s £ \
< :

# s o E
o POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

Naro

i
: .
=
s“

 

! Ser RESE
$ : O E

>

DUBROVNIK 25. Aprila 1929.

Broj čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

EO God. XI.

dna Svijest

 

Cijena je listu 5, Din, injesečno; za inozemstvo 10 Din, mjesečno

 PLATIVO i UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare,

izlazi svakog Četvrtka:
Pojedini broj Din. 1.50.

 

 

Vlasnik - izdavač - urednik :

za odbor NARODNE SVIJESTI“ Antun F1č& <— Dubrovnik.
Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare (zast. I. Birimiša) — Dubrovnik

 

Ličnost novog našeg biskupa.

Zagrebačka »Narodna Politika«, najbolje uregji-
vani hrvatski dnevnik, piše o ličnosti novoga biskupa :
»Dr. Carević je markantna pojava. Stasit, jedar, sim-
patičan, u naponu muževne dobi, izrazitih crta u licu,
što odaju energiju, prodirna inteligentna pogleda.
"U govoru precizan i duhovit, u načinu veoma prijazan
i fin. Dr. Carević, doktor teologije i filozofije, jest
čovjek solidne enciklopedičke erudicije, širokih duševnih
pogleda, plemenita srca i darežljive ruke. Odličan struč-
njak u mnogim teološkim, filozofskim i socijalnim pita-
njima. Čovjek više od djela nego riječi; sitnih svagda-
njih djela, zvaničnih i dobrovoljnih, koji sažeti u jedno,
odaju čovjeka vanredne energije, požrtvovnosti i ustraj-
nosti. Isto tako vrijedan govornik kao i dušobrižnik
_i kateheta. Požrtvovan radnik na religijoznom, karita-
 tivnom, socijalnom i zadružnom polju. Dobar praktičar
\i još bolji ideolog. Univerzalan tip. Duša od čovjeka.
E U sva svoja nastojanja unosi mnogo duše i mnogo
rca, mnogo savjesti, mnogo dobrote i mnogo ljubavi ;
jesebične svećeničke ljubavi i širokogrudnosti, koju
evi svi koji su došli s njime u dodir. Te od-

 

 

“lične vrline uma i srca sisu ostale nezapažene. One.su
upale u oči i zahvalnim vjernicima i njegovim pret-
postavljenima, koji su ih znali dostojno honorirati i
= koji su Dr. Careviću uvijek posvećivali naročitu pažnju,
 mastojeći da ga dovedu do položaja, koji odgovara
'mjegovim vrlinama, I eto — danas je on imenovan
novim biskupom na znamenitoj i starodrevnoj biskup-
skoj stolici u gradu sv, Vlaha. Nikad sretnijeg izbora.
(Dubrovčani su toga svijesni“.
Emblemi novog biskupa.
: Kako saznajemo, emblem u biskupovu grbu bit
će, na gornjem polju, monogram Kristov i Bl. Djevice
arije (biskupu je drugo ime Marija), U donjem polju
_ pak bit će golubica sa maslinovom grančicom u kljunu
a ispod nje glagolskim pismenima pozdrav: ,Mir Kri-
: stov 1“ Tim emblemom novi biskup hoće naročito da
istakne, da će svoju duhovnu vladavinu inaugurirati
ti nastaviti u ime Krista, a pod zaštitom BI, Dj. Marije,
_ prema lozinci slavno vladajućeg Pape Pija XI.: ,Mir
"Kristov u Kraljevstvu Kristovu I“
Biskupove smjernice rada.
: Saradniku »Narodne Politike« g. Dr. Jakši Her-
cegu dao je biskup Dr, Josip Carević svoju prvu iz-
javu, u kojoj se je pozvao na embleme svoga grba
i rekao, da će pod tim geslom vršiti svoje pastirsko
nastojanje oko duhovne obnove povjerenih mu vjer-
nika. On smatra da rad svakoga svećenika, a napose
biskupa, treba da bude posvećen najprije Crkvi i reli-
giji, katekizaciji, propovijedi i dijeljenju sv. Sakrame-
> nata. Ta obnova treba da je cjelovita. Zato djelatnost
| crkvenih radnika valja da se, po načelima Katoličke
Akcije, prenese takogjer na prosvjetno i odgojno polje.
Isto tako treba sudjelovati u radu na socijalnom polju.
E Slijedeći duh Crkve, koja nalaže ljubav prema
domovini i uzdržavanje socijalnoga poretka, presvij.
g. Dr. Carević naglasuje, da će njegova religijozna
astojanja biti uvijek u skladu s patriotskim osjećajima
ida i u znaku bratske sloge izmegju Srba, Hrvata
lovenaca.

U želji da se poveća broj radnika na njivi Gos-
_ podnjoj, naročitu će brigu, veli on, posvetiti pomlatku
 svećeničkome, koji je danas u dubrovačkoj diecezi
 malobrojan, a tako potreban. Tješi me činjenica, na-
stavlja biskup, da ću u tome, kao i u ostalim svojim
| nastojanjima, naći jaku potporu u uglednom dubro-
| vačkom kaptolu, u kleru svjetovnom i redovničkom,
| kao i u vjernicima povjerene mi dieceze.

Prešavši u razgovoru na pitanje kršćanskog odgoja
| maših obitelji, presvijetli gospodin kaže: ,Svijestan,
da je obitelj celula ljudskoga društva, uložit ću mnogo
| brige za njenu obnovu u Kristu. Jasno je, da će se

ta obnova moći postići samo onda, ako se uzdrži neraz-
| rješivost crkvenog katol. braka i tako za vječna vre-
| mena osigura dobar odgoj novog naraštaja. Time mi
se nameće sveta dužnost, da pobijam kriva mišljenja
onih, koji bi htjeli i u našu domovinu unijeti razorne
metode civilnog i razrješivog braka.

S

    
  
 
  
 

 

Skladno djelovanje izmegju crkvenih i gragjan-
skih vlasti oko odgoja gragjana prvi je preduvjet za
ostvarenje njihova materijalnog i duhovnog blagostanja.
A ta uska saradnja treba da se u prvom redu pokaže
u provagjanju vjerskog odgoja u privatnim i državnim
školama. Jer religija — kako veli Prud'homme — jest
na dnu svakoga problema.

U svim ovim pitanjima, uvjeren sam, naići ću na
saradnju svih onih gragjana, koji stoje na temelju po-
zitivne religije. Pri tome, naročito naglasuje Dr. Carević,
ja ću sa mnogo simpatija pratiti svaku plemenitu akciju
oko religijozne obnove i kod naše pravoslavne braće,

Radeći na temelju istaknutih načela — zaključuje
biskup — znam da ću slijediti stepe neumrloga vogje
Hrvatskog Katol. Pokreta, blagopok. biskupa Mahnića
vrlo zaslužnog moga predšasnika na stolici starodrevne
dubrovačke biskupije, blagopokojnog biskupa Dr. J.
Marčelića“.

Glasovi novina.

Mostarska ,Narodna Sloboda“ popratila je ime-
novanje novog biskupa ovako: ,Dubrovačka biskupija
dobiva u svom novom biskupu jednog uzornog opće
obrazovanog i uglednog pastira, koji je, pored toga
što govori više jezika objelodanio i nekoliko znan-
stvenih rasprava, te po raznim časopisima napisao
više apologetskokritičnih članaka. Naše najsmjernije
čestitke I“

»Katolički List“, što izlazi već 80 godina u Za-
grebu piše izmegju ostaloga i ovo :

Novi biskup starodrevne dubrovačke biskupije
uživa velike simpatije ne samo u redovima klera, nego
i u lajičkom svijetu. Te je simpatije stekao ne samo
svojom ljubežljivošću i dobrotom, nego i kao muž
duboke obrazovanosti i spreme.

Dosadanji rad dra J. Carevića pokazao je, da je
on spreman intelektualni radnik i nadasve pun ljubavi
i žara za unapregjenje i razvitak crkvenoga i katolič-
kog života. Opravdano je stoga uvjerenje, da je du-
brovačka biskupija dobila 2% biskupa muža, koji će u
okviru svoje visoke misije s velikom spremom i lju-
bavi promicati najviše ideale i potrebe našega naroda
u Dalmaciji, napose pak u dubrovačkoj biskupiji.

Splitski tjednik Jadran“ svestrano je prikazao
život i rad novog našeg biskupa. Osobito je značajan
članak ,Svećenik — radnik“, što ćemo ga donijeti
idući put.

Jedan osvrt na općinski predračun.

(Nastavak,)

Pošto će moj zaključak o lukrativnim opć, po-

duzećima naše Općine biti sasvim oprečan i krupan

vis a vis stanovišta onih, koji se u Općini ili izvan

Općine ovim pitanjima interesuju, iznijet ću za bolju

orijentaciju tabele rashoda i prihoda elektr. centrale i
gradskog vodovoda.

Budžet rashoda Električne Centrale :

 

1. Uprava 823.598.—
2. Pogon (nafta i ulje) 1,287.650.—
3. Nabava materijala, proširenje  2,679.510.—
mreže, dovršetak invest. radnja i nabava
usmjerivača (za tramvaj) i Diesel-agregata.
4. Uzdržavanje 104.835:16
5. Dugovi i kamate 1,789.398:36

(anuitet Hip. Banci 1,103.624, —
kamate Grad, Štedionici — 100.000.—
dug prema Felten i Comp. 313.947:36
10% kamata na dug Kolbena 103.642. —)
Ukupno Din. 6,684.99152
Budžet prihoda Elektr. Centrale :
1, Od struje i najma brojača, prikjučaka  3,313.003.—
i prodaje materijala za instalaciju.
2, Od grad. vodovoda 300.000.—
180.000. —

8. Od javne rasvjete
Ukupno Din. 3,793.003.—
Ostalo je deficit pokriven :

1, Pretičkom iz god. 1927. 38.365'16

2, Predujmom Općine za isplatu anuiteta
Hipotekarnoj Banci 1,103.624.—

3. Zajmom kod Gradske Štedionice = 1,750.000.—

što čini sa prihodima, koji će
se kao gore realizovati :
Ukupno Din. 6,684.997'16
Budžet rashoda grad. vodovoda :

1, Lični rashodi 328.800.—

2. Struja i ulje 320 000.—

3. Najam za radionicu 9.000. —

4, Nabava materijala i uzdržavanje, 276.200.—
te ogranak u Komolcu.

5. Anuitet Hipotekarnoj Banci 742 376.—

Ukupno Din. 1,676.376.—

Budžet prihoda grad. vodovoda.

1, Od vode i navraćanja 1,346.376.—
2. Od parobroda 96.000.—
3. Od željeznice 44.000. —
4, Od najma vodomjera 70.000, —
5. Od instalacija 110.000. —

Ukupno Din. 1,676.376.—

Ove tabele ne navodim da se potanje osvrnem
na gospodarenje stim poduzećima. To bi bilo poseb-
no poglavlje. Glavno je što iz njih izlazi da je skorup
opć. prihoda, pošao na pokriće njihovog deficita. S tim
bi skorupom na socijalnom polju Općina bila učinila
što joj je dužnost. I dok god se Općina bude plela u
lukrativna poduzeća, uvijek će stradati njezine soci-
jalne institucije.

Općinari plaćaju svaki kws struje Din. 9., a
svaki kubik vode Din. 7.—

Svi općinari od reda, složni su da su ovo oso-
bito skupe cijene i vodi i struji, i svi se od reda tješe
da je ovo stanje privremeno; da će s vremenom, kako
se budu amorlizovale investirane svote novca, poste-
peno padati cijene struji i vodi, dok ne dođe konačno
blagoslovljeno doba kad će Općina biti u stanju zara-
čunavati svojim općinarima neku uprav bagatelnu cijenu. -

Ovo je sasvim netačan račun, S istim ovim ra-
čunima tješili su se i općinari drugih Općina, ali ni
oni, ni njihova djeca nijesu dočekali to blagoslovljeno /
doba. Zašto? Zato jer se u svakoj Općini rađaju ne-
prestano novi problemi i Općine, koje se pletu u lu-
krativna poduzeća, nemaju nikada dovoljno izvora
s kojim bi odgovorile novim proširenjima i usavrša-
vanjima. Nijedna Općina — bez obzira na njezinu pravit
svrhu — ni po svom ustrojstvu (birokratizam), ni po kod
nas specijalno čestim i nezdravim promjenama na upravi,
nije sposobna da se bavi lukrativnim poduzećima.

U Sarajevu su sad kao i drugovdje kod nas op-
ćinska pitanja jako aktuelna. Vode se diskusije i po-
lemike po novinama. U takoj jednoj polemici, izjavio
je podnačelnik sarajevske Općine: ,Ja sam bezuslovno
protiv lukrativnih preduzeća, koja počivaju na bazi
slobodne konkurencije, jer lakovi poslovi i takva
poduzeća vode Općinu ruini, a o tome imamo naža-
lost dosta iskustva“. Sarajevski podnačelnik našao je
razlog protivljenja u tome što ta poduzeća vode Op-
činu u propast, ali ima — mislim — jači razlog. Kako
će se općinari obraniti protiv cijena od strane Općine
kao skupog trgovca? (Kad je bivši vlastnik Električ.
Centrale bio povisio cijene struji, gragjanstvo je javno
protestiralo i konstituiralo odbor, koji je podnio tužbu
za nabijanje cijena). A kako će se tek općinari braniti
protiv Općine kao skupog i — lošeg trgovca ? Do-
duše, ide se uvijek s pretpostavke da Općina sve što
radi — radi u interesu Općinara. Ali za općinare može
biti od interesa samo ono što se dobro radi: ako je
trgovina — trgovački, ako je industrija — po meto-
dama industrijskim. A Općina ne može biti ni dobar
trgovac, ni dobar industrijalac, jer dobro vogjena tr-
govina i dobro vogjena industrija, nastaju .od indivi-
dualne poduzetnosti i rizika, bez kojeg nema napretka.
Kod preuzimanja vlasti izjavio je novi predsjednik
Sjed. Država Hoover: ,Nadzor nad privatnom pri
uredom, a ne možda privredna djelatnost ili uprav-
ljanje privredom po javnoj vlasti, jest pravi put kojim
moramo udariti u našim odnosima prema privredi.“

(Nastavit će se). M. Kisić.

 

Megju prijateljicama. ,Savjetujem Vam
draga gospogjo, da za pranje Vašega rublja uzmete
SCHICHTOV RADION. Pogledajte današnji oglas !“

( U KUPAONSKE KADE, PEĆI, UMIVA- a
=

> ONICI, KLOSETI, FAJANSKE PLOČICE

ELERTR, MATERIJAM i LUSTERI

Gramofoni, ploče, Radio Aparati i
djelovi na otplatu

MIRKO M. ZEC

trgovina gvožđem, tehničkim i elektro-
tehničkim materijalom.

HRASTOVI SLAVONSKI
6, PARKETI

 

 

 

 

 

Nišu =a