i
ž
:

 

ste

dubrovačko područje spadaju i četiri birališta na Pe-
lješeu : Orebići, Kuna, Trpanj i Janjina.

Za Hrvatsku Pučku Stranku majviše je glasova
paio u Zatonu 171, i razmjerno na Lopudu 38 (od 44)
augradu 151, u Gružu 39, Čilipi 90, Cavtat 65, Gru-
da 65, Župa 29, Rijeka 34, Slano 36, Smokovljani 3,
Ston 33, Šipan 10, Pelješac 42.

a

,Van sa istinom ! !“

Tako je glasio naslov zadnjeg valjda u cijeloj
Jugoslaviji izdanog izbornog letka, bačena u svijet od
Izbornog odbora Hrv. Zajednice za Dubrovnik i oko-
licu“ u prošlu Subotu večer. Tim su letkom, gospoda

od Hrv. Zajednice htjela ubili silan dojam, što ga je-

istog dana proizvelo na publiku pismo g. Pera Klaića
Konavljanima, kojim oprovrgava glasine što su se širile,
da se je tobože odrekao kandidature. Pero Klaić nigdje
u svom pismu ne govori, da je letak Zajednice tvrdio,
da se je odrekao kandidature, pa nema smisla, da Zajed-
nica ističe, da njezin letak to ne tvrdi. Ali Pero Klaić
pravom tvrdi, da je sasvim drugi smisao dan njegovom
prvom pismu, iznudjenom od agitatora Hrv. Zajednice,
koja je pak to pismo lukavo izrabila u svoje korieške
svrhe proti samom g. Klaiću kao da on na svoju štetu
preporuča kandidaturu hrv. bana! Pismo je izdao Klaić
iz rodoljublja proti razornom elementu komunista, a
na korist soik narodnih stranaka, a nikako na korist
jedine Hrv. Zajednice, koja je ipak pismo monopoli-
zirala za svoju nedičnu kortešaciju, i to jedino proti
Pučkoj Stranci! Kako da se to okrsti?!

Nije istina što »Izborni odbor Hrv. Zajednice« tvrdi
u zadnjem letku, da je »Hrvatska Pučka Stranka« iz-
nudila od Pera Klaića protupismo, jer vodstvo Pučke
Stranke u Dubrovniku sije ni riječi izmijenilo sa Klai-
ćem o tom, dok on sam nije poslao Tajništvu stranke
protupismo, da se štampa! Kad pak Izborni odbor
hoće da vodstvu P. S. imputira u svemu tomu i to,
da je iznudilo od Klaića protupismo, prevarivši ga
(pocrtano u originalu), a faktično nije o tom ni riječi
progovorilo, tada shvaćamo svu niskoću zajedničar-
skog morala!

Nu rabijantna gospoda od »Izbornog odbora Hr.
Zajednice« izlanula su u letku i tu bedastu podvalu,
da Pučka Stranka tim po freći put vara svog pristašu
i kandidata! Ali su zaboravili spomenut, koja su to
dva puta! Da nijesu možda ista kao onaj treći put!
Valjda su se gospoda držala načela: glavno je izlanut,
pa gdje upali da upali! +

Da ne irošimo mnogo riječi, na sve ovo ne mo-
žemo nego da »Izbornom odboru Hrv. Zajednice uz-
vratimo njegovim istim riječima: ,Ovakov način iz-
borne agitacije dostojan je samo mračnih (što su se
sve do jučer krili! op. naša) elemenata, koji se u toj
stranci kupe, te ga svaki pošten čovjek mora pokuditi
i osuditi.“ I osudio ih je!

O ,blamaži“ pak govori ovih, dana cijela naša
pokrajina !' Evo nas, ,van sa istinom“, gospodo, i pred
njom se opet — sakrijte!

 

Rezultat izbora

Rezultat izbora u Dalmaciji, Izbori su u našoj
pokrajini prošli u potpunom redu i miru, osim što je
ma Braču došlo do male tučnjave. Najjača je stranke
u Dalmaciji Hrvatska Pučka Stranka. Dobila je do

14.000 glasova, za njom dolazi pak ,ležačka“ sa ne-,

što preko 10.000 glasova. Ove su dvije najjače stranka
dobile po 3 zastupnika. Sve ostale stranke dobile su
po jednog zastupnika. Najslabija je stranka Dra Mate
Drinkovića, koji još nije siguran za svoj mandat, jer
ga je dobio pomoću glasova iz okupirane Lećevice,
a dali će se ubrojiti ti glasovi, odlučit će verifikacioni
odbor u Beogradu. U slučaju da se ti glasovi iz oku-
piranog područja ne ubroje, tada Hrv. Pučka Stranka
dobija i četvrtog zastupnika.
Rezultat izbora u cijeloj Jugoslaviji.

1) Radikali 96, 2) Demokrati 89, 3) Komunisti 52,
4) Radićevci 49, 5) Muslimani 27, 6) Zemljoradnici 39,
7) Pučka Stranka (4 Bunjevca) 32, 8) Hr. Zajednica 12,
9) Socijalisti 9, 10) Republikanci 5, 11) Narodni so-
cijalisti 2,3 12) Ribarac 1), 14) Trumbić 1, 15) Fran-
kovci 1, 16) Hrvoj 1.
, U Bosni nije još ustanovljeno komu će o i
1, a u Sloveniji 2 mandata.

Rezultat izbora u Slovenskoj. Do sada je po-
znat izbor od 34 zastupnika, dok je za 2 još prije-
poran. Dobili su : Pučka Stranka 16, Samostajna kme-
tijska 8, Socijalisti 5, Demokrati 2, Narodni ou 2;

NARODNA SVIJEST

U Hrvatskoj i Slavoniji razmjer je stranaka
slijedeći: Radićevci 49, Demokrati 18, Radikali 10,
Zajednica 4, Komunisti 5, Pučka Stranka 3, Socijalisti
1, Frankovci 1, Hrvoj 1.

Od Hrvatske Pučke Stranke izabrani su Stjepan
Barić, predsjednik cjelokupne Hrvatske Pučke Stranke,
zatim Dr. Janko Šimrak i Dr. Velimir Deželić.

Izbori u Bosni i Hercegovini nijesm mogli biti
svuda izvršeni radi nemira pa će se na nekim birališ-
tima, izbori ponovili u dojduću Nedjelju. Što se do
sada znade otpada na Muslimane 24, Radikale 10,
Hrv. težačku Stranku 7, Pučku Stranku 6, Komuniste
2. Demokrate 2, Savez težaka 2.

U Hercegovini je Pučka Stranka iznijela Fra Di-
daka Buntića, Dr. Marka Rebca i Dr. Nikolu Mandića.
U Bosni je ošjeguran mandat Dr. Milanu Marakoviću.

U Vojvodini dobiše: Radikali 22, Demokrati 10,
Bunjevci (Pučka Stranka) 4, Komunisti 3, Socijalisti
3, Seljački savez 2.

U Srbiji je do sada poznato, da su dobili: De-
mokrati 52, Radikali 50, Komunisti 31, Zemoljorad-
nici 14, Republikanci 3, Muhamedanci 3, Ribarac 1.

Mandati Pučke Stranke po našim pokrajina-
ma. Koliko se do sada znade Pučka je Stranka do-
bila u Sloveniji 16 mandata. U Hrvatskoj i Slavoniji
3 sigurna a 2 su još prijeporna sa komunistima. U
Vojvodini je dobila 4 šokačka mandata. U Bosni i
Hercegovini 6 mandata a u Dalmaciji 3 (4?). Prema
tomu Pučka je Stranka u ovim izborima izašla mnogo
jača nego je do sada bila. U privremenom narodnom
prestavništvu u Beogradu imala je samo 19 zastu-
pnika, a nakon ovih izbora imat će ih do 39, dakle
gotovo dvostruko. Kad se sjetimo da je proti sebi
imala gotovo sve stranke, tada još većma otskače sva
pobieda. Tim je Pučka Stranka stupila u položaj, da
može još bolje napredovati u budućnosti.

 

Iz Jugoslavije.

Dr. Trumbić dao demisiju koju je obrazložio sli-
jedećim pismom: G. predsjedniče ! Današnjom ratifi-
kacijom ugovora sklopijenog u Rapalu odregjena je
i zapadna granica naše države. Tim je završeno pi-
tanje o granicama teritorija kraljevine Srba, Hrvata i
Slovenaca. Od dana, kad je Austro-Ugarska objavila
rat Srbiji, predao sam se radu za oslobogjenje i uje-
dinjenje naše prostrane otačbine. Kad su mi decem-
bra 1918. godine stavljene u 'izgled teške časti dele-
gata na konferenciji mira i ministra inostranih djela,
odazvao sam se pozivu i patriotskoj dužnosti, kojoj
sam želio, da se posvetim, dok se mne riješe uaša
mnogostrvka i teška teritorijalna pitanja. Ali sam još
onda izjavio, da ću se, kad to bude, odmah zahvaliti
na časti ministra. Nadam se, da sam u izvršenju ča-
snog poziva svoju dužnost prema kralju i otačbini
po savjesti ispunio, pa držim da je sada nadošao čas,
kad mogu da stavim na raspolaganje portfelj ministra
inostranih djela s molbom, da ocjeniv.blagohotno tu
moju raniju odluku, izvolite mi ostavku uvažiti. Mo-
lim vas, g. predsjedniče, da izvolite primiti uvjerenje
o mom dubokom poštovanju. G. dru Milenku R. Ve-
sniću, predsjedniku ministarskog savjeta, Beograd,
Dr. Ante Trnmbić.

Papa za jugoslavensku siročad. Sv. otac papa
Benedikt poslao je na beogradsku nunciaturu iznos
od 500.000 talijanskih lira kao pripomoć za jugosla-
vensku siročad, što u našem novcu iznosi oko 2 mi-
lijona i po kruna.

Trgovački ugovor s Italijom. Za buduće trgo-
vačke pregovore izmegju Italije i Jugoslavije sakuplja
se materijal, koji sačinjavaju razna Željezničarska,
prometna, brzojavna, carinska, ribarska i pomorska
pitanja. Tom će prilikom biti uregjeni opći trgovački
odnošaji, industrijalni i lučki, Kod tršćanskog gene-
ralnog civilnog komesarijata obdržavaju se već razni
sastanci, i

Talijanski će parlamenat ratificirati Rapalski
ugovor. Sigurno je, daće parlamenat u svojoj sjed-
nici primiti rapalski ugovor, te na to će biti ugovor
podnesen prvom sastanku senata, koji će slijediti 2.
prosinca, a iza toga će ugovor ratificirati kralj, Me-
gjutim će parlamenat votirati aneksiju novih krajeva.
Drži se, da će aneksija «biti proglašena 19. prosinca
u Trstu, a nije isključeno. da će joj prisustvovati kralj.

Sušak sprema doček jugoslavenskim vlastima,
Talijanske novine javljaju, da se na Sušaku čine pri-
preme za prijem jugoslavenskih vlasti.

2

»gandističkog puta. Bilo je organizirano 60 konferen-

 uarodu za sjetvu. u nekim dijelovima Srbije, t.

 

Br. 50

Dr. Trumbić odlikovan ordenom sv. Save I.
stepena. Regent je odlikovao bivšeg ministra inostra-
nih djela d.ra Antu Trumbića ordenom sv. Save I,
stepena. Ovih dana došao je u Split, gdje je svečano
dočekan.

Radić pušten na slobodu. Nj. Vis. Regent A-
leksandar potpisao je ukaz o opširnoj amnestiji, u koju
su uključeni i mnogi politički delikti. Ova amnestija
obuhvata takva kažnjiva djela, za koja je bio optužen
i Stjepan Radić. Na temelju ove amnestije saopštio je
predsjednik sudbenog stola dr. Vajić u Nedjelju 28.
pr. mj. u 5 sati optuženome Stjepanu Radiću, da je
amnestiran i da se s mjesta stavlja na slobodu, Pošto
je Radić saslušao riješenje uskliknuo je: »Živio Re-
gent Aleksandar«, te se je zaputio odmah na biralište.
da glasuje. U zagrebačkoj županiji izabran je Radić
ogromnom većinom. Radićevci će ukupno dobiti u
Hrvatskoj oko 49 maudata.

Otvoren saobraćaj sa Rijekom. Službeno se
javlja, da je dozvoljen prelaz kod demarkacijone linije
kod Bakra. Time se dozvoljava Rijeci i Sušaku i o-
kolici, ali samo na željezničkoj stanici Bakar, dočim
je na drugim mjestima promet najstrože. zabranjen.

Konferencija engleskih poslanika s d.rom
Vesnićem. Britanski poslanik je 25. o. mj. posjetio
ministra predsjednika d.ra Vesnića i s njime konfe-
rirao dulje vremena. -

Stanovište engleske vlade u craogorskom pi-.
tanju. Povodom ponovnih pitanja u engleskoj donjoj.
kući o stanju u Crnoj Gori, a naročito na posljednju
interpelaciju, odgovorio je Lloyd George da je kra-
ljevska vlada u neku ruku iznenagjena ovakim insi-
stiranjem na tom pitanju. Srbija i srpski narod sma-.
traju, da su zaslužili drukčije ponašanje prema njima
sa strane njihovih saveznika, a Srbi, Hrvati i Slovenci.
drže, da su svojim žrtvama stekli potpuno pravo na
svoje oslobogjenje. Pošiovani član engleskog parla-
menta ne zna, da su Crnogorci bar isto toliko S: bi.
koliko su stanovnici Yorkshira Englezi, te da nikome.
ne pada da pamet da ih ugnjetava. Poštovani posla- |
nik jamačno znade, da je raskralj Nikola posljednji
tiranin u Europi, koga je svjetski rat srušio. Crno-
gorci će u ostalom imati prilike da kažu svoje miš-
ljenje kod izbora za jugoslavensku konstituantu.

D? Annunzijev protest protiv Rapalskog ugo-
vora. D' Annuuzio i dobrovoljci izdali su oštar pro-
test protiv. rapalskog. ugovora, kojem se je priklju.
čilo i gragjanstvo (?) Rijeke, koje je sada smanjeno
sa izaguanih 20 hiljada Jugoslavena.

 

 

 
  
  
 
  
 
 
 
 
  
 
    
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 

 

 

Vijesti

Viak zabave i smrti. U svrhu propagande or-
ganizovan je u Rusiji posebni vlak, koji se nazivlje
,crveni ishod“. Taj vlak se povratio sa svog propa-

 

cija, 183 kinematografske predstave i 33 skupštine.
Tom vlaku bila je dodijeljena i putnička črezvičajka,
(tajna policija), koja je ma svom: putu osudila 413
ljudi na smit. b

Eksplozija u tvornici municije u Italiji. U ra-
dionici Verghetli, gdje se demontiraju granate, došlo
je do silne eksplozije, koja se čula na 80 klm. Ra-
dionica je potpuno razorena, a 40 radnika i 30 voj-
nika potpuno je nestalo. Željeznički je promet na
stanici Renosa obustavljen.

Nevrijeme u južnom Jadranu. Bina vijeslie
sa Krfa, bio je prošlih dana na južnom Jadranu silni
ciklon. Više je jedrenjača nestalo, a mnogo ih se
nasukalo.

Kanadska pšenica kod nas. Ministarstvo polj
privrede i voda u prošloj je godini nabavilo i razdalo
kanadsku pšenicu. U moravskoj dolini dala je o
slijedeći rezultat: oni, koji su posijali u jesen dobili
su slab prinos, kao i od naše domaće pšenice u ovoj
godini. Manji dio posijan je u februaru i martu t.
koja je pokazala bolji prinos sa 2 do 3 puta više |
jesenje pšenice. Hljeb je od iste pšenice slagji
kusniji i brašno više pije vode no naša pšenica.

Osobina joj je ta što zrno ne ispada iz sv
košuljice, te se teško može ovršiti bez parne višal

Japan želi trgovačke veze s nama. Mini
stvo trgovine i industrije izvješteno je od našeg
zula iz Newyorka, da je jedna od najvećih firm
Japanu »Takskaču.Kobe« izjavila želju, da s
Hesse veze sa paši uvoznicima.“

Roet