Za

Za izborne srezove Drniš i

 

Poštarina plaćena u gotovu. s

3

Narodna

DUBROVNIK 21; januara 1925.

vije

God. VII.

 

 

Cijena je listu 5. Din. e no; za inozemstvo 10 Din.
PLAT IvO_I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubr, Hrv. Tiskare.

Kandidatske liste
Hrvatske Pučke Stranke

za izbor nar. poslanika na dan 8 veljače 1925.

Za izborni okrug Kotor — Dubrovnik — Split

Nosilac liste :

Dr. Ante Dulibić,

viši sudski savjetnik u Šibeniku
Sreski kaudidati :

Za izborni srez Dubrovnik :

kandidat: Prof. Ivo Juras u Splitu ;
zamjenik : Dr. Ivo Miličić, odvjetnički kan-

didat iz Dubrovnika.

Za izborne srezove Supetar i Hvar:
kandidat: Ivan Petar Mladineo, trgovac
u Pučišću ;
zamjenik: Luka Hure Nikolin, težak u
Brusju.

izborni srez Imotski:

kandidat : Jerko Vodanović, ured. u Splitu;
zamjenik: Ivo Simetin, sudac u Kninu.
izborne srezove Korčulu i Kotor:
kandidat: Dr. Tripo Ciko, zadružni činov-
nik u Splitu;

zamjenik : Ivo Foretić pok. Dinka,
u Korčuli. :
izborne srezove Makarsku i Metković:
kandidat : Mirko Čotić, župnik u Opuzenu;
zamjenik: Ante Srzić pok. Joze, posjed-
nik u Makarskoj. :
izborni srez Sinj:

kandidat : Bartul Ganza, župnik u Dicmu;
zamjenik : Čarić Frano pok. Luke, težak
u Brnazima.

izborni srez Split :

kandidat: Drago Bartulica, industrijalac
u Splitu ;

zamjenik : Dr. Ivo Miličić, odvjetnički kan-:
didat iz Dubrovnika.

Za

Za
Za

Za

Za izborni okrug Šibenik i Oblast Zadar. Suda.

Nosilac liste :
Stjepan Barić

novinar, Predsjednik Hrvatske Pučke Stranke u Zagrebu.

Sreski kandidati:

Za izborne srezove Benkovac i Knin:
kandidat: Marko Vunić, nastavnik Uči-
teljske škole u Križevcima ;
zamjenik: Luka Vujić p. Jerka trgovac
u Benkovcu. :

Za izborne srezove Biograd i Pag:
kandidat : Ivo Juras prof. u Splitu ;
zamjenik: Ive Karavanić p. Ante težak
'u Pagu.

"Šibenik :

kandidat: Vladimir Kulić, obrtnik u Ši-

beniku ;
zamjenik : Niko Kosor p. ke posjednik
“u Tribounju-Drniš.

mjesečno,

trgovac +

Izlazi svakog Utornika.
Pojedini broj 1:50 Din.

U boj za slobodu

Nema toga Hrvata i Slovenca, bilo seljaka, rad-
nika, trgovca ili inteligenta, koji ne bi jasno shvaćao,
da je u ovoj državi pod režimom PP., ostane li vjeran
svome rodu, gragjanin drugoga reda, koji smije uži-
vati samo ona prava, koja mu predstavnici jače sku-
pine dozvole, ili vršiti kakovu držav. funkciju, samo
po milosti jačega, ako ga ne pronagje za se ,nepo-
gibeljnim“.

O kakvom gragjanskom pravu čovjeka u demo-
kratskoj državi, bilo u kojoj grani političkog, kulturnog
ili socijalnog života, kao pojedinca ili člana stanovite
skupine, nije kod nas moguće govoriti, ako se dotič-
nik ubraja megju Hrvate i Slovence, Pripadati bilo
kakvoj političkoj, kulturnoj ili socijalnoj skupini, koja
nije u skladu sa željama vladajuće, znači staviti u
opasnost svoju ličnu i imovinsku sigurnost i eksisten-
ciju. Tisuće onih pojedinaca, pripadnika sviju staleža,
koji su na očigled policije osjećali »drž&votvorne“ ba-
tine plaćenih boraca; činovnika koji su pobacani iz
službe ili »smenjivani“ ; raspuštene i šikanirane hrv.
i slov. institucije, udruženja, novine i t. d., dovoljno
nam opravdavaju tu tvrdnju

Pregjemo li letimice naš državni život od dana
ujedinjenja do danas, i zaustavimo li se na bilo kojoj
grani dižav. života: diplomatskoj, vojničkoj, admini-
strativnoj, prosvjetnoj i t. d., svugdje ćemo naći same
potvrde na: tvrdnju, koju danas glasno izriče cijelo
hrvatstvo i slovenstvo: ,Nijesmo dionici vlasti, već
vršioci naregjenja !“

Taj odrešiti glas Hrvata i Slovenaca, glas je na-
roda, koji ima visoku moralnu svijest o pravu naroda
i čovjeka u demokratsko doba. Nije to glas rušilačkog
elementa, koji traži izlaz, već konstruktivnog elementa,
koji traži dostojan i pravedan položaj u državi, koju
je on želio, i u kojoj hoće naći smirenje i ispunjenje
svojih težnja — Jugoslaviju. Ne dadu li se Hrvali
smesti, ta će svijest slavili pobjedu 8. februara.

Hrv. Pučka Stranka, kao politički borac kultur-
nih i socijalnih težnja hrvat, katoličkog naroda, na-
Jazila se i nalazi se i danas u političkoj areni kao
borac za slobodu čovjeka i naroda. U demokratizmu
ne vidi samo zahtjev modernog čovječanstva, već i
najuspjelije sredstvo za manifestaciju konstruktivnosti,
ljepote i snage kršćanskih ideala u ovo doba sile; dr-
žavu ne smatra božanstvom ili apstraktnim bićem već
skiipom živih organizama, koji potrebuju uvjete života
i napretka; koji pate, rade, plaćaju i bore se, pa imaju
pravo i da odlučuju. Narod ne može biti antidržavan,
jer je on držvva, a po tom i suveren. Po zahijevu
demokratizma mjeniaju se i uregjuju se odnošaji kako
narod hoće i nema niko prava da ga u tome sprije-
čava, kad on to vrši legalnim putem. Vlada, koja je
izražaj volje većine naroda, ima samo da pospješuje
napredak i čuva pravni red, a ne da spriječava slo-
bodu. Inače je diktatura. Kao prestavnica jedne sku-
pine -- hrvatske — koja ima svojih pravih težnja, po-
treba i nazora, borila se i borit će se HPS proti onome,
što je u tome spriječava — centralizmu, a za autono-
mizam. Autonomističko uregjenje ima da udovolji svim
težnjama Hrvata u sklopu, ove države, pa zato Hrv.
Pučka Stranka traži slobodu za hrvatstvo: u školstvu,
socijalnim pitanjima, gospodarstvu, vjeroispovijedanju,
saobraćaju i t, d. i tome primjernu financijalnu samo-
stalnost. O stvarima, koje se nas tiču a ne ruše za-
jednicu hoćemo sami. da odlučujemo.

To je suština programa :Hrv.. Pučke Stranke.

Glas Hrvata i Slovenaca jak je i odrečit i ne
smije se dali smesti od, o da takim bude i 8.
februara.

HPS svijesna da danas jošu ne može ubrojiti megju
svoje članove dobar dio Hrvata, i ako će ih u buduć-
nosti Ideja, koja je ideja većine Hrvata, svrstati u njene
redove, poziva sve Hrvate da idu u izbore i da se
bore za prava čovjeka i naroda. Većinu Hivata ne smije
smesti, bude li im datrenioao da dadu glas onima,
Nojima: su mislili,

Oglasi, zahvale i priopćena po. posebnom cijeniku. —
urednik A, Fi&, —
Tisak Dubrovačke

Odgovorni
Vlasništvo Odbora ,Narodne Svijesti“, —
Hrvatske Tiskare. — Rukopisi se ne vraćaju.

Meka svaki Hrvat upamti da suspregnut se sa
izbora znači udovoljiti željama P.P. režima.

Ako svaki Hrvat promisli, kakove bi kobne po-
sljedice prouzročila njegova apstinencija, uvjereni smo,
da će uvažiti želju HPS, koja ga daleko od svih stra-
načkih probitaka, poziva da 8. februara dade glas samo
trvatskoj slranci, koja će voditi odrešitu borbu proti cen-
tralizmu;; a za slobodu čovjeka i hrvatstva u Jugoslaviji.

Svi Hrvati moraju 8. februara glasovati!

 

Kulturne vijesti.

Svjetska molitvena oktava za sjedinjenje svih
kršćana i za obraćenje nevjernika obavlja se po cije-
lom kršćanskom svijetu od 18. siječnja (svetkovina
»Stolice sv, Petra u Rimu«) do 25. siječnja (blagdan
obraćenja sv. Pavla apostola). Ovu je molitvenu ok-
tavu prvi uveo anglikauski časopis »Lampe« g. 1908.
Brzo su je prihvatili i katolici. Nakon dvije godine
prešao je Pater Paul, pokretač ove akcije kao i cijela
»Družba za mnaknađu«, koju je on osnovao s angli-
kanske na. katoličku vjeru. Papa Pio X. i Benedikt XI.
obdarili su ovu pobožnost mnogim oprostima. God.
1920. prihvatio je ovu oktavu i svjetski kongres pro-
testantskih i grčko-istočaih crkava, te ju STO
svojim vjernicima. Poslije tako zvane Luterove refor-
macije (1517) ovo je prvi put, da katolici, protestanti
i istočnjaci zajednički mole nebesa za jedinstvo u vjeri.
Svevišnji nek uskori taj čas!

Dva kajiževna jubileja. Koncem odi. navršilo
se je 75 godina, što u Zagrebu izlazi crkveno bogo-
slovni časopis »Katolički List«. Uz »Narodne Novine«
njegova historija najdublje zasiže u mnmarodnu našu
prošlost. Prvi je broj tog lista izišao 6. siječnja 1849.
Još je i danas vrsno uregjivan. Izlazi svakog čelvitka.
Cijena mu je 100 Din. na god. Prigodom diamantnog
jubileja najtoplije ga preporučamo.

»Pučki Prijatelj«, sada glasilo Narodne Stranke u
Istri, navršio je ovih dana dvadeset-petu godišnjicu svog
izlaženja. Osnovao ga je pok. biskup dr. Mahnić. List
je ižiazio u Krku do g. 1911. a tada se preselio u
Pazin. Za vrijeme svjetskog rata morao je prestati.
Godine 1919. počeo je opet izlaziti u Pazinu uz po-
žrtvovnu pomoć nekolicine naših svećenika i svjetov-
njaka, dok nijesu fašisti razrušili njegovu tiskaru. Za-
tim se je preselio u Trst, gdje izlazi, hvala Bogu, još
i danas na korist naroda. List je namijenjen istarskim
Hrvatima, koji su u velikoj većini seljaci, a imao je
cilj, da širi kršćanska socijalna i gospodarska načela.
U njem je izašao velik broj poučnih članaka za po-
ljodjelce i obrtnike. Na njegovu pobudu izdano je više
nabožnih knjiga i molitvenika za istarski puk, a isto
je tako osnovana »Bratovština sv. Mohoma«. Srebrnom
jubileju ovom poborniku potlačene naše braće u Istri
raduje se i naše uredništvo.

Za uzgoj svećenika. U Českoj postoji društvo
sv. Vojijeha, koje sabire milođare za siromašne sve-
čeničke kandidate. Prošle godine je sabralo u tu svrhu
više od stotinu tisuća č. kruna. Prekrasne žrtve do-
prinose neki Česi iz Amerike u tu svrhu. Svak oda-
bere po jednog malog kandidata i on ga uzdržava
kroz sve godina, dok isti ne bude zaregjen. Kao sve-
ćenik imade takav kandidat da odsluži po' 2 sv.- mise
za svoga dobročinitelja doklegod bude živ. Kako kra-
san primjer, a kolika duhovna korist za darovatelja.

Kritika ili hiperkritika ?
(Odgovor g. prof. Bujasu)
5) piše D. V. Medini.

Pošto je, kako vidjesmo, g. B. otkrio u izvjesti-
telju nekakvu ,tipičnu interjekciju“, kojom bi isti to-
bož bio ,na laku ruku“ protumačio sve one akustične -
fenomene“, nastavlja ovako :

,Od toga časa — bio je tek prvi dan opažanja
gospodina D.V. M. — ne možemo ni očekivati mirnog
ispitivanja šumova za svrhu istraživanja, jer je pro-
blem već ispočetka bio riješen, pa eventualnog prirod-
nog uzroka nije trebalo ni tražiti, Onda je shvatljivo,
da se u tom raspoloženju moglo koješta držati tajan-