nE

POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

Naro

 

 

 

DUBROVNIK 27. Juna 1929.

Broj čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

dna Svijest

  

.

H

:
kn. NODO

 

€ljena je listu 5. Din, mjesečno; za Inozemstvo 10 Din. mjesečno

PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU,
Bi: Uredništvo 1 Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare,

Izlazi svakog Četvrtka.
Pojedini broj Din. 1.50.

 

Vlasnik - izdavač - urednik:
za odbor ,NARODNE SVIJESTI“ Antun FI& — Dubrovnik,

 

 

 

 

\Za slobodnu vjersku školu.

Prošlog mjeseca katolici u Velikoj Britaniji pro-
i slavili su stogodišnjicu zakona, s kojim je. izvršena
_ tako zvana emancipacija katoličke Crkve u Engleskoj.

ć

 
 
  

Ove su proslave jako oživjele vjersku svijest engleskih
atolika i osobito ojačale pokret, koji ide K tim,
apokon bude riješeno i pitanje katoličke škole,

_ Kako je naime poznato, katolici u Engleskoj,

= koji svake godine troše za sv je vlastite katoličke škole
400.000 funti, nala povi og plaćati i porez za
re

:
g

državnu školu, p a je državna škola radi opsto-
janja slobodne (katoličke) škole znaino rasterećena.
Jer uz 20,600 državnih škola, koje imaju 5,611.000
učenika i 157.000 učitelja, postoje 1144 katoličke
osnovne škole sa 365.624 učenika i 10,000 učitelja.

_ Dok sve druge slobodne škole raznih kršćanskih
vjeroispovijesti svake godine opadaju i u broju učenika
iu broju učitelja, katolička se škola neprestano sve
bolje razvija, te rezultati državnih ispita utvrgjuju, da
katoličke škole ne nadvisuju samo privatne protestantske
— škole, nego i državne. Stoga je naravno, da se engles-

kim katolicima: čini krivo, što moraju uzdržavati bez-
i vjerski državnu školu, koju po svojoj savjesti ne smiju
— pohagjati, i još preko toga moraju sami uzdržavati
_ škole za svoju djecu.

Oni'se isto tako ne zadovoljavaju s predlogom,
da se slobodne škole ukinu, a da se u državne škole
uvede fakultativna pouka vjeronauka, jer hoće da za
_ svoju djecu imaju osiguran potpuno vjersko-moralni
odgoj, koji im, ako se sačuva princip slobodnoga
školstva, niko nikako ne može oduzeti, Stoga oni traže,
_da troškove za uzdržavanje katoličkoga školstva —
"danas ono ima 400.000 učenika — preuzme državna
blagajna, jer katolici imaju isto pravo na svoje škole,
= kakovo ima državna anglikanska crkva, koja od države

prima subvenciju. Energični liverpulski nadbiskup
Dr. Downey izjavio je, da će se katolici svim silama
\opirati nastojanjima, koja idu za tim da se slobodno
"školstvo ukine, jer bi to vodilo samo krevoluciji i
ševizaciji. a
_ Da su engleski katolici odlučili da ovu borbu
svom odlučnošću zaista povedu, dokazuje i to što su
engleski biskupi zaključili, da katolici moraju svakoga
kandidata postojećih stranaka pitati kakvo će stano-
= vište zauzeti glede slobodnoga školstva uopće, a kato-
_ ličkoga napose. Ta je akcija već imala uspjeha te nema
: nikakve sumnje da:će katolici u odlučnom momentu
| naći potporu većine parlamenta.
: Tako vidimo da se po svemu svijetu katolici zani-
A da'se očuva ijoš više ojača princip vjersko-moralnog
= odgoja u školi i da se princip slobodne škole brani
| i zadržava u tako naprednoj, nacijonalno svijesnoj
i demokratskoj državi kao što je Engleska. Taj je pri-
= mjer vrlo poučan.

   
 

ži

g

   
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

: FIGOL eliksir sigurno i prokušano sredstvo kod
— neurednosti probave i bolesti stomaka i crijeva. Cijena
_ boci 35 Dinara. Dobiva se u Apoteci u Gružu.

 

 

 

  
 
  
 

KUPAONSKE KADE, PEĆI, UMIVA-
ONICI, KLOSETI, FAJANSKE PLOČICE

ETA. MMTERIŠAK i MOSTERI

Gramofoni, ploče, Radio Aparati i
djelovi na otplatu

trgovina gvožđem, tehničkim i elektro-
tehničkim materijalom.

HRASTOVI SLAVONSKI
PARKEGIn a

e)

PA REETI

 

 

Naš uvoz preko Gruža.

Gospodarski odbor dubrovačke Obrtničke trgo-
vačke Komore ma svojoj sjednici od 12. o. mj. poza-
bavio se neprilikama, koje se čine uvozu preko Gruža.
Istaklo se je kako je zahtjev Trgovačke Obriničke Ko-
more u Sarajevu, da se koks za Borski rudnik ne
uvozi preko Gruža sam po sebi ne samo neprihvatljiv

nego i za trgovinu i za željezničku upravu mnogo

štetan. Jer za željezničku upravu najkorisnija je po-
djela rada t. j. da izvoz odgovara po količini uvozu,
i kad ne treba da se s mora vuku prazni vagoni.

Što se pak tiče trgovine ne može se poreći velika
znamenitost za našu trgovačku bilancu. Jedini izlaz
uskotračnih željeznica na more, Gruž, ne smije se re-
zervirati jedino za izvoz bosanskog drvlja. Željezniča
nije samo za potrebe izvoza, već trgovine uopće a pri
tome se imadu gledati interesi svih naših krajeva jednako.
Najprije se je vikalo, da nije ozbiljno gradili željez-
nice na more; Užice- Vardište- Paračin- Zaječar, a kad

-

cje pojačani promet u tom pravcu pokazao da je to

bilo potrebno, sad se bune, jer da će Bosna_propasti
zbog par stotina vagona, koji idu iz Gruža u Metovnicu.

Ovom prigodom pozdravilo se sa zadovoljstvom,
da su se ponovno preuzele ali ma novom gatu u
Gružu, tu se je izrazila nada, da će za pristajanje
brodova i iskrcavanje biti uregjen i prostor, koji se
dobio iskopom za gradnju obale. To je potrebno da
se može odijeliti krcanje drvlja od krcanja ugljevlja
i minerala, :

I pitanje gradnje nove željezničke stanice za put-
nike trebalo bi jednom maknuti sa mrtve tačke, na
kojoj se sada nalazi. Gruž uopće nema staničnu zgradu,
koja je prama *njegovinr saobraćajnim prilikama:-p'
trebita. Kad se gradila željeznica rekli su da valja če-
kati. Kad se je otvorila željeznica izgradila se je pri-
vremeno kao stanica jedna potleušica iz cigle i to na
mjestu vrlo nezgodnomu za promet, Gradnjom nove
stanice ne bi samo svršio provizorij, koji traje već
30 godina, već bi se znatno povisila potencialnost
teretne stanice uopće,

Nadati se je, da će se nadležni faktori odlučiti
da riješe ova važna pitanja, koja se ne mogu dalje
odgagjati, jer njihovo odgagjanje ne samo što dolazi
na štetu privrednika već i same države. p:

 

Za odgoj privredne omladine.
Hrvatski Radiša“ svim roditeljima i skrbnicima !

Društvu ,Hrvatski Radiša“ u Zagrebu stoji na
raspolaganju oko 30 mjesta u inozemstvu za razna
privredna zvanja (trgovinu, obrt, industriju i poljo-
djelstvo). Pozivaju se mladići od 14—16 godina, koji
se žele posvetiti kojem od gorenavedenih zvanja, a
čiji su roditelji ili skrbnici u stanju uzdržavati ih za
cijelo vrijeme njihovog naukovanja, da se obrate o-
sobno ili pismenim putem na Središnjicu društva
Hrvatski Radiša u Zagrebu, Šenoina ulica 16/II kat.
(inozemni odsjek), gdje će dobiti sve potrebite in-
formacije.

Pitomci stanuju u internatima pod stalnom pas-
kom društvenih povjerenika ili zavodskih poglavara,
a zaposleni su kod povjerljivih, prvorazrednih majstora
ili poduzeća. Mjesečna opskrbnina iznaša oko 700
Din., što moraju roditelji ili skrbnici doznačivati una-
pred za svaki mjesec preko društva ,Hrvatski Radiša“.
U slučaju zaostatka u plaćanju za 2 mjeseca, pridržaje
se drušivo mladića opozvati. Isto tako prestaje za
mladića svako pravo na ikoje pogodnosti, koje uživa
kao društveni pitomac, ako bi izašao iz internata, iz
kojeg god uzroka. I u tom slučaju pridržaje društvo
sebi pravo, da putem kompetentnih vlasti oduzme
mladiću dozvolu boravka i rada i dječak će biti bez-
uvjetno vraćen kući bez prava na ikakovu otštetu od
strane društva.

Naukovanje traje 4 godine. Zahtjeva se niža
srednja škola. Od dana prijave do odlaska ima dječak
marljivo učiti potrebiti mu jezik.

 

ITO pasta za zube je najbolja.

 

pokrovitelja mjesta, proslavljena je ove godine izvan-'
rednim slavljera. Na dan ie: iz rana crkva je

Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare (zast. I, Birimiša) — Dubrovnik
Putovanje u Rim i Napulj.

Prije: polaska ovogodišnjeg hodočašća >
prijavilo se u zadnje dane oveći broj hodočasni |
koji bi se bili željeli priključiti hodočašću, ali ih
bilo moguće primiti, Jednako i sada stižu mnogi upiti,
da li se možda još putuje u Rim. Da udovoljimo
ovim željama, javljamo, da će se koncem kolovoza
prirediti hodočasnički put u Rim, te izlet u Napulj i >
PE. Zagreba se putuje 18. kolovoza. Cijene su i
za IM. razred 1.600, — Din. Tu je uključena željeznica
III, razreda“ od Rijeke do Rima i natrag, te hrana i
stanovanje u Rimu (zasebno muškarci, zasebno žene).
Za Il. razred su cijene ove: Vožnja željeznicom II.
razreda, te u Rimu hrana i stan od jedne sobe Din. |
2.5800.—. Vožnja željeznicom II. razreda, u Rimu
hrana i stan u sobi sa 2 (ili po želji) sa 3 kreveta
2.300.— Din.

Uz ovaj hodočasnički put sprema se iz Rima i
izlet u Napulj, Vezuv i Pompeje. Taj će put stajati .
1.000.— Din. ako izletnika bude manje od 100 osoba. +.
Tko želi ići na ovo putovanje, ni dmah_ šalje !
50 Din. Naknadno saopćit ćemo po: e informacije i
detaljni program za ovaj put. 4

 

 

  

Pisma iz naroda.

Lepetane (Boka Kotorska). Svečanost sv. Antuna
s

ža .i

bila dupkom puna pobožno; roda, bilo iz mjesta,
bilo iz okolice, da slušaju sv.«.Misu i pristupe
sv. Sakramentima. Na 9 sati prispio je presvij. biskup
Kotorski u pratnji svoga tajnika uz slavljenje zvona.
Na 10 sati slijedila je svečana misa u trojci (je pjevao
Dn, Lav Spalatino i mp. O. Antun Krile). Poslije sv. Mise.
Presvijetli u svečanom biskupskom ornatu održi govor _
o praktičnom kršćanskom življenju i & značenju sakra-
menta sv. Ktizme, Zatim je slijedila krizma djece muške
i ženske na broju 30. Doista lijepi broj za ovo malo
mjestance, koje se.sa Komandom Odsjeka za municiju
i oružje lijepo razvija i napreduje. Na podne slijedio
je objed, ma kojem je bilo do 20 uzvanika. Presvijetli
se radi franjevačke procesije u Kotoru povratio_u 4
sata natrag otpraćen mnoštvom naroda i slavljčnjem
zvona. Na 6 sati popodne razvila se je lijepa proce-
sija prvi put ove godine uvedena sa novim uprav maj-
storski napravljenim kipom sv. Antuna izragjenim u
Novom Mjestu u Slavoniji. Procesiju je vodio uz asi-
stenciju upravitelja župe vel. O. Antuna Krile. U pro-
cesiji su stupala školska djeca, vojska, mornarica, glazba *
i sva silesija naroda do onda još nevigjena u Lepe-
tanima. Na povratku procesije, koja je protekla u naj-
ljepšem redu, slijedio je blagoslov sa Presvetim i cje-
livanje Svečevih moći, Iza procesije slijedio je glaz-
beni koncerat pred gostionom g. Luke Miholovića,
a već u mrak slijedila je rasvjeta mjesta i paljenje
umjetnih vatra. Svak je bio veseo i ugodno raspoložen
zahvaljujući Bogu i Njegovom miljeniku sv. Antunu
da je doživio pravi duševni užitak, što mu ga je pru-
žila ova izvanredna svečanost. Da je ovo slavlje uspjelo
ovako svečano, da smo onaj dan imali u svojoj sre-
dini presvijetlog biskupa, da se je kip dobavio i uvela
procesija, ova zasluga ide vrijednom crkovinarstvu,
a na čelu mu vel. O. Krile koji eto već godina i po
drži uz ostale svoje zvanične dužnosti i upravu ove
župe, te nas pohagja svake Nedjelje i blagdana da nam
služi sv. Misu, dijeli sakramente, propovijedi i uči
djecu u vjeronauku, Pod njegovom je upravom naša
crkva oživjela, jer je iznutra bila radikalno poprav-
ljena i opskrbljena tolikim potrebštinama. Zasluga je
vel. Oca da zidove naše crkve rese dvije krasne slike,
naime dva nova sveca sv. Gabrijela od Majke Žalosne
koji imade još brata živa Dr. Michele Pessenti, liječ-
nika u Ankoni i sv. Terezije Malog Isusa, koje imade
još 4 sestre na životu. Dao Bog, da mi svi budemo
slijedili stope ovih novih ugodnika Božjih, a osobito
naš mladi muški i ženski naraštaj, koji ima pred očima
tako jake uzore.

Iz Sjeverne Dalmacije. Mornarica otoka Ista. Na
malenom dalmatinskom otoku Istu već se pred neko-
liko godina osnovalo Udruženje brodovlasnika, koje je
je kroz kratko vrijeme nabavio 14 velikih motornih
brodova, koji vrše saobraćajnu službu izmegju dalma-
tinskih otoka. Nedavno je to udruženje brodovlasnika
kupilo još jedam motorni brod, koji je pripadao tal. 1
mornarici. Taj se brod zvao ,Astoria“, a sada nosi I
simboličko ime ,Jadran“. Brod je bio sagragjen pred
tri godine u Splitu, a ima nosivost od 400 tona tereta. i
Udruženje brodovlasnika kani kupiti još nekoliko mo- ti
tornih brodova i pokazuje primjer, kako se slogom i hi
promišljenim radom mogu stvarati velike stvari. i