonzage, zaštitnika mladeži. — U Petak
23. o, mj. blagdan Presv, Srca Isusova u stolnoj crkvi
ma 4!/2 prva sv. Misa, na 9 s. svečana sv. Misa. Po
podne na 7. s. zlatna krunica, propovijed, posveta i

blagoslov; isto tako i u crkvi Jezuvita. — U Subotu"

24 o. mj. blagdan porogjenja sv. Ivana Krstitelja.
Psi. Općina Dubrovačka oglasuje: Pokrajinska
uprava za Dalmaciju svojom odlukom 19/5. 1922.
broj H. 1201. na temelju $$ 41 i 42 zakona 6. VIII.
1909 L. D. Z. 177 naredila je: I. Svi psi moraju se
voditi na lancu ili im se mora postaviti na gubicu
sjegurna nagubica od gvozdene žice ili od kože, tako
da ne mogu nikoga da ugrizu. Il. Strogo je zabra-
njeno vogjenje pasa u javne lokale (gostione, kavane,
perivoje, kupališta i t. d.) III. Oni psi koji se zateku
na javnim mjestima bez nagubice ili da nijesu na
lancu, moraju se uhvatiti, te ako se ne može da usla-
novi vlasnik, imaju se s mjesta ubiti; ustanovi li se
vlašnik, proti ovomu se ima da povede kazneni po-
stupak. u smislu propisa $ 64 gorispomenutog zakona.
Za prekršaje pod tačkom II. postupat će se osim pro-

: tiva vlasnika pasa i protiv vlasnika dotičnoga lokala,

jer je dozvolio da se u njegov lokal uvodu psi protiv
postojeće zabrane, Dubrovnik, 12/6. 192%, Općina.

Str; i3.

Organizacija hoteliera, svrastičara itd. prove-
dena je u subotu na ustanovnoj skupštini u Sokolani.
Dr. Milorad Medini tajnik Trgovačko-obrtničke komore
održao je birani govor. Na večer je u Hotel Imperialu
organizacija priredila večeru, na koju pozvaše pred-
stavnike vlasti i mjesne štampe. Bilo na korist
našega grada !

Upozorujemo naše čitatelje na oglas u današ-
njem broju o brzoj automobilskoj pruzi Dubrovnik—
Gruda, koja dobro dolazi osobito Konavlima.

Krupa. Nažalost čujemo, da je po okolici s ki-
šom bilo i krupe, U Konavlima oko Pridvorja i Ljuta
počinila je velike štete, Kažu da su nekoja zrna bila
velika kao jaje. Otukla je velik dio konavoskog polja
a na mnogim kućama porazbijala stakla. Takogjer i
u Orašcu, Trstenomu i drugdje padala je krupa i na-
nijela velike štete. Jadan narod veselio se kiši, pa eto
mu veselje pomućeno.

Dubrovački parobrodi. Bosanka 12/6 stigao u
Bongie.Daksa 7/6 sligao u Napoli. Dubac 17/6 otpu-
tovao iz Gruža za La Goulette. Lapad 14/6 stigao u
West Hartlepool. Leopoldina 17/6 stigao u Gruž. Maria
Immaculata 11/6 stigao u Rotterdam. Naprled 13/6
sligao u Kraljevicu. Presj. Becher 17/6 stigao u Vranjic.
Srgj 186 stigao u Marseille. Lovrjenac, Petka obavljaju
svoju redovitu prugu. Zaton u Gružu na raspremi.

Privremeni zemljoradnik ! Dr. Leontić u , Radu“
br. 133. odgovara g. Peru Klaiću praveći smicalice o igno-
vanciji i demagogiji kao tipičnim značajkama klerikalaca.
Što se tiče pasusa, koji se odnose na g. Pera Klaića, pre-
puštamo ovomn, ako nagje shodnim, da mu odgovori, Mi ćemo
istaknuti samo ,tipične značajke“ D.ra Leontića. On piše:
,Ziemljoradnički štatut predvigja da i umni radnih može biti
član zemljoradničke stranke, i to privremeno, t. j. dok se
provede društvena organizacija po ideologiji zemljoradničkog
pokreta“. (Podertao on, op, naša). Dakle je Dr. Leontić kao
umni radnik privremeno član zemljoradničke stranke! G. di-
rektor ,Rada“, koji je do sada promijenio olinovašku, de-
mokratsku, vanstranačku, kvasi - komunističku hoju, sadu
kao umni zemljoradnil: nalazi ventil i u programu zemljo-
radničke stranke, da prama prilikama i nju uzmogne napu-
stiti! Tipički značajno ! Naprijed do sette bamndiere /

Dr. Leontić, kao učenik českih kulturkempfera, koji neće
da bude ignorant, jamačno znade za izjave slob. mislioca dra O.
Kunstovnya, da klerikalizam znači katolicizam. Prama tomu
njegove smicalice o iguoranciji i demagogiji klerikalaca t j.
katolika nijesu nego šuplje fraze demagoških mozgova. Jer
što je katolicizam učinio na prosvjetnom, kulturnom i znan-
stvenom polju, osnivajući sve vrsti škola od pučkih do uni-
versiteta, to znade i najprostiji zemljoradnik, a kamo li ne
g. Pero Klaić, komu Dr. Leontić upravlja te smicalice.

Predbacivati pak demagogiju klerikalcima ili bilo:komu,
najmanje smije Dr. Leontić, čiji su ultra-demagoški nastupi
i u našem gradu, da i ne govorimo o onim na selima, po-
znati svima kao njegova ,tipična značajka“.

Ako je Dr. Leontić ideolog zemljoradničkog pokreta
kod nas, onda mu čini veoma slabu uslugu !

Za ,dobru štampu“ dostavio je preko uprave na-
šeg lista gosp. Ivo Svilović, naš domorodac m New-Yorku
petsto (500) Kruna. Čast mu i hvala!

Za Jugoslavensku Maticu. Gosp. Antun Ciurlizza
iz Lime poslao je Jugoslavenskoj Matici na počast uspomene
gosp. D.ra Pera Čingrije, doprinosi : A: Ciurlizza Kruna 10.000.
braća Sarković 2000, braća Galjuf 2000, &. Miloslavić 1000,
R. Roković 1000, D. Grego 500, P. Lesević 1000, T. Susić
500, M. Lale 200, M. Miloš 500,S. Nadramija 2000, M.
Vuletić 1000, I. Galjuf 1000, A. Curlin 1000, N. Klokoć
500, I. Ivanković 500, V. Buratović 500, R. Vrtikapa 500.
Ukupno Kruna 43.700.

Za Domus Christi (Uboški Dom). Da počaste uspomenu
pok. g. sud. savjetnika Simuna.Bašića, darovaše po K 100
gg. Dr. Birimiša Vaso, Dr. Bracanović Raoul, Dr. Buconić
Antun, Dr. Čingrija Melko, Drobac Antun, Dr. Dražić Antun,
Dr. Knežević Stijepo, Dr. Leontić Ljubo, Dr. Mičić Miće,
Dr. Podić Baldo, Dr. Perić Antun, Dr. Svilocossi Niko, Dr.
Svilokos Vieko, Dr. Vuletić-Vukasović Stijepo.

 

Tisuće ljudi u svim zemljama svijeta upotrebljavaju
kroz 25 godina miomirisni

Fellerov ,,Elsa - Fluid“
kao KOSMETIKUM

zubnog mesa, glave, kao pridodatak vodi za
umivanje, jer je od najboljeg učinka, radi svog
antiseptičnog, čistećeg i osvježujućeg djelovanja.
Isto. tako obljubljen je. kao krijepko, blago
djelujuće i

Vrlo prijatno sredstvo

 

za njegu zubi,

 

za trljanje

hrbta, ruku, nogu i cijelog tijela. Mnogo je jače
i djelotvornije nego Francuska vinovica i najbolje
je. sredstvo ove vrsti. Tisuću priznanica! Zajedno
sa zamotom i poštarinom stoji za svakoga:

3 dvostruke boce ili 1 specijalna boca 72 K
Za preprodavače :

 

12 dvostruk, ili 4 spec. boca 300 K
NSI GD SSSta : 570 K
3 X Old Čiši os ičići DRSGDOK
FRANKO na Vašu pošlu, Tko novac unaprijed pošalje dobiva-

popust u naravi. ik gi
PRIMOT : Elsa melem za kurje oči 8 Kr. i 12; Elsa mentolni klinčić 16 Kr.

Elsa posip 12 K:.; Pravo Elsa riblje ulje 80 Kr, ; Elsa vodica za: usta 48 Kr.

Elsa kolonjska vodica 60 Kr.; Elsa šumski miomiris za sobe 60 Kr.; Glycerin
16160 Kr.; Lysol, Lysofurm 48 Kr.; Kineški čaj 4 Kr.; Elsa prašak protiv gamadi.
20-Kr.; Otrov za miševe i štakore 16 | 20 Kr. don

EUGEN V. FELLER, ljekarna, Stubica donja
218 Elsatrg br. 297 Hrvatska.