Iz Jugoslavije.

+ O. Stjepan Ivančić, trećoredac sv. Frana, gla-
| goljaš poznat po svim gradovima Dalmacije sa učenih
svojih propovijedi na talijanskom i hrvatskom jeziku
preminuo je u dubokoj starosti u Zadru na Veliku
Srijedu 8. o. mj. Vječni mu pokoj plemenitoj duši.

Ravnateljstvo Zavoda Sv. Jeronima u Rimu moli
nas, da objavimo slijedeće: Prema ugovoru izmegju
naše države i Italije od 27. januara 1924, priznat je
Zanod Sv. Jeronima kao naš nacionalni, i ima da se
uredi prema Breveu ,Slavorum gentem“, — Kad se
je prošloga novembra Zavod otvorio, uredio se je na
temelju spomenutih odredaba i kasnijih! naredaba naj-
"više crkvene vlasti kao isključivo crkveni Kolegij, u
koji ne može da bude primljen nitko, nego pitomci
interesovanih Biskupija, a i oni samo za redovito po-
sjećivanje koje Papinske Univerze ili druge crkvene
\Visoke škole. Time je isključeno, da bi tko drugi mo-
gao dobiti dozvolu za boravak u ovom zavodu u koju
drugu svrhu. Molimo, da ovo uzmu u obzir posjelnici
Rima, koji ne poznavajući pravo stanje stvari, možda
reflektiraju na stan u ovom Zavodu. Ravnateljstvo.

Pastirski list o jubileju ili sv. godini izdao je
(biskup šibenski Dr. fra Jerolim Mileta vjernicima i
svećenstvu svoje biskupije i apostolske administracije
(jugosl. dijela zadarske nadbiskupije. U tom je pismu
asno protumačeno sve što kršćanin ima da znade o
oprestima uopće, a o jubileju napose.

Naše željeznice. U našoj državi ima svega
9899:8 km željezničkih pruga, i to normalnih 7435:2
m, uskotračnih 1918:7 km, a s najmanjim kolosijekom
od 0:60 m) 545:9 km. Od ovih spada pod beogradsku
irekciju 3035'4 km, pod zagrebačku 2240'4, pod su-
potičku 19453, pod sarajevsku 15388, a pod ljub-
ljansku 1139:9.— U drž.vnoj eksploataciji ima 93912
km, u privatnoj 392.1 km, a u gradnji 1165 km.
rade se ove pruge : Gračac-Knin (67 km), Titel-Orlovac
27:5 km) i Niš-Prokuplje (22 km).

Klasična grčka drama u beogradskom kaza-
ištu. Ovih će se dana davati u Beogradu premijera
Sofoklove , Antigone“ pod režijom g. Verešćagina,

Veliki sajam i izložba u Vršcu. Vršački Zbor uz
udjelovanje drugih privrednih i kulturnih ustanova,
taznih saveza, zadruga i zajednica, odlučio je: da u
ršcu priredi ove jeseni, od 11 —22. Oktobra, veliku
oljoprivednu izložbu i sajam svih industrijskih, za-
alskih, zemljoradničkih i ratarskih proizvoda: sajam
lirovina, sajam stoke, specijalnu izložbu vina: i kon-
res svih vinara i vinograda naše kraljevine, na koju
nogu učestvovati svi uopšte. Vršački Zbor za održa-
anje sajma i izložbe podiže velike i moderne pavi-
one. Za ovu veliku izložbu i sajam već sada postoji
eliko interesovanje, te se stoga naročito skreće pažnja
inima koji žele izlaziti da se što ranije pobrinu za
hjesta, kako bi došli do boljeg mjesta. Sva uputstva
je besplatno Vršački Zbor, Vršac.

Sveučilički zakon, Od 27. marća do 7. aprila
radila je u Beogradu komisija .za konačnu redakciju
eučiličkog zakona, koji vrijedi za cijelu državu.

»Radio-Balsamica“ i odluka Engleskih Vlasti
D tome lijeku protiv reumatizma. Na osnovu mi-
ljenja nadležnih vlasti o ovome lijeku izdat je patent
ime engleskog Kralja Džordža V. a sa pozdravom
onalazaču Dr. Ivanu Rahlejevu. U tome je patentu
dvaj lijek pohvaljen kao osobito koristan za liječenje
umatizma te je zato dozvoljena prodaja ovoga lijeka
cijeloj Engleskoj. Tim povodom date su sve zakon-
te povlastice u korist pronalazača Dr. Ivana Rahle-
a i u samoj povelji izrično, da će svi pokušaji fal-
ikata ili podražavanja ovog lijeka biti strogo ka-
jeni. Naročito je važno to, što ovaj lijek uvijek izra-
[uje njegov pronalazač Dr, Ivan Rahlejev i to u svojoj
boratoriji, koja se mnolazi u Beogradu u Kosovskoj
k br. 43. Isto tako laboratorija prima i vrši brzo i
čno sve naručbe ovog lijeka i sama ih prema datoj
resi otpravlja. Uspjeh do sada postignut u liječenju
im lijekom jeste vrlo velik, jer su se mnogi reuma-
ni bolesnici u našoj zemlji izliječili ovim lijekom
slije upotrebe od dvije do tri boce. Osim toga je
aj lijek ne samo patentovan u našoj već i u dvadeset
evet stranih država, u kojima se takogjer prodaje.
Koliko stara hoće da bude žena o tome odlučuje ona
a, time što ili DEL ili zapušta svoje lice, Žena će ostat uvijek
ada, ako se služi Fellerovom Elsa-pomadom za lice, jer ova
di i uvenulu i navoranu pit, čineći je mekom, bijelom, nježnom
stom. Za racionalnu njegu ženske kose preporuča se Elsa-poma-
iza kosu! Jednako<i gospodi, koja se boje ćelave glave! Za

  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 

46 dinara, kad se naručuje uz pouzeće (povukom) od apofekara
gen V. Feller u Stubici Donjoj Elsatrg 297. Hrvatska.
av
NIN vrlo cijenjeno sredstvo proti trganju u ko-
IMO stima i mišicama te reumatizmu, što ga

|ibizvodi Gradska ljekarna u Zagrebu, dobiva se uz
ginalnu cijenu u ljekarni u Gružu,

 

poznato i poradi svog izvrsnog djelovanja

.

napreduje i skoro

kušaj 2 tegle za 36 dinara, ako se novac pošalje unaprijed, \a >

INARODNA. SVIJEST

 
 
 

Prvi veliki sinfonički koncerat

uDubrovačke Filharmonije“.

Na Uskrsni Ponedjeljak, 13, ov, mj. kultumi
Dubrovnik je doživio jedno veoma ugodno iznena-
gjenje, svaki je naš pesimista mogao da uvidi, što sve
može da učini dobra volja. Opća je bila tužba u ma-
šem gradu, da nemamo dobrog i stalnog -orhestra, bez
koga danas ne može da bude nijedan poveći grad pa
i na manje važnom položaju nego li je naš, koji je
— možda i nehotice —- još ipak kulturno. središte,
Sloga nekoliko mladih sposobnih, poduzetnih i agilnih
ljudi pregnuše, da stvore u našem gradu stalno filhar-
moničko društvo. I započeše radom. Mnogi su sa slrane
skeptično gledali na tu idealnu akciju i gotovim ne-
povjerenjem pratili svaki korak, ali se naši energični
pregaoci ne dadoše smesli. Svojom ustrajnošću razbiše
prvi led i počeše malo po malo osvajati simpatije
jednu za drugom. Srećom stigne u naš grad brat Po-
ljak g. Tadeusz Sygietyuski, dirigent varšavske opere,
da sa svojom gospogjom provede neko vrijeme na
našem moru i suncu. I on kao zanosan muzičar znao
je da dolično ocijeni plemenito nastojanje kulturnih
pregaoca. Našem mladom orhestru posveti sve svoje
velike umjetničke viline, Pod njegovim stručnim vod-
stvom orhestar je s dana u dan sve većma napredo-
vao i raslao, te sakupio oko 40 glazbenih sila, da je
kroz malo vremena već bio sposoban da se odluči na
ovaj veoma uspjeli debout, te nam u društvu pianist-
kinje g.de P. Begović, pruži užitak prvorazredne vcle-
gradske umjetničke izvedbe.

Program je bio slijedeći :

I. Dio: 1). F. B. Mendelssohn: ,Svadbena ko-
račnica“ iz ,San ljetne noći“, 2), W. A. Mozart: , Ff-
garov pir“, ouverturu. 3). Klodella Wit>ld: , Pastorale“
iz suite ,Iberia“ II, Dio. 1). a) C. M. v. Weber: ,Kon-
certna piesa“, za glasovir uz pratnju orhestre, (solo
g.da P. Begović). b) F. P/Schubert: Thema sa vari-
jacijama 8 dur, (solo giđa P. Begović). 2). T. Sygie-
tynski: ,Don Quichote“, sinfonički scherzo. SB v.
Flotow : , Alessandro Stradella“ ouvertura.

Ovaj elitni “program u glavnom je izveden do-
tjeranom finoćom umjetničkog ukusa. Treba istaknuti
dobro raprezentovan gudalački skup (18 na broju),
koji je perfektno sliven, solidan i čuslven. Ostali su
dijelovi orhestra dobri, a kad i limeni odio, uvjeroni
smo za kratko vrijeme, postigne savršeniju interpreta-
ciju (— kako čujemo neki glazbari - diletanti već od
nekoliko godina me svirahu ! —) naš še orhestar biti
potpuno dotjeran i spreman i za najteže izvedbe.

Osobitu pažnju pobudila je Weberova Koncertna
piesa. G.da je Begović ovom izvedbom dokazala da
je stigla na visinu virtuoziteta, i mi ne možemo nego
da joj i na ovom mjestu izrazimo svoje priznanje ra-
dujući se, da u svojoj sredini imamo takovu umjetni-
čku silu.

G. dirigent Sygietyuski u svojem sinfoničkom
scherzu ,Don Quischote“ pokazao nam je bujnost
svoje muzičke invencije. Leit-motiv viteške geste pro-
tagoniste našao je sintetičku obradbu tonacije, ritma i
sjaja Wagnerovog stila združena sa sjevero-slavenskim
seulimentalizmom, koji kulminira u lirici gudalačkog
okteta. Kompozicija je od jakog, impozaninog efekta.

Publika je zanosom pozdravila ovaj pothvat i na-
punila kazalište, da izrazi svoje simpatije koli gosp.
dirigentu, toli cijelom ansamblu orhestra. G.da Bego-
vić obdarena je srdačnim aplauzom i divnom kitom
cvijeća, a gosp. dirigent primio je spomen-dar ove
večeri: dragocjeni dirigentski štapić i lovorovu liru,
dok je iz loža bio u više navrata i dugo vremena oba-
sipan cvijećem uz burne ovacije.

Ugodna nam je dužnost da i ovdje izrazimo svoju
najsrdačniju zahvalu g. Sygietynskomu, koji je baš
bratskom pozrlvovnošću postavio čvrst temelj našoj
»Dubrovačkoj Filharmoniji“.

Našoj pak mladoj muzičkoj instituciji čestitamo
na ovom uspjehu i želimo joj, da na diku sebi i gradu
se popne do vrhutca muzičke
umjetnosti.

Čestit i sretan USKRS

žele svim svojim mušterijama
pravoslavne vjere :
Papirnica ll Trgovina :
V. KOJIĆ | JOVO TURNIC

Pisačeg papica u kutijama i mapama naj-
finije vrste, sve školske polrepštine kao i bogati izbor
Umjelničkih Dopisnica, Album Dubrovnika i t. d. uz
umjerene cijene dobije se u Papirnici Luja Pešević,
Bogati izbor Uskrsnih karata!

 

 

o. .
Gradske vijesti.

SRETNE I ĆESTITE USKRSNE BLAGDANE
želimo svim čitaocima.

Uredništvo i Uprava , Narodne Svijesti“,

Lične vijesti, Utorak ujutro otputovao je pomoćni
biskup presvij. Msgr. Vlaho Barbić za Veleluku i Blato,
da podijeli sakramenat sv. Krizme onoj djeci, koja
u Ponedjeljak kreću put Brazila. Presvijetli se pomoćni
biskup vraća u Petak veče. — U Nedjelju 19. o. imj.
u jutro putuje presvij. dijecezanski biskup Dr. Josip
Marčelić na Orebiće, da obavi posvetu novih zvona
crkve Matice na Orebićima. Posvetit će iri nova zvona,
koja su nabavljena kod naše domaće tvornice Cukrov
u Splitu. Vraća se u Srijedu večer.

Procesija Velikog Petka razvila se je ovog puta
veličanstveno, jer vrijeme bilo tiho i ugodno. Sudje-
lovalo je veliko mnoštvo pobožnog naroda, ganutljivo
je odjekivao ulicama u moćnoj tišini ,Puče moj...“ od

jakqg pjevačkog zbora.
elavanje u stolnoj crkvi preko Velike sed-

mice. Primamo od osobe van uredništva : Užici, koje
sam doživio slušajući ovogodišnje pjevanje u stolnoj
crkvi, nijesu samo religijozui, nego i glazbeno-umje-
- tnički. Dragovoljno i oduševljeno sudjelovanje gra-
gjana kod pjevanja u crkvi odaje neku posebnu kva-
litetu, koja povećaje skup vrlina, koje rese ovaj ma-
leni grad. Obilni i s umjetničkog stanovišta veoma
raznolični program, što su ga izvele dubrovačke pje-
vačke sile (Zbor preparanda, ,Dubrava“ i crkveni zbor)
mnogo je doprinio veličanstvenosti ozbiljnih svetih
obreda Velike Sedmice. Izvagjanje Basily-jeva i Mayr-ova
,Miserere“ bilo je .od osobitog učinka. Kod Basily-a
vidjelo se je, da je preragjen za muški zbor; zato i
nema onoga užitka, što bi ga čovjek osjetio slušajući
mješovili zbor, gdje se Osobito na nekim mjestima
pokaže ljepota u kontrastu izmegju muških i ženskih
glasova. Ali to je ipak u dovoljnoj mjeri nadomjestilo
lijepo, precizno i proživljeno izvagjanje solista kao i
čitavoga zbora. Glas g, Zorovića ima krasne kvalitete
ali treba da ga još školuje, ako će da ih sve do kraja
iskoristi, Ostala tri solista dobro su nastupala.

Mayrov ,Miserere“ dobro je poznat publici, jer;
nema godine da nije na dnevnome redu. A ipak, ove
je godine bio nešto nova. Izvedba, koju je dala vri-
jedna ,Dubrava“ koliko je originalna, toliko je hva-
levrijedna. Još nijesam imao prigodu da slušam ,Du-
bravu“, ali sam se ovom prigodom uvjerio, da je to
zbor, kojemu je zagarautovan uspjeh, jer imade zdrave
principe za interpretaciju glazbenih tvorevina.

Sasvim pravilna mu je tendenca da likviduje sa
tradicijom, koja u pjevanju nije poznavala drugo nego
jednakomjernu, konvencijonalnu modulaciju i stereotipnu
dinamiku. Moramo naime pomislili, da glazbena umje-
inina nije još potpuno dovršena kad je umjetnik baci
na papir, Ona je gotova istom onda, kad je dirigent
skupa sa zborom prouči, doživi i proživi i tako pro-
življenu dade pred publiku, da je uživa. I to smo opa-
zili kod ,Dubrave“. Dirigent g. Kolić i zbor sačinja-
vali su jednu organsku cjelinu i ako još ne potpuno
savršenu. Interpretacija Mayra bila je — općenito re-
čeno — dobra. U ostalom, o apsolutno dobroj i savr-
šenoj interpretaciji nemoguće je govoriti, jer tu dolazi
u obzir subjektivni momenat, koji baš karakterizuje
interpretaciju jednog ili drugog dirigenta. Zbor je dobro
disciplinovan samo treba paziti, da se pojedinci ne
ispoljuju svojim glasovima (na pr. kod I. basa). G.
dirigent neka mjesto psikanja nagje drugi način ko-
munikacije sa zborom. i

Lameniacije su dobro izvedent, Samo Ireba uzeti
u obzir okolnost, da koral ljubi vezano pjevanje, Tercet
je veoma čuvstveno izveo lamentaciju od Falconara.
G. Poković imade veoma simpatičan tenor. Dob:a vo-
kalizacija, koje mu još fali (osobito ,u“)i ekonomsko -

pion £ S zraka učinit će mu ga još prijatnijim.

 

 

ariton g. Šapro treba da dade malo više resonance
vojem ugodnom glasu. Sopran g.ca Buško nastupila
je na Uskrs sa solo-tačkom ,Regina coeli laetare“ od
Mussi-a. — Izvedba je bila, kao i sama kompozicija,
srdačno mila i južnjačko melodijozna. G. Rugjero Vu-
čelić pokazao je svoju spretnost kao čelista u Ricci-
evom , Agnus Dei“, koji je kao i cijela Misa biser
religijozne glazbene umjeinosti. — Zbor preparanda
izvodio je prva tri dana ,Pomiluj me“ od Alesani-a
i u Veliki Cetvrtak u mješovilom zboru ,O salutaris
hostia“ od Gounod-a, Zbor je kvalitativno i kvantita-
tivno dobar, Zasluga za dobro izvagjanje ide u ne
malenoj mjeri vrsnom i vrijednom M.u prof, Franu
Ledereru, koji se svom dušom i srcem -zauzimlje za
šlo veličanstvenije crkveno pjevanje. — Njemu, te gg.
Antunu Gjivanoviću i dirigentu P. Koliću ide svako
priznanje za ovogodišnje lijepo, ukusno i umjelničko
pjevanje, — B.- i =