DUBROVNIK 3, oktobra 1922. God. IV.

arodna Svijest

 

 
 

Plativo i utuživo u Dubrovniku
Uredništvo i Uprava kod Dubr, Hrvat, Tiskare,

sa donašanjem u kuću ili poštom za mjesec EA

K 12.

 

Izlazi svakog utornika. Oglasi, zahvale i priopćena po posebnom cijenika. že Odgovorni
SRA NI = urednik A. Fič. — Vlasništvo Odhora Narodne Svijesti. —
Pojedini broj 4 Kr. Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare, —- Rukopisi se ne vraćaju

 

 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 

socijalna rak-rana.

uje javnih kuća po velegradovima teško za-
ve moderne socijologe, pak čak i one, koji
kršćanskim principima. Svi priznaju, da
uće socijalna kuga, rasap mladeži, glavui
LEŠ čnih bolesti, koje tako nemilo haraju, da
"Imjestima donose za posljedicu : propast na-
radovi brzo izumiru, poroda je malo a ij
“Ima doduše naivčina čak i megju samim
3, koji kažu, da su javne kuće manje zlo i
zato mora trpjeti. Takove polutane, talmi-zna-
poznaje: hoće da pale svijeću i Bogu i
No njihova ,mnijenja“ svi ozbiljniji struč-
sada u zapećak, te je pitanje javnih kuća
diskusije i u svim modernim državama,
pitanje počelo pretresati i kod nas,
\edjelje 24. pr. mj. obdižavao je u Splitu
docenat beogradskog univerziteta Dr. Gju-
ević, Interes općinstva bio je velik, govorio
nim bolestima, a na koncu se dotakao i
kuća, koje je sa medicinskoga i soci-
da vrlo važno, te je najodlučnije plaidi-
o potpuno ukinuće, [Iz svojega dugotraj-
on tvrdi, da su sve osobe u tim kućama
su one stoga stalna opasnost zaraze za
e. Osim toga one tvore jednu bijednu so-
robinjica, koje su nam možda mogle do-
u i inditerentne, dok su se regrutirale iz
bskih i madžarskih slojeva. Sada se re-
lost-iz našeg narodnog elementa, pak ne
udemo prema tome indiferentni.
ji prigovor, da će se, ako se zatvore javne
ti nekontrolisana tajna prostitucija. To
kad bi se jednostavno zatvorilo kuće
računa o njihovim dotadašnjim uku-
što su m. pr. pogrešno napravili Slo-
ru. Treba dakle zatvoriti javne kuće,
ko sebe i svoj obilni pomladak, ali is-
dnosne osobe pod najstrožu daljnu i
ječničku i policijsku kontrolu. Treba ih
i da ne žive isključivo od obrta bluda
"Nedostojno je i nesocijalno za državu,
d svojim okriljem i zaštitom podržava,
aj sistem proveo u Beogradu odmah
postigao je veliki vidljivi uspjeh. Najveći
nika, koji dolaze u njegovu javnu ambu-
u se u javnoj kući u Zemunu, jer mu
elo zatvoriti je. — U Zagrebu se u
takogjer zatvorilo sve javne kuće i sada
adij prelaza, kod kojega treba osobito pa-
ti i brinuti se, pa se onda to veliko
socijalno zlo može da svede na najniži
ublika je velikom |pomnjom saslušala ovo
aktuelno predavanje, te je odličnog
predavača pozdravila Durnim pljeskanjem.
splitsko »Novo Doba«: ,Mi smo
pitali g. načelnika dr, Tartagliu, kako
tanjem javnih kuća. On nam je izja-
h iza sloma, već godine 1919., sazvao
tanju, ali su se svi prisutni liječ-
ukinuća, pak on stoga svoju nami-
| provede. — Megjutim mi držimo
ovo predavanje jednoga od prvih
ičnih strukovnjaka. u našoj državi kao
ograda i Zagreba prouzrokovati, te će
\otvoriti rasprava o ovome važuom
o spremni da u tu svrhu stavimo na
e našega lista za dobro i spas na-

o mi o Dubrovniku. Žalosna je
\naša omladina već u najnovijoj dobi
je pristup slobodan. Čak i malena
prate strane vojnike do javne kuće,
nom djelu grada, gdje je i javna

ga zavoda, u kojima se odgaja
o to djeluje na uzgoj, na moral,

na zdravlje?! — Mora još da se čov
su ono, te vode obrt javnih kuća,
metnici svakomu narodu,

jek zamisli i koji
To su poznati na-
V koji pune svoje džepove na
račun ,bijelog roblja“ i općeg zdravlja omladine. Hoće
li doći dan, da se taj ,crni oblak“ ukloni sa teritorija
pitomog Dubrovnika. Videant consules! — Zelb.

Pitanje prehrane.

Ž Ishrana pasivnih krajeva bit će riješena na taj
način, što će samoupravne oblasti dobiti od Narodne
Banke potrebni kredit, koji će služiti kao obrtni ka-
pital za nabavku hrane i ostalih životnih namirnica.
Hrana će se prodavati po 15—20 procenata jeftinije
od dnevnih cijena na pijacama. Razliku će snositi na-
ročiti fond, koji se osniva od strane Ministarstva za
Socijalnu Politiku, — Hrana za pasivne krajeve na-
bavljena je u Argentini malo jeftinije nego što je kod
nas. Uskoro će početi da stižu transporti lagjama.
Tom hranom podmitit će se Đalmacija, Crna Gora,
Hercegovina i jedan dio Like, — Sa kupljenom hra-
nom iz Rumunjske (1 i po! dinara po kilogramu ief-
tinije nego aa našoj pijaci) snabdiet će se ostali pa-
sivni krajevi, U Rumuniji će biti nabavljen i grah,
koji se u Beograđu prodaje po 5 dinara, a u južnim
krajevima po 8 do 10 dirtara, dok se u Bukareštu
dobiva po 4 leja kilogram ! -— Za ishranu pasivnih
krajeva trebat će oko 10.000 vagona hrane. — Da bi
se povećala produkcija uvedeno je obavezno obragji-
vanje zemlje, Uvedene su velike kazne za vlasnike
zemlje, koji ne bude zemljište posijao. — Naročito će
biti obraćena pažnja jačanju industrije šećera. Iduće
godine bit će toliko zemljišta zasijano šećernom re-
pom, da ne će biti više potrebe uvoziti šećer iz Češke
i Amerike, Osim toga bit će uvedena i karta za šećer,
Uvozniiti Carina -oslebagjavaju se za ovu godinu sve
najglavnije živoine namirnice, Sadašnje je i
vozne carine ostaju i dalje. — Pooštrene su mjere za
one koji nagomilavaju hranu u cilju spekulacije, U
Ministarstvu Socijalne Politike bit će ustanovljena di-
rekcija za ishranu pasivnih krajeva i suzbijanje sku-
poće. Vlada je odredila 100 milijuna za ishranu pa-
sivnih krajeva i za onaj fond iz kojeg će se nado-
knaditi razlika izmegju dnevnih cijena na pijaci i pro-
dajne cijene od strane samoupravnih tijela.

Kako javljaju iz Beograda, Ministarski Savjet o-
dobrio je 20 miliona dinara kao obrtni kapital opštin-
skim zajednicama u Dalmaciji, gdje je velika oskudica
u hrani, Nabavljena hrana za te krajeve sirotinji će
se davati besplatno, naročito onoj sirotinji, koja nije
sposobna da zaradi. Da bi svak mogao doći do za-
rađe, ministarstvo gragjevina, ministarstvo saobraćaja
i ministarstvo poljoprivrede počeće sa radovima pred-
vigjenim zaključkom zajma iz Amerike i time bi se
dala mogućnost ovđašnjem gragjanstvu, da podmiri
svoje najpreće potrebe. Sve ovo javljaju razne novine.
Daj Bože da se obistini !

Kulturne vijesti.

Čudo sv. Januara Mučenika obnovilo se je i
ove godine na 19. prošlog mjeseca, To se čudo ob-
navlja svake godine. Krv mučenikova nalazi se zgru-
šena i zemljom pomiješana u dvjema staklenim go-
staricama. Posebna komisija ed crkvenih i državnih
vlasti, te prisutni mogu da ih pregledaju. Kad se na
dan mučenikove smrti donese i glava te položi na
oltar kod gostarica, ta se krv rastopi i uspjeni te s
tane u tekućem stanju tako svježa kao da je sada

i dok stoji pred glavom mučenikovom, a
DiOligeii 50 |G koliko vremena
kasnije se opet Vk nE i ži na oltar
progje otkako se mučenikova glaću Oi
dok krv uzavre, pogagjaju Napulitanci kakova će

g ijanske novine javljaju, da se je ove go-
godina. Talijanste : ira dobrim znakom
dine krv brzo otopila, što se smatra | g
i napuljsko je pučanstvo toga dana bilo SEVE
apisivim oduševljenjem. Čudnovat je Bog u sv;

ma svojim ! i m A U
up Keppler. Prošli četvrtak 28/ O i

ua KAO
i 70.-rogjendan. Sijeći e a
M O sjene knjige Ee E e vio a
ne samo njemačkog naroda, | ga svijeta,

S eiprevode i sve poznatije ježike. Dosta je kazati,

da se doslije u samoj Njemačkoj raspačalo ništa ma-
nje nego 500.000 i. j. p6 milijuna istisaka njegovih
djela različitog poučnog i znanstvenog sadržaja. Samo
djelo »Mehr Freude — Više radosli« doživjelo je 20
izdanja i preko 175.000 istisaka. Prevedeno je i na
hrvatski ina slovenski. Većim dijelom Kepplerove
tiskana su u zaslužnoj katoličkoj knjižari He:
Freiburgu (Bresgau), koja tako putem dobre štam;
širi zdrava kršćanska načela.

Engleski ministar o katoličkoj školi. Encleski
ministar prosvjete Fisher kazao je u parlameniu, pri-
godom rasprave o jednakopravnosti katoličkih škola
s ostalim školama, izmegju ostaloga ove značajne
riječi: »Katolici su bili u našem dosadašnjem zako-
nodavstvu uvijek zapostavljeni u školskom pitanju.
Oni plaćaju poreze, iz kojih se podmiruju troškovi za
višu školsku naobrazbu, a ne primaju za svoje škole
nikakve potpore, dočim protestanti takovu potporu
uživaju. To se mora bezuvjelno ispraviti, Katoličke
škole moraju dobivati istu potporu od države, kao
što protestantske. Osim toga moraju biti katoličke
škole sasvim slobodne i Dez ikakvoga državnoga tu-
torstva«, Ove bi riječi trebao naš ministar prosvjete
da pročita i da vidi, kako govori prosvjetni ministar
jedne prosvijetljene države.

Papina pomoć Istoku. Sv. Oiac je ponovno po-
slao nastradalima u Smirni svoju pomoć. Oba puta
poslao je po 100.000 lira, te je dao tačne upute ta-
mošnjem nadbiskupu, da direktno dijeli pomoć naj-
potrebnijima bez razlike vjere i narodnosti, — Grčko-
katolički biskup u Carigradu primio je od pape 400
hiljada lira za pomoć grčkim izbjeglicama bez obzira
na njihovu vjersku pripadnost, Apoštolski vikar u ar-
menskom patrijarhatu primio je u istu svrhu 100.000 lira.

Josip Cotioiengo (1786.-1842.) Ime ovog siro-
mašnog svećenika poznato je cijelom kulturaom svi-
jetu. Bijeda zapuštenih siromaha silno ga je ganula,
pak je osnovao bolnicu za zapuštene siromahe sa 4
kreveta i prozvao je »Mala kuća Providnosti Božje«.
To je bio početak njegovog djelovanja ma humanitar-
nom polju. Kasnije je malo po malo podizao posebne
kuće za sve vrsti siromaha, tako da jedan dio grada

TT io ada i instituta za duševne i tje-
lesne potrebe nevoljniča. organa: šalenat_ Cotio-
lJengov bio je vanredan. U svim njegovim zavodinia
vladao je iajbolji red. Oa je na sve pazio i svemu
znao da doskoči. A najznačajnije je to, da sve, što je
Cottolengo stvorio, sve je to osnovao i uzdržavao
samo milodarima. Cottolengo se je tako čvrsto pouz-
davao u Providnost Božju, da nije vodio računa ni o
prihodima ui o izdacima. Papa Grgur XVI. nazvao je
prvu njegovu bolnicu »Kućom čuđesa«, a Francuska
Akademija namijenila mu je jedne godine nagradu za
kreposti, što ju je osnovao barun Montyon i dala mu
je svečano uručiti preko savojskog kralja Karla Alberta,
koji je bio pouzdani prijatelj Cottolengov. Josip Cotto-
lengo najbolje je pokazao, što može da učini kršć,
ljubav prema Bogu i iskmijemu. Sad se radi na tomu,
da Cottolengo bude proglašen blaženim.

Pisma iz naroda.

KORČULA. U Četvrtak 21. o. mj. došao je u
naš grad u znanstvene svrhe odlični g. Jelenko proi,
Mihajlović, upravnik Seismološkog Zavoda u Be-
ogradu. Kratko vrijeme svog boravka upotrebio je

 
 

   
 

  

 

u pratnji članova odbora hrvatskog prosvjetnog društva
»Kanavelić« obašao obližnja mjesta. U Subotu pri sa-
mom njegovom odlasku priredilo je prosvi. društvo
»Kanavelič« u dvorani »Jugosi. Doma« izvanredno
predavanje o postanku i razvitku zemlje, koje je bla-
gohotnom susretljivošću obdržao gosp. profesor. U
svom je predavanjii radi kratkoće vremena u kratkim
crtama razvio temelje kozmogonije, geogonije i pale-
ontologije osobitim obzirom na postanak brda i po-
tresa. Predavanje je divna oda Svevišnjemu. Đuž či-
tavog predavanja učeni se gosp. profesor povraćao na
kozmološki i teleološki dokaz, da opstoji jedan ra-
zumni osobni Tvorac Svemira. Kroz kratko vrijeme
gosp. profesor opei će se povratiti k nama i tom pri-
godom držati niz predavanja. Dobar nam došao !
ZADAR. Razočeranje naših talijanaša. Piošlih
dana obdržavao se je ovdje kongres della Societa
Dante Alighieri. Kongres je otvorio sam ministar Anile
govorom, u komu je iekao, da je ltalia dovršena.
Na to su mu prisutni ozlojegjeni počeli zviždati i
napadati ga, da je morao prekinuti govor. Kad se je
buka maiko slegnula, htio je ministar da malko u-
blaži i opravda taj izraz »ltahja je dovršena«, jer da
se to razumijeva samo u moralnom smislu. Ali pu-
blika ni s tim tumačenjem nije bila zadovoljna, pak
je opet nastala buka i poklici »dvoličnjak« i slično.

da se upozna formacijama naslaga naše okolice, te je - i

lira

&Ta
ziv
om
a i
dja
tija
a i

3du

sa

fivala .

na-
do-
eta.
slić
vić,
išta.
inić
ta:

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

A =