TIGSKVETRZA JE RO o

 

 

*

ik

Dubrovnik 10:, ožujka

 

 

 

 

 

 

Broj 11 1920. God.
= —_— ——— rm —— —— - = = — —
Cijena je listu sa donašanjem u kuću ill poštom za mjesec i naj sva čied Oglasi, zahvale i priopćena po posebnom cijeniku. —  Od-
: dana K :f zlazi svake srijede govorni urednik N. Fantela. Vlasništvo. Odbora Narodne
— Malivoi utuživo u Dubrovniku — Poiedini "oi \  Svijesti. — Tisak Dubrovačke Hrvatske Tisk — Ruko-
edini I 1 i Svijesti. isa ubrovačke Hrvatske Tiskare. uko
Uredništvo KO ul. BU, Bi kod Dubr, ia: Tiskare. U B 9 Kr | pisi se ne vraćaju, — =D LOLO
EERIG ža snaaRoČd ssa ns O nosa : gooo — so SSSR SSFRJBEBB=Blaee.R&B

 

 

 

Parlamenat.

Prošle srijede sastao se je ponovno naš
parlamenat i narodnim je poslanicima opet dama
mogućnost, da mogu u odlučnim časovima na-
šeg državnog uregjenja doći do rlječi i govoriti
u ime naroda. Svaki iskreni pristaša narodnog
ujedinjenja mora da pozdravi taj dogogjaj. To
je inače i pobjeda demokratizma, koga su regbi
naši »demokrati« i crveni socijalni — >demo-
krati« htjeli pokopati. Nigdje se u svijetu danas
ne može zamisliti apsolutistička, tiranska vlada nad
narodom bez narodnog predstavništva, bez par-
lamenta. Ali su naši »demokrati« u tomu htjeli
pred cijelim svijetom nositi barjak !

U istinu dandanas je važna uloga parla-
menta u upravi države i naroda, pa hoćemo da
ovim kratkim crtama prikažemo u kratko uredbu
parlamenta, te glavne zadaće što se svojom važ-
nošću nameću našoj sadašnjoj narodnoj skupštini.

Najprije da vidimo

Što je parlamentarizam ?

Ako uprava države ima svoje središte u na-
rodnom zastupništvu, u parlamentu, tada se taj
sistem vladavine zove parlamentarizam. Ustroj
mu može da bude dvojak :

: a) Demokratski (republikanski), kad je sva

vlast u parlamentu i u predsjedniku republike. :

, E predsjed

Parlamenat je-nositeljzak
nik izvršujuće vlasti. Predsjednik oš svoju
vlast po minislrima, koje sam imenuje iz većine
parlamenta. Za to je središte vlasti u parlamentu,
komu su i ministri članovi. Ako pade kakav za-
kon, što ga predloži ministarstvo, pada i mini-
starstvo, jer nema povjerenje većine, iz koje
je izašlo.

b) Ustavni (monarhični) je parlamentarizam,
kad vladar daje zakone suglasno sa parlamentom.
Vladar imenuje ministre i po njima vrši vlast.
Ministri su odgovorni parlamentu, a neodvisni
su od njega, t. j. parlameniat ih može pozvati
ma odgovornost i staviti pred državno sudište,
ali ih ne može otpustiti iz službe, već samo vla-
dar, koji ih je i imenovao. Ovo je oblik strogo
ustavne vlade.

A moguć je u tomu i razvoj po demokrat-
skom načelu: Parlameiat je središte zakonodavne
vlasti. Ministri su odvisni od većine parlamenta.
Imenuje ih vladar i to ustavno iz većine; ako
izgube povjerenje većine, mora ih i vladar otpu-
stiti. To je pravi oblik ustavnog parlamentarizma.
(Dr. Ušeničnik : Socijologija st. 178).

Republikanski oblik parlamentarizma imaju
Francuska i Udružene države sjever. Amerike ;
propala Austrija imala je strogu ustavnu vladu,
a naša Jugoslavija ima kao i Engleska ustavni
parlamentarizam po demokratskom načelu.

Ko ima smisla za pravi demokratizam, shva-
tit će, da je dandanas najsavremeniji oblik vla-
davine demokratski ustavni parlamentarizam, pa
mora bez bojazni zahtijevati, da parlamenat radi,
jer svi neprijatelji parlamentarnog djelovanja ili
su apsolutiste tirani ili bi se pak htjeli igrati
s narodom. i

O uspješnom radu parlamenta zavisi moć
i snaga države i naroda u unutrnjosti i prama
vani. U umuittrnjosti, jer se s radom parlamenta
zajednički promiče opće dobro, a time stvara
zadovoljstvo u državi. Prema vani pak parlamen-

tarna vlada nastupa odrešitije i odlučnije kao

kompaktna narodna cjelina.
Za to uačelno zagovaramo parlamentarnu

vladu, pa je parlamentarna raprezentacija pučke -

1

 

 

Oiaaje E S Spo arstva.
Izmegju ostalih otskače valutno pitanje a

stranke »Jugoslavenski klub« bio uvijek spravan,
da omogući rad parlamenta i podupirao je vladu
i onda kad je bio u upoziciji.

Zadaća našeg parlamenta.

Nadasve pak ovo teško doba, što ga pro-
življuje naša mlada država, zahtijeva solidni par-
lamentarni rad, te u ovih časovima možemo bez
krzmanja proglasiti nepatriotima sve one, koji,
ne samo priječe rad parlamenta, nego ga i ne
pomažu.

Kritični vanjski položaj nameće nam za-
jednički suglasni rad svih u parlamentu. U da-
nima kad ltalija hoće, da nam otme more, na
kojem leži bogatsvo i budućnost naše domovine,
moraju narodni zastupnici svih stranaka nastu-
piti u tom pitanju kao jedan čovjek. Oni su je-
dini uoblašćeni, da govore u ime svega jugo-
slavenskog naroda. Svi zborovi i manifestacije
slabo nadomješćuju parlamenat, koji jedini stoji
visoko na vidiku, da njegov glas i protest može
čuti cio svijet. — Parlamenat mora dati moćnu
potporu i našoj mirovnoj delegaciji, te joj udariti
i smjernice za njeno daljnje vladanje.

1 nutrnje stanje naše države, koje je gotovo
doprlo do nesnošljivosti, zalitjeva plodonosni

rad parlamenta, da: sloš na giene spriječi. -kata- :

 
 
   

sebi zapleteno, a od prijašnje vlade još većma
zamršeno. Razmjer 1:4 teško pogagja naše go-
spodarstvo, pa je s toga dužnost svakog posla-
nika, koji teži da se valutno pitanje riješi pra-
vedno i uredno, da sudjeluje u parlamentu. Va-
lutno je pitanje posao države i svega naroda, a
ne koje stranke, pa ga mora riješiti parlamenat,
a ko danas ruje proti parlamentu, taj zavlači uz
ogromnu štetu od svakog minuta inače možda
glatko riješenje toga životnog pitanja našeg
gospodarstva:

Osim toga moramo uvijek biti svijesni, da
smo, osim češke republike, jedina država u E-
vropi, koja nema redovitog od naroda biranog
predstavništva, pa je nužda, da se čim prije
provedu izbori. S toga naš parlamenat mora da
čim prije izglasa zakon o novom izbornom redu
za konstituantu. To je jedan od glavnih zadataka,
zašto se je i sastavilo privremeno narodno pred-
stavništvo, pa nek izvrši tu svoju dužnost! Ako
pak neki poslanici toga neće, zašto su primili
mandate? Neka ih polože i rad za narod prepuste
ozbiljnijim, kojima država, narod, uregjene pri-
like i parlamenat nijesu igračka svojih časovitih
hirova! i :

 

Zasjedanje narodnog predstavništva.

Nakon zastoja od više mjeseca napokon se
je već jednom otvorio narodni parlamenat u Be-
ogradu. Ovo je zasjedanje od najvećeg zamašaja,
jer spada u doba veoma važno za našu državu.
Od prijeke je naime. potrebe, da se u ovim
otsudnim časovima čuje glas i narodnih pred-
stavnika, e da i vanjski svijet upozna sa kom-
petentnog mjesta, što naš narod traži i kako se
drži prema raznim izazovima, što izvana dolaze.
Mnogo bi bilo probitačnije za interese cijele
naše države, da se je još prije čuo glas našeg
narodnog predstavništva, ali to nije išlo u pri-
log demokratskim stranačkim probicima.

Prva sjednica parlamenta od 3. o. mj. o-

čekivala se je najvećom napetošću. Ogromna

 

a M SAVS VE SUE RIN ESSEN O RPS JE NAR

 

s poslanika iz okupiranih “krajeva. i ostale Dal

masa svijeta zaposjela je prostor pred parlamen-
tom, galerije i diplomatske lože bile su dup-
kom pune. Predsjednik parlamenta Dr. Draža
Pavlović otvara sjednicu. Demokrat Pečić traži,
da se prebroje zastupnici. Kod glasovanja svi
demokrate — osim jednoga radi kontrole — iz-
laze iz dvorane, da ne bi novoj vladi omogućili
»kvorum« (potrebitu nadpolovičnu većinu). Re-
zultat kontrolnog prizivanja zastupnika povoljan
je za vladu, jer premda su demokrati, socijaliste
i republikanci ostupili, ipak je veći dio zastup-
nika 147 ih na broju ostao u dvorani.

Bijesni demokrati nikako se ne mogu po-
niziti, da nijesu više samodršci u državi, i da
ne mogu više raspolagati po miloj [volji sa iz-
voznicama, a puno se boje i kontrole dosadaš-
njeg svog rada. Zato su započeli dobro orga-
nizovanu hajku proti sadašnjoj vladi i proti par-
lamentu, te gledaju, da bilo na koji način o-
metu rad narodne skupštine. Svoje su pristaše
tješili frazama, da nova vlađa neće snaći većine
parlamenta, podigli su sve moguće prigovore
proti pojedinim ministrima, ali sve uzalud. —
Ali nijesu ni svi demokrate jednaki. Dok su
Pribićevićevi skutonoše tako bjesomučni, dotle

jedan uvigjavniji: -dio -demokrata, i ako ne pris. E
— taje nz vla či

ipak neće da sabotira državu
ovim teškim prilikama. Megju ove spada grup

 

cije. Ovi su zastupnici osnovali novo »izvan-
stranačko udruženje«, koje broji do sada 16 za-
stupnika. Tu se izmegju ostalih nalazi i Dr.
Melko Čingrija, Dr. J. Smodlaka i Dr. A. Tri-
najstić. Ovi su zastupnici uzeli zadaću, da po-
sreduju izmegju oporbenih grupa.

Deklaracija nove vlade. Uza svu buku de-
mokrata ministar je predsjednik Dr. Stojan Protić,
ozbiljni političar, u sjednici od 8. o. mj. proči-
tao vladinu deklaraciju, u kojoj ističe sedam po-
glavitih tačaka : 1.) Historijat pregovora radi mi-
nistarske krize. Regentova je želja bila, da vlada
radi s parlamentom, jer se protivi načelima de- .
mokratske države, da vlada radi bez parlamenta,
(kako su radili i kako bi htjeli raditi naši »de-
mokrate (l)«) 2.) Sadašnji se kabinet ne smije
raspustiti, dok se ne pripremi sve za izbore za
konstituantu. 3.) Parlamenat ima da ratifikuje u-
govor o miru. 4.) Parlamenat ima da donese
zakonsku osnovu o ugovoru države s Narodnom
Bankom, zakon o porezu na ratne dobitke. 5.)
Vanjski naš položaj osobitim obzirom na jadran-
sko pitanje. 6.) Osobitim se zadovoljstvom ističe

u deklaraciji, da je sv. Stolica priznala kraljevstvo >

S.H.S. 7.) Naročito se spominje, kako je želja
regentova bila, da se dogje do sporazumne, kon-
centracijone vlade. Sadašnja je vlada išla toj želji
ususret, koliko je to samo bilo moguće, ali de-
mokrati nijesu htjeli da se tome pozivu odazovu.

Iduća sjednica parlamenta odregjena je za
Ponedjeljak 8. o. mj.

Omjer stranaka u privremenom narodnom
predstavništvu je ovaj: Demokratska zajednica
104 poslanika (od ovih 2 umrla, 2 podnijela o-
stavku, ostaje 100). — Radikala 77 (od ovih 3
umrla, jedan podnio ostavku, ostaje 73). — 'Na-
rodni Klub 28. — Jugoslavenski Klub 19 (od
ovih 1 umro, 1 podnio ostavku, ostaje 17). —
Socijal demokrata 12. — Crnogorci 10. — Re-
publikanci 5. — Bunjevci 5. — Ribarčeva grupa
6. — Medakovićeva grupa 9. — Demokratski
disidenti 3. — Socijaldemokratski disident 1. —
Komunista 1. — Seljačka stranka 1. — Izvan

stranaka 8 poslanika. — Svega ima 289 posla.