Br. 49.

 

(Poštarina plaćena u gotovom).

DUBROVNIK 24. studenoga 1926.

God. u.

 

 

 

Plativo i utuživo u Dubrovniku

Čijena E nu. sa une u Kio u i za mjesec una K a

Uredništvo i Uprava kod Dubr, Hrvat. Tiskare.

* Izlazi svake srijede
Pojedini broj 2 Kr.

Oglasi, zahvale i priopćena po posebnom cijeniku.
urednik .N. Fantela.
Tisak RiJOVKIo Hrvatske NE —

— EE
— Vlasništvo Odbora Narodne Svijesti. —
Rukopisi se ne vraćaju

 

Stranke.

hrvatske, težačke i kršćanske misli!

| Pučke Stranke nalazi.se i Dr. Trumbić, pa se listina
Stranke zove: listina Dr. Trumbić-Milanović i Dr. Dulibić.

Izbornici Hrvati !
Svi na izbore, da nijedan ne'izostane |
Kad 28 novembra dogjete na biralište da glasujete, bacite

u kutiju Frv. Pučke Stranke, koja je po redu šesta ili redi
nesite i vi svojim glasom da taj dan bude danom pobijede naše velebne ništa uradio za Dalmaciju, a ne će moći ni u bu-

Šesta ili predzadnja žara

Šesta ili predzadnja žara po redu to će biti žara “Hrvatske Pučke
Prvi je njezin kandidat težak Mate Milanović. Na listini Hrv.
Pučke

inhaše Hrv.

šu kuglicu
nja. Pri-

 

 

 

 

 
 
 
  
  
 
  
   
 
 
  
  
 
  

 

  

_ Pr. Vicko Nisiteo,

 

| Igra s naslovom hrvatskoga bana.

Ministar pošta i brzi "Dr, Mate Drinković
| obišao je Dalmaciju u izborni vrhe i dva i tri puta
| & sve ovo zadnjih dvaest dana, a kroz pune dvije go-
dine nije imao kada ni jednom da zaviri u Dalmaciju.

  
 

onima; da mu se slaba piše, pak u pomoć zove sa-
| mog hrvatskog bana Matka Laginju, nebi li njegov
| častan naslov spasio mu mandat. Ban Laginja kandi-
| dira i u Hrvatskoj i u Hercegovini, g sad eto i u
i | Dalmaciji, a lo samo da začepi Tupu Ina tugioj ka-
(| banici. On je starac od 70 godina, pak mnogi hoće
| ma želost da izigraju časni naslov. hrvatskog bana.
| Da kogod od maših pristaša ne nasjede toj novoj
arci, prenosimo razloge, što ih donosi Mostarska
Narodna Slobode«, zašto ne ćemo Matka Laginju :
1.) jer Laginja nije pravi hrvatski ban, kako ga
| traži hrvatski narod i Hrv. Pučka Stranka. Mi tražimo
| autonomno uregjenje naše države, to znači, da mi ho-
emo, da se naša država razdijeli na više samouprav-
jih će svaka imati svoj sabor i
Prema tomu Hrv. Pučka stran-
og bana bira i postavlja jedino
atski narod. Mako aginja' naprotiv bio je imenovan
anom od ministra Protiča bez pitanja hitvatskoga na-

 

 

 

  

3. Stanko Banić, narodni poslanik.
4. Pero Klaić, težak iz Popovića (Konavli).
5. Dragutin Bartulica, posjednik iz Splita.

| Toliko mu je na srcu stala. I vidi sada sa svim teie-

| Kandidatska listina Hrvat. Pučke Stranke za Dalmaciju.
|. Kandidati prema či. 13. izbornog zakona. '

Folmalni nosioc Dr. Ante Trumbić, ministar izvanjih posala.
MATE MILANOVIĆ, težak iz Sinjske krajine.
Dr. Dominik Mazzi, odvjetnik iz Imotski _ :

GRO že E.

6. Ante Vujica, težak iz Neretvanske krajine.

7. Vlaho Fortunić, pučki učitelj u Dubrovniku.

8. Kajo Bulić, težak iz Vranjica kraj Splita.

a : U. Kandidati prema čianu 14 izbornog zakona :

9. Dr. Ante Dulibić, iz Šibenika.

Dr. Vladimir Cicak, bankovni činovnik u Ornišu.

Njihovi zamjenici:

Dr. Baldo Dukić, liječnik

roda. Da je hrvatski narod svojom slobodnom voljom
birao bana, tada ne bi bio izabran Matko Laginja, za
kojim ne stoji ni 10% narođa u Hrvatskoj, nego net-
ko posve drugi. i
2.) Ne ćemo Laginje, jer je on ustao pi krš.

ćanske ženidbe. Matko jerLaginja slabi i/ nemoćni -

starac, kojega su okiužili i s kojim se igraju neka
bezvjerska gospoda. Po njihovu nagovoru proljetos
je ban Laginja poslao pismo Ministarstvu u Beograd i
tražio, da se u Hrvatskoj uvede civilci sudski brak,
ili što uarod kaže : cigansko ili oko vrbe vjenčanje.

3.) Ne ćemo baua Laginje, jer je on nedavno, samo
da se Beogradu i Ministarstvu ulaska, okrivio kato-
ličko svećenstvo i biskupa Jeglića, da stoji na čelu
urote protiv Beograda i države. Tim je mislio izazvati
državu, da progoni biskupa Jeglića i sve rodoljubne
svećenike, poimence iz Pučke Swanke, koji se neustra-
šivo bore protiv Velike Srbije i prevlasti Srba, a za
ravnopravnost svih gragjana u E državi.

4.) Ne ćemo Lagi je, je inja i njegova vlada
1 u Hrvatskoj. Kriv-
piši proljetos nemiri
u Hrvatskoj, za kojih je 150 seljaka platilo svojim
dragocijenim životom. i Hrvatske Pučke Stranke
u Zagrebu bio je unaprijed upozorio vladu Laginje
na veliko nezadovoljstvo u .narodu i molio ga, da

  
    
 

gio

EEA nje:

poduzme korake, dame dogje do prolijevanja ljudske
krvi, Ali je ban Laginja zanemario svoju dužnost,
i potekli su potoci nedužne seljačke krvi. Ako Matko
ia nije mario, niti je branio hrvatske seljake,
nad kojim banuje, koliko će za nas mariti, koje nije
do sada ni čuo ni vidio.

9.) Ne ćemo Laginje, jer an] da je to nova
spekulacija Dr. Drinkovića, koji hoće pošto- po-to, da
se u sabor protura. Laginju kandidira grofovska stranka
u Hrvatskoj, koja uosi lijepo, zamamljivo ime , Hrvat-
ska Zajednica“, u Virovitici. Tamo će ban Laginja
izaći za zastupnika, a u Dalmaciji bi se odrekao
u korist Dr. Drinkovića. A mi toga ne ćemo, Dr. Mate
. meka izagje prvi na srijedu, pa ako ga narod iza-
bere, neka ide u sabor, ali da njemu netko drugi po-
klanja mandate, to nije pošteno ni junački.

6.) Napokon ne ćemo Laginje, jer nije dosada

duće učiniti, jer je Laginja starožina od 70 godina koji
ne može ni da sobom vlada, kamo li će se za dru-
goga brinuti. Taj je slabi starac prava igračka u ru-
kama protiseljačkih političara. U mladosti je radio u
Istri prema svojim slabim silama. Radio je i na za-
drugarskom polju ali bez uspjeha, pa je narod radi
njegove neupućenosti gospodarski silno nastradao,
te su neki zato okrivili Laginju, da je to učinio iz
ličnog koristoljublja. Mi držimo, da Laginja ipak nije
bio nepošten, nego samo neupućen. Nakon prevrata
je posve zaboravio na Istru bacio se na sitno. stran-

. čarstvo te mu je sav istarski narod izrazio nepovjere-
ok je kandidat Hrv. Pučke Stranke dr. Dulibić
ostao u Šibeniku, koji je po Talijanima okupiran, te
radio za dalmatinske Hrvate, Laginja je pobjegao iz
Istre. Možda je i to jedan od uzroka, što je Istra pot-
pala pod Italiju, a Šibenik je pripao nama. Hrvatima.
Zato ostajemo vijerni Hrv. Pučkoj Stranci i o-

nim ljudima, koji će za nas i moći i htjeti raditi. La-
ginja je danas-sutra ban, danas-sutra živ, doći će mo-
guće jednom u Dalmaciju i proći, i nitko ga više ne
će vidjeti. Mi me ćemo ljudi, koji će samo Ime
hrvatskog bana nositi, nego hoćemo hrvatskog
bana, koji će za narod raditi. Za to braćo, ne dajte
se zavarati ovom nainovijom i zadnjom varkom. Si-
gurno je nekomu došlo do tijesna, kad se mora sva-
kakovim varkama služiti. Seijaci, pravi Hrvati i katolici
zbijmo se u jedinu pravu hrvatsku, kršć. i težačko

Pučku Stranku. Pogjimo u izbore svijesni svoje snage -

i pobjede, pjevajući pjesmu :
»U izbore drugu drug
Za hrvatstvo križ i plug !«
Pogjimo u izbore kličući složno :
Živio naš bijeli Zagreb!

Živjeli kandidati Hrvatske Pučke Stranke
za Dalmaciju ! :

o
E

 

 

Dopisi.
Rožat 17. XI.

Pokušaj provale. Prekjuče uveče iza 8 sati ne-
poznata tri čovjeka pokucaše na vrata domaćine Iilje
Kristovića. Na njegovo pitanje ,Ko je?“ niko ne htjede
odazvati. Stade dozivati sinove koji su još vani bili,
ali od nikud glasa. Tad opali pušku i narod brzo počne
dolaziti. "Nepoznati otvoriše vatru na prva dva mladića
koji su u pomoć priskočili, ali na. sreću promašiše,
A kad narod u većem broju stade pridolaziti — delije'
odmagliše glavom bez obzira,.a da ih nije bilo mo-
guće pripoznati. Iz grada brzo madogje i okonjena
policija i žandarmarija. Pogovara se, da bi i ovo mo-
gao biti slučaj lične osvete, kao'i ono u Vitaljini kod
gosp. Nika Gjaugradovića, jer komitadžije dolaze inače
u većem broju, Svakako je hvale vrijećno, da svi
umješćani na prvi znak puške uslaju ko jedan na
obranu. ,Evala im!

Gruda.

U Nedelji je preminula dobra i čestita starica
Ane ud. Bonačić. Bio joj je priregjen lijep sprovod.
Ožalošćenoj i naše saučešće !

x