DUBROVNIK

18. kolovoza 1920.

God. II.

 

Plativo i utuživo u Dubrovniku

Cijena [e listu sa donašanjem u kuću ili poštom za mjesec dana K 7.

Uredništvo i Uprava kod Dubr, Hrvat. Tiskare.

 

 

Izlazi svake srijede Oglasi, zahvale i priopćena po posebnom cijeniku, — Odgovorni
EOLA 3 urednik N. Fantela. — Vlasništvo Odbora Narodne Svijesti. —
Pojedini broj 2 Kr. Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare. — Rukopisi se ne

vraćaju.

 

 

Vogje naroda.

Bilo je vrijeme, kad su kraljevi i knezovi po
svojoj volji vodili narod raznim putevima. Ako
se je našao dobar i pravedan vladar, koji je Želio i
radio za narodno dobro, narod je bio s njime zado-
voljan i marodno je blagostanje cvalo. S druge
je strane bilo po narod nesnosno, kad bi dobio sla-
bog vladara ili tiranina. U jednu riječ vladareva riječ
bila je jedino odlučna u svim pitanjima, pa i u onim,
u kojim se je radilo o biti i ne biti jednog naroda.
Ovakvo shvaćanje državne uprave došlo je do izražaja
u poznatim riječima frančuskog kralja Ljudevita : dr-
žava, to sam ja.

No došlo je vrijeme, da se narod nije htio pre-
pustiti slijepom usudu i samovolji jednog čovjeka.
Ljudsko društvo se je demokratizovalo i širi su slo-
jevi naroda počeli, da imadu riječ pri odluci o svo-
joj sudbini. i

Megjutim se svaka teorija u praksi pokaže ko-
liko vrijedi. Širi slojevi naroda nijesu posve svijesni
svojega prava i tako vidimo, da i u demokratskim dr-
žavama t. zv. viši slojevi odlučuju o narodnoj buduć-
nosti i njegovim životnim pitanjima. A kakvi su t. zv.
viši slojevi, ti predstavnici i vogje naroda? — Pro-
šli je rat rastrovao u najvećoj mjeri baš te t. zv. više
slojeve društva. Opažamo to ne samo kod nas, nego
i u čitavoj Evropi. Posvuda vidimo grabežljivost, se-
bičnost i korupciju. Vlade se udružuju s ratnim mi-
| — ljunašima i otvaraju svoje redove ljudima, koji u sve-
mu paze najviše svoje interese. Najboljim mam pri-
mjerom može biti zadnja ministarska kriza. Glavni je
uzrok krize pitanje izvoza žita. Naša država toliko tim
blagom obiluje, da može izvažati u inozemstvo. Sva-
komu je dobro poznato koliko su na izvozu prošlih
godina, a ga račua naroda, zazlužili razni izvozničari.
Nekim »vogjama maroda« i sada zazubice rastu za
milijonima. »Demokrati« optužuju radikale, da bi se
preko izvozne centrale htjeli okoristiti, a radikalska
»Samouprava« dokazuje, da naprotiv »demokratski«
ministri, koji su skoro svi zainteresovani kod velikih
banaka hoće, da slobodu izvoza tako izrabe, te nji-
hova banke zasluže na miljarde. Navodno su banke
iza kojih stoje »demokratski« ministri već zakupile
velike količine žita, a ujedno samo one raspolažu sa

 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 

| no, da ih za pasivne krajeve, megju koje spada i
= Dalmacija, mala briga. Neka narod gladuje.
Uticaj je seljaštva na našu politiku vrlo malen.
_ Seljaci imaju malo poslanika i do sada su imali vrlo
malo staleških organizacija. I zato o nilma naša vlada
ne vodi račnna, a »vogje naroda« pune džepove.

Pa posve i naravno. Ne mogu da stvore prave-
dan poredak ma zemlji pa ni u našoj državi ljudi,

menitost seljačkoga staleža za mašu državu ne leži
samo u tom, da ih imade 90 po sto, nego najviše u
tom, što su seljaci ostali najviše poštegjeni od općeg
|| moralnoga pada. U seljačkom staležu živi još uvijek
- vjera u poštenje. I zato je baš seljaštvo pozvano, da
— preporodi društvo svojom vjerom i da Svojom sna-
| gom stane na put korupciji i grabežljivosti.
; Narod treba da pazi, da birajući sebi vogje do-
| g bro gleda koga bira, Da je naš narod pri tom bio do
| sada vrlo lakouman najbolje nam dokazuju sadašnji
(| dogogiaii. : :
Pogledajmo samo socijalističku stranku. Još je
pred godinu dana socijalističko radništvo na rukama
nosilo svoje vogje Korača i Kristana, no ovi su se
njihovi vogje u skoro »pogospodili« stekli milijone
= sve, vele, na račun radništva. Socijalisti su na to
_ podigli Radoševića i Delića, do neba ih uzvisivali, bi-
| rali ih još pred par mjeseci za načelnike, a zadnjih
= ih dana to isto komunističko radništvo napada bok-
= serima i noževima. Prodali su — vele — radništvo

 
 
 
 
 
  
 
 
 

šlepovima (maonama), koje mogu žito izvesti. Narav- -

koji nemaju u sebi dubokog moralnog osjećaja. Zna- .

»buržujskim« strankama i za to primali masne novce.
Iz ove se pojave dade mnogo naučit.

Naše seljaštvo nema megju t. zv. višim slojevima
mnogo pravih i iskrenih prijatelja. Ono je u glavnom
prepušteno samo sebi i za to mora da se šio čvišće
organizije. Seljačka će organizacija i seljačka politika
udariti najčvršće temelje ovoj državi, jer se ona ne
treba da temelji na sili i diktaturama, nego ma pra-
voj vladi naroda — demokraciji. Time će biti riješeno
i pitanje moralnog preporoda, na kojem se onda mo-
že graditi dalje društveni mir i poredak.

Kad dogje do moralnog preporoda i naše inte-
ligencije dobit će tek onda narod u njima svoje pra-
ve vogje.

 

Slavije u Mariboru.

(Nastavak).

Prvi je dan mariborskog sastanka bio dan ma-
nifestecije jugosl. kat. gjaštva. Drugi je dan to gja-
štvo pregnulo da odredi smjernice svoga budućega rada.

Poslije tihe staroslovenske sv. mise grk-kat. biskupa
Njaradija, gjaštvo je pristupilo zborovanju. Napose su
vijećali srednjoškolci, napose akademičari, napose stu-
dentkinje, posebno opet bogoslovi.

Iza izvještaja srednjoškolskog sekratara održali
su srednjoškolci 4 referata o svom položaju i radu
u novim prilikama. Iza svakog se je referata razvila
debata.

Akademičari su posebno održali svoje zboro-
vanje, na kojem je akademski sekretar izvijestio o ra-
du pojedinih akad. društava. Konstatira povoljan raz-
voj društava, u kojim su se članovi posebno bavili
znanstvenom proučavanju socijalnih problema. Na to
su slijedila dva referata, jedan »o studiju socijalnih
problema i praktičnom radu akad. društvima«, a drugi
»O reorganizaciji akad. društava«. Napose su opet aka-
demičari raspravljali o radu akad. ferijalnim društvi-
ma. Održano je nekoliko referata, kojima su podane
smjernice pučko-prosvjetnog rada u skoroj budućnosti.

Ujedno je održan sastanak predstavnika »Jugosl.
Kat. Djačke Lige — vrhovne legislative katol. djaštva.
Pojedini su funkcijoneri »Lige« podnijeli svoje iz-
vještaje isto tako i urednici glasila: »Luči« i »Zore«.
Raspravljena su mnoga pitanja važna po razvnoj djačke
organizecije.

Nešto nova je u kat. djačkoj organizaciji posebno
zborovanje ženskih kat. djačkih organizacija. Ša-
stanku je prisustvovalo preko 400 studentkinja, veći-
nom Hrvatica. Iza pozdravnih govora izvijestile su o
svom radu organizacije iz Sarajeva, Osijeka, Zagreba,
Senja. Ljubljane, Požege, Karlovca i: Gospića. Izne-
seno je zatim nekoliko referata o, dalnjem izgragjiva-
nju katol. ženske djačke organizacije te o zadaćama
žene u društvu i javnom životu.

Bogoslovi su opet vijećali o svojoj organizaciji
i o načinu rada u svojim bogosl. zborofima.

Isti su dan i katehete održali svoje zborovanje.
Raspravljalo se je o uzgoju mladeži u praktičnom krš-
ćanstvu. Prihvaćano je više rezolucija.

Novi gostovi.

Megjutim su neprestano delazili vlakovi sa no-
vim učesnicima. Kolodvor je vrvio od mnoštva gos-
tova. Veliko je zanimanje pobudio posebni vlak, koji
je dovezao u Maribor Prekomurce, Muropoljce i Me-
gjumurce, koji su došli pod vodstvom dolnjolendev-
skog župana. S istim je vlakom prispjela i Orlovska
konjita s glazbom. U,edno je prispio i vlak iz Ljub-
ljane sa.preko 1500 uniformiranih Orlova te dvije
glazbe pa mnogo Zagrebčana te drugih uglednih Hr-
vata. Svi su se novopridošii gosti vrstali u povorku.
Na čelu je ista orlovska konjica, glazbe, zatim Orlovi
i ostali gostovi. Burno pozdravljeni, ispod slavoluka
i kroz šumu jela i zastava, kroz ulice Maribora išla
je katolička vojska imponirajući redom i disciplinom.

Komers.

U večer je bio u dupkom punoj, prostranoj
Gotzovoj dvorani komers u čast gostova. Komers je
posjelio kao zastupnik regenta Aleksandra pukovnik
Bogičević, svi prispjeli jugoslavenski biskupi, mnogo
štapskih časnika i drugog odličnog općinstva.

Komers je otvorio dr. Vrstovšek, povjerenik za
prosvjetu te iza nekoliko pozdravnih besjeda predao
predsjedništvo predsjadniku Orlovskog Saveza Jozipu
Pircu. Uz burno klicanje i odobravanje pozdravlja
pukovnika Bogičevića kao zastupnika Regenta, našto
je glazba intonirala »Bože pravde«. U to su došli u
dvoranu francuski gostovi, koji su baš taj čas pris-
pjeli u Maribor. Bili su dočekani s velikim odušev-
ljenjem uz burne ovacije. Francuski su zastupnici ga-
nuti zahvaljivali. :

Predsjednik komersa je na io pozdravio ostale
odlične goste, prisutne biskupe, zastupnika maribor-
ske, općine, gostove iz čehoslovačke republike napose
nar. poslanike Šrameka, Kadlčaka i Robara, zastupnika
grada Brna Novotnya. Općinstvo je priredilo burne
ovacije čehoslovačkim gostovima, a glazba je odsvi-
rala česku himnu. Zatim je pozdravio izaslanike ame-
ričkih Slovenaca, čehoslovačkog katol. Sokola is Ame-
rike, pa gostove iz Hrvatske. Svima su priregjene o-
vacije, a glazba je zasvirala »Lijepu našu«. Pozdravio
je zatim prispjele srpske gjake iz Beograda, koji su
takogjer burno pozdravljeni uz sviranje srp. himne.
Burme su ovacije. bile priregjene Orlovima iz okupi-
ranok područja... trije jin

Zatim je govorio knez-biskup dr. Napotnik, Če-
hoslovak dr. Šramek, u ime gragjanstva Maribora dr.
Leskovar, dr. Hohnjec u ime Jugoslav. kluba, pa N.
Medved u ime pograničnih Slovenaca. Po zaključku
se je oficijelnoga dijela komersa razvila neprisiljena
zabava.

Treći dan zborovanja.

U subotu se je dne 31. srpnja vršilo vijećanje
svih katoličkih organizacija. Orlovi, Oriice, radnici,
obrtnici, obrinički pomoćnici, učitelji, gjaci, Preku-
murci, i t. d., svi su vijećali o svojoj organizaciji.

Rano su u jutro četiri glazbe obišle gradom
svirajući budnice. Staroslovensku sv. misu odslužio je
dr. Njarašy. Tokom dana pridolazili su novi gostovi.
a megju ostalim ministar dr. Korošec, te zastupnik
centralne vlade ministar poljoprivrede dr. Velizar Jan-
ković. Na burne ovacije prisutnoga mnoštva te na
pozdrav predsjednika slov. Orlova Pirca i vogje čeho-
slov. Orla Dr. Novotnya, oba su minisira zahvalila i
odmah se odvezla na zborovanje Orlovskog Saveza.

— Zborovanje Orlovskog Saveza je oivorio
predsjednik Pirc. Osobito je srdačno pozdravljen iza-
slanik američkih Slovenaca Grdina, koji je ujedno
predao piedsjedništvu 80.000 Kr. kao prvi dar amer.
Slovenaca Oilovskom Savezu. Govorio je još i jedan
Orao iz okupiranog područja, nekoliko čehoslov. Or-
lova, našto su slijedili referati o Orlovstvu i njegovoj
kulturnoj misiji i radu. Burno pozdravljeni unišli su

u dvoranu ministri dr. Janković i dr. Korošec, koji su tek |

prispjeli iz Beograda. Ministar dr. Jauliović pozdravlja
u srdačnom govoru zborovanje i Orlove kao prve
kulture radn ke, Na to je uz urnebesno klicanje na-
stupio dr. Korošec. Pozdravlja Orlove i naglasnje da
je Orlovski slet presenetio naše protivnike. Orao raste
i šir se, on je predstavnik borbenosti te je uvjeren,
da će i odsele vršiti svoju zadaću kako je i do sada.
Zborovanje su pezdravili još biskupi dr. Jeglić i dr.
Nyaradi. :
— Zborovanje je Orlica vodila Cilka Krekova.
Predstavnice su českih Orlica pozdravile svoje sloven-
ske sestre, Održano je više referala i mnogo oduše-
vljenih govora.

— Zborovanje katol. učitelja je održano uz su-
djelovanje velikog broja slov. i hrv. učitelja te prisu-

stvo lijenog broja čehoslov. učitelja i učiteljica. Iza