Br. 27/4

KORČULA. Svečanost Srca Isusova proslavljena
je ove godine u našem gradu osobitom pobožnošću
zauzimanjem dobrih duša i nastojanjem revnog žup-
ničkog pomoćnika veleč. Dn. Boža Bačića, koji tiho
i skromno ali uspješno vrši svoju uzvišenu misiju,
Oltar, na kojem je lijepa slika Srca Isusova, bio je
krasno urešen živim cvijećem i pred njim su se izrekle
sv. mise. K sv. pričesti pristupilo dosta naroda. Impo-
zantna je bila procesija, koja se za prvi put na ovaj
dan obavila, jer je sudjelovala masa svijeta. Sliku
Srca Isusova nosile su djevojčice u bjelini, a učeniee
zavoda Angjela Čuvara pjevale nabožnu pjesme. Iza
procesije, u crkvi je održao govor preč. opat Bodulić,
prikazavši historijat ove pobožnosti uopće, a u Kor-
čuli posebno. Zatim je pred izloženim Svetotajstvom iz-
moljena zavjetna molitva Srcu Isusovu i blagoslov.
Vidovdanska proslava obavljena je po običaju.
Općina je izdala prigodni proglas, grad je bio okićen
zastavama, u stolnoj crkvi održan je pomen za pale
junake uz sudjelovanje predstavnika vlasti i društava,
te školska djeca. Pjevački zbor sv. Cecilije pjevao je
tužaljke. Iza crkvenog obreda održao je g. M. Bernar-
di u Sokolani predavanje o značenju Vidovdana i
prosvjetnog dana, pošto su se obe priredbe spojile.
Zatim je u djevojačkom zavodu Angjela Čuvara prire-
gjena vrlo ukusna i uspjela akademija gdje su se vri-
jedne zavodske učenice producirale u predstavljanju,
deklamovanju, pjevanju i izvedbama na glasoviru.
Osobito se svidila alegorična živa slika ,Kolo sestara“,
Poslije podne priregjeua je na obali dječja zabava sa
raznim natjecanjima, dok je glazba uveče koncertirala.
SPLIT. Dne 3. srpnja održana je u Splitu Glavna
skupština Jug. Akad. Kat, Prosvj. Društva ,Padli-
novič“, Seniorima su proglašeni slijedeći članovi : Fra
Zdravko Brusić, Herceg Jakov, Radovan Jerković, Fra
Pijo Karadžole, Moscatello Toma, Padovan Ante, Pe-
trović Jakov, Radošević Mate, Fra Franjo Rakić, Se-
menčić Ivo, Fra Dragutin Škunca, Vidić Nikola, Fra
Dominik Šulenta, Tabain Franjo, Tadić Franjo, Vitaić
Baro. Konstituirana je slijedeća nova uprava: Pred-
- sjednik : Sentinella Franjo, Potpresjednik: Pivčević Bo-
žo, Tajnik: Trebotić Luka, Blagajnik: Matacin Ante,
Knjižničar : Marij Parčina, Odbornici: Božo Dubilić i
= Ivka Ljubić, Revizori : Vlasanović Petar, Segarić Ante,
— Dušan Žanko, Gospodar : Ivo Škunca.
Iz POKRAJINE. Cenzuriranje pisama iz Amerike.
_U br. 26. vašeg cij. lista od 1. jula donijeli ste dopis
_ iz Ljubljane, kako je aretiran ,dolarski princ“ t. j.
poštarski činovnik, koji je otvarao pisma iz Amerike
i dizao dolare. Tim su oštećeni mnogi i mnogi u Dal-
maciji. Takovih slučajeva mogli bi prikupiti svu silu.
Na nekim je pismima bilo crvenim slovima napisano
u ćirilici i latinici: ,Oštećeno došlo ! — Službeno za-
lepljeno, Ljubljana : Američki odsek“. Poznata je skru-
poloznost na amerikanskim poštama, pak je teško vje-
rovati, da je pismo oštećeno došlo, već mora da se je
— pregledalo i ne našavši dolara zalijepilo se je takovom
oznakom. Neki nam pak pričaju, da je na pismima
_ bilo napisano ,Cenzurirano u Ljubljani“. Neznamo od
| kud i čemu sada takova cenzura i u ovo ne možemo
_ prosto da vjerujemo. Najbolje je svaki takav slučaj
odmah javno u novine iznosit, e da se čim prije stane
na put tim lovcima amerikanskih dolara iz pisama
našoj sirotinji. Baš nam je poznat slučaj gdje je jed-
noj udovici sa šestero nejake djece — pukoj siroli —
dignuto iz pisma nekoliko dolara. Ne bi li bilo pravo
i pošteno da država nadoknadi štetu jadnoj dalmatin-
skoj sirotinji i da uvede više reda, e da naša pošta
bude jednom sigurna i od cenzure i od oštećivanja.

 

e

 

š Odlazak i dolazak parobroda u grušku luku.
_ Dubrovačke Parobrodarske Plogidbe (,Ragusea“) od-
_ lazi iz Gruža za Trst u Ponedjeljak i Četvrtak na 8 sati j.
= — Dolazi u Gruž iz Trsta u Srijedu i Subotu na
6:45 sati po podne. — Odlazak iz Trsta u Utorak i
Petak na 4:30 s, v. — Odlazi iz Gruža za Bari (Italija)
_ u Srijedu i Nedjelju na 8.30 s. v. — Odlazi iz Bari u Pone-
_ djeljak i Četvrtak na 7: s. v. a dolazi u Gruž u Utorak

 

 
  
   
    

i Petak na 6%30 s. j.
: ' ee već preko 60 god. obljubljeno
Ma'kove i li kućno srestvo proti bolima
i u želucu i poremećenje pro-

bave, dobivaju se uz originalnu cijenu u ljekarni u Gružu.

1. Opšti Veliki Vašar

legram adresa; Izložba.

 

NARODNA SVIJEST

Iz Jugoslavije.

Politička situacija. Poslije verifikacije ostalih
mandata Radićeve stranke, započeli su direktni prego-
vori izmegju Radića i radikalne stranke. Javnosti se
prikazuju ti pregovori kao rad za sporazum izmegju
Hrvata i Srba. Ali, ko malo bolje poznaje situaciju,
lako se može uvjeriti, da sadašnji položaj nije drugo,
nego još veće oduljivanje onoga, na čemu je dosljedno
i uspješno radio dosadašnji blok narodnog sporazuma
i seljačke demokracije, Da je tome tako, najbolje po-
kazuje činjenica, da danas sa strane radikalne stranke
vode pregovore oni, proti kojima je blok narodnog
sporazuma bio pripravio optužnice zbog njihovog ak-
tivnog udjela u nemilu pojavu korupcije, koja se je
udomaćila u našem državnom organizmu. Zanimivo je,
da u triumviratu vodstva radikalne stranke nema Ljube
Jovanovića, koji je uvijek slovio kao jedna od iskrenijih
ličnosti u radu za pravilno shvaćeni narodni sporazum.

»Sporazum“ izmegju radikala i radićevaca je
postignut. U tri službene sjednice radićevći su  pot-
puno popustili i prihvatili teške uvjete. Po beograd-
skim novinama ti su uvjeti slijedeći: Radićevci su pri-
hvatili potpuno za 'temelj rada vidovdanski ustav i
uopće ne stavljaju pitanje o reviziji ustava. Svi zakoni,
koji se odnose na ostvarenje ustavnih odredaba mo-
raju se oživotvorili. Kao program vladinog rada u skup-
štini radićevci su primili sve zakonske nacrte, što ih
je izradila sadašnja PP vlada. To su u prvom redu
dvanaestine, zakon o štampi(l), zakon o sudijama, o
ustroju sudišta, o državnim odvjetnicima; o uregjenju
tamnica i drugi, zatim zakoni prosvjetnog ministra o
višim, srednjim i nižim školama(!) i ostalo. Radićevci
primaju sve glavne principe i odredbe u tim zakonskim
nacrtima, a lako će se u teku debate u skupštini uči-
niti manje promjene, koje pak da neće nikad dovesti
do većih nesuglasica.

Nije moguće vjerovati, da su radićevci ovako ža-
losno kapitulirali. Čuju se glasovi, da Hrvatska Zajed-
nica ne pristaje na ovakovu posvemašnju kapitulaciju,
te da će prekinuti sve sveze sa politikom Radićeve
familije i odlučno nastaviti borbu za jednakopravnost
Hrvatske, i neće dozvoliti, da se zbog spasavanja Stje-
pana Radića proda cio hrvatski narod na milost i ne-
milost, na vječnu sramotu i poniženje pred cijelim
svijetom. i

Nova vlada RR. imala bi se sastaviti ovog tje-

. dna. Po nagoviještanjima Radikali bi imali 11 portfelja,

radićevci 6, a ponudili bi kojega i zajedničarima, da
im tako pruže prigode, da se izjave, da li pristaju na
ulaz u novu vladu ili ne. U slučaju da radićevci izgube
više poslanika, jer i megju njima ima nezadovoljnih
s ovom politikom, tada bi radićevci mjesto šest dobili pet
portfelja. Jedini bi uspjeh ove politike bio da Pribi-
čević sa svojim samostalnim demokratima propada,
ostavljajući za sobom žalosnu uspomenu.

U smislu kulturkampierskog programa. Pro-
svjetni ministar Pribičević ukinuo je plaće dne 30
junija t. g. svim namještenicama i namještenicima (ka-
tehetima) u privatnim školama u Ljubljani kod sestara
Uršulinaka, milosrdnica u Lichtenturnovom zavodu te
kod školskih sestara u Mariboru. — Privatne škole
pak u ,Marijanišću“ u Ljubljani, Šmihelu-Stopičah i
Škofji Loki osakatio je tako, da im je ostavio samo
po par učiteljskih sila.

Sudbina Hrv. starokatoličke crkve. Posljednji
broj »Preporoda«, glasila ove sekte, ispunjen je napa-
dajima Dr. Stjepana Vidušića glavnog pokretača i taj-
nika sekte na starokatoličkog biskupa Dn. Marka Kalo-
gjeru radi sporova u crkvenim pitanjima, radi pitanja
druge ženitbe i postupka ženitbenog suda, koji dovodi
do dvoženstva. Dr. Vidušić napada i sindikalno vijeće.
Protiv jadnog Dn. Marka iznosi teške optužbe. Dn. Marko
je zbog otpora iskliučio iz reda svećenika D.ra Vidu-
šića i Luketića, a podijelio ukor župniku Cerovskom.
Tek u zametku ta ,crkva“, a već se raspada l

TRAŽITE PROSPEKT !

e i

 

str 2

Zaslužni i znameniti Hrvati 925.—1925. Sve
pretplatnike na ovo kulturno-prosvjetno djelo, koje se
izdaje u proslavu hiljadu-godišnjice Hrvatskog Kra-
ljevstva obavješćujemo, da se je sa izdanjem istoga
zakasnilo poradi nekih poteškoća u samome uredništvu,
kao i poradi tehničke nemogućnosti dovršenja samoga
djela, te da će se mastojati svim silama, da se isto
dovrši barem do druge polovice mjeseca srpnja t. g.,
kada će se početi sa razašiljanjem ma sve one pret-
platnike, koji su kao takovi svojim dužnostima udo-
voljili. Pozivamo ujedno i sve one, koji se nisu još
pretplatili, a želili bi knjiga imati, kao i one, koji su
se predbilježili, a nisu knjigu isplatili, da se do uklju-
čivo 15. srpnja o. g. potpisanome odboru jave od-
nosno novac pripošalju. Za uredništvo odsječ. savjetnik
Emilije. Laszovsky, Vodnikova ul. 1,

Kongres za istočno bogoslovlje. U nedjelju,
dne 12 o. mj: počinje da zboruje u Ljubljani veliki
megjunarodni znanstveni kongres za proučavanje istoč-
nog bogoslovlja. Na kongres, koji će brojiti preko
300 učesnika, sakupit će se krema učenjaka-stručnjaka
u istočnom pitanju, te utješljivi broj onih, koji znajući
da cijene važnost rada za crkveno jedinstvo, hrle da
se pobliže informiraju o stanju toga za sv. crkvu oso-
bito danas tako važnog pitanja.

Pored ostalih naroda veoma su časno zaslupani
i Hrvati iz raznih krajeva naše domovine.

Dok najsrdačnije pozdravljamo ovaj važni kon-
gres i Želimo, da se uspjesi pokažu čim skorije u
tome, da se zanimanje i rad za crkveno jedinstvo čim
više raširi i popularizuje svuda po katoličkome svi-
jetu, osobito pak u našoj državi, gdje nam je Provid-
nost odredila da stanujemo pod istim državnim kro-
vom s našom odijeljenom braćom.

Pregovori za konkordat. Pregovori naših de-
legata i Vatikana u Rimu vogjeni su duže vremena
sa najboljim uspjehom i u mnogim pitanjima došlo
je do sporazuma. Sv. O. Papa naročito se zanimao
za ovo pitanje te je predsjednik naše delegacije Dr.
Janjić bio kod njega primljen u audijenciju, pri čemu
je papa zaželio, da se što prije dogje definitivnom
zaključku. Radi velike vrućine sad se prekidaju, da ih

se nastavi u septembru, kako bi se kroz to vrijeme

imalo vremena da pouče neka detaljna pitanja. Neisti-
nila je stoga vijest, da su pregovori prekinuti. ,Osser-
vatore Romano“ odlučno to demantuje.

Djevojačka škola poljodjeljstva i kućanstva
u zavodu Školskih Sestara na Lovretu u Splitu
počima novom školskom godinom na 15. septembra
ove godine.

Radi obilna gradiva preporuča se,
gojenica pohagja školu 2 godine.

Primaju se djevojčice, koje su navršile 14 god.
te se njihovi roditelji ili skrbnici imadu najdalje do
1. rujna t. g. obratiti pismemonom molbom predstoj-
ništvu zavoda, i istoj pridružiti: krštenicu, liječničku
svjedodžbu, svjedodžbu dobra ponašanja i zadnju
škol. svjedodžbu.

Predstojništvo će najkašnje do 10. rujna odgo-
voriti na podastrte molbe.

Skola je spojena sa internatom, u koiem djevoj-
čice primaju potpunu opskrbu i podvrgnute su strogom
nadzoru učiteljskog osoblja, koje se sastoji od obra-
zovanih školskih sestara.

Pri primanju u školu imade se platiti 50 dinara
u ime upisnine i za školska pomagala, te 600 mje-
sečno za potpunu opskrbu t.j. za hranu, stan, pranje
i rasvjetu.

Primljene djevojčice imadu sobom donijeti skroz
potrebno osobno i posteljno rublje, odjeću te ostale
sitne stvari.

Ovaj je zavod jedini ove vrste u Dalmaciji, opće-
nito je poznat i zaslužan je svake preporuke.

da svaka

Nova domaća tvornica. Svraćamo. pozornost
naših sugragjana na oglas tvrtke M. Domić u Splitu,
koja ima radnju za bojadisanje, pranje i laštenje
ovratnika te hemičko čišćenje odjeće i \popravljanje
šešira na novo. Ova firma nastoji da u Dubrovniku
otvori jedno zastupstvo, koje će primati naručbe gra-
gjana, a kada bi se pokazalo potrebitim otvorila bi u
našem gradu svoju novu podružnicu. Gornja tvrtka
masti odjeću, sukno, pregju i sve ostalo, pere i čisti
haljine hemički, gladča i svijetli rublje, ovratnike i
manšete, popravlja muške i ženske šešire zimske i
ljetne po najnovijim modama. Plinira ženske haljine
ležećim i stojećim faltama. Napravlja puceta od raznih
štofova. Prima naručbe za ažuriranja i pletenje haljina
svake vrsti mašinama novog sistema. U interesu je
Dubrovnika i okolice, da se domaćoj firmi što jače
pomogne, e da se našem gradu i okolici priskrbi nova
tvornica ovakove vrsti, koja je zbilja bila potrebita.

 

 

i Izložba u Subotici od 22.-31. augusta 1925. godine.

Na Subotičkom Velikom Vašaru i Izložbi će učestvovati osim Vojvodjanske poljoprivrede, zanatstva i industrije, i poljoprivreda, zanatstvo i industrija iz cele naše zemlje. Učestvovaće i
inozemstvo sa produktima koje mi ne izradjujemo, ili ih ne izradjujemo u dovoljnoj količini. U poljoprivrednom dijelu će naročito biti lijepo zastupljeno tuzemstvo, a i inozemstvo sa prvoklasnom
stokom za priplod, kao i svim najnovijim i najmodernijim traktorima, plugovima za oranje. Za vrijeme izložbe će biti priredjene utakmice u oranju, konjske trke, razni kongresi i t. d.
: Za ovaj vašar i izložbu je veliko interesovanje kako u tuzemstvu tako iu inozemstvu, i to ne samo medju izlagačima nego i medju potrošačima-posjetiocima. :

Za industrijsku izložbu primaju se prijave do 15. a za poljoprivrednu do 31. jula. — Legitimacije za ovaj vašar-izložbu, mogu se dobiti kod svih Trgovačko Industrijskih Komora u zemlji,
kao i kod Trgovačkih Udruženja Banaka. U inozemstvu pak se mogu kod svih Predstavništva i Konzulata Kralj. Srba, Hrvata i Slovenaca, Trg. Komora, Agencija i Banaka. — Legitimacije
za posjetioce iz tuzemstva staju Din. 30 a za posjetioce iz inozemstva Din.80. — Na željeznicama kako za posetioce, isto tako i za izloženu robu važi popust od 50 od sto. — Vašar izložba.
će se održati na Palickom putu na prostoru od 36.0008. — Svaki poljoprivrednik, industrijalac, zanatlija i trgovac, treba da iskoristi ovu priliku i da učestvuje na ovom vašaru kao izlagalac,
jer će ovo biti prvi vašar-izložba ove vrste u našoj zemlji. Stanovi osigurani. Nedaleko od samoga mjesta izložbe, nalazi se čuvena klimatična banja Palic. — Prijave se šalju na:

Upravu I. Opšteg Velikog Vašara i Izložbe u Subotici

Telefon oj 308)