v

g

Silno;

Potpisi najuglednijih gragjana svih profesija
i položaja.
Dr. Ivo Ucović drž. odvjetnik, E. Nutrizio viši zem.
savjetnik, Mirko Castrapelli sud. nadsavjetnik, Branko
Bubalo odvi. kand., Pasko Benta sud. savi, Dr. Niko
Perušina isir. sud., I. Regio s. pr., Niko Krekić, sud. savi.,
Ivan Jasprica sud. savi., Dr. Šimun Grazio sud. savi.,
B. Lazzari direktor gimnazije, Prof. Miho Fabris, Ma-
rijan prof. Marčić, Kristo prof, Krile, Josip prof. Gyra,
Luka prof. Domančić, Jakov prof, Matković, Niko prof.
Dežulović, P. prof. Radoničić, Jos. Vlach Vruticki di-
rigent Filharmonije, Baro V. Vukasović prof., Vladimir
'A. Gijurgjić prof., N. prof. Bukvić, E. proi. Meneghello,
Ivo pl. Saraca, Matica Siminiatti fin. nadsavj. Mirko
, Potočnjak fin. nadsavj. Fridrik Cobenz fin. nadsavj.
Dr. Niko Iveta fin, nadsavj., Niko Marić finan. direktor,
Ing. Zec prof. Pero, proto Sava Berbić, prof J. Tadić,
Osk. K. Marčić, prof., Antun Farćič prof., Ivo B. proi.
Lovrićević, proi. V. Taljeran, Ivo prof. Radovanović,
Frano proi. Lederer, kateh. O. Lazarević, Avg. Minček
dir. Srpske Banke, N. Pasarić čin,, Dr. Vicko Svilokos,
Dr. M. Bibica, Dr. Zv. Stojković advokat; Brangjolica
Frano, Dr. Bracanović adv., Dr. Milo Katić. liječnik,
E. kap. Sbutega upr. Lučke Kapetanije, Dr. Matijević
adv., kap. Deberti, kap. Pero Sukno, Petar Barišković,
A. Brajnović, Vlaho Turčinović, Ing. Špiro Vučetić,
Vladimir Jovanović upr. carinariice, Hope Mirko, Ant.
Križman, Dr. Niko Svilocossi, Dr. Antun Dražić adv., Dr.
M. Vidoević adv., Gj. Savinović zubar, Dr. Grbavčić, dir.
Trgov. Akademije, prof. A. Šuljak, Dr. Stanko Filipo-
vić, A. Linardovich zlatar, Ing. Miroslav Mrkonjić,
'Dr. Ivo Karlović, Prof. J. Carić, Dr. Fr. Slany prof.
E. Grbavčić upr. sudija, Lumović, upr. sudija, Dr. Gojić,
M. Milovanović, Milan Brangjolica policijski činovnik,
1. Biliškov, Iaž. Josip Marčić šum. nadsavj., Apolinar

< Ilić sreski tajnik, Ivan Cilić, Dr. Poljanić, Janko Ban šk.

nadzornik, Lujo Kalčić fin. nadsavjetnik, A. Posedel,
+ Josip Lanza por. činovnik, Aug. Brilli por. činovnik,
Zlatko Zanini por. činovnik, Ivo Jurišić por. činovnik,
Marin Monopoli por. čin., Bošnjak Dušan por. čin.
Čuk Nikola por. čin, Simoni Franjo por. čin., Cilić
Luka por. posl., Milenko Nukić, A. Nardelli čnovnik,
M. Dabrović čiu., N. Tijanić čin., Nikoletić Mirko čin.,

= Banuer čin, Dr. Ivo Rusko, V. Capurso trgovac, N.

ti
i

2 trgovac, J. Berdović trgovac, Zvonimir
aica čin., Ivo Scittolini pošt. kontr. u m., V. Križ
trgovac, Pero Guska trgovac, T. Kostopeč bankar,
Kolić Ivo čin., Kučar Niko brijač, Ivo Duzbaba, Božo
T. Jelić zlatar, Zakarija Ljubo činovnik luć. kapetanije,
Pustić Pavo peusioner, I. Nadramija trgovac, Miho
E'cegović trgovac, Gjuro F. Kovačević trgovac, Milan
Goszi trgovac, Jovo Bravačić dir. Srpske Banke, Jovo
Škero čin. Srpske Banke, Linardović Frano zlatar, A.
Mnrvar poši. čin. u m., Andro Korlaet upravnik pošte,
Vicko P. Ljubibratić pošt. čin., Niko Stivsk pošt. čin.,
Ljubo Bavčević pošti. čin. Autun M. Skurić pošt. čin.
Ivo Burić pošt. čin., Edo Andrijašević pošt. čin., Vicko
Luxio pošt. čin., Frano Pattor pošt. čin., Viktor Braida
pošt. činovuik, Antun Ettore poštanski činovnik, Kukić
Vinke Kurić pošt, čin., Reljić Pero činovnik, I. Grgić
car, revizor, Gaston Tabor suplent, Jovan L. Perović
'arh. čin, Ivo Birimiša, Antun Jelaska opć. tajnik u
miru, Vito Kukureio tipograf, Ivo Jadrić car. čin., A.
Prohaska tipograf, I. Ostojić svećenik, Dn. Spasoje
Fabris katehet, Nikša Jazbec tipograf, Ivo Brbora ka-
vanar, Vaso Piper car. insp., Petar Petrović postolar,
B. Job građ. poduzetnik, Antun M.. Zec trgovac, Fr.
Greguš drvodjelac, Jozo Prvišić postolar, Zvonimir
Kušec činovnik, Matijević Jure, (Risto Tamindžić trgov.
Ivo Pavlić učitelj, M. Sokolović,. Miho Krečak zlatar,
Vlaho Buić, Vojvodić, Ivo Greguš trgovac, Da Jerko
Kovačević, Dinko Zorović bank. čin., Ivo Barać dir.
banke, M. Jelich posjednik, Aleksandar Kurtović bak.
čin., Dr. Josip Neura, prof. Josip Čičin insp. škola,
Gjuro Pany upr. banke, Audro Spiletak prok. banke,
Todor Sparavalo trgovac, V. Svilarić, Mangurić, Josip
Lovrić činovnik, Ivo Šapro čin., Pero Laptalo čin.,
Pino Vernazza čin., Lukša Gozze čin., Stanislav Bra-
jević čin., Lujo Šulak čin., Ivica Dabrović čin, Mirko
M. Zec trgovac, Luko Caput trg. pom., Mrđalo M.
Hugo Baburica čin., I. Tedeschi prok. čin., Ivo Šoša,
F. Bego, Delorenzi Ivo, Niko Svilocossi, Gandić Ant.
činovnik, T. Tonković čin., Todor Depolo čin., N. Ra-
kigjija čin., Niko Šutić bank. dir., Božo Bubelo bank.
činovnik, Niko Bogdan urar, Bartul Galić slasličar, IL
Bradarić kavanar, J. Kovačević trgovac, Andro Šteta,
Fr. Krasovac urar, A. Triva brijač, M. Frlin, Abramin
Tolentino irgovac, Baldo Radić mehaničar, S. Gorović,
Putica Vaso, Alečić, Radić Nikola mehaničar, Frano
Žickar, Rud. Školny, A. Benussi čin., Brbora Baldo
trgovoc, Dušan N. Babić, Vukosavljević, VI. Školny,
VI. M. Zec trgovac, Juraj Vinković čin,, Milan Crisov,

 

NARODNA SVIJEST

A, Matičević, Miho Kovač trgovac, Karlo Gjurašić urar,
Danilo Ćorović čin., Dn Ivo Ferranti, Silvo Ferranti
papirničar, Baldo  Musladin građevni poduzetnik,
Antun 'sud. čin., Dragomir Slavić, Stjepan Božić, Mate
Sabelić, Damiani Elo, Barišić Ivo, M. Paskojević čin.
Pavo Glunčić. sud. čin., M. Kusijanović učitelj, Š. Savin
trgovac, prof. Vuk Gorović, Šti. Kmetović kovač, Josip
Menšik trgovac, A. Koučina tipograf, |Stj. Svilocossi
T. Kurajica.
(Molba 1925.)

Dubrovnik, dne 30. moja 1925.

Uglednom
OPĆINSKOM UPRAVITELJSTVU
u Dubrovniku

I lani prigodom boravka mornara engleske flote
u našem gradu doživjeli su potpisani gragiani jedan
grozni škandal: Glavnom ulicom Pred Dvorom posred
šetnje gragjanstva prolazili su auti i kočije sa engle-
skim mornarima, da jedne vode u javnu kuću, a druge
iz nje vraćaju natrag; mornarima pak, koji su išli
pješke, nekoliko djece na opće zgražanje pokazivalo
je javnu kuću.

Uz druge i taj nas je užasni škandal potakao, da
upravimo Tom uglednom Upraviteljstvu ovu predstav-
ku, da se već jednom odstrani javna kuća iz grada.

Već se je za vrijeme propale Austrije bilo potaklo
ovo pitanje sa strane jedne ugledne ličnosti u našem
gradu u suglasju sa stanovnicima predjela ,Karmen“,
ali vlasnici javne kuće bijahu: tada stupovi propalog
austrijskog režima, pa se nije moglo postići ništa ali
sada se možemo nadati, da ćemo u narodnoj Državi
moći postići, da se iz ove sredine, gdje je sada, ostrani
javna kuća, koja mora u sadašnjim okolnostima, da
demoralizatomo djeluje na djecu i mladež ne samo
njene okoline, već i cijeloga grada.

Sama okolnost da se ta kuća nalazi u jednom
od najnapučenijih predjela grada, u blizini Kraljeva
Dvora, Biskupske palače, Stolne Crkve, Sjemeništa,
Ženske pučke škole, Dječijeg zakloništa i Pčelinjeg
Doma, dostatna je da svakoga uvjeri, da se javna
kuća nesmije trpjeti na onom mjestu.

U ,Pustijerni“ ,Karmen“ je k tome jedan od
najstarijih djelova grada, pa stoga često posjećivan od
stranaca, koji moraju da se zgražaju nad grdnim pri-
zorima, koje ne rijetko, pružaju posjetioci javne. kuće
u tom predjelu.

Osim toga baš taj najstariji dio grada ne može se
jedino radi te kuće ništa unapregjivati, niti u njemu po-
digauti bilo koju kulturnu instituciju, kojih trebamo u
našem gradu kao n. pr. biblioteku arheološko i et-
nološki muzej i t. d.

Napokon toj kući nije bilo mjesto u gradu ; jer
gragjani ne mogu da trpe u svojoj blizini noćnu buku
i izgrede, kojima redovito obiluje ta kuća.

Potpisanima je poznato, da su i splitski gragjani
nedavno bili poduzeli sličnu akciju, da se javna kuća
u Splitu ostrani iz nedoličnog mjesta, te u svome
opravdanome zahtjevu i ispjeli.

Radi svega toga niže potpisani gragjani uvjereni
su da će To ugl. Upraviteljstvo uvažiti ovu predstavku,
te javnu kuću u ,Karmenu“ — ako je nije moguće
uopće ukinuti — čim prije iz grada ostraniti na osa-
mljeno mjesto, gdje neće nikome smetati pa ni pri
običnoj šetnji.

Potpisnici :

Vito Basegli-Gozze, prof, Autuu Vučetić, Mato
Obradović, Herman Čurlica, Ivo Rusko, Nardelli Aotun,
Vlaho Turčinović, Niko barun Nardelli, Uroš Montana,
Ante kanonik Liepopili, Vlaho Barbić, Pero Banaz,
Luko Grbić, Dr. Eraest Katić, Dr. Frano pl. Ohmuče-
vić-Bizzarro, Nike Monopoli, Dr. Inje Pitarević, Brbora
Baldo, Špiro Rajčević, Bubalo, Frano Krasovac, K.
Giurašić, Don. Ivo Feranti, A, Linardovich, Niko Pe-
rišić, Lujo Kraja, Luko Augeli, Petar G. Pasarić, Baldo
Radić, Dr. Grbavčić Henrik, Autun Triva, Dr. Vlaho
Poljanić, A. Miletić, J, Berdović, S. Barbić, Pero Kolić,
P. T. Berdović, Ivo Kojaković, Petrović, Ivo Greguš,
Grgur Sablić, Vicko Radecky, Ivo S. Kelez, A. Nadra-
mija, Karlo Capurso, Aniun Poković, Ivo Svilokos.
Niko Matičević, Frano Vojvodić, Pero Dominković,
Kristo P. Reljić, Niko Mrgudić, Miho Čakelja, Vlaho
Svilocossi, Ivo Kulišić, Antun Obod, Mirko Potočnjak,
Batistić Antun struč. učitelj, Špiro Savi, Petar Petro-
vić, Niko Kučar, Ljubo Zakarija, Ivo Banović; Ante
Kleiner, Gjorgjo Zuanić, Angelo Končina, Tomo Knego,
Pavo Pustić, Antun Bubić, Pavo Vlajki, Stijepo Kastra-
peli, M ho Kusijanović, Vlaho Pata, Ivo S. Tedeschi,
V. Križ R. Grabić, [vo Arseta, Vilo Kukurelo, Antun File,
Don Ivo Božić, Don Niko Gjivanović, Don Pero Sar-
delić, Don Mato kan. Vlahušić, Jovica Perović.

Po ovim molbama slijedilo je slijedeće riješenje :

Br. 12.

PREPIS_/

Ministarstvo Unutrašnjih Dela
Odelenje Javne Bezbednosti
I. B. Br. 14873
25. septembra 1928. Beograd
VELIKOM ŽUPANU DUBROVAČKE OBLASTI
DUBROVNIK

Dostavlja Vam se prednja prestavka gragjanstva

Dubrovačkog i raznih ustanova, da izvolite oduzeti

koncesiju javnoj kući (burofelju) o kojoj je reč u pre-
stavci a vlasniku te javne radnje podeliti novu konce-
siju u koliko je zatraži, ali u jednom drugom zaba-
čenom kraju, gdje javni moral, mir i poredak neće
mnogo trpjeti.
Po naredbi Ministra Unutr. Dela
Načelnik : Ž. Lazić s. r.
Veliki Župan Dubrovačke Oblasti
Br. 14. 141, M
28 septembra 1928 god. Dubrovnik 3. X. 1928 god.
8
SRESKOM POGLAVARSTVU
: u DUBROVNIKU
na nadležnost u sporazumu sa mjesnom redarstve-
nom vlasti. O rezultatu izvjestiti će se povratkom spisa.
Veliki Župan u. z. Luger s. r.

Sresko Poglavarstvo Dubrovnik
Br. 10620 Dubrovnik 3 oktobra 1928.
OPĆINSKOM UPRAVITELJSTVU
DUBROVNIK
Prema raspisu Ministarstva Unuirašnjih Dela Be-
ograd 25. IX. 1928. I. B. Br. 14873 a na prestavku
gragjanstva i raznih ustanova u Dubrovniku, imade se
oduzeti koncesiju javnoj kući u Dubrovoniku i vlasniku
te radnje podijeliti novu koncesiju u koliko je zatraži,
ali u jednom drugom zabačenom (raju, gdje javni
moral, mir i poredak neće mnogo trpjeti.
Ovo se saopćuje Tom Naslovu, da u predmetu
shodno raspololoži a o rezultatu izvijesti.
Sreski Poglavar: Vales s. r.
Općinsko Upraviteljstvo u Dubrovniku
Br. 10131, od 3 oktobra 1928 god.
Gosp. SORGER SAMUELU
u DUBROVNIKU:
Na temelju dopisa 3. oktobra 1928 Br. 10629/28,.
Sreskog Poglavarstva u Dubrovniku, nazočnim reše-
njem opozivlje se: odluka od 29. avgusta 1922 Br,
4403/23, ove općine, kojom Vam je bilo dozvoljeno
da preuzmete i vodite u svojoj režiji javno bludilište
u ovom gradu u ulici od Karmena, te Vam se nare-
gjuje, da napustite isto najdalje danom 31. oktobra
u 12 sati podneva, pod zapetom posljedica predvi-
gjenih u mjesno-redarsvenim propisima za Dalmaciju.
Dubrovnik 12, oktobra 1928.
Općinski Upravitelj: Brilli s. r.

 

 

  

VI ĆETE BITI IZNENAĐENI !!
blagotvornim djelovanjem  prenarata ALGA“ u
slučajevima REUMATIZMA, KOSTOBOLJE, IŠIASA,
bolima u kostima mišicama i zglobovima.

Kako brzo i pouzdano uklanja ALGA svaku ZU.
BOBOLJU i GLAVOBOLJU, ili ako Vas trga od
prehlade u zubima ili glavi.

Kako brza i pouzdano uklanja NESVIJESTICU.
MUČNINU, PREHLADU, INFLUENCU i GRIPU.

ISPROBAJTE BAREM JEDNOM ALGU BITI ĆE

VAM NAJBOLJI PRIJATELJ KROZ CIJELI ŽIVOT.

U apotekama i drogerijama 1 boca točnom uputom

Din. 16. Poštom naručite na sdresu: Laboratorij

ALGA Sušak 258 4 boce Din. 77, 8 boca Dia. 131,

25 boca Din. 320.

 

 

 

 

U KUPAONSKE KADE, PEĆI, UMIVA-
 ONICI, KLOSETI, FAJANSKE PLOČICE

ENERTR, MATERIAKH i MOSTEKI |

Gramofoni, ploče, Radio Aparati i
djelovi na otplatu |

MIRKO M, ZEG

trgovina gvožđem, tehničkim i elektro.
tehničkim materijalom.

MOME" |
E PARKETI .

 

(če EE