:

RR ei

 

 

 

 

 

Str. 2

nika, kvorum je 145 glasova, a u parlamentu je
prisustvovalo 147 zastupnika, premda još svi
članovi radikalnog i jugoslavenskog kluba nijesu
stigli u Beograd. $

Plemenski odnos poslanika u pojedinim
grupama: Demokratska stranka : sastavljena je
od 69 Srba, 29 Hrvata i 10 Slovenaca. — Radi-
kalna stranka: 77 Srba i nijedan Hrvat ni Sio-
venac. — Narodni Klub: 27 Hrvata i 1 Srbin
(Jovo Banjanin, koji nije biran kao član Narod-
nog Kluba). -- Jugoslavenski Klub: ;16 Slove-
naca i 3 Hrvata. — Socijaldemokrata: 5 Srba,
9 Hrvata i 5 Slovenaca. — Crnogorci: 10 Srba.
— Republikanci: 5 Srba. — Bunjevci: 4 (Bu-
njevca) i 1 Slovak. — Ribarčeva grupa: 6 Srba;
— Grupa Medaković: 4 Srbina i 1 Hrvat. —
Van stranaka: 6 Hrvata i 2 Srbina. — Seljačka
stranka: 1 Srbin.

Dopisi.
Kuna.

U nedjelju 22. pr. mj. držao je ovdje pre-
davanje o amerikanskoj lozi učitelj poljodjelstva
g. Vučenović. Govorio je o raznim vrstama loze
i načinu kako se ima saditi i prevrtati. A na kon-
cu ukratko je rastumačio glavne sastavine umje-
inog gnoja i tako narodu razjasnio mnoge suin-
nje o njegovoj vrijednosti. Od prijeke je potre-
be da učitelji poljodjelstva sada češće zalaze u
narod i da ga upućuju u racijonalnu obnovu vi-
nograda, kad je filoksera već na vratima. A na-
ravno, vlada im mora dati pripomoći kad idu
po seiima, jer je to skopčano sa velikim troško-
vima, a osobito u onim krajevima, gdje nema
prevoznih sredstava.

Narod je ovdje u političkom životu sasvim
miran, ali ga veoma zanima agrarna reforma, po-
što ovdje ima još dosta kmetstva. U tu svrhu
narod se orgenizirao gotovo po svim selima u
težačke sloge, jer su slogine vogje obećavali, da
će po njima polučiti što skorije riješenje agrar-
ne reforme i da mu od sada ne treba više da-
vati ništa gosparima. Nu narod je počeo otvara-
ti oči i vidio otkle vjetar puše, te se počeo na-
gagjati sa gosparom e da poslije ne bude gore;
ako ostane prevaren.

Kotor.

Nazad nekoliko vremena ustanovila se je u
ovom gradu neka vrst Činovničke Potrošne Za-
druge, od koje zadrugari osim priličnih obveza,

. barem dosad, imaju sve, samo ne koristi kakve.

Ne samo što cio posao ide dosta ćoravo, već je
i obavit nekom čudnom tajinstvenošću, što sve
mora da dade povoda najraznovrsnijim komentima.
Zahtijevamo s toga ovim putem, da se što
skorije sazove skupština svih zadrugara, što se
moralo odavna učiniti, a što je bilo i obećano,
da će se učiniti, da uprava razjasni koješta, što
je nejasno, i da već sada, pošto stvari idu tako
slabo, položi račun o svom djelovanju. — Ne-
koliko zadrugara.
Okolica.

Imamo vanredna vremena bez blagodati kiše.
Sunce peče ko usred ilištaka, a vjetrovi propu-
huju, da još osuše zemlju. Nije čuda, da je zemlja
na mjesta popucala ko u najvećoj suši.. Voćke
se razbludile, pa pupak nabrekuuo neobično, a
loza plače. U prisoju na mjesta i smokve pro-
listale. Stara je riječ: »Gospa Naviješćenja u hlad
pod-smokvu«, al će se ove, ustrajeli, a Bože,
učuvaj, ovako dalje i prije Gospe Naviješćenja
moći u hlad pod smokvu. Usijevi se uvukli u
zemlju, pa narod na mjesta prisijava jarikom.
Uopće se na žito tuže, jer kržljavo. Žito kad nije
busato, nema nade, da će biti klasato. Brčan bus
daje brčan klas. I po trave je lošo vrijeme, a i
toga se hoće živome. Krumpiri samo mile iz zem-
lje, a na mjesta ni proklijali. Bolje tko nije još
posadio. Bobovo stručje maleno, procvjetao, pa
kržljavo i na mjesta smeće. Narod je uplašen
radi zelja uopće, jer mu je to glavna lirana. Ko-
liko se željno očekuje kiša, toliko se drhće, da
iza ovih ljetnih dana, ne nastupe studena vre-
mena, pa da ne bude mraza. Od toga se je bo-
jati, jer veljača nije se iztrgala.

i Šipan.

Javljaju nam iz Šipana, da bolest popuštava.
Novih slučajeva nema. Bolesnici se oporavljaju.
Još je uarod uplašen.

 

Go
a

NARODNA SVIJEST.

Šibenik.

Nama je u šibenskoj okolici zbilja sugjeno,
da pijemo iz pune čaše gorkosti. Talijanska mora,
glad i svakojake nevolje malo su koga morile
kao nas, a sad je morala još i nadoći španjol-
ska bolest, koja već nemilo hara u gradu i o-
kolici. Narod je silno istrošen. Još malo pa će
ostati skoro bez novčića, jer vrijednost krune
rapidno pada. Životne namirnice silno poskupiše.
Litra ulja zapada K 100, litra vina K 30, par ci-
cipela K 1000-1500, jedno odijelo srednje ruke
K 5000. Aprovizacija u rukema samih Talijana
renegata daje sasvim malo i to pod skupi novac.
Tako smo izloženi milosti i nemilosti trgovaca
gulikoža.

Rodoljublje nekih naših gg. profesora skine
nam ovih dana veliko breme s glave, jer nam
počeše privatno podučavati djecu koja ostadoše
već 8 mjeseci bez škole, pošto talijanska vlast
pretvori našu realnu gimnaziju u svoj zavod za
odnarogjivanje domaće djece. Ali im je jalov po-
sao, jer u svih 8 razreda nemaju više od 30 učenika.

Drago nam je, što se naša braća težaci,
kako doznasmo po Vašem listu, koji nekoliko
puta kradomice k mama dospije, organiziraju.
Mi smo težaci bili dosta zapostavljeni, ali naša
jaka organizacija pribavit će nam moć i ugled u
državi.-Primite g. uredniče Vi i svi ostali naši
istomišljenici srdačne pozdrave od vaše potlačene
braće. — J. M.

_ Ercegnovi.

(Pojačanje žandarskih stanica). Namjerava se
uspostaviti žand. stanica u Morinju, Bokakotoska.

Budući da je ta stanica od one u Risnu samih

6 km. udaljena, ta je ispostava bezpotrebna, još
kad se uz to uzme u obzir, da javna sigurnost
nije ugrožena. Čuje se, da će se još neke uspo-
staviti. Čudno, ta žand. stanice služile su Austriji
najviše u Boki u političke svrhe napram Crne-
gore, dočim danas je to sve jedna država.

(Uspostava konja kod žandarmerije). Kod
žand. se uspostavljaju konji, tako da je svaka
četa dobila po 3 konja za sigurnosnu službu.
Prije to nije trebalo, dočim nami pritiče novca
te ga bačćamo u bezpi ne stvari.

 

iz Jugoslavije.

Dr. Trumbić ostaje na svom mjestu. Dr.
Trumbić poslao je depešu ministarskom presjed-
niku Stojanu Protiću, u kojoj izjavljuje, da. pri-
hvaća lisnicu ministarstva za vanjske poslove u
Protićevom kabinetu.

krivotvorene hiljadarke u okupiranom
području prouzročile su pravu stravu u pučan-
stvu. Dne 4. o. mj. Vlada je iz Zadra dala br-
zojavni nalog svim uredima u okupiranom pod-
ručju, da ne smiju ni primati ni mnijenjati, ni
puštati da kolaju u trgovini hiljadarke od serije
preko broja 1.197. A baš takovih nalazi se sva
sila u okupiranoj Dalmaciji. Ne samo banke i
trgovci već i manji posjednici teško su ovom
naredbom udareni. Za neke je to gotova finan-
cijalna propast.

Stanje na Korčuli. Privatnim pntem_ ja-
vlja nam prijatelj: O skupoći, koja je zavladala,
više se i ne govori. Nestašica mesa zavladala u
potpunom smislu riječi. Nakon mjesec dana bilo
je ovih dana samo jednom malo govedine po
80 Kr. Španjolske hunjavice ima po nekim mje-
stima. Najveća je neprilika, što ni bolesnici ne
mogu dobiti mesa. Uopće maginjemo u svemu
življenju kao otrag 100 godina, samo ne dakako
u onim starim bajoslovnim cijenama, kad si sa
malo »karantana« mogao čudesa činiti.

_ Memorandum Židova u Jugoslaviji. Be-
ogradska »Politika« donijela je vijest, da su ju-
gosl. Zidovi predali našoj mirovnoj delegaciji u
Parizu memorandum, u kojem se tuže, da su u
Jugoslaviji, ito baš u Hrvatskoj, veoma ugnje-
tavani! U čemu?...

Proračun beogradske općine. Na zadnjoj
sjednici općinskog sovjeta stavljen je na dnevni
red proračun za g. 1920, koji iznaša 56 mili-
juna dinara, baš koliko državni g. 1914.

Kardinal Dubois proučava vjerska pita-
nja u Jugoslaviji. U Beograd je stigao fran-
cuski kardinal Dubois iz Rouana sa dva nad-

 

Br. ik

biskupa i 7 pratilaca, da se informiše o religi-
joznIim odnošajima u našem kraljevstvu. Dolazi
sa znanjem francuske vlade, pa mu je priregjen
svečani doček u dvorani časničkog doma. Sa
strane naše vlade pozdravio ga je ministar vjera
g. Janković, a u ime pravoslavnog svećenstva
Dr. Janjić na latinskom jeziku.

Dr. Jeglić ide u Rim. Iz Ljubljane javljaju,
da će ovih dana biskup Dr. Jeglić otputovati
u Rim.

Vojnička podjela Jugoslavije. Regent A-
leksandar potpisao je ukaz o vojnoj podjeli teri-
torija S. H. S. Čitavo je kraljevstvo razdijeljeno
na 4 armije, 16 divizijskih oblasti, 48 pukovskih
okružja i 192 bataljunska kotara.

Dubrovnik — glavno mjesto Dalmacije.
Čitamo u Sarajevskoj »Jugoslaviji« : Na sastanku
političara iz slobodnih i okupiranih krajeva Dal-
macije odlučeno je, da se pokrajinska vlada pre-
mjesti iz Splita u Dubrovnik i da se Gruž pro-
glasi za glavno dalmatinsko pristanište.

Dalmatinska pokrajinska vlada. Kako smo
bili javili imalo je doći do promjene u našoj
pokrajinskoj vladi. Megjutim javlja se iz Be-
ograda, da Dr. Krstelj i nadalje ostaje na svome
mjestu kao šef pokrajinske vlade zajedno sa
svim članovima vlade.

Nova slovenska vlada. Sccijaldemokratska
i demokratska stranka odbila je poziv predsjed-
nika slovenske vlade D.ra Brejca na sudjelova-
nje u vladi. Uslijed toga će nova slovenska
vlada biti sastavljena samo iz redova slovenske
pučke stranke.

Regent-ide u Zagreb. Prošlili dana primio
je Regent u audijenciju bana g. Matka Laginju i
ministra za šume i rude g. Dra I. Kovačevića,
koji su ga izvijestili o položaju u zemlji. Nj. Vi-
sočanstvo vrlo se zanima za sve pojave javnog
života, izvještaj g. bana uzeo je sa zadovoljstvom
na znanje te je izjavio da će posjetiti Zagreb u
što skorije vrijeme. Megjutim se je Regent sr-
dačno zahvalio na pozivu.

Prodavaonice ministarstva ishrane. Kako
javljaju iz Beograda, netom budu pregledani dr-
žavni magazini, po cijeloj će se državi otvoriti
prodavaone, u kojima će se prodavati gotova
odijela, roba, postole, čarape, rublje i ostalo.
Crevlje, platno i druga roba prodavat će se za
40% jeftinije nego li su cijene na beogradskom
tržištu. Vidjet ćemo kolika će biti i odatle korist si-
romašnom, golom i bosom narodu!

Izborno pravo za žene. U Sloveniji je
pučka stranka razvila veliku djelatnost, da u iz-
borima i ženske budu imale pravo glasa kao i
muškarci, jer će se u parlamentu raspravljati o
mnogim stvarima, o kojima ovisi život u obitelji
i uopće u ljudskom društvu. U Banovini i Bosni
takogjer težaci na sastancima pučke stranke traže
jednako pravo za ženske.

Živom pjevali mrtvačko opijelo ! Naš su-
gragjanin umjetnik slikar-karikaturista Angjeo
Radovani bio je davno po novinama umro u
Milanu i napisaše mu nekoliko dugili nekrologa.
Megjutim ona je živ i još uvijek veseo te se je
nastanio sa svojom obitelji u Zagrebu, gdje je
dobio . proiesorsko mjesto na jednoj srednjoj
školi. Nas i sve umjetnikove prijatelje ova je vi-
jest osobito razveselila. Nek živi još, dugo u
sreći i zadovoljstvu na  diku našeg grada i
naroda !

,Zagrebačke Novine“, zajedničko glasilo
svih zagrebačkih dnevnika, prestale su. izlaziti
prošle sedmice, jer se je riješilo pitanje tipograf-
skog štrajka. Sad su počeli opet izlaziti zagre-
bački dnevnici. Čitaoci »Zagrebačkih Novina« —
kojih je izišlo oko 40 brojeva — gotovo žale za
njima, jer su tu imali autentični pregled - svih
naših političkih i kulturnih struja. Sad se nameće
pitanje, ne bi li bilo zgodno, da se osnuje je-
dan takav opći dnevnik, koji bi uz najnovije vi-
jesti, donosio i pregled pisanja svih naših dnev-
nika, ili bolje. ne bi Ji se toliki dnevnici dali sto-
piti u jedno po uzoru »Zagrebačkih Novina« ?
Koliko bi se time uštedilo i truda i troška, a
doprinijelo općem i boljem shvaćanju i bistre-
nju pojmova.

e S A M