POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

 

 

"Narodna

DUBROVNIK 4. Jula 1929.

 

Broj čekovnog računa našeg lista
jest 4153 Podružnice Sarajevo.

Svijes

ua

God. XI.

 

Cijena je listu 5. Din. mjesečno; xa Inozemstvo 10 Din. mjesečno
-PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU.
Uredništvo i Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare,

Izlazi svakog Četvrtka.
Pojedini broj Din. 1.50.

 

Vlasnik - izdavač - urednik:
za odbor ,NARODNE SVIJESTI“ Antun FIč& — Dubrovnik,
Tisak Dubrovačke Hrvatske Tiskare (zast. I. Birimiša) — Dubrovnik

 

 

Hrvatska Straža'.
Novi katolički dnevnik.

Davni je bio san i ideal hrvatske katoličke jav-
nosti, da dogje do svoga katoličkog dnevnika, koji će
— biti organ pravog narodnog raspoloženja i koji će po-
; bijati u prvom redu pozitivnim sadržajem protukato-

ličke i protuhrvatske tendencije i odgajati narod po
zdravim katoličkim načelima,

Od početka ove godine ulogu katoličkog dnev-
nika vršila je »Narodna Politika«, kako je naglašeno
pred najvišim crkvenim forumom u adresi hrvatskog
episkopata S. Ocu Papi. Njeni izdavači stavili su je u
službu hrvatske i katoličke stvari, Ona je uspješno
= vodila borbu za hrvatska i katolička prava, te time
stekla priznanje svih katoličkih krugova. Dokaz je
tome povećani broj njezinih pretplatnika i njihova po-
žrtvovna ljubav za njezin napredak.
| Ali da u današnje doba rad oko obrane hrvatstva

= i katolicizma bude što uspješniji, da koncetracija svih
— katoličkih redova oko katoličkog dnevnika bude što
intezivnija, a i zbog imena, koje ne odgovara više da-
_ mašnjim prilikama, odlučili su njezini izdavači, da
»Narodnu Politiku« obustave, da ona ustupi mjesto
novom katoličkom dnevniku, koji će moći još uspješ-
nije vršiti zadaće, koje se nalažu u ovim vremenima,

Stoga su odlučili, da od 1. srpnja (Jula) ove go-
dine pokrenu novi informativni nestranački katolički
_ dnevnik pod imenom »Hrvatske Straže«,

š Odabrali su ovo ime, jer ono najbolje označuje
program, svrhu i karakter lista.
g »Hrvatska Straža« bit će uregjivana u duhu ka-
toličkih načela. Ona će širiti i braniti katolička načela
ma svim poljima javne djelatnosti. Podupirat će sve
katoličke vjerske, prosvjetno-odgojne, socijalne i gos-
— podarske organizacije te institucije, propagirat će megju
"njima osjećaj solidarnosti i duh pomirljivosti i ljubavi,
"Napose će ići u susret svima onima, koji će u hrvat-
skom marodu raznositi prosvjetu, jer će hrvatski narod
_ ponajviše svojom kulturnom snagom doći na mjesto,
koje ga ide megju evropskim narodima. Sve, što je
dobro, lijepo i istinito, sve će to »Hrvatska Straža«
= popularizirati.
: »Hrvatska Straža« ima da bude revija svih hrvat-
_ skih katoličkih snaga, da po njoj javnost vidi i osjeti
— katoličku stvaralačku snagu i da tako katoličkim poje-
dincima, institucijama i organizacijama pripadne u hr-
vatskom javnom životu onaj položaj, koji ih ide po
značenju, broju i kakvoći,

Ali uspjeh lista ne ovisi samo o izdavačima
. i urednicima, nego i o pretplatnicima, potpomagatelji-
ma i širiteljima, ovisi o ljubavi, kojom će primiti list,
i o volji, kojom će ga uzdržavati. A nezavisan hrvatski
katolički dnevnik u ovim teškim vremenima prijeka je
potreba hrvatskoga katolicizma.

: Zato se odbor obraća na sve prijatelje katoličke
štampe, s molbom, da ovaj list prime, podupiru i šire.
\Naša čvrsta odluka mora biti: ne smije biti nijednog
"Hrvata katolika, nijedne poštene hrvatske obitelji, ni-
| jednog društva ni ureda, koji ne bi primao, plaćao i
širio »Hrvatsku Stražu«.
h »Hrvatska Straža« — Katolički Dnevnik izlazi
svaki dan osim nedjelje i praznika i stoji mjesečno 40
_ dinara. Pretplata se plaća unaprijed. Nedjeljni broj
_ »Hrvatske Straže« — Katoličkog Dnevnika bit će tako
| uregjivan, da će se moći naručiti kao tjednik i stajat
će godišnje 120 dinara, a polugodišnje 60 dinara. Kod
 marudžaba treba točno navesti, da li se želi Dnevnik
ili Tjednik. Uprava i uredništvo Dnevnika i Tjednika
»Hrvatska Straža« nalazi se na Kaptolu 27. telefon
| 6381, kamo se šalju sva pisma i članci. Dnevna re-
dakcija lista nalazi se Trenkova ul. 1, I. kat tel. 42 63.

 

  

 

ITO pasta za zubo je najbolja.

 

 

Pokućstvo

drveno i gvozdeno
u solidnoj izradbi, spavaće sobe, Blago-
vaone, kuhinje, saloni, gospodske sobe,
UZ VRLO UMJERENU CIJENU.
GRAMOFONI

i ploče električno snimljene, najnoviji šlageri

kod M. SEZ i SIN, Dubrovnik.

 

 

 

Zadružna Matica.
Glavna skupština. — Zadružno sijelo.

Ne pamti se u zadružnom životu ustanove, koja
bi porodiv se u najčednijim prilikama — kroz naj-
kraće vrijeme slekla tako velike: važnosti po zadru-
garski život kao Zadružna Matica n Splitu.

Baš gledom na ovu okolnost, smatramo se duž:
nim iznijeti nešto o njezinom osnutku i radu. Uspjeh
naime ove ustanove mora da ispuni srce svakog čestitog
rodoljuba i prijatelja sela, pravim, iskrenim veseljem.

Poznavajući u dušu ljude, koji su Z. Maticu za-
mislili, osnovali je, te je danas čitavim predanjem svoje
volje, energije i inteligencije, a najvećom nesebičnošću
i ljubavi za opće dobro vode, nije se moglo ni časa
posumnjati o njezinom uspjehu. A ipak, kad čovjek
pomisli, da je osnovana koncem prošle godine, dakle
u doba najtežih momenata zadružnog života u Dal-
maciji, jer je uz opću poljoprivrednu krizu, počimala
treća nerodna godina, jer je nastao gotovo potpun za-
stoj u prodaji vina, a uz to se u jedinoj zadružnoj
centrali u Dalmaciji ispoljila jača kriza, izgleda ne-
vjerovatan golem uspjeh te mlade zadružne Matice.

Mi ćemo — oslonom na izvješće, koje je Upravno
Vijeće iznijelo na glavnoj skupštini, koja se održala
dana 20. juna o. g. u Splitu — da u kratkim pote-
zima prikažemo osnutak i rad Z. Matice u cilju infor-
miranja šire javnosti.

I

Zadružna Matica je osnovana 18. jula 1928. Kri-
tične prilike, koje su tada vladale u privrednom i za-
družnom životu kod nas, već smo spomenuli, pa je
dobro da se to ima ma umu; da se jasnije uoči nje-
zina potreba i cilj,

Zadruge, koje su silom prilika bile prisiljene da
istupe iz Zadružnog Saveza, irebalo je okupiti; aktiv-
nima pružiti sigurnost i potpunu likvidnost za njihove
pretičke; pasivnima omogućiti stalan i primjeran kre-
dit za njihovo poslovanje, a sve skupa povesti putem
zdravog i solidnog razvoja.

Takvu veliku i tešku zadaću ne bi bila u stanju
da provede bez jake potpore jedne druge već postojeće
i jake zaoružne novčane ustanove, Gospodarske Šte-
dionice u Splitu. Još prije osnutka Z. M. pojedine
aktivne zadruge počele su da povjeravaju svoje pre-
tičke poznatoj Gospodarskoj Stedionici u Splitu, a
pasivne da kod nje traže kredita. Tako se malo po
malo. njezino poslovanje proteglo i na šezdesetak za-
druga. Jeflinijim kreditom spremno je pritekla u po-
moć mnogim zadrugama, a onima koje su joj povje-
rile pretičke, prištedila neprilike, kojima su u ono
doba bile izložene mnoge druge zadruge. Na taj način
one zadruge, koje su s njome otvorile poslovne veze,
nijesu ni za čas trebale da ograniče ili čak obustave
poslovanje.

Ne manje je važno od potpore pojedinim zadru-
gama nastojanje Gospodarske Štedionice kao zadružne
ustanove, da omogući samoj Matici razvoj bez većih
materijalnih žrtava. Maticu je Štedionica uzela pod
svoj krov, pružila joj namještaj, dala ma raspolaganje
svoje činovnike, i u jednu riječ sve što joj je bilo
potiebno da započne sa redovitim poslovanjem. Što
to znači, najjasnije :se razabire iz prvih zaključnih
računa Z. Matice, U računu gubitka i dobitka za go-
dinu 1928. ne nalazimo ni jedne stavke, koja bi ozna-
čivala plate namještenika, stanarinu, svijetlo i t, d.
Čitavi osnovni troškovi Zadružne Matice sa kvotom

uplaćenom Glavnom Zadr. Savezu (Din. 1250) iznose -

samo Din. 2798.

Jedino na taj način mogla je Matica da završi
poslovanje sa jednim, makar i čednim pretičkom.
S istih razloga ne nalazimo u bilanci ni veće stavke
inventara, jer čitav namještaj pripada Gospodarskoj
Štedionici. :

Isto tako treba istaknuti susretljivost Štedionice,
što obavlja svu novčanu manipulaciju naših članica sa
Maticom. Za samo ovo opsežno poslovanje bilo bi
potrebno nekoliko činovnika, pa je tako Matica prište-
dila sebibi polovicu režijskih troškova.

Ova je okolnost u početku djelovanja Zadr. Ma-
tice od odlučne vaznosti, jer joj je ma taj način osi-
guran opstanak i daljnji razvoj, bez većih žrtava sa
strane njezinih članica.

MR

Početni rad Z. Matice sastojao se — kako je i
shvatljivo — u prvom redu u tome, da sebi postigne
sve ono što joj po zakonu pripada.

Bila je za to registrovana na 10,/7. 1928, kod o-

kružnog suda u Splitu, a već 15./10. t. g. primljena u

članstvo Glavnog Zadružnog Saveza u Beogradu sa
punim pravima i dužnostima ostalih zadružnih centrala,
Postigla je zatim sve poštarske i poreske povlastice,
pak joj je priznato i pravo da može postavljati revi-
zore za zadruge, koje joj pripadaju.

Na temelju svega toga Z. Matica je sada u mo-
gućnosti, da vrši sve zadaće, koje je na sebe preuzela
i koje joj pravila odregjuju.

Osim raznih skupština i sjednica u kojima je Z.
Matica riješavala važna pitanja, ona je uspješno na-
stupila i intervenirala u pitanju sniženja trošarine na
vino, pripomoći produktivnim zadrugama i u oslobo-
gjenju zadruga od nekih poreskih opterećenja.

Osim toga je Z. M. specijalno intervenirala za
pojedine zadruge kod finansijskog ravnateljstva, okr.
sudova i monopolske uprave,

Zadr. Matica saragjivala je nadalje na izr ji-
vanju nekih zakona, u prvom redu novog zadanog
zakona, zatim na skupljanju potrebnog materijala 'za
sklapanja nekih trgovačkih ugovora, te osobito op-
sežno na izvještaju o stanju i potrebama ružmarin-
skih zadruga.

U tu svrhu stupila je u doticaj sa raznim poljo-
privrednim i drugim stručnjacima pripravljajući ujedno
teren kako bi se povela jedna sistematska akcija oko
podizanja nacijonalne poljoprivrede u Dalmaciju po-
moću zadrugarstva.

O svemu najvažnijem Z. Matica nastojala je da in-
formira svoje članice, koliko je to najbolje bilo moguće.

Na poziv Z. Matice, održan u Splitu i jedan
sastanak predstavnika ružmarinskih zadruga, na kojemu
su raspravljana sva pitanja u vezi sa unapregjenjem pro-
dukcije i prodaje aromatičkog bilja i njegovih derivata.

Da Z. Matica uzmogne češće pohagjati svoje
zadruge, odlučila je da u svim glavnijim centrima

imenuje predjelne revizore. Njihova imena bit će sa- _

općena zadrugama nakon registracije. Time je Z. M.
učinila još jedan korak u cilju da što uspješnije vrši
svoj zadatak, a da kod toga, vjerna principu štednje,
ne izloži ni sebe ni zadruge većim troškovima.

Il.

Od osnutka Zadružne Matice upisalo se je u nje-
zito članstvo 97 zadruga. Kod primanja u članstvo
postupalo se je sa velikom opreznošću, stojeći na sta-
novištu, da je bolje za Maticu da ima manji broj za-
druga ali solidnih, nego veliki broj a loših zadruga.
Sadašnji broj zadruga smatra Z. M. dovoljnim da može
uspješno; vršiti svoju svrhu, pa će za neko vrijeme na-
sjojati da ga bez potrebe ne uvećaje, kako ne bi bila
primorana nerazmjerno povećati  režijske troškove,
Ipak će posebnu pažnju posvećivati osnutku novih
zadruga, gdje ima preduvjeta za to, te ih rado podu-
prijeti, kao što je to i do sada učinila.

U članstvu Zadr. Matice nalazi se po vrsti: 34
kreditnih zadruga (2 štedionice, 32 blagajne), 7 po-
trošnih, 12 produktivnih (4 ružmarinske, 3_uljarske, 2
ribarske i po 1 mljekarska, vinarska i vrtlarska), 3
obrtne i 1 razna. — Obzirom na sjedište ima ih 32
na otocima, 15 u primorju, 10 u zagorju.

Prema stiglim podacima iz godišnjih računa ovih
zadruga, razabire se da one broje skupa 8800 članova.
vlastita sredstva tih zadruga iznose Din. 5,519.000, i
to poslovni udjeli D. 3,675.000, a pričuva D. 1,844.000.
Ulošci pak kod ovih zadruga iznose Din. 45,546.000.
Ovaj velik iznos uložaka najbolje dokazuje snagu i
solidnost ovih zadruga, te povjerenje koje uživaju u
pučanstvu. Sa zadovoljstvom možemo konstatirati da
naše članice skupa, po stanju uložaka, prelaze sve
druge u državi osim onih u Slovenačkoj, makar ostali