\

S a

Izborna borba.

Naša karididatska listina, Mnogi će se naš pii-
staša začuditi, kad na našoj katididatskoj listini vidi
na prvom imjestu ime Dr. Trumbića, ministra vanjskili
posala. Tima: moramo raziasniti, da Dr. Trumbić ne će
biti zastupnik Pučke Stranke, ječ je sam izjavio da će
prihvatit mandat vanstranačke grupe, i pod tim je u-
vjetom dopustio, da ga na svojoj listini nose i druge
narodne stranke. Prema tomu ie nosioc naše listine
težak Mate Milanović iz Sinjske krajine. Dra. Trumbića
dogovorno bijahu odlačile nositi sve stranke u Dal-
maciji, pa poslije ugovora s Italijom nije bilo više na
vrijeme da se listina promijeni.

Dakle Dr. Trumbić neće ništa škoditi našoj stranci
i ako je na prvom mjestu, jer će se odreći ovog man-
data na korist slijedećih kandidata na našcj listini.

-—- Veličanstvena skupština Pučke Stranke u
Ćilipima. Pošto se približa dan izbora, želio je narod,
da čuje odlučnu riječ od svoga kandidata Pera Klaića.
Stoga je on u prošlu nedjeliu držao ovdje zadnju
skupštinu, na kojoj je pred ogromnim mnoštvom na-
roda, izrekao govor, u komu je tiaglasio kako su ga
glavari i većina konavoskog naroda prisilila da bude
rijihov kandidat, što je on i prihvatio, te ih sada po-
ziva da svi bez iznimke dogju, da glasuju za svog
kandidata seljaka, brata Hrvatske Pučke Stranke i tako
izvrše zadanu riječ,
protivnicima, koji bi ih hijeli zavesti da pogaze svoje
obećanje, svoje uvjerenje. ,Naša je stranka nova i si-
romašna, a ima protivnih stranaka, koje su jako bo:
gate i imaju velike fondove, stoga je moguće, da iste
upotrebe i Filipovu metodu. U tom slučaju nedajte se
zavaravati, magarca u vlastitom interesu rastovarite !
Samo za glavnu stvar sačuvajte oglav, koji: će te ka-
snije baciti u konavosku torbu !“

Na svršetku mu je publika zanosno aplaudirala
uz poklik: živio Pero Klaić, živjela Pučka Stranka!
Iza toga progovorio je Viaho Carević i zamolio narod
da bude složan na dau izbora i da svi glasuju za
svoga čovjeka, jer će on kao težak bolje štititi njihove
interese, nego koji gradski doktor, koji dolazi k njima
samo u vrijeme izbora.

Tada uzimlje riječ D. N. Kusalić, te u oduljem
govoru predočuje im strašne posljedice rata i uzroke
ovakovom nesnosnom stanju i nezadovoljstvu u državi.
Pozivlje ssrod, da ispuni uzvišena zadaću koja ga
čeka u dojduću nedjelju, naime, da dogje na izbore
i dade glas pa bilo za+ koju stranku. Oprovrgava pri-
govor naroda, da ne će doći, jer da su mu i prošli
zastupnici obećavali zlatna brđa, a nijesu mu isposlo-
vali ništa, nego su samo gledali svoj interes. Predo-
čuje mu važnost izbora za konstituantu, koja će dati
Ustav i zakonik te tako odlučiti njihovom sudbinom
ža mnogo godirifa. Opominje nađalje narod, da ne
nasjeda kojekakvim lažima i lijepim frazama uekih
ljudi, keji hoće, da unesu neslogu i razdor u iarod.

Na koncu prikazavši, kakva je stranka demo-
krata te vanstrančara, tiimači u kratko program Pučke
Stranke, kojoj pripada damas veći dio seljaka cijele
Jugoslavije, i pozivlje narod, da ostane vjeran svojoj
stranci, i pokaže se dostojnim časti, koja mu je
udijeljena.

Iza duljeg klicanja svomu budućem zastupniku
skupšiina se mirno rastane.

— Velika pučka skupština u Ponikvam kod
Stona. Naši pouzdanici V. Fortutlić i. Miličić održali
su javnu skupštinu u Ponikvam u Nedjelju sa 10
sati. Sve što je bilo naroda u crkvi sve se sakupilo
kraj ceste u. blizini crkve, da čuju svoje ljude, što će
im _ reći. :

: Otvorio skupštinu V. Fortunić, koji je razigrao
narod. A pučkim govorom o Hrv: P. Str. Zatim je
"Miličić prikazavši narcdu program H. P. S.
Narod . je obojicu slušao, prekidajuć govornike osobi-
tim odobravanjem. Upleo se i učitelj Vlašić. da go-
vori za Hrv. Zajednicu, al ga je naiod žamiuknivao
i govorio: Što ste ga puštali da govori, pače stali
da se razilaze, Ovaj vidio, da mu nema paše, zamuknuo,
Zatim je govorio jedan seljak iz Ponikava hrabreći
svoje ljude za H. P. S. Tu se trefio na prolazu g.

 

Šarić težak iz Orašćs, koji upita dozvola; pa progovori

marodu iz duše .u ditšu. Narod ga je rado slušao i
povladjivao. Na svrhu progovori opet I. Miličić, te
govori uč. Vlašiću koji mu više ne šodvrati riječi.
'ortunić pozdravi svoje Ponikovce“ obodri ih za
dei i razjasni im čemu H P. S. nazivlju po-
povskom, pa narod na svrhu stao klicati : Živili govor-

osvijetljaju sebi lice pred svim ;

a

NARODNA SVIJEST.

nici! Zivila H. P., S. Ne dali našim iz Ponikava, da

ih ne pogoste kako zuide prostodušna duša našega!

seljaka. Uz poklik živila H. P. S. ispratiše po objedu
naše použdanike. I u Storit naši privabiše mnoge koji
bijahu žavedeni za druge stranke.

— U Sianome je g. I. Miličić u ponedjeljak dira 22.
ov. mi. odižao pouzdani sastanak. I ako je bio raboti
dan, šakiipio se je lijepi broj pristaša. Bio je dozvo-
ljen pristup i nekim pristašama drugih siranaka s ko-
jima se je, nakon izvještaja izaslanike, razvila druga
debata, koja je piisntne samo još bolje ugjerila. da
H. P. S. imade jasan program, koji se slaže sa miš-
ljenje:n svih težaka, koji nijesu zavedeni neispunjivim
obećanjima. Sastanak jeu svakom pogledu uspio te
dokazao, da će i težaci Slanoga skupa se većinom o-
stale svoje braće u Dalmiaciji, pridonijeti k pobjedi
težačke misli.

— Dr. čorošec za Hrvate iii protiv Hrvata?
Dr. Drinković se u zadnje doba ua svojem agitacij-
skom putovanju po Dalmaciji razglagoljao, da Dr. Ko-
rošec, vogja slov. Pučke Stranke, me mari za nas Hr-
vate i da se nikada nije dicao ta obranu Hrvata, a
to zato, jer da je on — Slovenac! Razumijemo, da
neki stanoviti ljudi u ovom izbornom vrenju, kad do-
lazi čas narodnog obračuna, mogu svega izlanuti, da
— i ako uzalud — iraže glasova za postignuće man-

daia, ali razbacivati se ovakovim podvalama protiv
Dr. Korošeca, igoči svakomu uoči tvrditi — 2 i 2
jest — 5! Da: dimo, Kako je debela baš ovakova

tvrdnja Dr. Dri kovića.

U br. 258. »Jadrana« posl. Banić iznosi bjelo-
dane činjenice, po kojima je Dr. Korošec upriv svoj-
ski se zauzimao za nas Hrvate, osobito u Dalm: ciji,
dok je Dr. Drinković šutio.

Ako je Dalmaciji prošle godine odobren prora-
čun od 80 mjesto od 40 milijuna dinara, to je za-
sluga Dr. Korošeca. Jer kad se sa srpske strane u
tom pitanju digao 'odlučan piigovor i pravilo se pi-
tanje sastava kabineta, Dr. Drinković je toda šutio,
dok je Dr. Korošec to odlučno zahtijevau spravan da
povuče konsekvencije iz ovog čisto dalmatinskog
pitanja.

Dr. Korošec se je nadalje zalagao za uspostavu
općinske a omije, u Datmaciji, dočim Dr. Drinković
i drugovi mu bili su zadovoljni sa ovakim stanjem
stvari, pa za samevoljnu vladavinu Dr. Krstelja uosi
tešku odgovornost ne g. Dr. Korošec već upravo
Dr. Drinković.

Za promjenu pokrajinske vlade i u Bosni založio
se je Dr. Korošec, a što su za narod u Dalmaciji
učinili Dr. Drinković i drugovi?

— Dva pouzdana sastanka u Župi. U Nedjelju je
21. f? m. na poziv sumišljenika održao naš urednik
u Mandaljeni uspjeli pouzdani sastanak Hrv. Pučke
Stranke, kojemu je prisustvovalo i nekoliko predstav-
nika komunističke partije. Iza pozdrava, naglasiv važ-
nost dana 28. novembra, ,kad svaki svijesni hrvatski
seljak ireba da pristupi k žari, da prama svojoj sa-
vjesti dade glas onoj stranci u čijem su programu
zajamčena kršćanska, . lirvatška i seljačka prtava, pro-
tumačio je program Hrvatske Pučke Stranke. Prisutni
su pomnjivo i sa zanimanjem saslušali program, te
ga bez prigovora odobrili i poprimili. Pozvao ie za-

3

tim sve prisutne. da slobodno iznesu svoja mišljenja -

o istim, ali se nije niko našao pa ni od komunista
ko bi imao što da prigovori programu, koji je sa na-
rodnog, vjerskog i socijalnog pogleda jedini svoje
vrsti, da po njemu uregjena. država jainči slobodu,
jednakopravnost svih pleimena, vjere i stališa, a po
tom napredak i blagostanje svakog rea napose
težaka i radnika,

Na to se prijavi za riječ g. N. Kojaković koji
podvrgne površnoj kritici državni budžet i naglasi
bijedno stanje radništva i. seljaštva, okrivljujući bur-
žoaske stranke, Sazivač se osvrne samo ma neke
neistine, koje bi teretile Pučku Stranku te mu pobije
tačku po tačku, dokazujuć . mu činjenicama protivno.
kako se naime jedino predstavnicima, Pučke Stranke
ima zalialiti, ako se je što dobra za seljaka učinilo.
Dalje. pobija uvjerljivim jasnim, dokazima krivo i
zavagjalačke pisanje. , Osl bogjenja“. posu za se-
ljaka nauku komunizma.

Seljaku kršć
stranci, ako se n
čovještva. Navagja
boljševizma u Rusiji,
stupa od komunistički

 

 

Zi najnovije p povjesti
stiče kako i sam. Lenjin od-
načela e da. priv:

  

jak:
Raskriva : pravi i jedidi cilj. komunističkih Ala =

 

. njegovog zamjenika,

smije nikada ostati bez našeg čuvara (predstavnik

 

Br. 49

čitajući navode iz ,Oslobogjenja“ — revolnciju druš-
tvenu te završuje: Nećemo 1evolucije, dosta nam je
rata, dosta nam je krvi; mi trebamo ža naš narod
reda i rada na temelju Kršćatiskih načela. Stoga svi
stijesni seljaci do jednoga neka pristupe na 28. no-
vembra k žari i dade svoj glas slobodno prama svo-
me uvjerenju oloj stranci u koju imadu pouzdanja,
da će štititi i obraniti fjihova hrvatska, kršćanska i
seljačka prava!

Zatim je Do u istim prostorijama i pred istim
seljacima drugi sastanak, koji otvori g. P. Čurlin, te
poda siječ veleuč. g. Dr. M. Čingiiji, kandidatu van-
stranačke grupe.

Dr. Čingrija Duduć već bilo kasno u kratkom
svom govoru uaglasoje rad, i ističe nepouzdanje u
sve dosadašnje stranke pa i Pučku. Kad je svršio bio
je nagrogjen sa ,dolje“ i zviždanjem od slušalaca,
koji su mu i preko govora upadali u riječ: Preveć
kasno ste došli! (

Ukrcavši se u automobile gradska gospoda ot-
praćeni su zviždanjem naroda. Prisutnik.

— Pr<dstavnicima naših listina. Predstavnici na-
ših listina neka se dobro upute u svoju dužnost. Mo-
limo naše pristaše po kotaru da. upute seljake pređ-
stavnike liste, što imadu raditi. O predstavnicima i
njihovoj upućenosti mnogo ovisi.

Njihova je dužnost, da se 27. novembra u 3.
sata po podne sastanu u mijestu u zgradi, gdje će
biti glasanje, i da se uvjere, da je otvor kutije, kroz
koji se kuglice probacuju dovoljno otvojen,. a kutija
je čvrsto pritvrgjenu za posebni stol.

Čuvar ili njegov zamjenik ima pravo da traži,
da na kutiji spolja bude prilijepljena kandidatska lista.
Čuvar ili njegov zamjenik ogriješit će se o svoju du+
žnost, ako ma i za kratko vrijeme ostave biralište,
jer se glasanje i bez njihove prisutnosti dalje viši.

Svaki čuvar ima pravo primjetiti, ako koji birač
nema pravo glasa i zahtijevati, da se njegova pri-
mjedba predbilježi u zapisnik.

Najvažnija dužnost čuvara je, da kaže svakom
biraču, kojoj stranci njegova kandidatska lista ili uje-.
njegova kutija pripada. (Na primijer : Ovo je lista i
kutija Hrvatske Pučke Stranke, kojoj je nosioc na pr.
težak Milanović i da dobro pazi, da predsjednik bi-
račkog odbora dade biračku kuglicu i t9 u desnu.
ruku tako, da poslije biranja glasač, pokaže otvoreno.
desnu rukii, t€ da se jašto vidi, da je birač o svojoj.
volji, bez ičijeg | uticaja; O cuju jeduu., kutijicu
spustio. U a

Čuvarima je nadalje 'dužnost, da paze ma sve
neispravnosti prilikom glasanja i imaju pravo zalitije-
vati, da se u zapisnik unesu sve neispravni osti, za
koje su osvjedočeni i učinili im se na pr. da neko.
nekog iisgovara, šapće, namiguje i t. d.

Neka dobro upute pristaše da je, šesta ili pred-
zadnja po redu žara Pučke BIO i a je daš pred-
stavnik te njegov žariještik. /.

Predstavnik se može slobodno i po vo zamje-
njivati sa švojiim zamjenikom kod žare. Mogu i oba
biti skupa gdje se glasuje. Žara Pučke Stranke ne

 

 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  

ili njegova zamjenika.) Ako : predstavn
koji pristaša već, mogao doći, a nije
preko zamijenika & po' kojem drugom |
lje odma žvati.

U 6 sati poslije podne imade se bisalište zatvo
riti. To znači, da se imade. zatvoriti zgrada, u kojo
se glasuje, a ako zgrada ima dvorište, te ako i dvo
rište spada u biralište, tada se imađe za i
šte, i unutra se ne smije više nitko puštati
koji se unutar zatvorenog birališta t
nošno dvorišta još nalaže, imad« se prij
vanju sve dotle, dok svi ti ne odglasuj
dokle trajalo. Glasanje se nie smije. prekidati, 1
slučaju nereda, u. "kom slučaju za | prekinuće gla in
ireba privola natpo! ovične večine \odBora, iu 1
slučaju: se glasanje prekid: dotle, dok se red. he 0-
vrati. Ako je uslijed toga nje bilo prekinut
dulje od: jednog sata, tada. se biralište. ue smij
tvoriti u 6 sali poslije. podne. “ego. za toli
koliko je prekinuče trajalo. Ako e prekituiće.
kraće. od 1 a oriđa. se po ima zatvoriti ti

 

 

 
  

   
 
 
 
 
 

  
   
  
 
 

ovanj
vara iti rijegovog. zamjeni
potpuno zatvoren. Jedan g

odbora, a treći općičiski , oč