PENA TM O PRN O PAS

MERINE DI

 

 

 

 

e

Br. 18.

Osnivanje slobodnih carinskih skladišta.

U generalnoj direkciji carina proučavalo se je
pitanje podizanja slobodnih carinskih skladišta u na-
šim pomorskim lukama. Za ovo pitanje pokazale su
veliko interesovanje naše privredne ustanove, koje sma-
traju, da će od osnivanja slobodnih carinskih skladišta
naša privreda imati nesumnjivu dobit.

G. Fran Gospodnetić, pomoćnik ministarstva finan-
cija, dao je tim povodom ova obavještenja : ,,Radi se
o pravilniku za podizanje slobodnih carinskih skladišta
u našim primorskim lukama, koje imaju svrhu da isko-
riste luke u pogledu uvoza i izvoza odnosno prevoza
robe kroz našu zemlju.

Predvigjena su velika odstupanja od dosadašnjih
propisa, koja se naročito ispoljavaju u tome, što roba,
smještena u takovim skladištima ne podleži plaćanju
carinske ležarine i drugih sporednih pristojba, dok leži
u skladištu.

Zatim se predvigjaju naročite privilegije u po-
gledu  manipulisanja: prepakovanja, denaturalizova-
nja i sličnog.

Ovakva skladišta figuriraju kao neka vrsta vanca-
rinske teritorije, poipuno zatvorene carinskim nadzo-
rom prema carinskom području.

Ovakva sur skladišta neminovno u interesu pri-
vrede i ona favoriziraju razvitak naših domaćih pri-
morskih luka.

Razumije se po sebi, da su takva skladišta pod
strogim carinskim nadzorom i da se takva, t. j. kao
skladišta, imaju smatrati ne samo carinske zgrade,
nego i otvoreni prostori za smještanje kabaste robe,

U pogledu koncesionara predvigjaju se u prvom
redu lokalne vlasti: općine, Trgovačke Komore, oblasti,
a u nedostatku ovih i privatna lica“.

IZ JUGOSLAVIJE.

Radosni dogogjaj u Kraljevom Dvoru očekuje
se koncem ovog ili početkom dojdućeg mjeseca. Njez.
Vel. otputovat će skoro na Bled, tie su u tu svrhu već

 

— vrše pripreme u Kraljevskom dvorcu Suvoboru. Ova

vije najradosnije je primljena u cijeloj Sloveniji.
+ Veliki Vojvoda Stepa Stepanović preminuo

E je u Subotu preko noći u Čačku u 73 god. života
_ Veliki pokojnik jedna je-od legendarnih ličnosti srpskog

naroda iz epskih borba u balkanskom i svjetskom
ratu. U cijeloj državi nastala je velika žalost. Pokojnik

— je uživao najljepše simpatije ne samo po izbor —

junaka već i pravog rodoljuba. Prve godine iza uje-
dinjenja pohodio je i naš grad te je sudjelovao sve-
čanoj procesiji na dan sv. Vlaha. Općina i oblasni
odbor Narodne Odbrane uputili su brzojavne sažalnice,
a na javnim i državnim zgradama izvješene su bile
zastave na po stijega. Vječna mu slava i sjajna uspo-
mena u narodu.

Afera Dr. Pavelića. Baš kad su sa Bugarskom
bili upućeni dobri pregovori, došao je preko Beča u
Sofiju irankovački političar Dr. Pavelić i novinar Perčec
iz Zagreba te se sastali sa članovima makedonskog
odbora i izjavili, da se Južna Srbija i Hrvatska moraju
boriti za svoju nezavisnost od današnje države Jugo-
slavije. Ova revolucionarna izjava izazvala je čitavu
buru u svim političkim krugovima. Bugarska vlada
radi raznih izgreda morala se je ispričati, Austrija im
je zabranila povratak, a državni odvjetnik podignuo
optužnicu radi veleizdaje. Dr. Pavelić pobjegao je u
Tursku, a odatle će po svoj prilici u lialiju.

Redukcija u ovogodišnjem budžetu. Prema in-
formacijama, koje su stigle iz Beograda, u ovogodišnji
budžet je unesen kredit, što se tiče splitskog hvarskog
i dubrovačkog kaptola samo za 5 kanoničkih mjesta,
odnosno za mjesto prepozita i 4 kanonička mjesta,
te nema nade da bi se u ovoj budžetskoj godini odredio
kredit i za šesto kanoničko mjesto, iako su naši kap-
toli od vajkada imali 6 kanoničkih mjesta.

Koji su vinogradi oslobogjeni od taksa ? Pre-
ma novog zakonu o vinu vinogradi zasagjeni od 1929,
godine ovamo oslobogjeni su od taksa i to oni zasa-
gjeni na boljoj zemlji na četiri godine, oni u krševitoj
zemlji 10 godina, a vinogradi zasagjeni u živom pjesku
na 20 godina. Prema popisima toga zakona za oprost
od taksa mora da vinogradari propisno rade u cilju
racionalnog vinogradarstva, što utvrgjuju državni agro-
nomi, Molbe treba upućivati katastralnom uređu.

Plugovi za invalide, Ministarstvo socijalne po-
litike razdijeliće ove godine megju invalide 10.000 plu-
gova. Invalidi moraju načiniti molbu na ministarstvo i

predložiti molbu i svjedodžbu siromaštva od općine i
svjedodžbu izdanu od suda od invalidnosti. Najbolje
će biti, ako se te molbe što prije uaprave, jer se kas-

— niji molitelji neće uzimati u obzir.

NARODNA SVIJEST

Crkveno imenovanje. U Splitu je već ustoličen
novoimenovani kanonik stolnog kaptola preč. Don
Antun Žarnić, a župnik u Brusju mp. Don Juraj Dul-
čić imenovan je za kanonika stolne crkve u Hvaru.
Sveta slolica imenovala je monsignorima svećenike
splitske biskupije: Don Luku Grgića, prepozita Stolne
crkve, Don Polda Ivaniševića, dekana kaptola, Don
Grgu Bučića, duhovnika Sjemeništa u Splitu, te Don
Lucija Miletu, kanonika, koji je imenovan i opatom u
Trogiru. Čestitamo !

Skakanje akcija pomorskih brodarskih društava.
Prema vijestima iz naših privrednjh centara, akcije Ja-
dranske i Dubrovačke Plovidbe skočile su prilično ovih
posljednjih dana. Taj je porast posljedica sklapanja
dugoročnog ugovora sa državom, kojim se utvrgjuje
stalna godišnja subvencija — za održavanje obalne
plovidbe, Država je i do sada subvencijonirala paro-
brodarska društva, ali ta subvencija nije bila stalna.

»Istarski List“. Nedavno su bile zabranjene i
posljednje hrvatske i slovenske novine u Italiji. Megjutim
je Mussolini sada ipak odlučio, da dozvoli Hrvatima
jedan tjednik, a Slovencima jedan tjednik (»Novi List«)
i jedan mjesečnik (»Družina«), Usljed toga izašao je
11. pr. mj. u Gorici prvi broj htvatskog tjednika »Istarski
List«. Tiska se u slovenskoj ,Katoličkoj Tiskarni“ u
Gorlci, urednikom i izdavačem mu je bivši slovenski
narodni zastupnik u rimskom parlamentu Dr. Engelbert
Besednjak, a stoji mjesečno 1 liru. Prvi broj ima 12
stranica, te bi imao nastaviti tjednik »Pučki Prijatelj«
što ga je u Trstu izdavao Vlado Sironić i koji je zabra-
njen u svojoj tridesetoj godini izlaženja. Dobro je ure-
gjen te ima informativne, poučne i zabavne vijesti,

no čuva se naravski, da pregje na političko ili nacio-
nalno polje.

 

780 SLIKA

| to je sadržaj proljet-

nog cljenika našeg
Obiteljskog lista“
koji Vam šaljemo
na zahtjev

 

Koliko vrijedi naš novac ? Dolar: 56:50, engl.
funta 276:—, franc. franak 2:23 talij, lira 2:98 čehsl,
kruna 1.69, austr. šiling 800 njem. marka 13:50.

 

Mehanička instalaterska bravarska radlona
EUGEN MUSELIN - Čingrijina ulica. U moguć-
nosti je da izvršuje popravke pisaćih i šivaćih mašina.
Specijalna izradba peći (špahera). Radnja je garantirana.

 

 

Gradske vijesti.

Svijetle Uskrsne Blagdane čestitamo svim našim
čitaocima pravoslavne vjere.

__ Popunjenje opć. uprave i opć. vijeća. Veliki
Župan g. Antun Perković imenovao je općinskim prid-
sjednicima gg. Dr. Frana Dabrović i Miha Kisić, a
opć. vijećnicima gg. Dr. Pera Šapro i Stijepa M. Bje-
lovučić, članove bivše HSS na mjesto onih članova,
koji su se bili zahvalili. Tako je sada popunjen broj
i općinske uprave i opć. vijeća.

Dojdući broj našeg lista izići će u Srijedu ve-
čer, jer je u Četvrtak blagdan Uzašašća Gospodinova
ili Spasov-dan.

Zrinjsko-Frankopanska proslava u Dubrovniku.
Ogranak Braće Hrvatskog Zmaja“, kao i pregjašnjih
godina, tako je i ove godine tiskao osmrinice, pozvao
sve vlasti, škole i gragjanstvo na zadušnice, koje je
čitao zmajski kapelan Dr. Velnić, gvardijan franjevački
za hrvatske mučenike Petra Zrinjskog i Krstu Franko-
pana. Pjevao je zmajski kor ,Oslobodi me“, Usred
crkve je bio veliki umjetnički katafalak sa hrvatskim
zastavama i grbovima. I Hrvatski Sokol je pozvao
članove i prijatelje na zadušnice, te je korporativno
sa barjakom prisustvovao zadušnicama. Sokoli su sa
mačevima kod katafalka iskazivali počast, Prisustvovaii
su predsjednici i upravitelji Upravnog Suda, Općine,
srednjih škola, te Hrvatskog Starinarskog društva,
Hrvat. kulturnog društva ,Napredak“, Hrvat, Radničke
Zadruge, Katoličkog društva  ,Bošković“, Narodne
Ženske Zadruge, Prosvjetnog Ženskog društva ,Anice
Bošković“, Hrvatske Sokolske Župe, Hrvatskog Radiše,
Hrvatske Glazbe. Crkva ije sv. Vlaha bila prepuna
gragjanstva. Iza zadušnica Hrvatski je Sokol predvo-
gjen Hrvatskom Glazbom obišao oko Grada u povorci.
Predsjednik ogranka Braće Hrvatskog Zmaja, Dr. Bje-
lovučić Zvonimir, sokolski odbornik, držao je na večer
komemoraciju u prostorijama Hrvatskog Sokola o
radu Zrinjskog i Frankopana proti Austrije za slobodu
Hrvatske, Pune dvorane bijahu gragjanstva, koje je
predavača burno pozdravilo za poklicima: Slava Zrinj-
skom i Frankopanu! ,

Engleski Austrijski planinari u Dubrovniku.
Kako smo izviješteni, sprema se poznato englesko tu-
rističko društvo ,The Camping Club of Great Britain
and Ireland London“ na veću ekskurziju u našoj dr-
žavi, kod čega će biti polaznom točkom Dubrovnik,
gdje će se nastaniti u vlastitim šatorima u blizini grada,
Osim izleta u našoj okolici na Lovćen i Rumiju, dru-
štvo je predvidjelo izlete i po našoj državi na Plitvička
jezera, Bohinjsko jezero, Otok Rab itd;

Nadalje najavilo je svoj dolazak u Dubrovnik
Njemačko austrijsko alpinsko društvo, sjedište , Austria“
u Beču, koje takodjer kani, da posjeti naše planine
okolice Dubrovnika. — Oba ta društva doći će u Du-
brovnik tokom mjeseca maja, a organizaciju izleta
primila je na sebe podružnica ,Orjem“ u Dubrov-
niku, Hrvatskog planinarskog društva u Zagrebu.
Ta agilna podružnica, koja je organizirala već neko-
liko veoma uspjelih izleta, sprema preko Duhova ve-
liki trodnevni društveni izlet na Orjen i Radostak preko
Krivošija i na naš upit saopćeno nam je od uprave
podružnice, da takogjer i nečlanovi mogu sudjelovati,
našto upozoravamo naše športaše.

Vrlo poučno predavanje: Teritorijalni razvoj
dubrovačke republike. G. Dr. Bjelovučić Zvonimir,
predsjednik ogranka Braće .Hrvatskog Zmaja. u Du-
brovniku, držao je poučno javno predavanje o razvoju
dubrovačke repuplike i kako su Dubrovčani dobili
pojedine zemlje, navagjajući dotične povelje u dvorani
»Boškovića“, koja je bila dupkom puna inteligencije i
gjaka. G. predavač bio je na koncu obasut pljeskanjem.

Predavanje. Gosp. Miljenko Vidović održat će
u Bondinom teatru u Nedjelju 5. ov. mj. na 11 sati
javno predavanje o temi: Iznad i ispod linije dobra.
Ulaznica 2 Din., sjedalo 5 Din. — Na ovo ćemo se
predavanje naknadno osvrnuti,

Nezgoda hidroaviona 108, Prošlog Petka po-
podne letjela su dva hidroaviona nad našim gradom
kad je odjednom nastao defekt u motoru aviona 108.
te se je ovaj napadnom brzinom spustio u more prema
Brsaljama, opalivši dva hica — sigual da traži pomoć.
Lučka kapetanija poslala je odmah motor ,Triton“,

te je ovaj dovukao u gradsku luku i avion i pilote
žive i zdrave.

 

 

GOSPODARSKA ŠTEDIONICA U SPLITU

Najveći Dalmatinski zavod na zadružnom temelju.
Poslovni udjeli Din 2,600.000—
Jamčevna glavnica sa pričuvom, Din 8,500.000:—

ULOŠĆI PREKO BIN 22,800.000.—

Kupuje i prodaje devize i valute. Obavlja sve bankovne poslove.
Odlične veze sa pokrajinom. Posluje sa 60 zadruga.

PODRUŽNICA U MAKARSKOJ.