e POŠTARINA PLAĆENA U GOTOVU

Naro

 

 

+

jest

DUBROVNIK 11. Jula 1929.

dna Svijes

Broj čekovnog računa našeg lista

uu

4153 Podružnice Sarajevo.

 

 
 

PLATIVO I UTUŽIVO U DUBROVNIKU,
Uredništvo | Uprava kod Dubr. Hrv. Tiskare,

Cijena je listu 5. Din, mjesačno; sa Inozemstvo 10 Din. mjesečno

Izlazi svakog Četvrtka.
Pojedini broj Din. 1.50.

 

 

- Vlasnik - izdavač - urednik :

za odbor ,NARODNE SVIJESTI“ Antun FIa& — Dubrovnik,
Tisak Dubrovačke Hrva

€ Tiskare (zast. I. Birimiša) — Dubrovnik

 

_ Ferijalni tečaj Kat. Nar. Djaštva, .
5 Hrvatsko kat. narodno djaštvo priregjuje svoje
— ferijalne tečajeve od 27. do 30. srpnja t. g. u Makar-
_ skoj za muške, a u Splitu za ženske,
Tečajevi obuhvataju tri dana. Prvi dan je posvećen
duhovnom životu, pa će se održati predavanja: Indi.
vidualna i kolektivna pobožnost, Izgradnja karaktera
po svetačkom uzoru, Odnošaj djaka prema duhovniku
i o idealu našega pokreta. Predavači su: Veleč, Pavao
Josih, Dr. N. Kolarek, Dr, M. Petlić, O, fra Dr.
= A. Cikojević.
Drugi dan tečaja posvećen je ideološko-historij-
_ skom momentu prigodom dvadeset i pete godišnjice
= »Luči«, a održat će se ova predavazija : Historija naše
= ideologije i Savremene smjernice našeg prosvjetno-
= kulturnog rada u narodu, koje će održati Dr, V. De-
_želić i prof, Petar Grgec.
E Treći dan tečaja obuhvata praktičko djelovanje
u organizaciji s osobitim obzirom na rad s Mladim
\Junacima, Uskocima i Dubravkama, Predavat će Dr, Li.
"Maraković O tehnici intelektualnog rada, Dr. S. Po-
 dolšak O formama rada u organizaciji, a uz to će se

 
  
  
  
 
  
  
 
  
 
 
  
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

davati praktičke upute.

i Programa ženskog tečaja sadržava slična preda-
vanja uz primjenu na njihove specijalne. prilike i po-
trebe. Uz ostalo će biti i ova predavanja: O osjećaj-
mom životu žene s osobitim obzirom na kat. učenicu,
0 ženskoj lektiri, O socijalnom radu žene, O pose-
strimsivu i Dubravkama.

: Na tečajevima će biti priregjena velika djačka
izložba, djačko zborovanje i izlet, —O programu puto-
vanja kao i o svemu ostalome opširno piše zadnji broj
\»Luči«. Učesnici tečaja imat će 50% popusta na željez-
'micama i parobrodima, Legitimacije za popust mogu
se dobiti kod Odbora J. K. Di. Lige, Zagreb, Palmo-
'tićeva ul. 3. Tko kani prisustvovati tečajevima, treba
da se što prije prijavi, da uzmogne dobiti potrebite
upute, te da mu se na vrijeme pribavi stan i hranu.

_ Sa hrvatskog pohoda u Prag.
: Zagreb - Maribor 30. VI. 1929,

Prigodom hiljadugodišnjeg jubileja braće Čeha,
kada incijativom českih katolika cio česki narod slavi
hiljadugodišnjicu smrti sv. Većeslava, vladara, sveca,
zaštitnika češke samostalnosti — prigodom jubilarne
Većeslavske proslave nijesu mogli katolici jugosloveni
Hrvati i Slovenci, ne odazvati se bratskom pozivu i ne
sudjelovati ovoj rijetkoj proslavi, Za ovo bratsko su-
djelovanje izabrana je prva sedmica jula ove godine,
“kada je bio uglavljen megjunarodni kongres katoličkih
gimnastičkih društava. Zato je Hrv. Orlovski Savez
poduzeo akciju megju Hrvatima, a Slovenska Orlovska
\Sveza megju Slovencima, da organiziraju ovaj pohod
braći Česima na ovu jubilarnu proslavu.
Danas je Zagreb vrvio brojnim učesnicima veće-
\slavske proslave u Pragu. Sa svih krajeva naše do-
movine sakupili su se danas u Zagreb katolici - Hrvati,
da odatle otputuju sa posebnim vlakovima do Praga.
doista dva velika voza, prvi od 21 vagona, a drugi
sa 19 vagona sa ukupnim brojem od 1400 učesnika
od kojih je 800 orlova vježbača, sa 2 muzike
splitskom i zagrebačkom, otputovala su večeras sa
agrebačkog glavnog kolodvora. Pri polasku na kolo-
dvor_se skupio veliki broj zagrebačkih katolika, da
pozdrave učesnike.

Putovanje do državne granice St. Ilja bilo je veoma
ugodno, jer vlada blaga hladnoća, a megju izletnicima
je veliko oduševljenje i lijepo raspoloženje radi uspje-
g odaziva ovoj velebnoj katoličkoj manifestaciji bra-
će Čeha.

Iz Praga ću se javiti o daljnjem toku pohoda,
negjutim srdačan pozdrav. Učesnik,

Prag 6. VII, 1929,
Dok ovo pišem nadvio se je nad Pragom olovni
blak i sipi kiša. Ipak ova kiša ne može da ugasi ono
liko oduševljenje, koje vlada megju našim učesnici-

:

na ove velebne proslave.

k

Već na putu do Beća divan prolaz preko Seme-
ringa u ranom jutru budio je u nama veselo raspolo-
ženje, koje se je pak povećalo u Beču razgledavajući
njegove krasote, a osobito raskošni Sch&nbrun. Naža-
lost malo je vremena bilo odregjeno, da se razgleda
taj milijunski grad, ipak u pratnji mladog brata beč-
kog Čeha, progjošmo sve glavne znamenitosti Beča
tako da je neosjetljivo stigao čas odlaska. Ostavivši
bečku stanicu kako se približavasmo čehoslovačkoj
granici sve većma raste u nama veselo raspoloženje.
U vlaku je posebno komešanje, orlovi oblače odore,
da na granici svečano pozdrave braću,

Doček u Bržeclavi bio je veličanstven. Dok vlak
ulazi u kolodvor gradska mitzika svira dobrodošlicu.
Češki orlovi zanosno pozdravljaju nadošle goste, koji
im oduševljeno odzdravljaju. Na peron silazi naše
vodstvo sa biskupom Drom Miletom, Drže se pozdravni
govori: 10 sa strane braće čeha, a 5 sa strane Hrvata,
Barjaci se orlova izmjenično kite krasnim vrpcama, a
megjutim braća Česi neprestano časte nadošle goste
kolačima i pivom. — Pošto se nešto sleglo silno
oduševljenje ulazi se ponovno u vlakove, da se na-
stavi put prema Brnu. i

Hodočašće na Velehrad, Odio učesnika Sveto-
vaclavske proslave obavio je hodočašće u slavensko
svetište Velehrad. Doista Velehrad zaslužuje, da postane
jedno veliko i često posjećeno hodočašće svih slaven-
skih naroda, Na čelu sa presvi, biskupom Drom Mi-
letom vozili smo se željeznicom iz Bržeclave do Uher-
skog Hrodišta, gdje nas jema stanici dočekao veliki
broj naroda. Slijediše tri pozdravna govora i zahvala
presv, Milete, Vrle Slovakinje goste poslasticama dok
se ne ukrcasmo u aute i odvezosmo ma Velehrad, Za
20 minuta ugodne vožnje“veš sufo pili ma cilju. “Po
starom hodočasničkom ceremonijalu dočekao nas je u
svečanom ornatu i u pratnji cijelog kolegija upravitelj
svetišta lijepim pozdravnim govorom, Nakon zahvale
presvj. Milete uputismo se u procesiji do bazilike
praćeni od mješćana. Krasna bazilika (83 m duljine) i
kolegij ukrašeni su zastavama slavenskih naroda, a
kad smo stupili u baziliku sjala se je u moru svjetla
i odjekivala je zvukovima lijepih velikih orgulja, koje
su pratile pjevanje svećenstva i naroda u procesiji.
Slijedio je odmah blagoslov sa Presvetim. Pošto smo
pak razgledali baziliku i pomolili se u pokrajnoj ka-
peli na grobu dobročinca Slovaka biskupa Stojana,
nastanismo se u velebnom ;Stojanovu“, domu za
duhovne vježbe, koji je povjeren brizi čč. sestara sv.
Ćirila i Metoda. U svemu smo bili iznenagjeni, jer
sn se svi natjecali, kako će nam što više usluga is-
kazati. U jutro rano. otslužiše se sv, Mise, jer se je
trebalo žuriti na kolodvor, da prihvatimo brzi vlak za
Brno, gdje smo se morali pridružiti našim posebnim
vlakovima.

Kako zamišljasmo i u Brnu je doček bio veli-
čanstven, samo je kiša nešto omela povorku kroz grad,
— Netom iz Velehrada stigosmo u Brno počesmo
razgledavati krasni glavni grad Moravske, a ne pro-

pustismo da razgledamo i strahovite kazamate Spil-
berga, koji se diže nad gradom i u kojima su megju
ostalim čamili i talijanski pjesnik Silvije Pellico i naš
barun Trenk, Popodne u 1 i po s. najsrdačnije po-
zdravljeni od braće Moravljana otputovasmo za Prag.
Bog živi! _ Učesnik,

 

Konvikt za učenice. Zavod Službenica
Milosrdja na Pilama u Dubrovniku uz konvikt prepa-
ranada otvara za dojduću školsku godinu i konvikt
za djevojčice, koje bi željele pohadjati državnu realnu
gimnaziju ili trgovačku akademiju u mjestu. Tko želi,
da tu smjesti svoje dijete, neka se obrati za dogovor
i pobliže informacije na upravu zavoda Službenica
Milosrdja u Dubrovniku na Pilama. (292)

Kod

OLAIA SOIkOCOSSI, DUBROVNIK

može svak donijeti samljeti kafu.
Plaća se Din. 4 po kilogramu mlinarine.

Franjevačkom Palestinom.
O. Petar Vlašić,

Prošloga juna mjeseca bio sam sretan da pohodim
sva ona mjesta, u kojima je sv. Frano Asiški — tai
veliki preporoditelj ljudstva — živio i djelovao, =.

Ta su mjesta davno već i mnogo puta opisana
od učenih glava, opjevana od tolikih slavnih pjesnika,
megju prvima od samog besmrtnog pjesnika Dantea;
prikazana su čarobnim kistom na platnu i na afres-
kima od umjetnika svjetskog glasa: pa već unaprijed

čovjek ima predočbu o ljepoti tih mjesta, Ai, kad sam

ih u naravi gledao, kad sam na licu mjesta u duhu
donekle preživljavao velike dogagjaje vezane s povi-
ješću tih mjesta, ona su mi se ukazala ljepšima nego
u ijednoj slici, čarobnijima nego u ijednoj pjesmi,
uzvišenijima nego li u ikojem opisu.

Prošao sam svu Umbriju i Toskanu. Slijedio sam
stopu po stopu Serafskog Oca predočujući sebi u
duhu veliki lik i sveti život njegov. Pogledao sam
ponajprije samo mjesto gdje je Svetac ugledao Božje
svijetlo: nekadašnju štalicu, a sada malu kapelicu na
istočnom kraju grada Asiza. Na podu te nekadašnje
štalice a sadašnje kapelice stoji natpis: ,Ovdje, gdje
je nekada bio stan ovaca i goveda — rodio se Frano
ogledalo svijeta“. U neposrednoj blizini nalazi se rodi-
teliska kuća Franina, sada prometnuta u lijepu crkvu
»Chiesa nuova“, a kraj nje franjevački samostan, Gdje
je veliki oltar, tu je nekada bila sobica Franina,
u kojoj je on proveo mnoge godine djetinskog i mla-

denačkog života, S desne je strane kapela još skoro

u sasvim prvobitnoj formi dućana, u kojem je ola:
Franin, a neko vrijeme i sam sv, Frano prodat
raznovrsnu robu, Sačuvana su i vrata, koja“si.
dućana vodila na ulicu: slična vratima nekih dubro
vačkih starinskih dućana na Stradunu, Duže sam vre-
mena sjedio na jednoj kamenoj klupi, na kojoj je bez
sumnje i Svetac često sjedio čekajući mušterije. U jed-
nom uglu kuće vidi se uski tamni hodnik, u koji je
Pietro Bernardone bio jednom zatvorio svoga sina
Frana, kad je ovaj prodao veću količinu svilene robe
u Spoletu, a novac, mjesto da donese ocu, uložio u
popravak crkvice sv. Damjana.

Ta crkvica sv. Damjana sačuvala se sve do danas
onako, kako ju je sv. Frano popravio, Do nje je mali
franjevački samostan — nekada Klarisa — pravi tip
prvih skrovišta siromašnih Franjinih sinova i kćeri,
Dulje sam vremena u toj crkvici prebirao razne zna-
menite zgode iz Svečeva života, koje su vezane s ovom
crkvom i s ovim samostanom. Napose onu zgodu, kad
mu je progovorio onaj čudotvorni Križ, koji se sada
nalazi u crkvi sv, Klare u Asizu: ,Idi, Frano, i po-
pravi moju crkvu, koja se, kako vidiš, ruši“, Posebno
udivljenje i strahopočitanje me obuzelo, kad sam klečao
pred tim Križem. Crte lica Raspetoga takove su, da ti
se čini: sad će ti na progovoriti.

Pohodio sam i ,Conveato delle Carceri“ — sa-
mostan tamnica, dva sata daleko od grada (Asiza) na
jednom brdu. Najmanji i najsiromašniji samostan, što
sam uopće vidio, još netaknut iz prve dobe franj. reda,
Unišao sam pognut u onu podzemnu pećinu, gdje je
sv. Frano na tvrdom kamenu spavao i u onu malo
podalje, u kojoj se Bogu molio. Nekoliko koračaja
dalje vidi se špilja brata Leona, 1 osobitim ganućem
srca stajao sam neko vrijeme pod onim starodrevnim
hrastom, sa kojeg su mnogobrojne ptice slušale Sve-
čevu propovijed. Slijedi,

FIGOL prokušani eliksir uregjuje probavu, čisti
crijeva i jača stomak, Djeluje blago i sigurno. Cijena
boci 35 Dinara. Proizvagja Apoteka u Gružu.

 

 

Papira i kuverata u mapama i kutijama
od Din. 2.50 dalje.

Školskih potrehština, zadaća, crnila, olo-
vaka, modrog i bijelog omot. papira, krede
i t. d. dobijete uz najjeftinije cijene u

Papirnici LUJA PEŠEVIĆ

Posluga brza tačna i solidna