Br: 2:

Naro

= Cijena je listu 5. Din, mjesečno; za Inozemstvo 10 Din,
ci PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU,
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare,
a

. Mome dragom narodu !

svima Srbima, Hrvatima i Slovencima.

Najviši narodni i državni interesi i njihova
budućnost zapovijedaju Mi, da se i kao Vladalac i
kao Sin ove zemlje obratim neposredno narodu i da
mu otvoreno i iskreno kažem ono, što mi u sadanjem
Oladžbini -. voje Savjest i Moja ljubav prema
i Nastupio je čas, kada izmegju naroda i Kralja
ne može i ne smije više biti posrednika. u

% U toku tolikih prošlih napora i tolikog strpljenja,
koje sam pokazao u vršenju Svojih visokih dužnosti,
Moju de dušu razdirao vapaj naših narodnih masa,
radnih i rodoljubnih, ali i namučenih, koje su ruko-
E svojim prirodnim i zdravim rasugjivanjem
weć odavno nazira,
no o sa E da se više ne može ići putem,
Moja očekivanja kao i očekivanje naroda, da
če evolucija našeg unutarnjeg političkog života doni-
jeti sregjenje i konsolidovanje prilika uzemlji, nijesu se
ostvarila. Parlamentarni rad i sav naš politički život
dobijaju sve više negativno obilježje, od čega narod
u + Drčava imaju za sada samo štete,

i Sve korisne ustanove u našoj Državi, njihov
napredak i razvitak cjelokupnog našeg narodnog
života dovedeni su time u opasnost,

Od takvog nezdravog političkog stanja u zemlji
strada ne samo unutarnji život i napredak, nego i
sregjivanje i razvijanje -spoljnih odnosa naše Države
Sikao i jačanje našeg ugleda i kredita u inostranstvu,

Parlamentarizam, koji je kao političko, redsima
tradičijama od Moga Nezaboratljenog ča ostao
i Moj ideal, počele su zaslljepljene političke strasti
zloupotrebljavati u toj mjeri, da je postao smetnja
za svaki plodni rad u Državi.

Žalosni razdori i dogogjaji u Narodnoj Skupštini
\pokolebali su kod naroda vjeru u korisnost te ustanove.
Sporazum pa i najobičniji odnosi izmegju stra:
naka i ljudi postoli su apsolutno nemogući.

U mjesto, da parlamentarizam razvija i jača
Jduh narodnog i državnog jedinstva, on ovakav, ka-
akav je, počinje da dovodi do duhovnog rasula i
\narodnog razjedinjavanja.

Moia je sveta dužnost, da svim sredstvima ču-
wam državno i narodno jedinstvo i Ja sam riješen,
da ovu dužnost bez kolebanja ispunim do kraja.
Čuvati jedinstvo narodno i cjelinu državnu to
“lje najviši cilj Moje vladavine, a to mora biti i naj-
& weći zakon za Mene i svakoga. To Mi nalaže Moja
1 odgovornost pred narodom i pred Istorijom.

To mi nalaže ljubav prema Otadžbini i pijetet
prema bezbrojnim dragocjenim žrtvama, koje padoše
za taj ideal.

Tražiti lijeka tomn zlu u današnjim parlamen-
 \\tarnim promjenama vlade ili u novim zakonodavnim
izborima značilo bi gubiti dragocjeno vrijeme u uza-
ludnim pokušajima, koji su nam već odnijeli nekoilko
posljedjih godina.

Mi moramo tražiti nove metode rada i krčili nove pu-
teve. Ja sam uvjeren, da će u ovom ozbiljnom trenutku
svi Srbi. Hrvati i Slovenci razumjeti ovu iskrenu
riječ Svoga Kralja i da će oni biti Moji najvjerniji
pomagači u toku Mojih budućih napora, kojima Je jedini
cilj: da se u što kraćem vremenu postigne osivarenje
onih ustanova, one državne uprave i onog državnog
uregjenja, koje će najbolje odgovarati opštim narodnim
potrebama i državnim interesima. Radi toga riješio
sam i rješavam :

DA USTAV KRALJEVINE SRBA, HRVATA I
SLOVENACA OD 28. JUNA 1921, GODINE PRE-
.| STANE VAŽITI.

Svi zemaljski zakoni ostaju u važnosti dok se
prema potrebi Mojim Ukazom ne ukinu. :

Na isti način donosiće se u buduće novi zakoni.

NARODNA SKPUŠTINA, izabrana 11. novembra
1927. godine, RASPUŠTA SE.

Saopštavajući ovu Moju odluku Svome narodu,
naregjujem svima vlastima u Državi, da po njoj
postupaju, a svima i svakome zapovijedam, da je
poštuju i da joj se pokoravaju.

U Beogradu 6. januara 1929.

a ALEKSANDAR, s. r.

 

 

Poštarina plećena am gožovu .
— O E N0GBE u gočovu

mjesečno

 

Izlazi svak Četvrtka.
Pojedini b:Din. 1.50.

 

Kraljeva rije ministrima !

GOSPODO MINIS'!

Kraj svih Mojih riojanja da se nagje jedno
riješenje, koje bi omogut složan rad u jačanju dr-
čave na općem dobru roda, konstatovalo se pri
posljednjim konzultacijan da se takvo riješenje pod
današnjim prilikama nijaoglo postići parlamentar-
nim putem. =

Zbog ovog Ja sam lučio, što sam već objavio
u Svom manifestu nara, da promjenom sistema
upravo otklonim teškoće potražim lijeka nedaćama
u državnom i dnomivotlu. 8

Sa ovakovim namrama Ja sam vas pozvao
za Svoje saradnike u ckivanju da čete pravilno
shvatiti i težinu zadatki značaj Mog povjerenja:

Na početku vašeg rla Ja želim, da vam uputim
nekoliko riječi, koje imiu da vam budu direktive
pri svakom vašem poslu

Kao Meni jedino dgovorni ministri vi pred-
stavljate danas svaki u vom resoru največi državni
autoritet,

Taj autoritet vlastimorate i vi i vaši podregjeni
visoko čuvati i u svako prilici puno mu respekto-
vanje pribaviti,

To ćete postići sam tako, ako se budete strogo
držali zemaljskih zakona i ne dozvoljavajući ni izi-
gravanje ni najsitniju povredu njihovu. :

I vii svi podregjeni organi imaju se pri svakoj
odluci, pri svakom aktu rukovoditi samo interesima
službe i države.

Na taj način stvoriče se puno povjerenje naroda
i uvjerenje, da u našoj državi vlada puna zakonitost
i pravda, apsolutna jednakost.

SVAKI ISPRAVNI ČINOVNIK TREBA DA
IMA OSJEĆAJ SIGURNOSTI, da zna da će kod
Vas naći istinsku zaštitu, ako predano i savjesno,
ekspeditivno i čestito viši svoju. službu.

Očekujem od vas ia ćete u duhu jedinstva na-
rodnog njegovati i razvijati slogu, jednakost i ravno-
pravnost svih Srba, Hriata i Slovenaca, da čete ne-
smetani kakvim teškočana, koje je dosadanji sistem
uprave sobom nosio, gionuti intenzivnom radu i
razvijali največu aktiviost na svim poljima državne
uprave, naročito da ćee brzim i shodnim mjerama
odmah pristupiti popravi drž. administracije. Ja vas,
gospodo ministri, pozivm da svojim pregalaštvom i
savjesnim vršenjem dužosti pomognete Meni u ovom
velikom pothvatu za dbro i napredak naše Kralje-
vine i veliku budučnost ašeg naroda imajući svagda
u vidu: da je spas džave najviši zakon i služba
narodu da je najsvetijislužba.

Beograd 6. janua+ 1929.

ALEKSANDAR, s. r.

ASA TONIJA
ČUVRIMO OBIČA! NAŠIH OTACA !1!!1!

oni nisu bili nikada iz ALGE, oni su znali cijeniti
vrijednost ALGE, a su znali zapriječiti mnoga
teža oboljenja, jer su svim slučajevima prehlada-
influenca-gripa pogovo ako je koji član u obitelji
imao malo povišenuemperaturu (ognjicu « vrućicu)
bolesniku natrli ma noge-ruke-vrat-prsa i legja
s ALGOM jer su lali da će odmah nastupiti
poboljšanje da će bonik osjetiti svježinu — lakše
disanje a najglavnijćemperatura odmah popušta
i nastupa lagan-ugoa i zdrav san. i
ISPROBAJTE I VI BAM JEDNOM ALGU BIT ĆE
VAM NAJBOLJI PRIJELJ KROZ ČIJELI ŽIVOT.
U svim apotekama i drtrijama 1 boca točnom upu-
tom Din. 16. Gdje nelnaručite poštom na adresu
Laboratorij ALGA Suša!58 4 boce Din. 77, 8 boea
Din. 131, 25 boca Din.0.

ITO pasta zaube je najbolja.

 

 

Broj čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

vijest

za odbor ,NARODNE SVIJESTI“ 1
Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare (zast. I. Birimiša) — Dubrovnik

 

RBE God. XI.

Vlasnik - izdavač - urednik : tit+ i
Antun FI& — Dubrovnik,

Nakon deset godina.

Eto već deseta godina, što je naš list počeo da
izlazi 4. septembra 1919. Isprva malen i skroman,
s vremenom se je sve to više i to ljepše razvijao i
objamom i sadržinom. Sa raznih strana primili smo
priznanja i čuli laskavih pohvala. Pak i danas naš list
uživa lijepi glas, kao jedna od bolje uregjivanih novina.

,Narodna Svijest“ pravi još jednu od rijetkih iz-
nimaka. Sve su naše političke novine osugjene na pro-
past, ako nemaju za sobom jakog dispozicijonog fonda,
ako ne primaju jakih novčanih potpora. Koliko je samo
u našem gradu raznih novina niklo i usahlo radi
financijalne suše. A ,Narodna Svijest“ se ji održala
ne ni tajnim kakovim fondom, ni javnim porama,
već sama svojom snagom. A ova financijalna samo-
stalnost bidi u njoj posebni ponos. :

Proti ,Narodnoj Svijesti“ udarali su bijesni valovi
i ,obnovaša“ i integralnih jugoslavena i vanstranačara
i radićevaca, a da srpske radikale i ne spominjemo.
I kod tih napadaja ona je znala održati i prisebnost
duha i bon-ton i jakost u svojim razlozima.

Od svog postanka sve do današnjeg dana ona
se je zauzimala za pravedno uregjenje naših unutraš-
njih prilika. Nije trebalo da mnijenja ni svog imena,
ni svog programa, ni svog pravca. Udarila je zlatnom
sredinom izmegju dva ekstrema a stajala ustrajno
i odlučno ma bazi pravice i poštenja.

Kad se je i u našem mirnom i skladnom gradu
počela krv da lije izmegju političkih stranaka, Na-
rodna Svijest“ osugjivala je te ekcese i pokazivala

pravi put.

.,Na ulazu u drugi decenij molimo sve naše su
nušijeliike kao 1 protivnike, ax 32 sjete njezinog po-
litičkog i kulturnog programa i rada. Jeri njezini
protivnici morali su joj često priznati osobitu lealnost,

Kako je do sada nastupala, tako će i u buduće
prelazeći stojičkim mirom i preko raznih insinuacija i
ležernih podsmjeha onih, koji svakom vjetru otvaraju
jedra. U borbama se je očeličila, u slavlju nije se
pouzoholila, u poteškoćama nije se uništila. Osim
svoga političko-kulturnog pravca uvijek je sačuvala i
karakter dubrovačkog lista i svaki Dubrovčanin, ma
gdje se nalazio, rado za njom.posiže, svuda je traži,
nestrpljivo je očekiva, da mu priča o staroj slavi i o
sadašnjosti Dubrovnika. Svoje stupce .rado otvora sva-
komu, koji ide putem istine i pravice.

Ovaj prvi decenij najbclji joj je zalog bolje bu-
dućnosti, Ona s ponosom gleda na svoju prošlost, a
s velikom nadom u budućnost. Dao Bog, da bude
još ljepše cvala i napredovala |

IV. Jubilarni svezak Almanaha SHS za g. 1920.

Sa historijskom monografijom kraljevine SHS. 1928.—1928.
10. DIO. Državno uređenje kraljevine SHS.

Opći pregled razvoja državne uprave i oblasne samouprave
za 10 godina. Vrhovna uprava. (Špisak svih državnih ureda.)
Oblasna samouprava. (Srezovi, općine i gradovi.)

11. DIO. Pojedine grane Đržavnog života kraljevine SHS.

Pregled rada i razvoja svih institucija i organizacija u raz-
doblju 1928.— (Pregledna statistika.) Aulfura, Prosvjeta.
(Pregled ednjih, stručnih i osnovnih škola.) Umjetnost.

Sud. Vjera. Vojska i mornarica. Saobraćaj. Narodno gospo-
darstvo. Narodno zdravlje. Sport. Turizam. Socijalna politika.

Društva. Štampa.
12. ĐIO. Saslužni Jugoslaveni (Srbi, Hrvati i Slovenci),

Državni. kulturni i stručni radnici, koji su najviše doprinijeli
stvaranju, uregjenju i napretku držav:
, To je veliko djelo visoke kulturne
i budućnost.

U njemu će u kratkim pregledima sa s

 

  

 
 

 

 

vrijednosti za sadašnjost

  

atis m brojkama
au smjeru državnog jedinstva biti prikazana bespristrana slika
svega, što je bilo uregjeno u korist države i naroda u svim
granama državnnog i javnog života « toku prvih 10 godina od
postanka Kraljevine SHS, a bit če zabilježeni, i svi oni, koji
su svojim radom zaslužili priznanje budućih generacija.

Na saradnju na tome djelu i da nam pomognu pozivamo
sve ustanove i organizicije i sve rodoljube — Srbe, Hrvate i
Slovence, koji vjeruju u svjetlu budućnost naše ujedinjene
države, stvorene krvlju i velikim žrtvama prošle generacije
osjećaju svoju odgovornost prema idućim generacijama.

Ovo djelo treba da ima svako nadleštvo,
svaka opčina, škola bi!

 

 

 

 

feka i čitaonica !

 

Pretplata :
Kompletan IV. Jubilarni svezak Almanaha SHS Din. 350—
10., 11. i 12. dio posebice — po Din 150,—.
Glavno uredništvo
ALMANAHA SHS — ZAGREB.