Str. 2.

Pisma iz maroda.

KOTOR. Sličice iz života.
pazarni dan. Tegovačka kavana puna gostiju. Po trgu. 3
komešanje amo i tame. Učenici i učenice idu u školu.
Iz jedne pokrajne slice izlazi poštarija žena. , Bruštu-
lin“ zavikne neko. ,Bruštulin“ odjekne jače na dri-
goj strani trga. ,Braštnlin“ zaori na svim stranama,
Žena stane, pravi vrlo drastične geste i siplje u sav
glas najgorih rječetina. Neodgovorna ne štedi ni ma-
tere ni sestre. Znatiželjne gospogje s prozora iščeza-
vaju, a djevojke, koje prolaze, oblije rumenilo stida.
Izazivači, staro i mlado, gradska dječurlija i gospoda“,
pucaju od smijeha.

— Kafana »Dejmi«, općinska, najiinija ; unutraš-
njost, odio za gospodu. Strop izrešetan tanetima od
revolvera. Nikakva straha više; podsjeća samo, kako
može da bude jevtin — čovječji život. Perivoj pred
kafanom, večer. Gosti sjede, čitaju novine, razgova-
raju se. Sjedalice inače »zapremljene“ šeširima i ogr-
tačima ili ,reservirane“ za djecu, koja vole megju
stolovima se verati, galamiti i skakati. Zalud tražiš
mjesta. Kasna ura. Djeca na sjedalicama ili u naručju
svojih matera počimlju spavsti.

— Zabava u dobrotvorne patriotske svrhe u jedi-

nom boljem javnom stjecištu grada.  Demokratsko
doba; aristokracija se ne odriče svojih titula, ali zato
zalazi ipak megju »radnike“. Stranac, koga se svrha
zabave ništa ne tiče, nema kamo drugamo da pogje.
Ulazi i u obilnijoj mjeri, kavalirski, odazivlje se svim
mogućim taksama. Nakon nekog vremena gospogja
njegova biva pozvana, da ustane i da praćena pogje
nekamo, kamo ne voli, jer nenaučna na to. Lijepim se
načinom izvinjava. Biva pozvana, da se udalji sa za-
bave. Druga gospogja, njezina prijateljica, iz solidar-
nosti takogjer ustaje i skupa napuštaju zabave. Suprug
zabezeknut ne razumije, gdje se nalazi... lsta zabava.
Ulazi i sjeda jedan viši državni činovnik u pratnji
svoje zaručnice nakon ist h prethodnih žrtava. Ponavlja
se gornji prizor. Oa ne voli biti javno izvrgnut ruglu
i u obrani svojeg ponosa protestira isprva mirno,
zatim malo energičnije. Stvar se sutradan zapliće.
Pada ćuška. Epilog pred sudom. Biva naravski osu-
gjen. S dobrovoljnim prilozima i sudbenim globama
zabava ca stoli cijelu mjesečnu platu!
Bog zna čiji. Prema glavnom ulazu naslagana velika
gomila smeća, da wrijeme livelira negdašnji prostor
za »Tennis-platz.« Vjetrić duva, zadah se širi, Poprav-
ljena, bojadisana sjedala sagiblju se krnja, polomljena.
Preko pogaženih nasada niču nove staze i stazice u
svakom pravcu. U sjeni premeće obuću i čisti se ili
izvaljen hrka po koji nepoznat, sumnjiv tip. Ne treba
mu ničije dozvole ni ikakva pasoša.

— Lijepa, široka cesta uz more što vodi iz Kotora
u Dobrotu. Uzduž nje kuće i ,ville“. Automobili, kola
i pješaci svake vrsti prolaze neprestano gore-dolje.
Sunce grije. Vrućina; ljudi se kupaju. U najprimitiv-
nijem kupališnom kostimu šetaju ponosno po cesti
po dva i po tri zapremajući cijelu širinu ceste veoma
krasni mladići, većinom učenici srednjih škola, i ka-
zuju prolaznicima obline svojih punih mišica i kon-
ture svoje muške snage.

Posmatrač sa strane. (Eventualno nastavit će se). ,

Iz Jugoslavije.

Krunsko vijeće, kome su prisustvovali svi čla-
novi vlade, održalo se je u ponedjeljak 14. ov. mj.
u Ljubljani,; pod predsjedanjem Ni. V. Kralja, Na
kruaskom vijeću pored ostalih važnih pitanja riješa-
valo se je o pitanju sastanka Pašića sa Benešom u
Marijinim Laznima. Osim toga raspravljalo se je o
pitanju, kako da se ublaži teška skupoća, koja danas
muči siromašni marod, O pitanju princa Gjorgja je.
akogjer bilo riječi.

i Pitanje princa Gjorgja. U zadnjem smo broju
bili javili, da je ovo pitanje konačno riješeno. Ali na
ižalost još nije. Dapače sve nove i nove škandale vlada
ipravi s ovim pitanjem. Vlada je izdala komunike, u
kome prigovara princu, da se nije :korektno vladao u

Giiuni i jutro,

 

  

Izašao je željno iščekivani molitvenik :

običnim pobožnostima. Zijepo

 

Biserje sv. Ante. |
Molitvenik sa svim pobožnostima sv. Anti i najpotrebnijim

NARODNA_SVIJEST

inostranstvu i da se korektno ne ponaša prema Ni.
V. Kralju. Princ je u »Eposi« odgovorio, da nije nje-
gova krivnja, što je ovo pitanje došlo pred javnost,
većada je krivnja onih, koji ovo pitanje nijesu tije«
šili i koji ga još neće da riješe. Naša nesposobna
vlađa izgleda, hoće da od ovoga pitanja napravi ev.
ropski škandal. Zadnje pak novinske vijesti glaše, da
je princ Gjorgje sasvim isključen iz kraljevskog Doma,
te će za njega vrijediti obični gragjanski zakoni. Gubi
pravo na apanažu. Ako se ne pokori, novine javljaju,
da će biti sasvim prognan iz zemlje.

Još uvijek se govori o mogućnosti fuzije jednog
dijela demokratske i jednog dijela radikalske partije.

Dr. Timotijević ministar unutrašnjih djela zamje-
njivati će Pašića dok se on bude iiavio u inostranstvu.

Beogradske novine koje su većinom režimske,
napadaju dr. Beneša, što je uzeo vodstvo u Maloj
Antanti. To je učinilo jako neugodan utisak u ino.
stranstvu, da listovi, koji stoje blizu Pašića, napadaju
pred sam njegov polazak u Marijine Lazni čovjeka,
s kojim se Pašić ima tamo da sastane. Ugledni en-
gleski list »Times« piše tom prilikom o Pašiću i kaže
da balkanske metode više ne upaljuju. Kaže da mu
neće uspjeti da i u spoljnu politiku unese režim, koga
je uveo u unutrašnjoj politici. Kaže, da se naša admi-
ministracija ne može drukčije da nazove, nego make-
donska. To da je glavni uzrok nezadovoljstva Hr-
vata i Slovenaca.

,Epoha“ donosi slijedeći brzojav, koji je poslan
sa Bleda, a datiran je 13. augusta: ,Nj. V. Kralj za-
branio je Kraljeviću Gjorgju ulaz u Dvor, kao i upo-
trebu automobila, kola, konja i benzine. Njegove ko-
nje treba izagnati iz štale, puk. Josipović“.

+ Stojan Ribarac, nar. poslanik, ministar n. r.,
vogja liberalne stranke u Srbiji, umro je 15. ov. mj.
Pokojni Ribarac je igrao vidnu ul)gu u političkom
životu Srbije. Poslije ujedinjenja nije se mogao slo-
žiti sa svojim kolegama, koji su zajedno sa samo-
stalcima, naprednjacima - i Pribićevićevom grupom
hrvatsko-srpske koalicije osnovali demokratsku stranku,
pa se je skoro povukao sa političkog života. Sahra-
njen je o državnom trošku.

Na I. Jugoslavenskom Svesokolskom Sletu u

Ljubljani sudjelovalo je devet glazba, 11  fanfara,

_1767. Sokola i Sokolica. Broi gledaoca kod zaključnog

 

=a

sokolskih zastava se računa oko 100. — Ljubljanska
»Jugoslavija« donosi ove brojke, a istodobno nagla-
suje da Hrvati, nijesu uzeli učešća u sletu kao Slo-
venci. »Slobodna Tr'buna« donosi slijedeće brojke sa
sokolskog izleta: ,U povorci je sudjolovalo 9 glazba
i 11 fanfara, a u uzornim redovima je stupalo 1780
čsl. Sokolova i 916 si. Sokolica, 96 Rusa, 10 Rus-
kinja, 8 Poljskih skauta, 7 Francuza, 12 Rumunja, 9
Alžiraca a zatim 2708 jugoslavenskih'S»kolova u odori
i 1614 sokolica, 126 seljaka Sokola sa Korduna, 416
jugoslavenskih Sokola, koji se kao vježbači ističu.“ —
Neka čitaoci usporede ove brojke sa brojkama Orlov-
skog Tabora u Brnu.

Konstituiranje Državnog Savjeta. Za predsjed-
nika Državnog Savjeta je izabran u srijedu 16, ov.
mj. Milenko Marković, a za potpresjednika dr. Alaupović.

»Slobodna Tribuna“ mapada Sv. Pribićevića,
što je prigodom sokolskog sleta u Ljubljani, on, koji
nikada nije bio Sokol, nastupio u sokolskoj odori.
Kaže, da se na taj način degraduje sokolstvo
: Suša u zemlji. Prema službenim izvještajima u
cijeloj zemlji vlada velika suša. Ako još za nekoliko
dana potraje ta strahovita suša, kukuruz, voće, povrće
i ostali plodovi bit će potpuno uništeni. Stručni or-
gani, koji su proputovali zemlju, izvještavaju, kako je

ovogodišnja žetva odbacila za 50% manje od obič-
ne žetve.

Poštarski promet s Italijom. Danom 1. septem-
bra o. g. olvoriće se direktni paketni promet izmegju
naše kraljevine i kraljevine Italije, Primaju se paketi
za Italiju do 5 kg. težine do 1000 zlatnih frunaka
vrijednosti. Taksa po težini za pakete iz naše države
za Italiju 20 din. a po vrijednosti 150 za svakih 300
iranaka. Svakoj popratnici treba priložiti po dvije ca-
rinske deklaracije.

Iz vlastite “naklade poioručetiv:
Molitve za puk što se pjevaju. preko :svete mise (po župama Dalma-
cije (sadrži : Introit, Gradual, Olertorij i Posteommunio u hrvatskom

jeziku) .

uvezan Din. 11—

HRVATSKA KNJIŽARA — Split.

Koledar svih Svetaca ii Svetica Božjih ili životi svetaca za sve dneve
"godišta i sve godišnje svetkovine :pomične ii ttepomične i potpuni /
prevod timskoga :martirologija. :

Br. 34.

Gradske vijesti.

Preglšaajte izboriie splskove! Na općini su
spiskovi. Uregjehi su permanentni

—, već gotovi wi ehi S
= izborni spiskovi za oblasne i Sknpštinske izbore i

posebni spiskovi za općinske izbore. Kako smo oba-
viješteni općinski će izborni spiškovi biti izloženi na
općini od 16. do 30. tekućeg augušta, da ih svak
može pregledati, prepisati i ispravljati. Poslije ovoga
roka neće se moći više reklamirati ispravci. Stoga naj.
življe preporučamo svim našim sumišljenicima, da
ove spiskove za općinske izbore odmak pregledaju,
da li su uvršteni svi naši sumišljenici. I permanentni
izborni spiskovi su gotovi, pa treba i njih na vrijeme
pregledati ! Ako tko ne može da to obavi, nek. potpi-
sanom javi svoju potpunu adresu, nak će potpisano
to obaviti. — Tajništvo Hrvatske Pučke Stranke.

Odličan posjet. Jučer je stigao u naš grad
na brodu »Bryony«  engleški ministar mornarice
Došao je iz Drača, a sinoć je otputovao za Split
Jučer je takogjer boravio u našem gradu i englešk
konsul iz Sarajeva. Odličnom gostu Želimo u našim
krajevima najprijatniji boravak.

Najstariji Dubrovčanin. Na 19. o. mj. navršio ji
prečasni D;. Mato Pišta, kanonik, prepozit mjesnog
Stolnog Kaptola, 93. godinu života. Želimo, da ga jo
za dugo gledamo ovako zdrava i raspoložena prola
ziti našom Placom !

Srebrni god. U nedjelju je proslavio na svećen
način svoju 25-godišnjicu misnikovanja rev. O. Leo:
Medić, franjevac, hrv. župnik u Lacavanni u Americi
Prigodno slovo izrekao je biranim riječima mp. Q
Hermenegild Uskoković. Na koru su pjevači otpjeva!
Perosijevu misu »Te Deum laudamas«, a preko ofet
torijuma g. Dinko Zorović je čuvstveno ispjevao Rahi
»Zakle se Gospod«. — Marnom trudbeniku u vino
gradu Gospodnjem i narodnom želimo svaki uspje
u njegovu radu za Boga i narod. Doživio i zlatr
jubilej !

Čehoslovaci u Dubrovniku. U nedjelju je stigt
u naš grad veliki broj Čehoslovaka, učesnika ljubljat
skog sleta. Toga dana poslije podne imali su Sve
sokolski javni čas na Brsaljama. Jučer poslije podni
jedan dobar dio je otputovao. i

Pitanje kr. muškog preparandija. Na noticu
pretprošlom broju našega listaosvrnuo se je i mjes:
»Jugosloven«. Pisac ovo pitanje tretira sa stanovišt
koedukacije. Mi se u svemu slažemo sa g. piscen
kada se govori o koedukaciji. Katolički su pedago
wan prohy dovi zaowetali protiv Inedukacije. Ali. misl
mo, da se ovdje ne radi o pitanju koedukacije. Ovd;
se, nama se bar tako čini, ne radi o tome da dubr:
vački ženski preparandij postane mješoviti. Radi še
tome, da oni gjaci, dubrovčani, koji su lani ušli
muški preparandij, nadajući se da će on ostati staln
u Dubrovniku, mogu na neki način da nastave svo
nauke na mjesnom preparandiju. Radi se samo o
nim gjacima, koji su već školu započeli. Mislimo <
u današnje doba, kada muških učiteljskih sila i onal
fali, nije nikako ni u interesu naroda ni u intere:
države, da ovi mladi ljudi uslijed materijalnih nepr
lika izgube budućnost, a država da izgubi nekolik
potrebnih.učiteljskih sila. Treba, mislimo, naći modi
da se ovo pitanje riješi povoljno.

,  Takse na srednjim školama. Primamo : Mno;
siromašniji roditelji ne mogu da se odluče da li će svo
darovitu djecu slati u srednje škole ili ne. Takse :
prijamne ispite su tolike, da jednoj siromašnoj famil
je nemoguće poslati djecu u školu. Paragraf 16. V
dovdanskog Ustava odregjuje da je nastava posve be
platna, te da se ukidaju sve vrste školarina i taks
Evo godina dana je piošla od izglasanja Ustava, a
nas još uvijek ostaju školske takse. Trebalo bi da :
već jednom ove protivustavne takse ukinu. (Prepori
čamo našim zastupnicima, da se i oni za ovu stv:
zauzmu. Op. ur.)

Zadušnice. 17. ov. mj. školski kolege pk. Joz
Obradovića, pravnika, prirediše u kapći groblja s
Križa zadušnice za njegovu plemenitu dušu. Nekolit
pjevača P.O.K. »Dubrave» ispjevaše Requiem i nai
grobnicu. Dirljivo pomen«slovo je izrekao nad grobo
pokoinikov kolega, g. Frano Dabrović, Plemenitoj du
pokojnika rajska slava!

Primanje |preparandistkinja na stan: Daje ::
na znanje svoj onoj gospodi, koja žele držati na sta
i hranu \pitomice ovoga zavoda, da se prijave kod o:
uprave do 15. septembra o. g., da se upišu i obav
jeste o dužnostima i disciplinskim zahtjevima, kojim
treba da udovolje kao zamjenici roditelja. Neprijavlj
nima ne će biti dozvoljeno gazdovanje.
Upraviteljstvo ženskog ;preparandij

-

Din. 10'— vezano Din 20:—-

Din. 20— .