POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU
Br. 25. —
y

Narodna

DUBROVNIK 20. Juna 1929.

jest

Broj čekovnog računa našeg lista

 

 

4153 Podružnice Sarajevo.

 

PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU,
Uredništvo 1 Uprava kod Dubr, Hrv, Tiskare,

: Cijena je listu 5. Din, mlasečno; za inozemstvo 10 Din. mjesečno

Izlazi svakog Četvrtka.
Pojedini broj Din. 1.50.

 

 

za odbor ,NARODNE SVIJESTI“
Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare (zast. I. Birimiša) — Dubrovnik

Vlasnik - izdavač - urednik:
Antun FI& — Dubrovnik,

 

20. lipnja 1928.

Danas se navršava tužna godišnjica, kad
su u Narodnoj skupštini u Beogradu izgubili
svoj život zastupnici hrvatskoga naroda Dr.
Gjuro Basariček, Pavle i Stjepan Radić. Vječni
pokoj i slava hrvatskim mučenicima !

hi M

Vatikan i Kvirinal.
Stupanje u snagu talijansko-vatikanskoga
sporazuma i konkordata.

U pretprošli petak, 7. ov, mj., u 11 sati u jutro,
_ izvršena je u Vatikanu konačna izmjena dokumenata
odnosno ratifikacije talijansko-vatikanskoga sporazuma
i konkordata. Uz kardinala Gasparrija i predsjednika
tal. vlade Mussolinija, megju kojim je slijedila izmje-
= ma, bili su još nazočni u ime sv. Stolice kardinali
Borgongini i Pizzardo, kao i pravni savjetnik advokat
Pacelli, a u ime tal, vlade ministar tinancija Mosconi,
ministar pravde Rocca i poslanik Peretti, Nakon zadnjih
— potpisa i izmjene, predao je ministar financija Mosconi
_ kardinalu Gasparriju priznanicu, koja sv. Stolici otvara
— kredit kod državne talijanske banke u iznosu od 750
_ milijuna tal. lira, a ujedno i snop državnih tal, bonova
= u iznosu od jedne milijarde lira, Odmah je zatim
= kardinal Pizzardo predao kardinalu Gasparriju vlasto-
ručno pismo sv. Oca uz molbu, da ga pročita svim
_ nazočnim. predstavnicima. Sadržaj mu je. bio ovaj:
| Kardinal Gasparri neka izvoli dostaviti Našemu tele-
 grafskomu uredu ovaj brzojav, da se odmah pošalje :

,N. V. Viktoru Emanuelu Ill, kralju Italije, Rim,
prvim brzojavom, koji šaljemo iz Citta del Vaticano,
javljamo Vašemu Veličanstvu, da je izmjena ratifikacije
lateranskih konvencija, hvala Bogu, od nazad nekoliko

 

 

 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
  
 
  
  

inskim apoštolskim blagoslovom blagosivljemo Vaše
Veličanstvo, Vašu uzvišenu suprugu, cijelu kraljevsku
= porodicu, Italiju i cijeli svijet. Pijo XI.“ — Na ovaj je
— brzojav u kratko vrijeme stigao odgovor talijanskoga
kralja sa srdačnom zahvalom ma primljenom apoštol-
skom blagoslovu.

: Na koncu je kardinal Gasparri pozvao Mussoli-
nija u svoju radnu sobu, gdje su se oba državnika
neko vrijeme vrlo živo razgovarala. U 121 ura osta-
vili su predstavnici tal. vlade Vatikan praćeni od pred-
stavnika sv. Stolice, te su se kod Damaštenskih vrata
pred rastankem svi skupa fotografirali.

Tačno u podne, u znak izvršenog svečanog čina,
zazvonila su zvona na svim rimskim crkvama i ujedno
su prvi put nakon 59 godina bila rastvorena oba krila
elikih brončanih vrata Vatikanske Palače, čije je jedno
krilo kroz čitavo vrijeme papinog zatočenja stajalo
— zatvoreno. Istodobno se je talijansko redarstvo povuklo
s teritorija nove papinske države, prepustivši ga nad-
zoru papinskog redarstva.

O KUPAONSKE KADE, PEĆI, UMIVA- 0
-)| ONICI, KLOSETI, FAJANSKE PLOČICE

EEA. MATERIJAK i MOSTERI

Gramofoni, ploče, Radio Aparati i
djelovi na otplatu

trgovina gvožđem, tehničkim i elektro-
tehničkim materijalom.

HRASTOVI SLAVONSKI

PABRETN_

 

 

 

 

e RID:

 

Magjarska izazivanja.

Na Duhove otkriven je u Budimpešti spomenik
madžarskom ,Nepoznatom junaku,“ koji mjesto da
bude spomenikom izmirenja postaje spomenikom dalj-
njeg lijevanja krvi, jer je izrabljen u iredentističke svrhe
kad na njemu piše ,Za tisućgodišnje granice“, Uz to
ga je u istom smislu otkrio predsjednik mađžarske
vlade grof Bethlen, koji je napao trianonski ugovor i
tražio reviziju istoga, što znači poremećaj ili rat u
srednjoj Evropi. Zbog ovog govora istupila je odlučno
protiv Betlena čitava Mala Antanta, Čehoslovačka vlada
uložila je u Pešti oštar prosvjed, demarš, ovome ko-
raku pridružila se i Rumunjska i naša država. Naš
peštanski poslanik Rade Luković predao je 11. ovoga
mj. madžarskom ministru inostranih poslova Valku
prosvjednu notu. Isti je odgovorio, no Mala se antanta
s njegovim odgovorom nije zadovoljila, pa se stoga
sprema na daljne korake protiv Magjarske, S najvećim
se interesom prati sada držanje velikih vlasti prema
ovomu incidentu.

 

Kako je sa stečajninom Slav. Banke?

Pod ovim naslovom donijeli smo u broju 22. t.
g. vijest o stečaju Slavenske banke, a naročito smo
pitali što smeta, ds se ovaj posao dovede kraju.

Tim povodom obavješćuje nas stečajni upravitelj
Slavenske Banke g. odvjetnik Ivica Kovačević, da je
on podnio sudu predlog, da se za sada vjerovnicima
isplati na njihovo potraživanje 15%o-tna akoutacija,
što će još svakako koncem ovoga mjeseca i usli-
jediti, Ovu bi akontaciju mogli jedino osujetiti prego-
vori izmegju upravnog odbora Slavenske Banke i nekih
jačih vjerovnika (novčani zavodi u Sloveniji) u toliko,
ako temeljem istih upravni odbor podnese prihvatljivi
predlog za nagodu, vjerojatno na bazi 25%.

Slečajnom upravitelju uspjelo je likvidirati naj-
veći dio stečajne mase tako, da je sabrao Din.
29.500.000.—, koji su uloženi u sigurnim novčanim
zavodima, dok su stečajni dugovi i vjerovnici 1. raz-
reda skoro već u cijelosti podmireni.

Svakome je vjerovniku slobodno obratiti se na
stečajnog upravitelja za informaciju i on će najsprem-
nije istu dati.

 

Pisma iz naroda.

ORAŠAC. Proslava 400 obljetnice Gospe od O-
rašca, Ove godine spada 400 godišnjica objavljenja i
sagragjenja crkve — koja se triput produljivala_—
BI. Gospe u Orašcu. Orašani žele što svečanije, da
proslave ovaj rijetki god. Radi toga je crkovinarstvo
odabralo i četiri mladića i to: Ban Nika, Domaćin
Miću, Soko Vicka i Vicelju Nika, da im budu pri ruci
za ovu proslavu. Svečanost će započeti sa procesijom
dne 29.-VI. u 7 sati u večer iza toga propovijed i bla-
goslov. Dne 30.VI. i 1-VII. propovijed u 7 sati sa bla-
goslovom. Na 1-VII. u 8 sati večer bit će rasvjeta i
bacanje vatrometa uz pucanje maškula pred crkvom.
Na Gospu u jutro dne 2,VII. u 5 sati bit će prva sv.
misa, a onda će slijediti tihe sv. mise, kojim prisu-
stvuje mnoštvo naroda, koji dolazi na zavjet, Na 10
sati bit će velika misa, preko koje će pjevati mješoviti
pjevački zbor iz Dubrovnika pod dirigovanjem gosp.
Antuna Gjivanovića, a propovjed će održati kao i triduo
mp. O. Urban Talija. Da bude prošlava što veća po-
zvana je i Hrvatska Glazba iz Dubrovnika, koja po-
lazi iz Dubrovnika u 6 sati jutrom, da stigne u Ora-
šac u 8 sati. U večer ma Gospu bacanje vatrometa
pod starodrevnim platanom.

KLAVIRA najboljih vrsti, iz otmenih glasovitih

ERI ON tvornica, sa dekazima mnogih prizna-
nja zadovoljstva i preporuke ispitanih
svjetskih umjetnika, profesora i muzi-
čara dobiva se uz najstrožije korektne
solidne posluge kod F. REISNER,
Sarajevo dozvolom olakšice plaćanja
franko postavljeno svaka stanica.

 

ŽUPA. Pristup na Poljanu. Od 17. o. mj. važi
naredba općinske Uprave, da je prlstup na Gunduli-
ćev Trg prodavačicama povrća do 5 sati u jutro za-
branjen. Što se je zabranio rani pristup i u Župi se
rado primilo, jer neke župke običavaju doći na trg. i
na jedan sat po ponoći. Ali se ne možemo složiti sa
mišlju, da je potrebito zabraniti pristup do 5 sati u
jutro, jer je na 5 sati već i sunce odskočilo, a do tada
bi se župka, koja je došla na trg morala da običajno
preobuče i porazdijeli mlijeko svojim mušterijama, te
da se povrati na trgji razmjesti svoje povrće, dok mu-
škarci, koji običajno dotjeraju povrće u grad, morat
će da izgube najbolji dio dana za rad, pak mislimo,
da bi bilo uputno, da se ova naredba mjesto na 5 sati
izmijeni i odredi pristup na 4 sata, što bi sa svake
strane bilo umjesnije. U buduće pak glede sličnih na-
redaba, koje se tiču Župe, bilo bi uputno, da se pita
koga iz Župe, bar kojega od glavara, kada nijesmo

4 zastupani u općinskoj upravi. — Župljanin. g

ter
KUNA. # Baldo Tomelić, načelnik općine. U

Petak 7 o, mj. nenadno se preselio s ovog svijeta.
Pokojnik je bio čovjek štedišan, željan mira, reda i
rada, te je uvijek nastojao, da se u općini izbjegavaju
nekorisne i mnogo puta lične prepirke, koje donose
samo nemir, nerad i zanemarivanje općeg dobra. Ste-
kavši prilični imetak u Južnoj Americi, povratio se je
u svoj rodni kraj, ali eto u naponu svoje snage ostav-
lja mile svoje: ženu, troje nejake djece i staricu maj“
ku. U subotu mu je bio lijep sprovod. Susjedne op-
ćine poslaše svoje zastupstvo sa vijencima. Sprovodu
je prisustvovala i Potomska ,Hrv. Glazba“, Pred op-
ćinom se zaustavila žalobna povorka, te se u ime'ci-
jelog općinskog vijeća oprostio s pokojniom vijećnik
g. ivo Santica dirljivim riječima. Na groblju je govo-
rio g. Mato Šimunković, donačelnik. Vječni mu pokoj,
a ucviljenoj svojti saućešće u tuzi od svih harnih općinara.

KOTOR. Blagdan sv. Antuna svečano je pro-
slavljen i ove godine u crkvi sv, Klare Mp. O.O. Fra-
njevaca. Opaža se, da kod nas svake godine sve to
više raste pobožnost prema ovom velikom svecu-
čudotvorcu. Na dan svečanosti počele su svete mise
u 5 sati jutra neprestano svako pola sata, u 10 sati
velika pjevana misa, Narod je vrvio iz grada i okolice
bez razlike vjere u velikim masama noseći zavjetne
svijeće, a mnogi od njih dolazili su bosih noga. Poslije
podrie bio je blagoslov ljiljana, u 6% sati velika impo-
zantna zavjetna procesija, koja je jedna od najvećih
i najpobožnijih u našem gradu. Poslije procesije održao
nam je propovijed naš poznati i vrijedni O, Urban
Talija, iranjevac iz Dubrovnika. U 9 sati večer gra-
gjanska glazba priredila je koncerat u bašči Kafana
Dojmi, Prigodom ovog dana bacali su se i vatromeli.
Moramo ostati zahvalni posebnom odboru, koji se
svake godine brine, da ovaj veliki dan da što sveča-
nije ispane.

JANJINA. Zabava gragj. škole. U Nedjelju 9.
juna o. g. učenici mješovite gragjanske škole u Ja-
njini prirediše predstavu, koja je jako dobro uspjela.
Treba istaknuti. da je škola tek ove godine otvorena i da
su nastavnice g.gjice Anka Kristović i Nevenka Merlo
mnogo toga uradile kroz ovu godinu. Iduće sedmice
nastavnice vode školsku djecu, sa utjeranim novcem
od zabave, na ekskurziju do Mostara. Čujemo da će
nas iduće školske godine ove dvije vrijedne nastavnice
ostaviti, što nam je u velike žao. — Glas Naroda.

Veliki mučenik

je svaki onaj, kojemu želudac i crijeva ne funkcionišu u

redu, jer ga iza svakog jela čekaju muke i boli. Kako će

se razveseliti svaki takov bolesnik kad saznade, da ima jedan

domaći lijek, koji će mu pomoći bezbolno probavljati, te

će mu uzimanje hrane pretvoriti u užitak. Taj jedan lijek

jest prašak MAGNA. Nemojte kasniti, kupite si još danas

jedan omot u Vašoj apoteki, probajte ga, Vi ćete do skora
zaboraviti, da ste nekada trpili na želucu.

DOBIVA SE U SVIM APOTEKAMA I DROGERIJAMA, 1 OMOT
TOČNOM UPUTOM 4 DIN.