_ Br. 50.

 

 

 

 

 

 

Plativo i utuživo u Dubrovniku
UR i A kod Dubr. jE HE

Cijena je listu sa donašanjem u kuću ili poštom za miče dana K 7.

Izlazi svake srijede — |
_Pojedini broj. či Kr.

Oglasi,
urednik N. Fantela.
NE RI BIS Tiskare, —

— Odgovorni
— Vlasništvo Odbora Narodne Svijesti. —
Gan se ne vraćaju

zahvale i priopćena po posebnom cijeniku.

 

Oni, koji na glavi nose cilindre, a u glavi slamu;
oni, koji da sakriju prazninu duše, grme grmljavinom
(| sikofanstva i lamaju trijeskovima blaćenja i klevetanja.
| Oni, koji ne znaju drugo nego nacrte za obnovu“
| Dubrovnika od Stona do Molunta :
|| dan rugla i poniženja i oni — tužitelji! — sjedjeti
na optuženičkoj klupi, te slušati tešku osudu od na-
rodnog sudišta!.. A da im gutljaj pelina bude još
gorči, moraju pred sobom gledati, kako uskrisavaju
iz grobova pokopane ,crne orlušine“, kojima tolikrat
bijahu otpjevana mrtvačka opijela !. . Ma je li moguće,
— vidiš ih pokunjene gdje govore — ma je li mo-
guće, da ,grdni tipovi reakcionerstva i mračne sjene
klerikalnog natražnjaštva“ danas slave slavlje u našoj
»naprednoj“ Dalmaciji. Da, ta ,t. zv. Pučka Stranka“
izlazi pobjednica iz zadnjih izbora i porazuje sve dru-
ge stranke, koje napraviše juriš na mjene .,slabe i
krhke“ pozicije? Ma je li sve to moguće?! —
Ipak jest!

Dne 28. novembra bilo je pravo slavlje u našoj
hrvatskoj, težačkoj i kršćanskoj Dalmaciji. To je bio
uistinu svečani blagdan pučke misli našega naroda it
Dalmaciji, koji je, u velikoj svojoj većini, pokazao,
da su mu djedovski amaneti: vjere i domovine, u
duši duboko uvriježeni. Istina je, da to slavlje ne mo-
že da bude najpotpunije i najsavršenije, jer na povr-
šinu izmilješe neke buntovne i rušilačke sile, kojima
nebi imalo biti mjesta u ovoj mirnoj i čestitoj zemlji,
\ ali kad se pomisli, da su u borbi, protiv Pučke Stranke
bile na okupu sve paklene moći; da su ma raspolo-
žeriju stajala riajogavnija i najpodlija korteška sred-
stva, koja ne samo kršćanski, nego i čisto čovječji,
društveni moral najoštrije osugjuje : onda smo na či-
stu, da ova mlada.i čila stranka, kojoj nema niti dvije
godine da opstoji, jest stranka, koja će svojom ener-
gijom i žilavim radom obraniti prava i interese najširih
slojeva našega naroda. To je stranka budućnosti !

A gdje je tajna njezina uspjeha ? Već smo to-
liko puta spomenuli, da program, koji je Pučka Stran-
ka napisala na svojoj zastavi, jest najnaravniji i najpra-
vedniji. A naš narod ga je rado prigrlio, jer je izva-
gjen iz njegove duše i najbolje odgovara, njegovom
duševnomi i materijalnom razvoju. Bit će, da je, ko-
liko hoćete, naš narod zaostao u prosvjeti i modernoj
kulturi, i dapače da su mnogi naši, osobito zagorski
krajevi, ne malo analfabetski i prema tomu teško pri-
stupačni izobrazbi i kulturi, ali zato u njegovom ja-
kom i čilom organizmu utisnuto je zdravo i svježe
shvaćanje, kojim znade dobro lučiti, dobro od žla.
On već shvaća dobro, odakle ga led bije, a sunce
grije. Zato je u nedjelnim izborima izrekao osudu i

obračunao sa svojim dosadašnjim krvopijama, a dao
| povjerenje ljudima, koji su mu uistinu najbliži i koji
| ma se preuzimlju jednn veoma tešku zadaću, da se
skrbe za potrebe naroda i dobrobit zajedničke otadž.
bine. Kad bi se od ovog cilja udaljili, nosili bi u
| | duši tešku odgovornost pred Bogom i narodom, osim
| što bi ih stiglo zasluženo proklestvo. budućeg nara-
| štaja. Ali toga se nemamo, bojati jer imamo pred so-
| bom vješte, radine i čestite ljude.

Ni Nego, prigodom osvrta na prve državne izbore u
\|Dalmaciji, bit će vrijedno, da se još nešto zabilježi,
što se specijalno tiče našega kotara.

ke Na glas, da su komunisti izašli iz \izbora kao
U najača stranka u našem kotaru, naša nadobudna ,ju-
goslavenska“ omladina priredila je protiv njih demon-
| stracije. To je dobro i pohvalno, dok je u granicama
| pristojnosti, Ali ne zaboravimo, da je to ona ista o-
Mladina i njoj slična, koja je negda plesala po taktu
eontićeva Rada“ # tog velikog nekadašnjeg , Obno-
itelja“, koji je. začudno otišao malo prije izbora u
metriku, (valjda iz straha, da u njegovu prisustvu n
Po brod obnove“ l). Ne zaboravimo, da je ve-

 

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  

 

 

moradoše doživjeti '

Dan narodnog obračuna u Dalmaciji.

liki .,Obnoviteij“ u onim famoznim napadajima na
Pučku Stranku zvao u pomoć ,sve poštene, čestite,
trijezne i pametne Jugoslavene“ pa i — komuniste !
(Vidi ,Rad*“ god. If. br. 21). Ne zaboravimo, da je
nadrijugoslavenski patriota negda bljutio (vidi ,Rad“
god. II. br. 19), da su veće zlo za državu reakcio-
narne (čitaj: ,Puč. Str.“) stranke, mego komunisti !
Ako se sjetimo svih mapadaja ,Rada“ na vjeru i sve-
ćenstvo, te imamo sve to na pameti, onda neka se
nitko ne čudi, da je onakvo bljutavo i pogibeljno
pisanje urodilo povoljnim izbornim rezultatom za
komuniste! Neka se nitko ne čudi, ako je dobar
dio okolišnog pučanstva, koji bi svoj glas bio dao
Pučkoj Stranci, prešao u komuniste, t& potkopatelje
rada i poretka u državi; prešao k »Hrv. Zajednici«, za
koju kaza jednom »Rad«, da je »majbolja saveznica
Italije i najveća AEDrET ENI E Jugoslavije.« (Pocr. u
orig. Vidi »Rad« g. II, br. 21.).

Evo do čega dovodi nesmotrena i provokaterska
pisanija usijanih glava, koji monopoliziraše patent
nadri-jugoslavenstva ! Pa da bi čemu! Jer uprav pri
godišnjici svoga kulturno-političkog ,obnovnog rada“
(22/11 1919) najgore su prošli u izborima ovi grlati
vikači, koji ne znadijahu drugo, nego da svako malo
vremena traže smicalice, preko kojih će skakati iz
stranke u stranku ii vježbati se u — metamorfoziranju !
Šta ćete? Drugo se i ne može očekivati od ljudi,
koji žive bez kompasa, razloma i karaktera !

Pučka Stranka u dubi. kotaru jest treća po ja-
kosti, a bila bi zacijelo izašla prva, da nijesu dva
dana pred izbore sikofanti oko »Htrv. Zajednice« iz-
dali letak i dali proturiti lažnu vijest, kao da se je Pero

Klaić, koji je bio na listini Pučke Stranke, odrekao

kandidature, preporučajući Konavljanima, neka glasuju
za — ,Hrvatskoga bana!“ Ljudi poštenja okrstite o-
vaj čin, kako znate!

Ipak, kolikogod smo uvjereni o lažima »Hrv.
Zajednice«, koje je ona o ovoj stvari lansirala megju
narod, ne možemo ovdje mukom mimoići, a da ne
poručimo Konavljanitila ovo: izdaja, koja je počinjena
ne od svih, ali od večine Konavljana i ostalih drug-
dje proti Pučkoj Stranci, mogla bi za njih jedan dan
donijeti kobnih posljedica. Jer dati većinu svojih gla-
sova onime, kojima je u programu tjeranje težaka
s domaćeg ognjišta i prisilni javni rad po diktatu ko-
munističke samovolje, znači kopati grob sebi i svojoj
porodici. Pučka Stranka i bez njihovih glasova izašla
je pobjednica u Dalmaciji, a da su smi Konavljani
s ostalom dalmatinskom braćom bili složni, bio bi
zacijelo izašao, i njihov konavoski seljački zastupnik
Pero Klaić. Ovako naš kotar ostaje bez svoga zastup-
nika da se u parlamentu zauzimlje za njegove po-
trebe. Žalosno! Lijepo su se osobito: istakli u o-
vomu dubrovački mutikaše, koji su svu svoju i o-
nako slabu energiju trošili u besplodnim i bezmi-
slenim napadajima na Pučku Stranku. Svojom bolest-
ikaše na zidu crnoga vraga , klerika-
lizam“, i u nj s trjeljahn svojim žučljivim i ubojitim
strijelicama. Ma jedan put, da su upozorili javnost na
pogibao, koja prijeti od komunista ! N&, napadanje na
Pučku Stranku, koja ide za tim, da izvojšti ravnoprav-
nost i slobodu vjeroispovijedanja svim gragjanima :
eto njihova ,demokratizma“, eto , jugoslavenstva !“ —

Ovakvim svojim postupkom postigli su to, da su
riječi: ,demokrat“ i njugoslaven“, danas najodvratnije
u nižim slojevima naroda, i da se dogagja, što vidimo
svuda kod nas, da se dogagja. Plemenska borbena
napetost i komunističkim utopijama zadahnute mase:
dvije su rak-rane na tijelu narođa našega, kojih su
glavni, ako ne jedini, -korifeji te , demokratske“ družbe!

Razočaralačkom izbornom Tezilltata u našem ko-
taru pogodovali su i oni, koji še ustegoše od glasovanja ;
a tih imade veoma veliki er Pomislite: od svih

  

zabilježenih glasača nije ih ni polovica glasovala ! A
koliko ih istom ima, koji se uopće nijesu ni prijavili!
— Ovo znači, neprosvijećenost; ovo znači rušenje
Jugoslavije !

Iznijesmo ovdje ove misli, da se svak na vrijeme
opameti i da prigodom općinskih izbora, kad se budu
provodili u Dalmaciji, popravi pogriješeno, te svojom
agitacijom i aktivnim glasovanjem, da nastoji onemo-
gućiti pojavu rušitelja Jugoslavije.

Sa svim tim, uopće Pučka Stranka može da bude
ponosna s ovim izborima, jer dobila je povjerenje većine
našega ispaćenog i progonjenog naroda u Dalmaciji.
Ali taj njeni ponos, to njezino veselje ne sastoji u
pljeskanju rukama, nego sad treba djelom da pokaže,
koliko ima života u sebi. Ona će to i pokazati, a
koliko će uspjeha postignuti ovisjet će o tomu, koliko
će joj se klinova pod noge bacati. Ako na pr. tat.z.
»težačka“ stranka, koja je u Dalmaciji odmah iza Pučke

Stranke, bude uistinu u svojem djelovanju fežačka

t, j. težaku korisna, onda je Dalmacija otposlala u
vladu sinove, koji je ljube. Inače, tu će biti više zla,
nego dobra. Dao Bog, da se obistini ono prvo!

Rezultat izbora
u dubrovačkom području.

Rezultati izbora mnogo govore. Njihov je govor
jači ed svih fraza i deklamacija. Izborna je borba,
agitacija bila velika i u području dubrovačkog okruž-
nog suda. Grad je bio prepun plakata, da ih više
malo koičitao. U izdavanju mnoštva plakata odnijeli
su pobjedu demokrati, vanstrančari, Hrvatska Zajed-
nica i komunisti. Najzadnje mjesto u tom imala je
naša Hrvat. Pučka Stranka. Goloruka, bez izbornog
fonda, bez kočija i automobila, bez papirnatih oglasa
i proglasa, uzdajući se jedino u samosvijest svojih
pristaša, stupila je ponosno na poprište, pa ma kako
je crnom slikali njezini protivnici. I da nije Dr. Drin-
ković u zadnji čas unio razdor u njezine redove, bila
bi i u dubrovačkom kotara, kao i u ostaloj pokrajini
iznijela prvo mjesto sa gotovo apsolutnom većinom
glasova. Izbornom agitacijom Dr. Drinkovića otpala je
većina njezinih pristaša i to je omogućilo, da u du-
brovačkom kotaru komunisti odnesu prvo mjesto.
Utješno je dakle za Hrvate, da kad bi bili složni iz-
nijeli bi ogromnu većinu i nad demokratima, i van-
stračarima i radikalima i nad težačkom strankom.

Svakoga je zabrinulo što su komunisti u našem
kotaru dobili najveći broj glasova, ne samo u gradu,
već i u većim mjestima naše okolice. Svak se čudom
pita, kako naši seljaci, inače dobro stojeći posjednici
hrle u tabor komunista, kad se njihovi interesi kri-
žaju ? Odgovor na to pitanje, dao nam je namjesnik
Dalmacije, Dr. Ivan Krstelj, kad je nedavno držao agi-
tacijonu skupštinu u Bondinom kazalištu. On je ka-
zao: ,Komunisti, to su Vam svi nezadovoljnici u
našoj državi“. A koje sivorio to nezadovoljstvo ?. Ko
nosi odgovornost za ovaj komunistički pokrei megju
našim seljaštvom ? Demokrati kroz dvije godine u-
pravljanja s našom državom iskopali su sebi grob i
stvorili najveće nezadovoljstvo u svim krugovima :_in-
teligencija ih je ostavila i stupila u vanstrančare, se-
ljačke su ih »Sloge“ ostavile na cjedilu, radnici i se-
ljaci eto lete megju komuniste.

Za danas se ne ćemo upuštati u daljnje razlaga-

 

nje o ispadu izbora u našem kotaru. Bit će za to

zgode. Iznosimo ukupni rezultat glasova u području
dubrovačkog okružnog suda. Ko se zamisli malo du-
blje u te brojke i sam će znati mnogo toga, da za-
ključi. Svega je palo 6.261. glasova od 10.059 unese.
nih u izboine listine. Po tom je glasovalo jedno 60%.
Za demokrate je palo 394 glasa, za komuniste 1.688,
za radikale 392, za težačku stranku 341, za Hrvat, Za-
jednicu 1.532, za Hrvatsku Pučku Stranku 816, za
Vanstranačko Udruženje 708. To su podaci koje smo
mogli dobiti, pak za tačnost ne odgovaramo. Pod ovo

i
I