POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

Naro

 

DUBROVNIK 28. Marta 1929.

Broj čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

 

God. XI.

dna “Svijest

 

Cijena je itstu 5. Din. injesečno ;
PLATIVO | UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo | Uprava kod Dubr, Hrv. Tiskare.

sa inozemstvo 10 Din. mjesečno

izlazi svakog Četvrtka.
Pojedini broj Din. 1.50.

 

 

za odbor
Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare (zast, I. Birimiša) — Dubrovnik

Vlašnilć izdavač - urednik:
»NARODNE SVIJESTI“ Antun FI& — Dubrovnik

 

&olgotski spomenik.

Velika Sedmica jakih uspomena tragedije Gol-
gotskog Mučenika — s impozantnim finalom !

Dijete plemenite kraljevske krvi, ali demokratskih
osječaja do uzvišenosti: svega sebe žrtvuje za potlu-
čeni narod, puk svoj.... Gavani, zlobnici, krvopije
naroda neće da shvate misiju Njegovu'i pripraviše
Mu — sramotnu Golgotu. U istinu je bila grozna
do krajnje granice užasa! — I umišljahu se, da su
ga se tako riješili u zgodan čas na vijeke .. .. No u zao
čas! Preobražen, sjajan, uzvišen — svojom svesilnom
božanskom moči -— izišao je iz zapečačenog groba,
da slavi pobjedu nad dželatima svojim .. .. I od tada
u sjaju i veličanstvu prolazi kroz vjekove u triumfu
nad pokunjenim, pigmejskim, poraženim progonite-
ljina svojim svake vrsti. — Uvijek pobjedonosan
i močan Bog čovjek Krist naš po Golgoti svojoj —
a protivnici Njegovi, koji Mu je pripraviše, jedan za
drugim padaju u prah žalosne uspomene ili pak u
krutu zaborav !

Divan je Golgotski spomenik !

A meličanstven je spomenik Golgote naše !

Narode, moj! Golgotu si prebrdio i mogao si,
jer si bio oboružan neslomivim Duhom Golgotskog
Mučenika! I ako nećeš da uzaludna bude pobjeda
Tvoja moraš da je slaviš u jedinstvu Golgotskog
Triumfatora, usrečitelja čovječanstva. U Njegovu Duhu
pobjeda naša neće biti vremenita, već za sve vijeke
bezkrajne vječnosti !

Divan je golgotski spomenik !

 

Grobari naroda.

Ovih dana uputio je jedan njemački učenjak
ozbiljnu cpomenu njemačkom narodu radi sve to jačeg
opadanja porogjaja u Njemačkoj. Ovu opomenu za-
ključuje taj učenjak uzvikom : Neprijateljski šrapneli i
granate u vrijeme rata prorijediše njemačko pučanstvo,
no još ga više prorjegjvju nećudoreduć knjige i no-
vine. Svi neprijatelji, koji nas sa svih strana opkoliše
u vrijeme rata, nijesu mam bili tako opasni, kao što
su nam ovi, koji potkapaju ćudoregje. Što ne učiniše
topovi, glad i ratne bolesti, učinit će oni, koji šire
propagandu obitelji bez djece. Otrov nećudoregja pot-
kopat će temelje sve dosadašnje jakosti njemačkog na-
roda. I da u svijetu imade dosljednosti, kao što je
nema, ne bi se menjom strogošću trebali progoniti
svi širitelji nećudoređa, nego što se u vrijeme rata
progonilo one, koji su bilo kako služili neprijatelju.

U vrijeme rata bio je strijeljan svaki, koji je ma
i u najmanjoj stvari pomegao neprijatelju, a danas —
kaže ovaj učenjak — država još pomaže ona kina,
novine, profesore, kazališta, koja ruše sav obiteljski
život i slabe tako snagu njemačkoga naroda. Veći su
grobari maroda takve movine, kina i kazališta, nego
što bijahu ratni neprijatelji. Nažalost takve novine
svojataju još naslov najpatriotskijih novina.

O KUPAONSKE KADE, PEĆI, UMIVA- i

ONICI, KLOSETI, FAJANSKE PLOČICE |

ENTI. MTERIAAH i KOSTERI

Gramofoni, ploče, Radio Aparati i
djelovi na otplatu

MIRKO M. ZEC

trgovina gvožđem, tehničkim i elektro-
tehničkim materijalom.

HRASTOVI SLAVONSKI

PARKETI

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj njemački učenjak imade pravo. | što je on
rekao za Njemačku, vrijedi i za druge, a vrijedi i za
nas. Slične su prilike i kod nas. Naš hrvatski narod
je malen. Neprijatelja, i to velikih i bezobzirnih, ima
mnogo. A ipak vidimo, da taj naš narod slabe mnoge
novine, mnogi: narodni prosvjetitelji, kojima je već
promuklo grlo cd puste vike o ljubavi prema hrvaf-
skom narodu. Treba samo zaviriti u naše novine, kako
sustavno potkapaju svako ćudoregje. Svaki onaj, koji
potkapa ćudoredni život naroda, nije mu prijatelj, pa
ma on to ne znam koliko dokazivao. U red onih, koje
je njemački učenjak nabrojio najopasnije neprija-
telje njemačkog naroda, možemo i mi da megju ne-
prijatelje našega hrvatskoga naroda ubrojimo sve one,
koji mu slabe vjeru i ćudoregje. Dr. A. Juretić.

Hodočašće u Rim.

Posebni diecezanski odbor za svibanjsko hodo-
čašće u Rim javlja svim interesantima, da će hodo-
časnici iz Dalmecije i Hercegovine ići u Rim skupno
i da će se hodočasnicima iz ostalih naših kraljeva
priključiti ili na putu ili u samome Rimu. O svim
potrebama hodočasnika iz Dalmacije i Hercegovine
vodi brigu splitski diecezanski odbor. Upozoruju se
interesenti, da će zajednički polazak uslijediti iz Splita
(tačan datum polaska javit će se naknadno). Putovat
će će udobnim parobrodom direkino u Anconu, a
na putu iz Aucone u Rim. posjeti će hodočasnici
Peruggiu i Assisi, x

U Rimu hodočašće ostaje punih 7 dana. Program
boravka bii će naknadno javljen. Vozna cijena za put:

 

Split-Loretto- Foligno- -Assisi-Roma i natrag stajat će po -

osobi: za If. razred oko Diu: 450, za ll. razred oko
Din. 800. Cijene za stan i hranu u Kimu i za ostale
potrebe hodočasnika, bit će navrijeme javljene. Megju-
tim već danas se upozoruju interesanti, da ukupni
troškovi za Il. razred neće iznositi više od Din. 1800,
a za III. razred Din, 1400. Rok za prijave traje naj-
kasnije do 20. travnja. Sve informacije daje: Odbor
za hodočašće. — Split ili Dubrovnik,

Jedan osvrt na općinski predračun.

(Nastavak.)

Kao što u Dvoru na vratima, koja vode u veliku
dvoranu, stoji opomena: meka vam je javno dobro
pred očima, & ne privatni interes, tako na prvom
katu opć. zgrade, na ulazu sa glavmih stepenica, stoji
veliki Goggin panneau, koji simbolizira nesretan udes,
nemoć i bijedu čovjeka. Na onom gorkom skitničkom
putu za korcm kruha, zahvatila je sniježna mećava
jednog muzikanta sa dvoje djece. Malu djevojčicu već
je obhrvao glad, umor i studen, mriva je u snijegu.
Melišan i on klonuo, ovjesio se o očeve drorijke u
zadnjem isdisaju. A otac, silna figura, koja usprkos
sve tragičnosti momenta, govori jezivim realizmom
o stradalničkoj prošlosti, pokleknuo je, izmučeno lice
okrenuo nebu i očajno rukama stišćući glavu vapi:
Bože, vigji moj jad i kaži što sam za ovo skrivio...

Što bi bila viša sramota: reći da je ova slika
ondje slučajno izvješena ili zanijekati da treba da
služi kao putokaz?

Zbroj pojedinaca, sačinjava društvo. Blagostanje
pojedinaca, to je blagostanje društva. Ujedinjene snaga
iliti kooperativa — ta suština svake zajednice, kako
kaže Ihering — onako kako je gledom na općine iu-
mači većina socijalnih mislioca i kako je shvaća naj-
veći broj općinara, treba da se iskaže najprije i najviše
ondje, gdje je pojedinac nemoćan da dostigne opću
prosječnu mjeru života. Na pr. u Sjev. Americi gotovo
svaka kuća ima banju. U nas je to nemoguće, ali je
moguće Općini podići banju za sve općinare, koji
banju nijesu u stanju nabaviti, a osjećaju potrebu
i znadu korist kupanja. Napomenuti mi je, da sam
čitao u sarajevskim novinama, da ona (sarajevska)
općina u svom ovogodišnjem proračunu ima jednu
zamjernu stavku za popravak sirotinjskih stanova. Mi
smo, nažalost, daleko od ovoga. U drugom redu, traži
se od kooperative — mislim uvijek na općine — da
stvara sredstva i otvara puteve, da se opća prosječna

 

mjera života sve više podiže i približuje idealu pro»
gresa i kulture. To jest, treba da se brine kako će u
mjesto mavrijeti toliko blagostanje, da će svaka kuća
biti u mogućnosti imati banju.

Neki misle da je jednostavnije prije riješiti ove
drugo t. j. podići izvore blagostanja, a tad će se ono:
prvo samo po sebi riješiti. To je pogrešno, jer je -
takav tok stvari potrebiio dugo čekanje, a omaj, koj: ,
potreban, ne može čekati, To su — da tako rečem —
špekulacije, koje istinski socijalni rad ne trpi.

Ima konačno još jedna dužnost Općine. Onu
funkciju države, koju  nazivljemo javnim poretkom,
treba da vrši paralelno Općina u formi čuvanja svog
uvriježenog, lokalnog ćudoregja i tradicije.

Utvrdiv ovako letimično karakteristiku općinskog
gazdovanja i svrhu Općine uopće, prelazim sad ma
sam predračun.

Onomadne je pred izbore za sindikalni parlame-
nat održao u Napulju talijanski ministar finansija Mos“
coni govor o drž. finansijama i kao osobitu zaslugu
fašizma iskazao, da je državni predračun oslobogjen svih

formalnosti i tako praktično ujednostavnjen ,da ga svak

uzmogne čitati“, te odmah dobiti pravu sliku državnog
gazdovanja. Sjetio sam se ovih riječi pregledavajući naš
opć. predračun i uvidio sam, da se g. Mosconi nije
ispravno hvalio — i ako pred biračima ,pod moraš“,

Naš opć. predračun može se slobodno okrstiti
onim malo pohvalnim izrazom — ,bilanzirisur“. Sve
se pokriva, ima mnogo stavka i podstavka, ali sliku i
i sadržaj, koji ti je potrebit, treba da s mukom iskopaš
usporegjujući, odbijajući i pribrajajući iz 18 tabela iliti
18 predračuna. Suviše ni u pojedinim tabelama nije
sve u redu. Bilo bi na primjer logično da se pod
stavkom (Si gurncst“, nosi (amo ono, što se odnosi
ma sigurnost, ali vi ćete pod tom stavkom naći, kao
Riječanin u šabaki, ove raznovrsne naslove: plate i
troškovi redarstva, rasvjela, čistoća, polijevanje puta,
plata uraru, plata kučkoderu, groblje, plata lugarima,
smaknuće pasa i t, d. Pod stavkom ,Razni“ naći ćete:
uzdržavanje bašća i stabala, doprinos za Kursalorm,
nagrade i potpore, kazalištu za zahod, predujam Elek-
tričnoj Geantrsli, doprinos ,Domus Christi“, za unapre-
gjenje tutizma, nagrade pobiračima nameta i t, d.

Ovakav proračun zaista ima tu zaslugu, da nam
pokaže sliku nesistematskog rada u Općini.

Sam sistem budžetiranja po odlomcima zastario
je i nepravičan je. Ako smo jedna cjelina, ireba da
su nam i dielovi jednaki. Ova suvišna, a skrupulozna
decentralizacija, ima za posljedicu sejednak razvoj i
prouzrokuje suvišan trud administraciji.

Ne mogu dane spomenem kako u Općini Rijeke
Đubrovačke jedan opć. odlomak položen u brdu, ne-
može da popravi Gustijernu, jer nema dovoljno prihoda
i po sat daleko ljeti moraju čeljad ići po vodu, dok
u isto vrijeme drugi odlomak, položen pri moru, ima
prihoda da pokrije svoje potrebe i još da polaže u banku.
Onaj odlomek u brdu mije u opć. zajednici s onim
odlomkom na moru, da gleda kako onaj napreduje, a
on nema ni najnužnije,

Ovo je očiti kontrast sa svrhom općine i koja
uprava ovo trpi i jedan dan, ne shvaća svrhu općine
kao socijalne organizacije.

(Nastavit će se). M. Kisić.

EEVO-IR NINI
Slušajmo starije, oni su iskusniji !

Oni su se rijetko tužili na ZUBOBOLJU i GLAVOBOLJU,
jer su imali uvijek pri ruci ,ALGU“. Kod svake zubo-
bolje 1 malu kašiku na zub, ako Vas trga u zubima
od prehlade još malo matrti izvana ALGOM, vidjet će
te kako brzo i pouzdano nestaju bolovi.

Kod GLAVOBOLJE naterite malo čelo i sljepoćice,
ako Vas Nei u glavi od prehlade — promjene vre-
mena i t. d. još mali oblog od ALGE na tjeme vidjet
će te ko "bolovi prestaju pouzdano i brzo. Bit će
te preporogjeni.

U apotekama i drogerijama 1 boca sa točnom
uputom Dim. 16. Gdje nema naručite odmah poštom
na adresu Laboratorij ALGA Sušak 258, 4 boce Din. 77,
8 boca Din. 131, 25 boca Din. 320.