str. 2. NARODNA SVIJEST

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

i je iz i lože počela lepršati zastava. grada Rat ili mir?! Kako se razvija istočno pitanje vidi
Spa ha. eu ide a ministar na. se iz svega ijasno da se radi o ratu izmegju Engleske
stave sutra dan ostavi Zadar. Kongres je inače trajao i Rusije, i ako je samo Turska u ratnom: stanju sa
tri dana, bilo: je više govora za autonomiju cijele Grčkom. Uz Tursku je Rusija, a bez svake Suk i
Dalmacije. Uoči 20. septembra osvanuli po gradu ve- Njemačka i Bugarska. Proti njima pak velika antanta.
liki plakati della grande Loggia Massonica, kojima

Kamo će naša država ? Gospoda ministri ne smiju ni-
se pozivalo gragjanstvo, da proslavi dan 20. septembra, šta bez parlamenta ! Našoj državi treba mira. Nek bude
kad je Papi otet Rim, i da pristupe kao članovi spo-

spravna, da brani svoju granicu, a nek se ne pušta u
menute lože. Eto što su dočekali naši , Zaralini“.

konilikte izmegju Engleske i Tu EE

3 \rob o Drušivo, ne smijemo staviti na kocku opstanak same ržave.
U Del RizinjE olovne or odite 1918. S toga Pučka Stranka pozivlje odlučno naše državnike
od naših iseljenika. Članovi ovog društva najvećim

da učine sve, da se uzdrži mir. Dakle bezuvjetno mit !
su dijelom naša braća iz Zadarske okolice. Ovo se je Zaključci Slovenske Pučke Stranke. U Celju
društvo pokrenulo ne samo za materijalno već i mo-

O- seje 24/9 sastalo preko 1500 ljudi na sastanak S.L.S.,
ralno dobro, pak svaki član toga društva mora biti

ora biti =a zborsu posjetili i pristaše prolivnih stranaka. Go-
pravi i praktični katolik, koji se ne smije sramiti svoje — vorilijsu nar. poslanici Dr. Korošec, Dr. Hohujec i Kranj
vjere, niti je sakrivati pod kabanicu, već mora po njoj

te invalid Tekavc. Zlor je prihvatio rezolucije : 1, da
i živjeti. Društvo potpomaže i novčano svoje članove zadovoljstvom ističe, da autonomistički program Pučke
u slučaju bolesti, a u slučaju smrti društvo je po-

Stranke dobiva sve čvršći temelj. 2. Protestira proliv
zvano, da svog brata-člata pokopa kao brata i kato- poziva god. 1898 u vojsku. 3. Osugjuje bezbrižnost
lika, što više, da potpomaže one, koji su iza njega vlade glede opskrbe pasivnih krajeva, te njezinu po-
ireostali. Sada imamo dva barjaka, pak je društvo

štvo reznu politiku, koja j€ na štetu nižih slojeva. 4. Zah-
'odredilo da ih se svečano blagoslovi na 1. Nedjelju

1 tijeva svestran i pravedan invalidski zakom. 5. Pro-
Listopada, blagdan naše Pokroviteljice — Kraljice svjeduje protiv zapostavljanja katoličke Crkve, te protiv
presv. Ruzarja. Utanačit će se i posebni program sve-

' namjeravanog napravednog školskog zakona. 6. Osu-
čenosti. Naši domoroci već su sakupili lijepu svotu gjuje neorjentiranost naše vlade u grčko-turskom ratu
za pomoć siromašnih crkava u domovini.

i protestuje već unaprijed proti svake vanjske politike,
..e
Iz Jugoslavije.

koja bi uplela našu državu u kakav rat.
- Jeitinije brašao. Kako javljaju iz Beograda, mi-
Kralj Aleksandar vratio se je 25 pr. mj. u Be-
ograd, za njim je došao Pašić. Kraljica se je Mari-

 

 

Diljem svijeta.

Krunisanje rumunjskog kralja. Kako se saznaje
iz Bukarešta, svečana ceremonija krunisanja kralja
Ferdinanda konačno je ustanovljena za 15 listopada.
Krunisanju će prisustvovati svi evropski dvorovi. Fran-
cusku će zastupati maršal Franchet d' Esperey. Doznaje
se, da kralj Aleksandar neće prisustvovati svečanosti
krunisanja u Bukareštu.

Revolucija u Grčkoj. Radi strašnog poraza grčke
vojske Grčka proživljuje teške dane. Venizelos je pri-
vukao sebi velike mase, a i vojsku, koja se je izne-
vjerila kralju Konstantinu, te je zatražila što i Veni-
zelos, da se kralj odrekae prijestolja. Kralj jetoi uči-
nio na korist svog sina Gjura. Kralj je Konstantin sa
svojom obitelji otputovao iz Grčke, Kraljevi ministri
su uapšeni, te se misli, da će biti osugjeni na smrt.
Potvrgjuje se vijest da je u Grčkoj proglašena republika.

Turci se vraćaju u Evropu ! Savezničke su vlade
dozvolile uz neke uvjete Turskoj, da joj se povrati
Trakija do rijeke Marice sa Jedrenom, U Grčkoj je ta
vijest izazvala silno komešanje. Grci su spravni svi
bez razlike i vladinovci i revolucionarci braniti Tra-
kiju, usprkos dogovora velevlasti n Parizu, do posljed:
njeg čovjeka.

Memoari bivšeg cara Villma, počeli su izlaziti
u raznim njemačkim i irancuskim novinama. U njima
bivši njemački car raspravlja o njem. politici poslije
1878 g., a u zadnjim poglavlju i o svjetskom ratu.
Memoari su pobudili opću pažnju, a osobitim se in-
teresom čeka objelodanjenje zadnjih poglevlja, —
Govori se, da će se Vilim vjenčati 5/11 o. g. sa prin-
cezom Schonaich Karolath.

Psi-lavovi, U južnoj Airici križanjem izmegju la-
vova i pasa uspjelo je dobiii vrlo velike pse s lav-
ljom. grivom. Sada ti psi-lavovi brane svoje gospodare

i njihovu stoku od pravih divljih lavova.
Molitvenik sa svim pobožnostima sv. Anti i najpotrebnijim
običnim pobožnostima. Lijepo uvezan Din. 11.—

HRVATSKA KNJIŽARA — split,

jox že

 
 

 

nistarstvo soc. politike dobilo je izvještaje iz unutraš-
njosti zemlje, da cijene brašna i kukuruza naglo padaju.
Isto tako je stigao TE i RE NOS
i i : naročito u Rumuniju, zaključila brašno po sja kg.
jola povratila u Beograd ovih dana. iranko a ino ča cijenama, koje vladaju kod
Novi zastupnik Hrv. Pučke Stranke megiu nas, ovo će brašno (prva vrsta) biti za dinar jeilinije
a EO DE SES
. Stanko Banić, usli DD a, e 8
koji je imenovan državnim savjetnikom, postaje čla- Žigice Jugoslavenske Matice. E O Ju
nom Narodne Skupštine. Prije nego se prihvati rada, goslavenske Matice u CE DO Kuš
htio je da ispita raspoloženje naroda prama stranci i posebnih žigica SIuoOI NS oš kila dije
njegovoj osobi, pa je prošlih dana zalazio u narod, ugovora s tvornicom »Drava« d. kO i SE
a posebice običao sva sela imotskog kotara, koji je $€ mjesečno 3 vagona. Uprava g u O m
nosio d.ra Mazzi-a. Gdje god je došao narod ga je goslavenske Matice u Splitu najtoplije preporuča sv
dočekao kao starog znanca, iznosio mu svoje nevolje, našim trgovcima, da nabave izravno u O lisja
o kojima se je g. Banić sam uvjerio. G. Banić nije žigice i da ih stave u promet. IE skupi usta
poput lažnih demagoga obećavao zlatna brda, ali je Svota u fond Jugoslavenske Matice. E E
obećao da će na kompeteninom mjestu dići odlučno će svaki rodoljub kupovati te i bačen
svoj glas za pravicu i da odgovorni čimbenici izvrše svoju — prinese olvkšanju teškog o O loa.
dužnost prama stradajućem narodu. Našem novom tugjinom trpe. Neka svak, za KPA EE go
zastupniku želimo uz dobru volju i sretan uspjeh u slavenske Matice. Vrsta je dobra i solidna. S
teškoj borbi za narodna prava! koji žele znati za uvjete o nabavi količine, o
Dopremljeno zlato iz Austro-Ugarske Banke. obrale/glavnoj podružnici Jug. KESE OOO
Naročita komisija, pod vodstvom šefa u ministarstvu biti dani svi podatci o cijenama Pu Di
financija, dopremila je u Beograd 14 mitiona 600 hi- Splitski nacijonaliste u rascjepu, Tajnik cen-
ijada zlatnih kruna, podignutih od likvidature Austro- iralne organizacije nacijonalističke omladine novinar
Ugarske Banke Ralić opeledanio je NU SNOSI S S A
Novi poslanik u Parlamentu. Poslanik Radi. jom istupa iz nacijonalističko oma oi
ave SK Karlo Hansler, koji je zajedno s Radićem — !! nacijenalisučkoj OMIadini ima pokvarenih elemenata.
bio biran u Srijemu, distunio je iz RAGICOVe stranke,
ustao, de je Radićeva politika od ogromne
hrvatski narod. Kad su ga pitali, kakve na-
sili ma u daljem političkom radu, odgovorio je :
_»Odlazim u parlamenat, da vršim dužnost, za koju
me je narod izabrao. To činim pošto sam se uvjerio,
da se kod Stjepana Radića radi samo o demagogiji
radi ličnog kulta i interesa«.
Posljedice zavaravanja seljaka po demagozima
u zemljoradničkoj stranci već se teško osjećaju. Radi
opiranja vlastima pri izvršenju zadnje naredbe o da-
vauju dohodaka vlastima pozatvarano je u splitskim i
šibenskim tamnicama mnogo seljaka, dok od lukavih
demagoga nijednog nije zaboljela glava, i ako je u
zemljoradničkim društvima i uredništvima njihovih
listova u Splitu obavljena premetačina, jer je ova svr-
šila bez rezultata.
Zbor studenata protiv fašizma, U dvorani uni-
verziteta u Beogradu bio je dne 24. pr. m. studentski zbor,
na kojem je osugjeno držanje i djelovanje fašističkih
organizacija kod nas. Rezolucijom je riješeno, da dru-
štvo akademičara »Pobratimstvo« sazove širi zbor protiv
fašista. Na zboru su bili predstavnici svih politič, grupa.
, Pregovori s Italijom. Prošlih dana referisao je
ministar vanjskih poslova Dr. Ninčić na sjednici Mi-
nistarskog savjeta o sporazumu s ltalijom, te se je
konstatovalo da je u Ženevi sporazum dovršen. Ugo-
vor će ovih dana potpisati u Rimu s naše strane naš +
rimski poslanik Antonijević.
Afera princa Gjorgja. Vlada je prošle sedmice -
raspravljala o toj aferi, te je mišljenja princa najoštrije
kazniti. Mjerodavni krugovi bili su protiv toga, da se
princ Gjorgje za uvijek isključi iz kraljevskog Doma,
da nebi stekavši opća gragjanska prava, kandidirao u
narednim izborima u Dalmaciji ili Crnoj Gori. Radi
toga se predlaže umjerenija kazna. Nade je .da će
se ova afera konačno riješiti sada nakon kraljeva po-
-vratka iz inozemstva. ;

Izašao je željno iščekivani molitvenik :

Biserje sv. Ante.

jeziku)

 

Br. 39.

Gradske vijesti.

Miguel Mihanović. Ovaj vrli naš domorođac
ostavio je u Nedjelju naš grad i otputovao put Bakra.
Sve dane, što je proboravio u našoj sredini, nastojao
je da prouči naše prilike. Pomno je pregledao sve
naše humanitarne institucije. Pohodio je svoje rodno
mjesto Doli. Na dan sv. Mihajla, svog imenjaka, ot-
klonio je svečani banket, što ga je gragjanstvo željelo
da priredi njemu u počast. U jeku ovakove skupoće,
a u času kad toliko naroda strada od gladi, nije li-
jepo da se banketira. Ovakovo njegovo obrazloženje
naišlo je na opće odobravanje, a najboljim je doka-
zom, kako njegovo plemenito srce kuca. Svoju veli-
kodušnost pokazao je i darovima svim našim humani-
tarnim i kulturaim institucijama svega oko 1,000.000 K.
Primjerice u koliko doznajemo darovao je: i

PoK200.000: Dječje; Zakloništu i Narodnoj Žen-
skoj Zadruzi za njezine hum. institucije; po 100.000 :
Domus Christi, Pučkoj Kuhinji i Jugoslav. Ak. Klubu ;
po 50.000: Udruženju ratnih invalida i Društvu Dub ;
po 25.000: Omlad, Klub Jurislav Janušić i g. Ivu Roku
naduč. Ston za nabavu knjiga siromašne škol, djece
u općini Ston; po 10.000: Hrvatskoj Radnič. Zadruzi,
Dubrovačkom Radnič. Društvu i Pjevač. Druš. Dubrava ;
po 2.000: Tamburaš. Druš. Jadran; po 4000: Dum-
nama Tri Crkve, Sigarate i Sestram Reda sv. Franje.
K tomu je darivao i privatnicima. Čast mu!

renos pepela Viaha Bukovca. Prošle nedjelje
u jutro stigao je u Gruž parobrodom Jadranske Plo-
vidbe pepeo našeg slikara-umjetnika Vlaha Bukovca,
koji je prošlog aprila preminuo u Pragu. Iz Gruža do
gradske luke razvila se svečana povorka. Sa parobro-
dom »Naš« prenesen je pepeo u Cavtat, gdje je po-
ložen u obiteljsku grobnicu. U Cavtatu je bila tako-
gjer svečana povorka. Govori su održani u gradskoj
luci (veleč. Dn. Niko Gjivanović i Dr. L, Dražić) i'u
Cavtatu (g. A. Bralić, prof. A, Vučetić, jedđa brat Čeh
nadučitelj Riko Franičević i jedan Konavljanin). —
Domaćem našem umjetniku slava !

Predavanje o Louis-u Pasteuru, prigodom stogo-
dišnjice rogjenja, koja pada ove godine 27/12, održao
je lijepim uspjehom g. Dr. Ivan Gjaja, docent beogr.
universiteta. I ako je predavanje bilo prilično dugo,
ipak je publika do kraja pozorno slušala vrijednog
predavača, koji je prikazao život i rad ovog učenjaka
prvog reda. Iz predavanja je proizašla jasna slika ve-
ličine Pasteurove genijalnosti, čiji su pronalasci uznano-
sti, primijenjeni na industriju, a nadasve u medicini,
od neprocjenive blagodati za patničko čovječanstvo,
Ovaj veliki dobrotvor ljudi već je za života priprlo

priznanja i počasti od učenjaka svega gotovo svijeta,

a

a dužnost je svih kulturnih naroda, da miu iskazuu .

čast i zahvalnost. — Mi ponosom ističemo duboko
pobožnog katolika Pasteura učenjaka kao svijetli do-
kaz, da izmegju vjere i prave znanosti nema opreka.
Slava neumrlom dobrotvoru čovječanstva Pasteur-u 1

General Wraagel boravi od par dana_u našem gradu.
Pregledao je sve znamenitosti, te danas odlazi.

Vjenčanja. G. Krsto Mihotić vjenčao se u utorak
sa g.gjicom Milkom Primorac, učiteljicom. — Jučer se
je vjenčala naša sugragjanka g.ca Marija Arnautić
Antunova sa g. Autoninom Piskač, Čestitamo !

Crkva sv. Jurja u Pilama. Ovoga se ljeta ova
crkva posve obnovila. Revnim nastojanjem donjih Pi-
lara, a osobito ge. M. Kipre i Fr. Sejbala, novcima
sakupljenim po gradu i Pilama od dviju gospogja,
pretvorilo se ovu doslije dosta zapušlenu crkvicu u hram
dostojan za službu Božju. Ponapravio se krov, štrop
i zidovi obijelili, oltar bojadisao, pod od trošnih opeka
zamijenio finim pločama, da je sada baš milina stu-
piti u nju, Nabavilo se i zvono ugodnog zvuka, koje
će pobožne Pilare dozivati na sv. Misu. Dojduće Ne-
djelje 8. tek. u 8 s. bit će svečana Misa, prva iza
obnovljenja. Svaka čast i priznanje svima onima, koji
su ma i najmanje doprinijeli za obnovu ove staro-
drevne crkve, koja je bila u pogibli, da se prometne
u magazin. :

Gnjila jaja na Poljani. Nepažena i nekažnjena -
cvate prodaja pokvarenih jaja na našoj Poljani. Taka ;

pokvarena roba, toli štetna po zdravlje konsumenata,

najviše nam dolazi iz Trebinja i iz Bosne, pa bi tre- /

balo da naša općina na ovu zloporabu dobro pripazi,
i da uopće ne dopusti prodaju, ako se prije ne-usta-
novi jesu li jaja zdrava ili nijesu, Najzgodniji, a uje-
dno aajprostiji u tu svrhu čini nam se, da je poku-
šaj s vodom, Poznato je da zdravo, svježe jaje, ako
ga se spusti u posuđu napunjenu vodom, tone na
dno; naprotiv, ako je jaje manje ili više pokvareno,
ono tad ili pluta u sred vode ili se diže na površinu
iste. Preporučamo gospodinu općinskom zdravstvenom

povjereniku, da učini taj eksperimenat s jajima, što:

se donose u nas na prodaju. Tako će se zapriječiti
daljnje varanje i česte opasne bolesti, što ih jegjenje
pokvarenih jaja uzrokuje.

Iz vlastite naklade preporučamo :
Molitve za puk što se pjevaju preko svete mise po župama Dalmia-
cije (sadrži : Introit, Gradual, Ofertorij i Posteommunio u hrvatskom

Din. 10'— vezano Din 20-—

Koledar svih Svetaca i Svetica Božjih ili životi svetaca za sve dneve
godišta i sve godišnje svetkovine pomične i nepomične i potpuni
prevod rimskoga martirologija.

Din 20 —

s
š
1
4