s za
POSVARINA PLAĆENA U GOTOVU

  
 

$ Br. 19

Naro

 

 

DUBROVNIK 8.' Maja 1929.

dna

jes

"Broj čekovnog računa našeg lista
4153 Podružnice Sarajevo.

vijest

  
 

a God. XI

 

4

 

 

\ Cijena je Hstu 5. Din, mjesečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno
: PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU,
Uredništvo | Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare,

Izlazi svakog Četvrtka.
Pojedini broj Din. 1.50.

 

 

Vlasnik - izdavač - urednik: +

za odbor ,NARODNE SVIJESTI“ Antun FIč& — Dubrovnik,
Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare (zast. I. Birimiša) — Dubrovnik

 

Dan Orlovske Omladine.

s u
= U Nedjelju 12. tek. mj. slavi naša Orlovska Omla-
dina svoj dan. Suvišno je ponovno isticati važnost
_ Olovske organizacije za odgoj naše mladeži, jer su
plodovi te organizacije njena najbolja preporuka. Do-
nosimo samo pismo, što ga je preuzvišeni gospodin
_ Dr. Antun Bawer, nadbiskup zagrebački, tipravio
Hrvatskim Orlovima i Orlicama o njihovoj petogodiš-
_ mjici. To pismo glasi:
: Kako iza ove ljute zime godi srcu pogled na
zelenilo i cvijeće što probija i niče iz zemlje, tako su
božjem srcu mile dobre duše, koje plemenitom voljom
kz doc: čuvaju sjeme riječi Njegovih, da nikne
_ cvijeće svetih želja i donese dobar plod kršćanskoga
— života u ovom od grijeha poharanom svijetu.
Slično je i meni, dragi Orlovi i Orlice, kad uz
= druge vrijedne katol, organizacije gledam kako u ovo
_ pet godina i vaše organizacije niču, cavtu i mjestima
eć donose lijepe plodove Katoličke Akcije, koja ide
za tim, da pod vodstvom vrhovnog glavara crkve i
\biskupa sve preporodi u Kristu. Zato me vrlo i veseli
svaki vaš napor i uspjeh u smjeru osobnog i društve-
nog kat. života, a veseli to još više sv, Oca Pija XI.,
koji Vam je izrazio svoje visoko priznanje, koje je
odjeknulo kao krepki poticaj u tisućama hrvatskih srdaca,
Za Vaš uspješan dalnji rad ireba da ste si svi-
jesni riječi Kristove: Ako sjeme padnuvši u zemlju
ne umre, ostaje samo; ako pak umre, mnogo roda
nosi. Tako i vi, ako se žrtvujete, bit će Apostolat
vaš plodan. (Divan vam je primjer u tom ostavio vaš
\vogja i blage uspomene dr. I. Merz), Apostolat traži
žrtvu, Žrtvu u svoj njezinoj konkretnoj zbilji, žrtvu
samopregora tjelesnih želja, da duh vlada tijelom,

  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
 

Znam i osjećam zajedno s vama težinu žrtve,
ali znam i to, da sve možemo u Onom, koji nas
Euharistijom jači. Euharistijski život, dragi Orlovi i
Orlice, jedino je jamstvo uspjeha vašega programa ;
eubaristijski život mjerilo je vaše ljubavi prema Kristu
i njegovim namjesnicima. Euharistijski život t. j. vaša
_ nefaljena_ nedjeljna misa, vaša mjesečna i češća još
dostojna pričest, vaša česta misao i poklon pred sve-
tohraništem, vaša nakhada Bož. Srcu u Hostiji, vaša
Šioća ljubav i radinost po Euharistiji taj euharistijski
život je ujedno vaš glavni apostolat, jest ono najveće,
što činite za marod._

i Drago mi je stoga, što se spremate za hodo-
— čašće sv. Većeslavu, svecu Euharistije. Naučite se od
_ mjega ljubiti Euharistiju, pa će Vas Euharistija uspo-
sobiti za žrtvu, jer je Ona kruh jakih.

Svima Vama, dragi Orlovi i Orlice, kao i svim
| katol. organizacijama, dajem od srca.svoj očinski
| blagoslov dovikujući svima s Apostolom: ,Uostalom,
_braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, jednako
mislite, mir imajte, i Bog ljubavi i mira biti će
= s vama“. (II. Kor. 18. 11.).

U Zagrebu, 22. travnja 1929,

;

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

1 Antun.

 

 

 

KUPAONSKE KADE, PEĆI, UMIVA-
ONICI, KLOSETI, FAJANSKE PLOČICE

ETA. MMTERIOAU i MOSTER

Gramofoni, ploče, Radio Aparati i
djelovi na otplatu

trgovina gvožđem, tehničkim i elektro-
tehničkim materijalom.

HRASTOVI SLAVONSKI

 

 

 

 

tra duhom, a isus Razapeti da bude Kralj u svemu.

Socijalno organizaori tečaj za katoličke žene.

Prosvjetno Katoličko Žensko Društvo » Danica“
u Splitu pod pokroviteljstvom presvijellog diecezan-
skog biskupa Dr. Kvirina KI. Bonefačića priregjuje o
Duhovima, dne 19., 20. i 21. maja Socijalno-organi-
zatorni tečaj za katoličke žene. Već se odavna osjeća
potreba ovakova tečaja. U Dalmaciji imamo do sada
pet organizacija katoličkih žena: ,Danicu“ u Splitu,
»Zoru“ u Šibeniku, , Anicu Bošković“ u Dubrovniku,
»Nadu“ u Korčuli i ,Zoru“ u Sinju. Što već postoji,
treba još bolje razviti i ovaj spasonosan rad razviti
i ongje gdje još nije razvijen.

Potrebno je stoga da se sastanu i ozbiljno poraz-
govore predstavnice postojećih društava i sve one, koje
osjećaju potrebu, žele i hoće da im se pridruže, pa da
jedne drugima pruže ruku za zajedničku saradnju.
Kako su ovakovi tečajevi vrlo važni ne samo radi što
tačnijeg upoznavanja ideologije našeg katoličkog po-
kreta, već i radi što boljeg megjusobnog upoznavanja
žena, koje rade ili žele raditi na polju katoličke pro-
svjete i karitasa, to pozivljemo na ovaj tečaj ne samo
naše organizirane žene, već i ostale žene i djevojke,
koje žele upoznati katolički ženski pokret i raditi u
smislu načela ,Katoličke Akcije“, Poželjno bi bilo, da
na tečaj dogju takogjer i katoličke žene iz onih mjesta

osobito iz naših varoša i varošica, u kojima još ne-

postoji kat. žensko prosvj. društvo. Katoličke učiteljice
u prvom redu dobro došle!

Raspored tečaja. Duhovska Nedjelja, 19. Maja.
Prije podne. U '/a sati; sv. Misa u Stolnoj Crkvi,
Služi presv. Dr. Josip Carević, U 9 s. Ideologija hrvat-
skog katoličkog pokreta. Predaje: prof. Petar Grgec,
Zagreb. 10—12 s. Pregledavanje Dioklecijanove palače
i hrvatskih starina. Vodi i tumači prof. Ivo Juras,
Poslije podne. U 4 s.: Misija žene. Predaje: presvi-
jetli Dr. Josip Carević. U 5—7 s. Pregledavanje eino-
graiskog i arheološkog muzeja. Ponedjeljak, 20. Maja.
Prije podne. U 7/2 s. sv. Misa u Stolnoj Crkvi. U 9—10
s. Naš feminizam. Predaje: Dr. Božena Deželić, Zagreb.
U 10—11 s. Rad žene za promicanje dobre štampe.
Predaje: Dr. Josip Andrić, Zagreb. Poslije podne,
U 4 s.: Katolička Akcija i prosvjetni rad žene, Pre-
daje: Danica Ciko. U 5—7 s.: Šetnja na Marjan.
Vodi i tumači prof. Ivo Juras. Utorak, 21. Maja. Prije
podne. U 7% s.: sv. Misa u Stolnoj Crkvi. U 9 s,
Socijalno-karitativni rad katoličkih organizacija kod nas
i vani, Predaje: prof. Antica Juras. U 10—12 s, Posjet
socijalnih i humanitarno-karitativnih ustanova u gradu.
Poslije podne. Izlet u Solin i razgledanje solinskih
starina pod vodstvom Msgra. Dun. Frane Dr. Bulića,
Preko svake sv. Mise održat će kratku propovijed presv.
Dr. Josip Carević, U večer će splitske gospogje prire-
diti učesnicima tečaja zabavu sa čajankom.

Upute učesnicima. Za stanovanje učesnica tečaja
brine se posebni Odbor. Objed i večera stajat će dnevno
20 Dinara. Umoljavaju se pojedine organizacije, od-
nosno pojedine gospogje i gospogjice, koje namjera-
vaju prisustvovati tečaju, da jave unapred svoj dolazak
do 12. maja 1929., te da pošalju istodobno 60 Din.
za hranu, a 10 Din. u ime naknade troškova.

Učesnice, koje ne reflektiraju na krevet po Odboru,
neka u prijavi to naznače, Prijave se. šalju na adresu :
Odbor Tečaja Katol. Žena, Split, Marulićev Dom, Kraj
sv. Petra. — Katoličko Žensko Prosvjetno Društvo
»Danica“ u Splitu. — Andjelka Šantić, predsjednica,
Prof. Antica Juras, tajnica.

SADTEZNRJENIRRN NJE NAN
Želudčane boli u noći

Od mnogobrojnih želudčanih poremećenja, najneugodnija
su za svakoga Žželudčane boli u noći. Uzmite jedan lijek i
nije potrebno, da trpite dnevno od želudca i da ste budni
u noći. Ako uzmete praška MAGNA uklonit će te brzo i
sigurno uzrok svega zla. On neutralizira kiselinu, koja pro-
uzrokuje fermentaciju hrane i stvaranje plinova, koji napuh-
njuju želudac i prouzrokuje svakovrsne boli. Prašak MAGNA
ne samo ne uklanja kiselinu, nego umiruje i štiti nježnu
membranu želudca i uredjuje probavu. Kupite već danas
jedan omot praška MAGNA i uzmite jednu malu kašiku u
pola čaše vode, vidjet ćete kako ćete dobro spavati i kako
ćete se ustati lagani i svježi.

DOBIVA SE U SVIM APOTEKAMA I DROGERIJAMA, 1 OMOT
TOČNOM UPUTOM 4 DIN.

 

  

 

Predavanje g. M. Vidovi i

Prema etičkom pokretu g. Miljenka Vido eć je.
katolička javnost zauzela svoje stanovište i odlučn ia: a
svoj sud. Priznala mu je, što mu valja priznati, ali je ujedno
pokazala, kamo vodi njegov etički pokret, Ni vrijeme ni
prostor ne dopušta nam, da potanje o tom sada govorimo.
Koga stvar zanima, neka pročita ,Problem etičke kulture“ c a
Dr. And. Živkovića (Naklada Hrv. Tiskare, Mostar. Cijena. #
Din. 20) i ,Moral i društvo“ od O. U. Talije, preštampano
1925. iz našeg lista. — Što vrijedi za Vidovićev pokret uopće,
to vrijedi i za njegovo predavanje prošle Nedjelje. G. V. doista
znade zanijeti ljude dobre volje, ali slabe filozofske kulture i
dublje vjerske pouke, Mi smo ne samo pomljivo slušali njegovo
predavanje, nego imali prigode da čujemo razna mnijenja m o.
jačih inteligencija. Općenito je mnijenje, da je g. Vidović vrst:
govornik, pobrao je buru aplauza, dek je žigasao poroke d;
našnjega vremena (Josefina 2r), nadutost naše poluinte-
ligencije, razrožnost raznih filozofskih sistema, bankrot mo- 4
derne znanosti i umjetnosti, trulost stare grešnice Evrope
itd. itd., ali je zatim pao u sažalnu smješnost, kad je sa
visokog pjedestala stao da izlaže nazore svoje etike. Za takove.
utrke treba jače biti potkovan i čuvat se od neke umišljenosti.

Ne možemo da se na dulje pozabavimo nego ćemo samo
ispraviti neke ispade g. Vidovića, koji i djeci moraju u oči da
upariu. G. V. vidi sve crno oko sebe, sve zlo, nikakova na-
pretka, ni poboljšanja, ni u čemu, pak ni u tehnici. + Čast i
piramidama i kuli babilonskoj i kineškom zidu, ali i slijepci
vide novovjeke izume, koji nikako ne zaostaju za tim čude-
sima stare tehnike. Ali prava Ahilova peta g. Vidovića to je
religiozno pitanje. Oko toga obilazio je g. V. kao mačak oko
vrele kaše pa ipak se opekao uza sve što je onako junački
pobijao ateiste. Ne možemo uprav da vjerujemo da g. V. ne
pozna ni ono, što znaju djeca pučke škole. On je na primjer
kazao, da je Isukrst rekao : Ne čini iskrnjemu, što ne bi želio,
da on tebi učini, a on, (gosp. V.) bi se usudio to okrenuti
Čini iskrnjemu itd.“ Za njega je kršćanstvo neka pasivna i
religija, koja uči čovjeka samo da ne čini zla, a ne upućuje
ga na dobro, Neka g. V. uzme u ruke katekizam, pak će vidit,
da se iza grijeha govori o krepostima. Kršćanska pravednost
ima dva dijela: bježi od zla i čini dobro. Kršć. savršenost
ide do heroizma: prodaj sve što.imaš, daj siromasima. Glavna.
oznaka Evangjelja, jest zakon ljubavi prema iskrnjemu. U za-
povijedima Božjim ima negativnih, ali ima i pozitivnih. Ispo-
vjednik ne pita samo koje si zlo učinio, nego i koje si dobro
propustio, Pak i ljudsko društvo ma kako ga g. V4 crnim
prikazao, podiže spomenike ne onima, koji nijesu učinili ni-
kakova zla, nego onima, koji su činili dobra. To je i slijepcima
jasno. A gdje je veće aktivnosti nego u Evangjelju. Priču
Isusovu o milosrdnom Samartitancu naći će g. V. ne samo u
svakoj školskoj bibliji nego i u mnogim čitankama a ta priča
završava onim značajnim riječima: ,Hajde i ti čini tako!“ —
Svoju osudu na posljednjem sudu Spasitelj će-obrazložiti time
što smo njega nahranili, napojili, zaodjeli, primili itd., a baš
se tu ne spominju nikakova zla djela. A zar je g. V. slijep
kod očiju, pak ne vidi žive spomenike i tolike heroje evan-
gjeoskog nauka o djelotvornoj ljubavi?! Je li se g. V. onako
zavijeno ali ipak pogrešno nabacio na kršćanstvo iz neznanja
ili naumice, ne ćemo istraživati, ali je time učinio .slabu figuru.
i izgubio ono, što je na početku bio zadobio, pak ga nije
spasilo ni ono laskanje Dubrovniku.

 

 

 

Pisma iz naroda.

GRUŽ, Proslava sv. Križa ove godine obavljena
je u crkvi u Petak 3. tek, dok je vanjska svečanost
bila prenesena u Nedjelju 5. tek. U crkvi je svečanost
uveličao u Petak muški zbor ,Sv. Križ“ svojim ukus-
nim pjevanjem preko sv. Mise i po podne na blago-
slovu pod ravnanjem vrijednog glazbenika mp. O. J.
Viculina, uz pratnju na harmonijumu vrlog prof. Gas-
tona Tabora. Panegirik u slavu sv. Križa održao je
preko sv. Mise mp. O. Toma Tomašić, direktor fra-
njevačke gimnazije u Dubrovniku, zanosnom emfazom |
i govorničkom rutinom. U Nedjelju je, pak u crkvi
pjevao ženski zbor ,Imakulata“ pod vodstvom č. s. |
Ćirile, te možemo kazati, da se je zbor dobro uvjež-
bao i pokazao vidljivog lijepog napretka. — Vanjska
svečanost u Nedjelju ispala je izvrsno, čemu je mnogo
doprinijelo krasno vrijeme pravog ljetnog dana. Gruž
je bio iskićen zastavama, a zvonik i crkva sv. Križa
u Subotu i Mcdjelju večer rasvijetljena električnim
žaruljama, dok je cijela obala Lapada obe večeri ukra-
šena vatrama. U Nedjelju popodne koncertovala je voj-
nička muzika i nakon toga obišla mjestom praćena
svijetlom bengala. Na moru su lagje iskićene balonima
a odio torpiljera ratne mornarice kao i admiralski brod
»Vila“ i krstaš ,Dalmacija“ svojom igrom reflektora
uvećavahu svečano raspoloženje. Na koncu su paljene
i lijepe umjetne vatre. — Novost su ove godine bile
predstave katoličke Domagojske omladine iz Dubrov-