Cijena je bl 5. Din, mjesečno; za inoze;
| PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNI
Uredništvo 1 Uprava kod Dstbr. Hrv. O

  

“ sjeli

Triumf Euharistije, |

Bog če se prošetati ulicama našim ...,
Šetao se je Gospodin rajem zema,
_ warao s Adamom, dok je još
= nestalo drva, \nestalo života,
pak nestalo i Božje šetnje, i
Kad je prošla punina vremena, ' željnog očeki-
_ wanja opet se je prošetao Jeruzalemom, opet zasadio
M o života, opet procvao novi život u suznoj dolini
: i igčeće ulicama našim. On — Put, Istina
Zapravo bismo trebali, da mu na Veliki Četor-
tak okitimo ulice naše i podignemo sjenice, da ga
i pratimo glazbom i himnima, da padamo pred njim
_ i dušom da ga grlimo. Taj dan je On zasadio drvo
— živola, ustanovio Euharistiju, ostavio nam svoje Tijelo
No onda proživljujemo s Njime Getsemani j
pnaj trnoviti put.
_ A put Euharistije treba da je cvijetan, sjajan,
adostan. Ta ona siplje cvijeće, svijetlo i radost u
luše. Toga sad imamo i materijalno, Jer_je kasno
i proljeće, i duhovno, jer smo ga u uskrsno vrijeme pri-
mili, On ie prodro u kuće naše po dušama, koje su ga
S noseči u srcu iz crkve raznijele po stanovima, sad će
eto i javno i službeno da primi poklon grada, dru-
štva, čistih duša, raskajanih srdaca.
e Naše društvo, naš javni život, ima još ono
zdrava, što zdrava ima, samo od Isusa. Dužnost
u je dakle, da to prizna Isusu, da to prizna jav-
im istupom.

Onamo od g. 1264. Crkva to i službeno traži,

2ljskim, ta2go-
bilo drvo života. Ali
nestalo raja zemaljskog,

i sav

 
 
 
    
  
   
    

danji, lijelovsku oiuzvu DULJU, plijeve va Najvece,
uma sv. Tome Akvinca. Njegovim ,Hwvali Sion Spa-
_ sitelja ! slavi um i srce, slavi čitav čovjek Boga-Čo-
: vjeka u hostiji.
: Tijelovo je svetkovina Isusove čovječje prisu-
\tnosti megju nama. Iz čovječje Njegove naravi došao
| nam je spas; kao čovjek On je naš Posrednik kod
e kao čovjek On nam je blizu kao Prijatelj, kao
 Zaručnik duša. :
On je naš suputnik, koji hoće da svagdano
— hrani naše duše, da se neprestano za nas žrtvuje.
Tijelovo je svetkovina dubokog sadržaja, obnova
otajstva života Isusova, dovogjenje Isusa živoga i
_ slavnoga megju nas. Bog će se prošetati ulicama
' našim...
i To je naše uvjerenje, to je naš katolički osjećaj.
_ Tome osjećaju treba da odgovara, i naše wladanje,
i naše življenje.

 

Bog će se prošetati ulicama našim....

 

= $v. Otac Papa Hrvat. hodočasnicima.

I Prošle srijede, 22 o. mj. doputovali su preko
_ Splita hodočasnici iz Dalmacije — i iz dubrovačke
= biskupije, — koji su posjetili Rim i pri zadnjem hodo-

f čašću poklonili se Sv. Ocu Papi Piju XI.

 

i Dne 18.0 mj. pr. p. primljeni su u audijenciju
— presvij. i prepošt Gg. biskupi jugoslavenski, a istoga
o broju, porazdijeljeni u dvije dvorane : ,Sala Regia“
i ,Sala Ducale“. Kad se je Sv. Otac Papa pomolio
ma vrata prve dvorane, nastalo je i ponavljalo se ur-
nebesno klicanje ,Živio Sv. Otac Papa!“ Hodočasnici
su pokleknuli, na što je Sv. Otac prolazeći dojednom
; Za tim je Sv. Otac držao našim hodočasnicima
| dug govor (po sata), koji je po tom presvij. šibenski
biskup O. Dr. Jeronim Mileta preveo na hrvatski,
Govor Sv. Oca. Sv. Otac nazvao je dobrodošlicu
srdačnu i veselu tako velikom broju hodočasnika, koji
mjesnika Kristova i zajedničkoga Oca. Papa srdačno
zahvaljuje na izljevima sinovske ljubavi, koji slatko i
= čuvstveno odzvanjaju u poklicima ,Živio !“ Nadalje
hvali organizaciju ovoga hodočašća, koje je potpuno,
reprezentativno i vrsno vogjeno. U njemu je zastupan

dana u 6 s. po p. svi hrvatski hodočasnici, oko 850
pružao ruku, koju su poljubili.

su došli iz daleka, da pozdrave u Vječnom gradu Na-
_ malene cijeli naš episkopat, jer svi su biskupi dešli,

mstvo 10 Din. mjesečno

uzni su oblici, kojima je to prije iskazivala ; ovaj.“ma korist

Izlazi svakog Četa.
Pojedini broj Din50.
gli

 

osim onih, koji su zapriječeni ili 1ed velike starosti
ili bolesti, Brojno ovo hodočašćeštoji se iz raznih
društvenih staleža, od mlagjih dttarijih. Spominje
i prisutnost mašeg gosp. Ministrod Vatikana, koji
nas predstavlja auktoritativno.

Iza ovoga uvoda Sv. Otac siotanko osvrće na
adresu, koju su mu predali zagački nadbiskup ša
ostalim biskupima u ire vjernikatvjeren, da je.ova
veličajna adresa izražaj čuvstva vhika , onoga našeg
naroda, koji je bio uvijek ,na brdu vjere u Evropi
i na braniku evropske civilizacij Bio je hrvat. na-
rod zlatni lanac, koji se nikadaije otkinuo, uvijek
spojen sa Sv. Stolicom. Sv. Qfaonao je prigodu da
u svetoj godini 1925., u imponenvm hodočašću Hr-
vata, pozdravi 1000-godišnjicu hatskog kraljevstva,
što ga i& Sv. Stolica blagoslovilu njegovom uteme-
ljenju i porodu. Sv. Otac Papa ražava svoju radost,
što se u adresi ističe napredak ivat katoličkog života

u našoj zemlji, što se množe dla kršćanske ljubavi,
i što se posvećuje osobita brigaza sit ko zvanje
1 za odgoj svećeničkog podmlati.

Sv. Otac se uvelike veseli,što napreduje i Ka-
tolička Akcija,  sintetička form pravog . kršćanskog
življenja; kojoj je polje ogromo, svjetsko, koja po-
tječe još iz dobe prvih sv. Aposola: Petra i Pavla, a
koja traži sudjelovanje katoličko! ielkata u apostolatu
zakonite hijerarhije, episkopatu. |

Katolička Akcija kao što jeza pontifikata Pija IX.
tako i dandanas ima na svojen barjaku napisane tri
Velike Spasonosne riječi: Molifia, rad, požrtvovanje.
Nužno je u zamašitoj katoličkoj ak ji i to, da se o-
drečemo ličnih tendencija, osoba imetanja, sve
Qrsvipni jedinstva, i akciji.

Sv. Otac sjetio je prisutne hodočasnike na su-
trašnji veliki blagdan Duhovski, koji nije samo jedna
svakogodišnja historična velika uspomena, već je vječno
obnovljenje u Duhu Svetome, koji nas sve čisti, ras-
vjetljuje, topli, On: istina, svetost, jakost. Ako budete
ovako i u ovom Duhu radili — završi. Sv. Otac —
onda ćete biti dostojniji od vaših slavnih pregja i
blagoslov Božji bit će s vama, svašom domovinom.

Zatim je Sv. Otac dao svim prisutnim svoj apo-
stolski blagoslov, te svim njihovim obiteljima i onima,
koji su im mili i na koje misle, Pred papinsko pri-
jestolje pristupio je onda zagrebački nadbiskup Msgr.
Dr. Bauer, kome je Papa uručio za sve naše hodo-
časnike spomen-medalje, gdje je na jednoj strani lik
Papin a na drugoj Sv. Tereza Malog Isusa. Hodo-
časnici su opet srdačno burno klicali: , Živio Sv. Otac
Papa !“, a onda su zapjevali pobožne meliodijozne
pjesme: ,Do nebesa...“ i ,Zdravo Djevo“.

Na blagdan Duhovski, dneva 19., slušali su hrvat-
ski hodočasnici sv. Misu u crkvi Sv. Jerolima, na
kojoj su pjevane pobožne hrvatske pjesme, a nakon
ispjevanog Evangjelja zagrebački je nadbiskup Msgr.
Dr. Bauer održao propovijed.

Hodočasnici su naši radosni, što su na putu do
Rima posjetili i slavni Franjov Asiz a na povratku
Bogorodičinu svetu Kušicu u Loretu.

O KUPAONSKE KADE, PEĆI, UMIVA- U

| ONICI, KLOSETI, FAJANSKE PLOČICE

EETK. MATENIAAK i KOSTERI

Gramofoni, ploče, Radio Aparati i
djelovi na otplatu

MIRKO M. ZEC

trgovina gvožđem, tehničkim i elektro-
tehničkim materijalom.

HRASTOVI SLAVONSKI

PARKETI .
s

 

 

 

 

 

 

 

SRKETI!

 

S

 

 

koša se mora temeljiti na -

Vlasnik - izdavač - urednik: *

za odbor ,NARODNE SVIJESTI“ Antun FIč& — Dubrovnik, Š
Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare (zast. I. Birimiša) — Dubrovnik

Najvažnije i neodloživo pitanje
u komunalnom radu naše općine.

Vaš se cijenjeni list češće bavi važnim pitanjima,
koje treba riješiti u interesu procvata Dubrovnika. O-
sobito se u tome ističu lijepi članci zauzetnog g. M.
Kisića. Sve ono, što je izneseno.u Vašem listu, po-
trebito je našemu gradu. Ali ima jedno pitanje, koje
je najvažnije i najpotrebitije i koje nitko ne Joiitnje
premda se njegovo rješenje ne smije ni časkom odga-
dati. To je pitanje školskih zgrada gragjanske i osnov-
ne škole u Dubrovniku i Gružu, koje iam nijesu na
čast i diku, da ne upoirebimo jedan drugi izraz.

Muška i ženska gragjanska škola smještene su
u staru gimnaziju, koja je još nazad 30 godina bila
proglašena od stručnih lica kao neodgovarajuća i
nezdrava za školu. Stoga je dubrovačko gragjanstvo
skupa sa općinom uvijek tražilo, da se za gimnaziju
podigne nova zgrada, što smo, nazad par godina —
Bogu hvala. — i dočekali. Sva naša inteligencija znade
dobro, kakvo je leglo bakcila i bolesti stara gimnazija,
jer su u njoj proveli najvažnije «godine života. Pa ipak
u taj,rasadnik bolesti, kojega su se sretni gimnazijalci
oslobodili, smješteni su gjaci gragjanskih škola, da u

“svojim mladim nježnim godinama, kad im je najviše

potrebit čisti zrak, srču bakcile, koju su \ ubitačni za
za njihov mladi život.

Muška osnovna škola u Dubrovniku još je gora
od stare gimnazije. Ona je uopće ispod svake kritike.
Starinska zgrada, sagragjena nazad više stotina godi-
na u uskoj ulici za obiteljski stan, sada je pretvorena
'u školu. Po i malo oblačnom vremenu treba i u jutro

i iku, koja je. tu uveđena radi večernje
gorjela DRAR TETETA TT EZ.
a prostorije tijesne kaonoti sobe
u tim malim sobama bez ventilacije provodi po 40—50
naše male djece po 4—5 sati dnevno. Ako to nije
polagano ubijanje djece, onda nije ni more slano.
Cujemo, da je nazad nekoliko vremena bio jedan u-
gledni njemački učitelj u Dubrovniku. Zamolio je
jednog našeg učitelja, da mu pokaže mušku osnovnu
školu. Ovaj ga je od toga odvraćao, da ne obruči
svoj rodni grad pred strancem. Ipak je taj njemački
učitelj došao jedan dan preko pouke u mušku školu,

Kad je vidio školu, rekao je, da je sramota za kul- si
turni Dubrovnik, da ima takovu zgradu za školu MO

opće, a za osnovnu napose. o

Ništa skoro nije bolja ni ženska osnovna škola.
U Gružu osnovna škola sa 6 odjeljenja ima samo
dvije prikladne dvorane za školsku pouku. Treća je
dvorana unajmljena za školu u privatnoj kući, ali ta
je takova, da je bolje o njoj n govoriti, jer bi se ljudi
čudom čudili, kad bismo je opisali, U Gružu u te 3
dvorane poučava se 6 razreda, tako da jedni idu na
pouku jutrom a drugi poslije podne, Može li tu biti
čista zraka i može li se provesti ventilacija, kad u
zimsko doba jedni razredi izlaze iz škole, a drugi već
unju ulaze.

Iz svega ovoga svak će se uvjeriti, da je neop-
hodna i hitna potreba gradnja moderne higijenske
zgrade za sve osnovne škole u Dubrovniku i proši-
renje i nadogradnja zgrade osnovne škole u Gružu,
koja je vlasnost dudrovačke općine. Čujemo da općina
plaća toliki najam za škole, da bi se tim najmom
mogla amortizirati svota potrebita za gradnju škola.

Molimo i zaklinjemo maše gradske oce, da to
pitanje uzmu hitno u pretres i da ga već jednom
riješe, pa će tim ovjekovječiti ime u analima povjesti
novoga Dubrovnika.

Gradite škole — djeca vas mole!

Moli vas ona naša zlatna uzdanica, mole vas
oni, na kojima svijet ostaje. Roditelji djece i cijelo
gragjanstvo odobrit će i blagosoviti svaki trošak, koji
se u tu svrhu učini, jer se tiče života i zdravlja njihove
djece, njihove nade, radosti i budučnosti !

Roditelji.

 

FIGOL prokušani eliksir uregjuje probavu, čisti
crijeva i jača stomak. Djeluje blago i sigurno. Cijena
boci 35 Dinara. Proizvagja Apoteka u Gružu.

za stanovanje. Ipak.

s r ZM SRNE
POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU ui “OVI :
Br. 22. s Broj. čekovnog računa našeg lista ' |
3 DUBROVNIK 29. Maja 1! jest 4153. Podružnice Sarajevo. au God. XI. ia
| 4 . ćik
t i : i 3
! # i i al
i ti g : .

4