Dubrovnik 11. veljače 1920.

 

 

 

Cijena [e listu sa donašanjem u, kuću ill poštom za mjesec
dana K_3:20.

—————- Plativo i utuživo u Dubrovniku —-———

Uredništvo Kunićeva ul. 290. Uprava kod Dubr. Hrvat. Tiskare.

Pučka stranka i
društvena pravednost,

S najviših se mjesta danas naglasuje i o-
bećava, da će se naša država urediti po načeli-
ma društvene pravednosti, jer je to zahtjev sa-
vremenog razvoja čovječanstva.

Biti će dakle dobro da se i mi pozabavimo
u kratko tim pitanjem, da vidimo što je soci-
jalna (društvena) pravednost i ko je može ostvariti.

_Socijalna pravednost.

Što je društvena pravednost? — Ljudsko
društvo, pa ni država ne može opstojati, ako se
ne temelji na pravici. I baš tu pravicu, koja mora
da vlada u ljudskom društvu, zovemo socijalnom
pravednošću.

Ta potrebita društvena odlika mora da dade
svakomu svoje: pojedincu, što ga ide a i dru-
šivu, što mu pripada. Ona zahtijeva, da odnošaji
u društvu budu pravedno uregjeni.

: Prema tomu socijalna pravednost zahtijeva,
da društvo čuva i brani pravice što ih imaju
društveni članovi megju sobom, naime da goji
megjusobnu pravičnost. Osim toga socijalna pra-
vednost traži dalje, da društvo daje i pribavlja
svojim članovima ona socijalna dobra, što ih
traži društveno blagostanje, i u tom obziru je
zovemo djelitbena pravičnost. Napokon društvena ;
| pravednost zahtijeva, da 1 članovi društva daju
družbi, u kojoj živu, ono što je ide, a to odre-
gjuje čegalna pravičnost. To su temeljna načela
socijalne pravednosti. I svaki će pošten čovjek
priznati, da su. to ispravna načela, koja mora
da uvaži svaki onaj, koji hoće da može živjeti
u ljudskom društvu.

Državno ravnovjesje.

Nepobitna je takogjer istina, da su u dr- .

žavi svi staleži od majprostijih do najvažnijih
potrebiti. A u dobro uregjenoj državi svi se sta-
leži moraju osjećati zadovoljnim. To će biti tek
| onda, kad se pojedinim staležima zajamče nji-
kova prava. Nu ko ima prava, mora da ima i
dužnosti, pa svi oni, koji traže svoja prava, mo-
raju biti svijesni i svojih dužnosti, za vršenje
kojih moraju biti odgovorni. 'Na tom počiva
ravnovjesje države, bez koga nema ni državnog
blagostanja.
: A blagostanje je u državi moguće tek onda,
| _ kad svaki pojedinac mapose ii u svome staležu
Vrši potpuno svoju dužnost. te i može da je ra-
do vrši, jer nesmetano uživa i svoja prava.

Takovo blagostanje države može da jamči
tek dobro uregjeno zakonodavstvo. Ovo pak stva-
raju narodni zastupnici u parlamentu, pa prema
| tomu ona Stranka, koja ima u parlamentu veći-
| mu, odlučuje, kakovi će se zakoni stvarati. 'Da-
kle o programima i ljudima pojedinih stranaka
ovisi, da :naše :novo zakonodavstvo ili ustav bu-
dena visini svoga vremena i promiče društveno
| blagostanje.

 

 

   

  

 

 

Stranke u Jugosiaviji.
'A ;mogu li \stranke, koje danas imamo, u-
rediti našu državu da dogje do takovog 'blago-

 

| stanja ? Da vidimo!

 

U našoj državi, kako .se stvari do sada raz-
vijaju, izgleda, da.ćemo imati tri glavne «stran-
ke, koje će se dijeliti -bašipo shvaćanju 'uredje-
nja društvenih prilika. I-naša će država imati,
kako ih već imaju i sve 'svjetske države, 'kapi-
| talističko.gragjansku “stranku, (pa - socijalističku
| stranku radničkog proletarijata, te pučku stranku

  
  
  

 

_ širokih marodnih slojeva.

 
 

a

Izlazi svake srijede
Pojedini broj ! Kr.

Kod nas su se stranke već počele okupljati
u tom smjeru. »Demokraiska« stranka okuplja
oko sebe gotovo sve kapitaliste i pojedine gra-
gjanske staleže; u socijalističkoj se stranci udru-
žuje većinom siromašno radništvo po gradovima,
a pučka stranka organizira male posjednike iz
svih staleža. Pa ne samo radi socijalnih, već i
radi kulturnih naziranja sve će se dosadašnje
stranke s vremenom svesti na te tri glavne. Jer
»demokratskoj« je stranci kulturni program, ko-
liko se do sada može opaziti, liberalno bojovan;
socijalistička je doktrina materijalističko shvaćanje
svijeta, t. j. praktično bezvjerje ; pučka pak stran-
ka naglasuje svoje ispravno stanovište pozitivne
religije. I nije kud kamo, stranka narodnoga kluba
morat će se prije ili poslije razdvojiti : veći dio
poći će s pučkom strankom, a manji u demo-
krate ili socijaliste.

Koja nam od ovih triju stranaka jamči, da
će moći uredili zakonodavstvo, koje će promicati
opće državno blagostanje? Odgovor je jasan.

»Demokrate« su već dokazali svoju nespo-
sobnost u vogjenju državne lagje. Svakomu je
poznato, kako su nam zaštitili megjusobnu pra-
vičnost: osobnu slobodu, javnu sigurnost, pri-
vatno vlasništvo it.d. Koliko su se zauzeli za
djelitbenu pravičnost, da pribave sve ono, što
promiče javno blagostanje, osjećamo sami na
sebi, a svjedoče mam. prehreabene prilike, riješac
vanje valutnog pitanja na šletu širih slojeva i
onako siromašnog naroda, nepravde učinjene
pojedinim staležima kao neprimjereno oporezo-
vanje seljaka, pristrano riješavanje agrarne re-
forme, gušenje najprimitivnijih prava staleške
organizacije činovništva it.d. Time su »demo-
krati« pokazali, da su njihove deklamacije o so-
cijalnoj pravednosti obične njihove fraze i ni-
šta više.

Socijalisti pak naglasuju diktaturu proleta-
rijata, dakle navješćuju borbu društvenim  stale-
žima, koja naravno ne može da donese opće
blagostanje. :

Ostaje dakie da nam jedino pučka stranka,
naglasujući saradnju svih staleža u državi, po
načelima opće društvene pravednosti i ljubavi,
može da na temelju savremenog .kulturno-soci-
jalnog zakonodavstva uredi našu Jugoslaviju u
snažnu kršćansku državu pravednu prama svim
plemenima i prema :svim staležima, onako kako
ju je zumislio majveći slavenski sociolog, naš
neumrli učitelj, dr. Janez Krek.

 

Zgodan čas, Jugoslavijo!

Opće nezadovoljstvo, pljačka nenaravnih
saveznika iaših i zadnji prilisak njihov.na.nas —
mislim :da su nam _ dali dosta povoda da više
otvorimo oči, «ter :da zavirimo malo.dublje u po-
vijest :i .izrabimo -zgodan:čas. — Svi se osjećamo
nezadovoljni, .a .ne znamo što nam fali, — Ulište

* bivših Austrijskih .naroda razbilo ;se ,je .i .razdi-

jelilo se :u :parojke. — Od .država bivše Austrije
niko nema matice, samo mi, Jugoslavija, ima
dinastiju.i istodobno ona.je ,pozvata, na-nju je
došao red, daistupi .ma pozornicu .Europe, .da
razmetnute parojke, :koji:lutaju, skupi kao .kvočka
piliće .u veliku Jugoslaviju, kojoj nije isključeno
da će se u obliku federacije.i Bugarska pridružit,
ter tako velika postat .će velesila prvoga reda i
istodobno anostiizinegju Njemačke. i Rusije, ato
će bit :najbolje jamstvo svjetskom , miru. Jer tada
neće :nam:ibit ,potreba :zamišljat se, ,već ,će bit
dovoljno :da .ukažemo pest :prekomorskoj vučici,

 

 

 

Oglasi, zahvale i priopćena po posebnom cijeniku. —  Od-

govorni urednik N. Fantela. Vlasništvo Odbora Narodne
Svijesti. — Tisak Dubrovačke

Hrvatske Tiskare. — Ruko-
pisi se me vraćaju X ERE

 

da ju progje volja za otimanjem tugjega vlasni-
štva. — Što se možemo od latina nadat? Oni
nam ne mogu ništa dat, nego samo uzet. Oni
s nama igraju ulogu boga Jana, koji je imao
dva lica, pak s jednijem nas miluje, a s drugijem
nas pljačka; — naši vojnici pripovijedaju, kako
su suznih oči gledali kako naše mornare gone
sa naših ratnin brodova, jer Austrija nije imala
mora nego Jugoslavija, pak te brodove kao i
trgovačke vode u svoje luke kao ratni plijen, i
fo se Droju kao tobožnji naši prijatelji?! Svi
naši narodni pjesnici pjevaju: latini su varalice
stare, — a mi još ne vjerujemo, nego moguće
tek sad kad su nam se malile uši vode. Sjedi-
njeni sada Jugoslaveni dobili su u ruke Aresa
(Marta), ter premda umorni i potrebni mira i
počinka, ako budu od pohlepnih sasjeda maće-
rani u očaj i primorani, da puste iz ruku tog
boga rata, neka budu sigurni Talijani, da neće
ostat zdrave glave. — Srbija -i Lika dat će dobrih
generala i stratega; ni Borojevića ne treba na-
padat, već ga potražit; njega Talijani poznadu...;
za svaki slučaj da je tu, može bit potreban da
posluži Domovini, na njemu poznatoj fronti.

Traži za Tebe veće kraljevstvo, Maćedonija
je za tebe premalena | Doviknuo je Filip svomu
sinu, Aleksandru Velikomu. Isti usklik možemo
mi upravit našemu Regentu Aleksandru i vjeruje-
mo, da je budućnost toga kraljevskog mladića
velika i mi mu želimo, da nebude manji od svog
bivšeg imenjaka Maćedonskoga, premda imamo
primjetit, da je Filipov sin imao za učitelja je-
dnog Aristotela, a da mi žalibože u tomu o-
skudijevamo. Ali nije isključeno, da će nam se
u potrebi nebesa smilovat, pak mam odakle i to
poklonit.

Opći interes sad zahtjeva, da se sazove Par-
lamenat, koji će biti svegj na okupu, da se od-
godu izbori i obustavi izborna agitacija, da se
sporazumno sastavi veliki kabinet od svih stra-
naka, da se samo stavi na dnevni red opskrba
zemlje i vanjsko pitanje; vje1ujmo, da će se u
tomu barem naći svi složni. Za vanjsku politiku
većsam kazao: promijeniti je, sticat prijatelje i pri-
vući ih k sebi, a za unutrašnju, dat narodu kruha i
učiniti ga zadovoljna, jer nije, gospodo, za oma-
lovaživat radničku klasu. Bit će vam gdje došle
njihove novine do ruku, .kao n. pr. »Sarajevski
Glas Slobode«. Priznajem, ima gdjegod prećera-
nih zahtjeva, koji upadaju u, protuslovlje i ne mogu
se svesti u istu kolotečinu, ali ima članaka dir-
ljivih, koji mame suze na oči. Ono je, gospodo,

sjeća, ako se iz srca ne slijeva u pero. I u po-
gledu Rusije imaju pravo. Saveznici nas nagone,
da se idemo bit sa Rusima, a darivaju nam ul-
timatum.! To je dosljednost! Rusi su naša braća!

Zar je malo .bilo bratske krvi na Drini? Oni
provode reforme, pa _u kojoj bilo formi, to je

da im se u.te stvari miješa. — Dižim da treba
da bude ;svak zadovoljan, naravno .i da svak radi
i,po mogućnosti i podvostruči rad, jer to danas
zahtijeva opća nužda, zahtijeva Domovina.
Pišući ovaj članak kao seljak, moguće da
će .bit u .obliku formalnosti nedostataka, ali uzet
u primitivnom stanju, kao što čovjeka uči zdrav
razum i pošteno srce, moguće da :danas neće
biti na odmet. Jer iskazat ,svoje osobno mnijenje
držim, da,je.danas opća potreba,i dužnost sva-
koga patriote u. ovim časovima, da se oštri um
i,plemene, nazori, a.narod da odabire ono što

 

bude najbolje. — Popovići, 29/1.1920. — P.K.

bijeda, jer ne da se onako pisat, ako se ne o- .

njihova unutrašnja stvar, pak nema niko pravo, :