Br, 44,

 
  
  
 
  
 
 

Raskol megju zemljoradnicima postao je po-
lije kongresa u Banjaluci posve očit. Jedna struja
pristaje uz banjalučki kongres, druga se pak drži
Avramovića i Komadinića. Ta struja namjerava sazvati
(poseban kongres u Beogradu. Svaka od obiju skupina
tvrdi, da se nije udaljila od prvotnog strankinog pro-
rama i zato nijedna struja neće novoga imena. Tako
(ćemo imati dvije stranke »zemljoradnika« s istim ci-
jem i istim programom. Razlika će biti samo u vogjama.

Članovi lige naroda u našoj državi. Na 31.
(pr. mj. stigao je u Beograd generalni direklor lige
aroda sir Eric Drummond sa više svojih saradnika.
ili su svečano dočekani, pohodili su ministra pred-
sjednika i ministra vanjskih posala, te će biti primljeni
i u audijenciju kod kralja.

Protiv visoke poštarine uložili su utok knjižari
u Beogradu. Današnje poštanske takse iznose 20%
od vrijednosti knjige, a knjige su i onako vrlo skupe,
pak ko da ih kupuje.

Trošarina na mast dokinuta. Ministarstvo fi-
| nancija na zauzimanje unarodnog poslanika Dr. A. D«-
\|libića dokinulo je trošarinu na mast. Ovom preinakom
u Dalmaciji vinogradari su se ove godine malo oko-
ristili, jer je došla prekasno, pošto je već svršila jematva.

Poljodjelska izložba u Splitu. »Poljodjelski Vje-
\| snik« donosi, da se namjerava dojduće godine prire-
| diti veća poljodjelska izložba u Splitu za cijelu Dal-
maciju. Na izložbi bit će u glavnom zastupani vino-
gradarsko-voćarski proizvodi: najpoznatije vrsti dalm.
grožgja, obična, stolna kao i desertna vina, rakije, ra-
“| zni likeri. Iz voćarstva sve poznatije vrsti maslina,
fina kao i obična ulja, razne -vrsti smokava, bajama,
\| marašaka, buhač itd. Izložba bi se imala održavati u
drugoj polovici mjeseca rujna.
i Ostavština blagopok. kralja Petra popisana je
(| i po toin sastavljen protokol. Cijala imovina iznosi do
:| 7 miliona dinara. "Kad predstavnici kralja Aleksandra
|| potpišu protokol izvršit će se podjela u 3 jednaka di-
Hi jela, jod kojih jedan ide kralja, drugi princa Gjorgja,
'| a treći kneginju Jelenu.
Strašna oluja bijesnila je prošle Subote u Spljetu
te u samoj luci prevrnula više lagja. Srećom da nije
(| bilo ljudskih žrtava, ali su dvije gojete u okolini
“A Splieta potonule.

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
 
 
 

 

"Diljem svijeta.

Italija. Mussolinijev kabinet održao je prvu sjed-
nicu, na kojoj se raspravljalo u nutarnjem i vanjskom
1 položaju. Mussolini se je pohvalio, da je raspršao sve
| bojazni, koje su nastale pri nastupu nove vlade u me-
| gjunarodnim krugovima, čemu da je dokaz porast lire.
Nova vlada namjerava sazvati parlamenat za 15
novembra, na komu će najprije donijeti privremeni pro-
(| račun i izborau reformu. U slučaju da parlamenat ne
primi novi izborni zakon raspustit će skupštinu i pro-
| vesti izbore na podlozi francuskog pluralitetnog siste-
ma. — Partito popolare odobrio je načela nove vlade.
.| — Fašistička se vojska demobilizuje. Širi se mnijenje,
| da će je Mussolini reformirati u gimnasličku organi-
| zaciju po uzoru čehoslovačkog Sokola te je tako sačuva
| za svaki slučaj u narodnu obranu.

Turska država. Turska narodna skupština u An-
| gori odlučila je skinuti dosadanjeg sultana, imenovala
ej je guvernerom u Carigradu Kiazin-kara-bekir-pašu, a
pridržala je sebi pravo izbora novog državnog glavara
|| u zgodan čas. Zaključila je, da se dosadašnji naziv
| države , Osmansko carstvo“ nadomjesti novim imenom
Turska država“.
i Francusko novinstvo obzirom na promjenu vla-
de u Italiji izrazuje bojazan, da bi fašisti mogli početi
4 razna megjunarodna pitanja, osobito jadransko, koje
bi moglo izazvati ozbiljne posljedice.

Sovjetsko zračno brodovlje organizirala je so-
jetska vlada u Moskvi podpunoma pod njemačkim
vodstvom. Nadzornik svih ruskih letačkih škola je nje-
| mački časnik Wellin, piloti i ljetala su iz Njemačke.
Državni dugovi Italije. Nutarnji dug kraljevine
 talije iznosio je 1. augusta 1922. 579,800.000 lira ;
izvanjski dug iznosi 86 miljarda lira (Engleskoj 502
milijuna 60 tisuća funti šterlinga, Americi 1.658
1ilijuna dolara). K

Revolucija u Albaniji? Dolaze vijesti da je u
(| Albaniji buknula revolucija. Vlada iz Tirane pobjegla
4 u Valonu.

 

NARODNA SVIJEST

Gradske vijesti.

Premještenje. Ministar je narodnog zdravlja pre-
mjestio gosp. D.ra Mila Katića dosadanjeg primarija
šibeničke bolnice, za primarija unutarnjeg odjeljenja
bolnice u Dubrovniku. Vrijednom i čestitom Dru Milu
najsrdačnije čestitamo |

Padanja cijena živežnim namirnicama ide hvala
Bogu postepeno, ali nažalost tako ne ide kod manu-
fakturne i ostale robe. Pogledajte u izloge i vidjet će te
da jedan par prostih cipela stoji 800 do 1000 kruna;
običan šešir 400.500 K; prosto odijelo K 5.000 i više.
Te smo cijene čitali i jučer i prekjučer i pred mjesec
dana. Trgovci manufakturaoim robom ili su robu kupili
prije, dok kurs naše krune nije onako nisko stajao,
ili su je kupili u najnovije vrijeme. U prvom slučaju
oni su je kupili razmjerno jevtino i zato je mogu jev-
tinije i davati. U drugom slučaju oni su napravili jedan
unosan posao, jer će s mnogo manjom svotom našeg
novca moći da kupe stranu valutu, potrebnu za isplatu
prodavačima. Rijetki su oni, koji će kod ovoga izgu-
biti. Pa ako nešto i izgube, neće se na njima osjetiti.
Socijalna je dužnost svakog pojedinca da se bori
protiv strašne mćre, proliv skupoće, i da zahtijeva
sniženje cijena.

S pira. Vjenčale su se naše sugragjanke i to u
subotu g.ca Juanite Zec pk. Lovra sa g. Rokom Kuz-
manić, a u nedjelju g.ca Marija Raić sa g. Marinkom
Čihoratić. Sretno !

Ispiti osposoblienja za pučke
juče pismenim radnjaina. Prikazalo se je 14 kandida-
tica i 2 kandidata za osposobljenje za narodne škole
i dvije kandidatice za osposobljenje za gragianske škole,
jedna za treću, a druga za prvu skupinu. Ispitima
predsjeda upravitelj zavoda g. A Zuviteo.

Naše groblje. Prošao je i dan pomena mrtvih,
ali je ostavio u duši našega gragjanstva duboki uti-
sak. Naše je groblje bilo tako uregjeno i okićeno, da
ti se je činilo biti u kakvom cvijećem obraslom peri-
voju, a ne u carstvu mrtvih. Grobnica prvog bogataša
i humak zadnjeg siromaha, jednako su pritezali pogled
prolaznika, svojom sregjenošću, redom i čistoćom. Na
svoje smo uši čuli, gdje neki stranci kažu: čast Du-
brovčanima. Za sve ovo, zasluga je u prvom redu ču-
vara groblja Boža Bacelja, koji ne štedi ni novca ni
truda, da pristojno očuva mijesto, gdje počivaju kosti
naših milih. Ovom zgodom zamolili bi Općinu da
ispuni želju gragjanstva, da na zvonik crkve u groblju
postavi zvono, koje je bilo skinuto za vrijeme rata.

škole započeli su

_To je zvono na onom mjestu neophodno potrebito

s religioznog i estetičnog pogleda, jer zvonik onako
šušav, s komadom drva po sredini, kvari ljepotu i cr-
kve i groblja. Uvjereni smo da će općina i to urediti.

Uinrli. Kosović Žarko Jozov 6 mi., Margarita
P. Skačevskaja 53 g., Marija Vlahušić 3 mj., Kipre
Nikola 52 g., Barić prof, Andro 66 g., Luce ud. de
Tores 83 g., iz, Zagreba prenesena pok. Mare Vojnović
rogi. de Serragli, Mare ud. Stjepić 56 g., Frano Dr.
Trošić 59 goćina.

Porez na raskoš uvela je općina u Vinkovcima;
svi igrači karata, biljara i šaha moraju plaćati porez
do polnoći 1 dinar po igraču, a poslije polnoći po 5
dinara; isto tako uopće noćni pohagjači gostiona i
kavana. — A naša općina opteretila je nametom i poš-
tarske omote privatnika, dok po noći ne fali halabuke
i jurenja automobila po gradu.

Ispiti zrelosti. U četvrlak, 26. prošlog Listopada,
bili su na mjesnoj realnoj gimnaziji ispiti zrelosti je-
senskog roka. Predsijedao im je upravitelj iste gimna-
zije gosp. B. Lazzari. Od tri kandidata bili su pro-
glašeni zrelim Erceg Juraj i Sindik Ivo, a jedan je
kandidat bio odbijen za 6 mjeseca.

Čitulja. U Subotu 4. o. mj. preminuo je mjesni
trgovac Miho Marassi u 56. godini života. — Na 31.
pr. mj. preminuo je u Trogiru Josip De Nutrizio, tast
mjesnog opć. upravitelja. Pokojnicima rajska slava,
a ožalošćenim i naše saučešće.

Koncerti dubrovačke vojne muzike. Doznajemo
da će mjesna vojna muzika koncertovati preko zimske
sezone za lijepa vremena svake Nedjelje od 11 do 12
sati izmjenično pred Komandom Mjesta i na Brsaljama.

Si.

Hrvatska Radnička Zadruga priredila je po sta-
rom običaju zadušnice u Petak 3. o. mj. za pokojne
svoje članove u crkvi sv. Vlaha.

Uvoz robe. Prošle Nedjelje stiglo je parobrodom
»Lovrijenac« 15 vagona razne robe: brašna, riža i
manufakture, a engleškim . parobrodom »Caprera« sti-
glo je istog dana 1000 sanduka limuna iz Katanije.
U Ponedjeljak pak iskrcao je »Magyar« 6 vagona brašna.

Legija , Jugoslavenske Matice“. Na rapalski dan,
koji pada 12 o. mj., otvorit će podružnica »Jugosla-
venske Matice« u Splitu svoju II. legiju. Tko želi biti
članom ove legije, neka doprinese >»Jugoslavenskoj
Matici« svotu od 100 din.. Kako je lanjska I. legija
»Matice« donijela znatnu svotu novaca, nade je, da ne
će ni ovogodišnja legija promašiti svoj plemeniti cilj.

Knjige društva sv. Jeronima već su stigle mjes-
nom _ povjereniku i članovi ih mogu pridignuti kod
uprave našeg lista i to: 1. »Danica« za 1923. 14 kruna,
(knjižarska cijena 28 kr.). 2. »Tri pučke pripovijetke«
po 7 kr. (Knjižarska cijena 14 kr.) 3. Fino uvezani mo-
litvenik »Kruh nebeski« 26 kr. (knjižarska cijena 34 kr.)
i to do konca o. g. a početkom nove godine cijene se
znatno povisuju.

Dubrovački parobrodi. Bosanka 20/10 stigao u
Mletke. Daksa na putu iz Tyne Dock za Trst. Dubac
28/10 prispio u Brindisi. Dubravka 28/10 stigao u
Mletke. Zapad 26/10 stigao u Tyne dock. Napried
na putu iz Gruža za Aleksandriju. Pracaf na putu iz
Palerma za Vranjicu. Srebreno 1/11 stigao u Trst. Srgj
na putu iz Gruža za Algir. Petka u Gružu. Lovrjenac
i Zaton obavljaju svoju redovitu prugu.

Mratinska ljeta. Poslije dugih, mračnih, kišljivih
dana, osvanulo nam juče vedro nebo i,sunce žarko. U
Subotu veče zaduvala, »levantara«, počela se ćutit zima.
U Ponedjeljak prva bura, čista žena, rasčistila tmaste
oblačine. Uslijed sunca studen jenjala, a i vjetar po-
pušta, te se nadamo, da će nam i ljetos sv. Martin,
čiji blagdan spada u Subotu 11. o. mj. donijeti pro-
verbijalno lijepo vrijeme — mratinjsko ljeto.

Stanje burze 6/11. 1922. Cijene u dinarima | Franc.
iranci 437-433; Magiarska kr. 3.05-0.54; London
277.50-274'50; Paris 434.430; NjuYork 61'50-60:50;
Ženova 1137-1127 ; Solun 139-135 ; Rim Milan 262-259 ;
Prag 202-198; Berlin 1.13-1.03; Beči0.087-0.083; Bu-
karešt 40.25 38.25; Sofija 44-42; Pešta 2.50-2.40;
Brusel 414-410.

Milodari. Udijeliše ,Dječjem Zakloništu“ na počast
uspomene blagopok. Dr. Frana Trošić: ugl. Obitelj Iva Kelez
pk. Marina 100 Kr., Mile ud. Wagner 40, Kate Dežulović
80, ugl; Obitelj Gj. Radulović 100, ugl. Obitelj Luka An-

geli 50, Dr. Vlaho Poljanić 80. — U počast uspomene g.gje
Mare cont. Vojnović rogi. De Serragli ugl. Obitelj Pera Ba-
naz 200. — Za svih Svetih darovao je djeci zakloništa pe-

čenku od janjića gosp. Vicko M. Grbić.

U fond katol. Društva , Bošković“ va počast uspomene
prvog i višegodišnjeg predsjednika udijeliše : Dn. Ivo kan.
Fabris, župnik Pila 40, Ivo Petrušić 40.

Za Domus Christi (Uboški Dom). Da počaste uspomenu
pok. g. Dr. Frana Trošića ugl. obitelji g. Mata Kesovije K
100, g. Josipa vit. pl. Rešetara 100, g. Mata Žile 100, M,
P. Don Miho Arbulić župnik Stravče 40, M. P. Don Gjuro
Krečak, župnik Čilipi 40, ugl. obitelj Šćuka 20, Ivo Kiku-
ljica 100. — U počast uspomene pok. g. prof. Andrije Barić -
g. Dr. Vaso Birimiša K 50, M. P. Don Gjuro Krečak 40.
— Da počaste uspomenu pok. g.gje Mare kontese Vojnović
rogi. de Serragli g. Antun Budmani i sestre K 200, g. Dr.
Miho Papi 200, ugl. obitelj g. Pera Banaz 200.

U fond zaklade , Gundulić“ priložio je J. Matković K
100 da počasti uspomenu blagopokojnog Dr. Frana Trošića.

Prigodom smrti blagopok. g. D.ra Frana Trošića položio
u fond bolesnih radnika , Hrvatske Radničke Zadruge“ gosp.
Kosto Hoppe K 100.

Učiteljski je zbor ž. preparandija darovao u fond za-
klade za potpomaganje siromašnih učenica K 520 u počast
uspomene blagopokojne gospogje Tereze Lederer.

Nosite radi
njihovih mnogih
rednosti

 

   

 

Srca Isusova i Marijina .
Danica
Koledar za prsluk, lijepo uvezan

Koledari za godinu 1923.

Koledar za lisnicu ili za novčarku od Din. 2:— unaprijed.
: Preprodavaocima popust!

Nove knjige!

Nove knjige!

Vedre lirvatske duše. Almanah hrvatskih katol. svećenika. (Sadržava uz

ostalo i mnogo biografija pokojnih i još živućih svećenika) Din. 3886—
n a Juras prof. I. Zemljopis Jugoslavije. ll. izdanje sa slikama Din. 128—
» NI

Din. 11'—

HRVATSKA KNJIŽARA — Split.

Opeka Dr. M. O dveh grehih. 13 gonorov za moralo. (Slovenski) Din. 12:—
Nadalje preporučamo lijepu zbirku francuskih, engleskih i španjolskih djela
»Biblioteke Rhombus“. Svaki broj samo 3 Din. Popis šaljemo na zahtjev badava.