!

 

 

 

Se

Spremajmo se za izbore!

1, Živo. preporučamo organizacijama, dotično
pristašama u sijelu pojedinih općina, gdje je to još na
vrijeme, da se smjesta postaraju te općine predlože
Državnom Odboru u Beogradu što veći broj glasačkih
mjesta i što naručnijih za narod. Ako su općine već
poslale prijedlog s nedovoljuim brojem ili nezgodnim
glasačkim mjestima tada treba da se bezodvlačno i
brzojavnim pulem Dižavnom odboru. stave novi prije-
dlozi, jer će Državni Odbor najdalje oko 29. ili 30.
rujna objelodaniti u službenom listu pojedina glasačka
mjesta u svakoj općini.

9. Dne 26. 9. dužne su općine da pošalju nadlež-
nom kotarskom sudu biračke spiskove za svako gla-
sačko mjesto. Sud će ih najdalje za 5 dana pregledati,
a onda potvrgjene vratiti općinama, koje će ih za 8
dana držati izložene. Spiskovi bi u nekim općinama
mogli biti izložani već 1. 10., u drugim koji dan kašnje.
Općina je dužna da to razglasi u sijelu i po selima
na nečin koji je običajan.

Neka se odbornici Pučke Stranke
u sijelu svake pojedine općine stvori izborni odbor,
koji će od velečasnih župnika ili od seoskih pouzda-
nika na vrijeme zamoliti popis svih birača iz svakog
sela (muškarci koji su do 7. 9. ijavršili 21. godinu), s
posebnom oznakom onih, koji su organizovani u
stranci ili će za stranku glasovati. Na temelju tih po-
pisa treba da općinski izborni odbor pravi ispravke
(utoke) biračkih spiskova u pravo vrijeme, koliko za
neunesene pristaše stranke toliko za ove protivničkih,
koje su protuzakonito uneseni.

3. Kako da u tom postupaju, naći će potanke
upute u »Zakonu o izboru narodnih poslanika« obje-
lodanjenom u »Dalmatinskom Glasniku«. koji Tajništvo
svakome na zahtjev šalje, a odbori ga trebaju
dobro da prouče. & MTalništvo Pnčke Stranke.

  
 

 

 

 

pobrinu, da se!

 

_Pouka o izborima za konstituantu.

Za nedjelju dne 28. studenoga ove 'godine TasS-
pisani su izbori za ustavotvornu skupštinu ili kon-
stituantu. Svaki su izbori za parlamenat od velike
važnosti, ali ih ovi izbori daleko nadmašuju, jer će
poslanici izabrani u ovim. izborima imati da stvore
najvažnije i temeljne zakone, na kojima će počivati
naša mlada država. O tim će zakonima u velike ovi-
siti, kakova će biti naša država i kako će nam u
njoj biti.

Navlastito se za ove izbore. moraju zanimati te-
žaci, jer im 'se kao najbrojnijem staležu u ovim iz-
borima pruža prigoda, da u parlamenat pošalju po-
slanike, koji će se starati, da naša država bude ure-
gjena kao napredna kršćanska i pučka ili težačka
država. Stoga smo mi uvijek jednu preporučivali, da
se i težaci bave politikom, da se na vrijeme organi-
zuju u Težačka Vijeća Pučke Stranke, da složno stu-
pe na izbore i učine da u izborima pobijedi kršćan-
ska i težačka misao.

Danas počinjemo donositi kratku pouku o izbo-
rima. Molimo da je težaci pomnjivo čitaju i o tome
se megju sobom razgovaraju. Neka dobro pamte što
| čitaju, da im to bude moglo služiti i da ih ne bi tko
neupućene prevario.

1. Izbori,
će dakle biti i nedjelju, 28. studenoga od 7 sati ju-
tra do 6 sati popodne. Cijela je država razdijeljena u
izborne okruge, za svaki je izbori okrug odregjeno,
koliko poslanika bira. Dalmacija ima 2 okruga. Jedari
je okružje zadarsko i šibensko, drugi je okružje split-
sko,. dubrovačko i kotorsko. Na svakih 30 hiljada
duša dolazi po jedan poslanik. Za neokupisanu Dal-
maciju. regbi da je odregjeno da će izabrati 11 poslanika.
2, Pravo biranja

ima svaki. državljanin, muškarac koji je do 7. 9. 1920.

navršio 21 godinu. živote. Nema pravo. biranja : 1. tko
je osugjen na robiju radi zločina ili na zatvor radi
kragje, prevare ili lihve dok ne progju 3 godine po-
slije izdržane. ili zastarjele kazne ; .2. tko je pod ste-
čajem ili pod kuratelom.

se 3. Pravo biti izabran ;
za poslanika ima muškarac koji ima pravo biranja i
navršio je 25 godina. Mi se za njega izmegju osta-
loga još zahtjeva, da znade čitati i' pisali. Činovnici,
ako su izabrani te prihvate izbor, gube službti, a op-
Činski načelnici smatraju se da'su na dopustu, 'odsutni.

4. Izborne listine a
ili birački spiskovi treba da su u svakoj općini go-
tovi do 25,9. Tu treba da. budu, upisani svi birači,

PR

NARODNA SVIJEST

koji su najmanje 6 mjeseci nastanjeni u toj općini.
Na jednoj listini ne smije biti više od 800 birača,
oj su listini imena upisana abecednim radom.
ka listina imat će napose odregjeno mjesto gdje
će njezini birači glasovati. Treba nastojati da ta mje-
sta budu narodu naručnija.

Kotarski sud pregledat će te listine te ih do 29.
9. poviatiti općini, a kod sebe će imati prepis. Te će
listine biti izložene u općinskom uredu za vrijeme od
punih 8 dana računajući od dana kada ih općina
primi. Za ovih 8 dana svak ima pravo da listine_ pre-
gleda, piepiše, štampa i da bilo za sebe ili za dru-

goga traži d

 
 

 

 

du se u listinama što ispravi. Ispravci se
mogu učiniti pismenim putem ili usmenim (na pro-
tokol). Ako je na općini samo komesar bez općinskog
odbora, nema prava da čini ispravke, nego to čini
kotarski sud. Ispravka se može (poslati i izravno ko-
tarskom sudu, ali samo pismeno i uz dokumente (do-
kaze), koji vrijede kao javne isprave. Općina ili sud
dužni su poslije 24 sali odgovori dali ispravak pri-
maju ili Proti odluci

sata po primljenom odgovora uteći kotirskom sudu.
Zave sem ue pla nikakova taksa niti biljeg.
Općina treba da u sijel općine kao i po svim se-
lima razglasi dan, kad su izborne listine izložene u
općini, na način učbičajan u općini ili u selu.

 

 

općine može se kroz 24

T€,

  

 

 

a “ R
Dopisi.
? Iz Konavala.

U prevatu razdijelilo je i kod nas Nerodno Vijeće
ljudima dio konja, šio su ostali od raspusta a.-u. voj-
ske uz uvjet da će narodna vlada ili oduzeti kad joj
što ustreba, ili se od posjednika naplatiti.

Koliko Nar. Vijeće toliko i razne vojne i civilne
vlasti ispisale su kašuje kod kojih se osoba što nalazi.
Sasvim tim ispoljila se je dne 11 i 12 tek. nekorek-
tnost u posiupku sa strane žandara iz Grude. Oruž-
nici su naime — jer je vojnoj Vlasti trebalo više ko-
nja no što je općina izdala poziv i pojedinci ih odag-
nali — došli po selima, da traže državne konje; ali
su ih tražili i od ljudi, koji niti imaju nili su imali
državnih konja, i zahtijevali su, da ljudi odvedu svoje
konje na Grudu kao državne.

Ljudi su se — kako je i shvalljivo — mirno i
uljudno usprotivili toj n&opravdanoj naredbi; ai ovi
su žandari bili ljudi razboriti, te se ispričaše u jed-
nom slučaju, da su njihovi neki drugovi pogriješili,
jer su vidjeli na paši dobre konje, pa misleći da to
moraju biti državni, pitali su čigovi su i zapisali do-
tičnog domaćina kao da posjeduje državne konje.
Tako se je mirno svršio ovaj po opisu i opravdanju
smiješni, a u sebi ozbiljni incidenat, koji je mogao
imati i neugodnih posljedica.

: Neka i ovaj slučaj posluži nadležnim vlastima
da rasude, kako smo mi Konavljani mirna ćeljad, jer
ne pravimo galame ni kad nam _ se nepravedno što
učini, pa neka i vlasti i niži organi postupaju s uama
obzirno, pravedno i na temelju sigurnih podloga, a
ne na temeiju partajičnih i lažnih , pritužaba, koje su
podavali neki, sebi možda na korist, a braći Konav-
ljanima sigurno na štetu. V.

Iz Župe.

Dne 15. t. m. uspjelo je izvaditi iz dubine od
22 m. lagju koju je jaka bura u noći 6:7/2 t. g. pe-
topila prema luci cavtatskoj s dvora velike seke. Bila
je prekrcana opekama, koje su ronioci. iz Hercegno-
voga kroz više dana vadili. Radnju su poduzeli gg.
Moiner I., Goga I. i Bego M. iz Mlina. ,S lagjom su
zaglavila i dva ljudska života: Miho Račić Mihov
nastanjen u Gružu vlasnik broda i poznati Vice Svi-
lokos nastanjen u Cavtatu, te se o njima nije našlo
nikakva traga. Mišljenje je, da su se oni u času ka-
tastrofe ukrcali u lagjicu (kaić), te ih. veliko valovlje
udušilo, jer tako bi se moglo tumačiti zapomaganje,
koje se je čulo po pričanju nekih vojnika sa obale u
Cavtatu. Lagja je ovih daria izvučena na. kopno u
Mlinima.

 

Iz Jugoslavije.

Za okupirane zemlje! Braćo u slobodnoj domo-
vini! Iz okupiranih krajeva stižu 'očajni glasovi. Na-
rodni domovi u Gorici, Trstu, Pulju, Zadru i drugim
krajevima neoslobogjene Jugoslavije ut šteni su. Ova
žarišta narodne prosviete, jedina utjeha u crnim da-
iima, koje proživljuje naš narod u onim teško iski-
EU E šnjele talija-

šenim krajevima, zapaljena su od po iješnjel :
naške rulje, poduprte po talijanskim vojničkim hor-

  
   

 

dama. Na ove ispade talijanske nekulture treba ćd-
I ZR M ugo ADO UZA

 

prao U

govoriti obnovljenim prosvjetnim radom. i
Potpisano Udruženje postavilo je sebi zadaću, “|
da u svrhu uspostave siarih i osnivanja novih pučkih
knjižnica u okupiranim krajevima, sakupi što veći |
broj knjiga, pa se ovim pozivom obraća na sve na- +
rodne krugove, knjižnice, društva i pojedince u slo-
bodnoj domovini, da darovanjem i sakupljanjem knji- i
ga doprinesu uspjehu ove akcije. Svaki pa i najma- |
nji dar biti će zahvalno primljen, te će probuditi u
našim patnicima u Primorju novu otpornu snagu, U- a
vjerivši ih, da nisu zaboravljeni. — Darovi neka se U
šaliu na potpisano Udruženje, — Udruženje jugonla- 4
venske akademske omladine iz Primorla. |

 

Iznos novčanica preko granica. Ministar je |
financija naredio graničnim carinarnicama da kraljevina U
Srba, Hrvata i Slovenaca dozvoljava jednom putniku _
iznos do 1000. dinara u novčanicama Narodne Banke
ili krunsko-dinarskim novčanicama. 1

Ova suma od 1000. dinara računa se u sumu i

zdrave valute koju svaki putnik može iznjeti iz naše i
države, prema rješenjima Ministarskog Savjeta I. Br. |
3074. od 12 uovembra pr. g. i I. Br. 4034. od 5 |
januara tek. god. i

Ko pokuša iznjeti preko granice u inostranstvo 1
više od 1000. dinara u dinarskim ili krunsko-dinarskim Hi
novčanicama, kazniće se kao krijomčer finansovati u o
korist državne kase. M

 
 
 
  
 
 
  
 
   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
     
 
 
   
 
  

Porez na poslovni obrt. Ministar je financija
naredio da se počevši od 25. ov. mj. ima naplaćivati
poslovni obrt, Pozvana su stoga sva ona lica, koja.
podleže plaćanju ovoga poreza da počevši od toga
dana vode knjigu prodaje robe za sada na običnoj
hartiji koju će knjigu sami ustrojiti a u koju će |upi-
sivati ukupni dnevni inkaso i to odvojeno za luksusnu |
robu odvojeno za ostalu robu i odvojeno za alkoholna |
pića. Hotelieri i kafedžije vode posebno pazar (inkaso)
od prodatog pića, posebno od hotelskih soba i pose: \
bno od prodate hrane. Formular ove knjige i pravil- i
nik te spisak luksusne robe stavit će se naknadno na
raspolaganje strankama i onda će se inkaso propisati
u knjigu i porez po njoj platiti. o
Vjeronauk izbačen iz škole. Ministarstvo pros
vjete odregjuje naredbom od 2. septembra o. g. br.
10576 novi nastavni plan, koji od početka ove godine
imade vrijednost za sve gimnazije u Srbiji, Crnoj Gori
Banatu, Bačkoj i Baraniji. Po toj je osnovi vjeronau-
čna obuka izlučena iz tri gornja razreda tako, da se,
predaje jedino do uključivp 9. razreda. u

g

 

Šećer — monopol. Financijalni odbor usvojio
je predlog ministra financija o movoin porezu na šećer.
Država će uzeti monopol na šećer i preuzeti prodaju
šećera u čitavoj zemilji kao što je provedena prodaja
duhana. Potrošnja šećera iznosi godišnje 8000 vagona
U Jugoslaviji se proizvodi 9000 vagona u 14 tvornica
Država bi od tih tvornica kupovala šećer po 7 dinara
dok bi ostatak kupovala u inozemstvu. Taj bi se še
ćer prodavao u monopolu uz cijenu od 11 dinara pi
klg. Nitko ne bi smio prodavati šećer skuplje a pro
davaoci bili bi obvezani da uvijek imadu šećera ni
skladištu. Na taj bi način. potrošaći imali še
jeftinije nogo do sada, a država bi od novog mono
pola imala godišnji prihod od 160 milijuna dinara.

,Domalo. će te biti oslobogjeni.“ Prigodon
svečanog dolaska Regentova u Sarajevo, prišla je pred
nj u korotu obučena deputacija bjegunaca iz okupira
nih krajeva. Na govor vogja deputacije Vidovića,
vratio je tronuto Regent: ,Zuak žalovanja, koji vidi
na vašem odijelu, nije potreban, jer ufamo, da će
domalo biti oslobogjeni.“ 3

:Pučka Stranka u našoj pokrajini stoji na
oma čvrstim nogama. U zadnje doba održane su
like skupštine u sinjskom i imofskom kotaru. Na
kojega je na velikim skupštinama bilo do 2000. s
većim se oduševljenjem zagrijao 'za Pučku 'Stranku
obećao, da će svoj glas na izborima jedino za nju
Skupštine su održane u Sinju, u Dicmu, na
u Katunima i Lovreću. Osim poslanika Bar

ju,
našem narodu u dubr. kotaru dobro
rili su: dr. Sokol, prof. Juras i nekoji t !
vreću su »demokrati« nastojali omesti skupštinu, 4
pače je vladin izaslanik iz Splita prekinuo skupši

jer je jeđan seljak ma istoj povikao: »Ne'

velike Srhije«.' Poslanik Banić je zatražio, da s
licu mjesta pred narodom sastavi protokol o t
raspilstu skupštine. Poslije je na vladu učinio pr
FA »demokratskog o

pamtiti o pi KOPNO: