Poštarina plaćena u gotovom).

 

 
   
  

 
   
 

 

  

   

 

 

Br. 4. DUBROVNIK 26. januara 1921. God. HI.
Cijena Je listu sa donašanjem u kuću ili poštom za mjesec dana, K 8. Izlazi svake sriiede Oglasi, zahvale i priopćena po posebnom cijeniku. — SE
MEZE Plativo i utuživo u Dubrovniku it Ea BORI urednik A. Fle. — Vlasništvo Odbora Narodne  Svijesti; —

Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrvat. Tiskare, Pojedini broj 3 Kr. Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare. — Rukopisi se ne vraćaju

 

Stranke na

Za vrijeme izborne agitacije sve su stranke
iznašale mnogo vrlo lijepih obećanja. Svaka je
imala nešto čime je privlačila narodne rnase, da
za nju glasuju. Bilo je dosta lijepih riječi, a
sada da vidimo djela.

Svratimo pažnju najprije na demokrate.
Najviše su naglašavali, da su oni jedina narodna
stranka, u kojoj imade Srba, Hrvata i Slovenaca,
pa da oni jedini mogu biti pravedni prama svim
trima plemenima. A što danas vidimo ? Oni su
baš oni, koji najviše nastoje, da se donese ustav
bez i proti volji Hrvata i Slovenaca. Oni čvrsto
stoje na sadašnjem poslovniku, koji onemogu-
ćuje, da se u konstituanti čuje glas predstavnika
Hrvatskog i Slovenskog plemena. Od njihovih
obećanja dakle ništa.

Zemljoradnička ili stranka, koja se kiti te-
žačkim imenom, obećavala je težacima, da će se
ona zauzeti za provedbu agrarne reforme i šti-
titi interese težaka. Dali ona to izvršava ? Ne,
dapače radi protivno. Njihovo vodstvo je izja-
vilo, da će podupirati demokrate u provedbi

-centralističkog ustava: Po tomi ustava“ sva“ pita iza

nja riješava središniji parlamenat u Beogradu.
Tako će on riješavat i pitanje agrarne reforme.
A kako su tamo najače gospodske stranke, to
će one riješavati takogjer i agrarno pitanje kako
je njima u interesu, a ne težaku. Da su oni
pristali uz nacrt Pučke Stranke, koji traži, da
ovakva pitanja riješava pokrajinski sabor, to bi
se pitanje mnogo brže i pravednije riješilo, jer
je lakše dobiti težačku većinu u malom _pokra-
jinskom saboru, nego li u velikom središnjem
parlamentu. Nu vogjama ove stranke nije do
težačkih interesa, nego do toga da dobiju što
više mandata na račun neukosti dobrog dijela
težaka. Oni su dakle takogjer za centralizam
proti kojem su svi hrvatski težaci. | oni su da-
kle za to, da se sve zapovijeda iz Beograda,
a. proti programu Pučke Stranke, koja traži, da
svaka pokrajina sobom upravlja tako, da težački
predstavnici vode nadzor nad upravom, a ne
središuja vlada sastavljena od velike gospode.
Dakle je i ,težačka“ stranka samo obećavala,
da će raditi u interesu težaka, a sada pomaže
gospodskim strankama oko toga, da zaulare još
bolje težake.

1 Mate Drinković je naokolo pričo kako se
ljudi od Pučke Stranke dadu zavagjati od Slo-
venaca. Korošec, da radi sporazumno sa Srbima
protiv Hrvata. A što danas vidimo ? Hrvati i
Slovenci od Pučke Stranke prvi su u borbi za
ravnopravnost svih plemena. Drinković je još
govorio, da on ide za zajednicom svih Hrvata,
a tamo kad se je u Beogradu radilo 0 slozi

_ Hrvata i Slovenaca, on je baš razbija, jer bi
“Pučka Stranka kao jača dobila .vodstvo., Dakle
lična ambicija: > io zoi

Još su dvije stranke, koje su mnogo obe-

= ćavale, a nijesu kadre ni deseti dio obećanja da
izvrše. To.su Radićevci i komunisti. Jedni i

..e e o U

riječi i djelu.

drugi su dobili mnogo glasova obećavajući re-

publiku. Od toga dakako ne će biti ništa.
Radićeva politika samo slabi položaj Hrvata.

Srpski poličari javno izrazuju svoje veselje, da

an ne dolazi u Beograd, da im smeta. Oni bi

se rado trsili i još koga. I Korošca šalju u Ljub-

bljanu. Da Radić vodi politiku poput Pučke

Stranke, Hrvati bi nešto drugo značili u kon-

stituanti.
On traži i konfederaciju. Beogradski sveuči-

lišni. profesor Aranđelović piše prošlih dana, da
Srbi nemaju ništa protiv toga, ali da Srbiji u
tom slučaju pripada osim Srbije i Crnegore još

Bosna, Srem, Vojvodina i dio Dalmacije. A Hr-
vati i Slovenci nek idu kuda hoće. Više bi Hr-
rata po tom pripalo velikoj Srbiji, nego li Hr-
vatskoj. Mislimo, da ni Radić ne želi, da do-
gje do toga.

Ne ostaje mu nego dvoje. I to ili da ostane
kod kuće te pusti, da demokrati provagjaju
centralizam, pustivši skoro jedinu Pučku Stranku,
da im ozbiljno oponira ili da dogje u Beograd
i prihvati taktiku Pučke Stranke radeći oko to-
ga, da u unutarnjoj upravi Hrvati osiguraju rav-
nopravnost autonomističkim državnim uregjenjem.

Na ovo će se on, nadamo se i odlučiti. Boji
se samo, da i njega izbornici ne upitaju : a što
je od tvojih obećanja ?

 

Još jedno važno

Konstituanta ima da nam dade ono, što je naj-
nužnije za dižavu, naime temeljine zakone, po kojima
državna cjelina i njeni djelovi, cio narod uopće kao
i pojedinac napose, ima da napreduje u materijalnom,
a još više u moralnom pogledu, mora da mam dade
ustav, koji će stvoriti zadovoljstvo bar kod dobromi-
slećih i vjernih narodnom i državnom jedinstvu. Me-
gju takove moramo svakako ubrojiti i katolike, jer su

 

tnijih mjesta.

Pa dobro! Ako naši državnici ozbiljno i iskreno
misle zadovoljiti katolike u našoj državi, stavit ćemo
im pred oči, što nam je najnužnije potrebito, da nam
ustav zajamči.

Megju najglavnijim stvarima spada, da nam bude
osigurana vjerska ravnopravnost i sloboda. | to ne
samo lijepim riječima, već i faktički. Inače država neće
moći postići svoga cilja — općeg blagostanja, jer bez
vjerske ravnopravnosti, u državi sa više vjera, kaošto
je naša država, neće biti ni reda ni mira ni sporazu-
ma, bez čega nije uwoguće napredovati. Posebice pak
vjerska sloboda postoji u tomu, da se svaka vjera i
crkva nesmetana od države slobodno razvija i baš na
način, kalo je bivstven dotičnoj vjeri i odregjeiom
pravu crkve. Ni najmanje pak nema vjerske ravno-
pravnosti i slobode u tomu, da se sa svim _ vjerois-
povijestima postupa po jednom kalupu..A svakoj vje-
roispovijesti mora ostati netaknuto pravo javnog bo-
goslužja, javnog vjerenauka, vlasništva, te joj se ne
smije kratiti nijedno pravo, koje joj po vlastitom us-
iroju pripada. Jedino na taj naćin bit će SnOpA
vjerska ravnopravnost i sloboda.

. U ustavu dalje mora biti jasno odregjen i odno-
šaj države prama Crkvi. Taj odnošaj diktira njihova
narav.

Crkva i država su dvije najveće vlašti ljudima,

svaka ima svoj poseban cilj i djelokrug, ali se u mno-
gim slučajevima dotični, dapače pokrivaju, jer imaju
jedne te iste osobe za podanike. Temeljno je ispravno
ispravno načelo: Obe vlasti su suverene: svojem
djelokrugu. Posve je kriva teorija modernih o državi-
bogu, da je država apsolutna suverenost, te. Crkva
ima samo toliko prava, koliko joj država prizna. Cr-
kva i država imaju svoj razlog u čovječjoj društvenoj
naravi stvorenoj od Boga, te stoje jedna prama dru-
goj kao dvije jednako vrijedne i posve suverene vlasti.
Vlastite poslove obavljaju, suvereno, a mješovite .mo-
raju pravedno riješiti sporazumom — dogovorom.
Megju ovim dvjema vrhovnim vlastima, mora da
postoji organička sveza, ako hoće da dostignu svoje
ciljeve. Svaka prevlast jedne nad drugom kao i nji-
hova potpuna rastava, prolivna je njihovu bistvu i
svrsi. Taj je, odnošaj megju Crkvom i dižavom nuždan
ne samo jer i država potrebuje, u mnogoćem baš

pitanje u ustavu.

posebnu moralnu pomoć Crkve, a i Crkvi treba pot-
pora države, da blagotvorno vrši svoje poslanstvo, —
već mnogo dublje leže zadnji razlozi.

I duhovna i svjetovna vlast izviru iz jednoga istoga
izvora-Boga, pa kao što je sam Bog u sebi najpotpu-
nije jedinstvo i sve stvorenje nose biljeg jedinstvenosti,
tako mora i megju ovim dvjema najvažnijim organi-
zacijama čovječanstva biti jednaka harmonija.

i primiti priznanja“ sa: visekit: po i najšompenteti< Pa i čovjek jepo svojoj naravi jedinstven, a ijedno

je podanik države i vjernik crkve, jedna osoba sa
dvostrukim krugom dužnosti, te se ne može razdijeliti
u crkvenog i državnog podanika. Radi toga obe vlasti
nad čovjekom moraju biti harmonično vezane, inače
ruše red u naravi i ne mogu postići svoju svrhu.

Radi toga smo protivnici bilo koje rastave Crkve
od države. Potpuna rastava nije ni moguća, jer nije ni
moguće razdijeliti što je po svoioj naravi megju so-
bom u svezi. A to nam dokazuje i povjest, jer gdje
god se provela rastava crkve od države pokazale su
se odmah posljedice i država je opet tražila Crkvu
i njenu pomoć. Hoće li i naši državnici crpsti ovu
pouku iz nedavne prošlosti ?

U dvjema taćkama posebno se dotiču i pokrivaju
duhovna i politička vlast naime: u odgoju mladeži i
ženitbi. Nemoguće je, da bi sama država bez obzira
na Crkvu mogla ovo pitanie riješiti u ustavu tako
pravedno, da nebi dirala u najsvetija vjerska čuvstva
i vjersko uvjerenje velikog broja crkvi vjernih podanika.

Crkva ima božansku misiju, da odgaja ljude i
vodi k vremenitoj i vječnoj sreći, s toga mora imati
slobodu vjerskog uzgoja. A u vlastitom interesu mora
i država postaviti za prvo načelo svojih škola vjerski
i čudoredni uzgoj, jer joj je inače uzaludan i najdotje-
raniji kazneni kodeks.

Ženidba je pak za kršćane sakramenat, dakle
njezina je bit posve duhovna stvar, pa nikad ne može
biti predmetom državnih odredaba. I za samu državu
je od najviše važnosti svetost i čistoća ženitbe, koju
uzdrži samo. crkva, Pod kompetencu države spada sa-
mo što je u ženidbenom pravu čisto čovječjeg izvora,
a to su državljanske, politične, gospodarske i socijalne
posljedice braka. i

Iz ovih načela slijedi, da se pitanje vjerskog od-
goja i ženitbe može riješiti pravedno jedino samo u
sporazumu megju obim vlastima. Š

Sve podrobnosti pak za suverenitet i slobodu Crkve,,
njene samouprave na duhovnom polju i svega, što je
s tim bitmo združeno, moraju se urediti kon&ordatom,
koji će.dati državi i crkvi, onu jasnu odregjenost, što
je neophodno nužaa za uregjenje. državnoga i crkve-
noga mirnoga. života. divi

A to moraju učiniti svi, kojima sreća naroda leži
u istini na srcu. aii NOE S