|
|
|
|
I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLIT. Socijalni tečaj za svečenike. Od 17.-20.
(& mj. održan je u biskupskom sjemeništu socijalni
tečaj za svećenike. Prisustvovalo je po prilici 30—40
svećenika iz raznih strana države. Predavanja su za-
počimala, svako jutro sa službom božjom, koju je
služio O. Dr. Aute Crnica, koji je cdržao i jedno
predavanje o duhovnom životu. Sa osobitim interesom
saslušana su slijedeća predavanja : ,O religioznim
društvima“ O. Dr. Burić, provincijal co. konventualaca:
,O omladinskim društvima“ referirao je Matulić Niko,
kateheta ; Kat. Akcija“ predavao je preč. Dao Juraj
Dulčić; ,O socijalnom pitanju“ govorio je vič. Jesih
iz Hrvatske — dok je na koncu sa velikom pažnjom
saslušano informativno predavanje Msgr. Dr. Janka
Šimraka, sveuč. proi. o kat. štampi, a specijalno o
kat. dnevniku ,Hrv. Straži“. Toliko je uspicha imalo
njegovo razlaganje, da je većina prisutnih postalo hi-
ljadarima kat. dnevnika. — Tečaj je bezsumje uspio,
i uvjereni smo da će od njega biti dobrih plodova —
4 bilo bi dobro kad bi se za svećenstvo držali i
češće slični tečajevi.

MAKARSKA. +; 0. Frano Dr. Lulić. Na 13. o. mj.
Makarska je dolično ispratila do groba smrine ostaike
O. Frana Dr. Lulića, koji su prispjeli iz Zagreba, kamo
je pokojnik bio nedavno pošao tražiti lijeka svojim
bolestima. O. Frano rodio se je u Igranima blizu Ma-
karske god. 1864. U provinciji sv. Otkupitelja obavljao
je razne službe, upravljao je više puta istom provin-
cijom, a neko je vrijeme bio i u Rimu kao član U-
prave cjelokupnoga franjev. Reda. Kao izaslanik vrhov-
noga starješine Reda bio je pohoditelj u raznim pro-
vincijana kod nas i po ltaliji. O. Lulić bio je istaknuta
ličnost i:u Dalmaciji kao i u franj. Redu. Ispećeu od

)raznih boljetnica, koje su ga više manje kroz cijeli
život pratile, izgledao je u vanjštini poput askete; ali
on je to bio i unutrinji svojoj. Čovjek se morao diviti
njegovoj čeličnoj volji i radu. Poteškoće ga nijesu
plašile, a jer je uz pronicavost posjedovao i duboku
naobrazbu, to je poduzeto i dovodio do cilja. — U
mlagjim danima bavio se je i pisanjem, a kasnije su
ga razni službeni poslovi u tome priječili. — Smrću
O. Lulića Dalmacija je izgubila jednoga odličnoga sina
a franjevački Red svoga vrsnoga člana, Pokoj, vječni
njegovom velikom duhu, a mir Božji njegovom prahu!

PUPNAT na Korčuli. Svečanost ,blaženoga
Marka“. 24. VIII. ove je godine proslavljena sa većim
sjajem nego li lani, Došao je na zavjet lijepi broj nje-
govih štovatelja iz svih župa otoka, a najviše iz Blata,
gdje ovaj sluga božji iskazuje svoju osobitu ljubav u
mnogim čudesnim milostima. Toga je dana pristupilo
na sv. sakramente veliki broj duša. Poslije svečane
sv. Mise ispjevana je pred Njegovim novim lijepim
grobnim spomenikom himna ,Iste conf&ssor“. Prepo-
ručamo svakome, da se u svojim potrebama obrati
ovom slugi božjemu, koji je istodobno naše gore list,
i da javi na župni ured u Pupnatu uspjeh svoje mo-
litve, jer će se tim pospješiti njegova beat fikacija.

Bez vode smo ostali od otrag mjesec dana. Čatrnje
prazne, lokve prazne a treba znati, da Pupnat ima
razmjerno najviše stoke na otoku i to sitnog i krup-
nog zuba. Nema vode ne samo za pranje da li ni za
piti. Narod i stoka stradava te smo prisiljeni ići po
vodu daleko do žrnovskih lokava i čatrnia. Imade jama
i propada, koji bi se sa ne velikim troškom dali ude-
siti za čatroje ali je narod bez novca. Trebalo bi da
se vlasti zauzmu ozbiljno i za ovo najzapuštenije, a
najsiromašnije mjesto na otoku, te da mu pribave bar
najpotrebnije, naime zdravu i čistu pitku vodu.

GRUŽ. Katolički engleski vojnici. Svaki put kad
dogje englesko ratuo brodovlje u grušku luku slušaju
nedjeljom misu u crkvi sv. Križa, Upravo svak se divi
njihovom ponašaju i bogoljubnosti, svaki vojnik preko
mise ili moli iz. molitvenika iii kralješ.

Kragja. U noći izmegiu srijede i četvrtka neki
lupeži pokrali su kefauu Brunsko odnijeli su vrijed-
nosti 10.000 Dinara. Začudno na najizloženijem mjestu
ma javnoj cesti, a da nije nitko kragju opazio. Još
nije počela zima a već počele kragje. A što će biti
ove zime ?

OREBIĆI. Pozdrav novom našem biskupu. Kad
je u Subotu 7. 0. mj. prolazio mimo ovu varoš novo-
imenovani dijecezanski biskup presvij. Dr. J. M. Ca-
rević, bio je svečano pozdravljen i od našeg mjesta.
Samostan ,Velike Gospe“ M. P. O. O. Franjevaca
pozdravljao je zastavama i slavljenjem zvona, isto tako
i župna cikva ,Pomoćnice Kršćanska“ u Orebićima
pa sve kapele po selima. Nekad matica a sada za-
vjetna crkva BI. G. od Karmela u Podgorju takogjer
je pozdravljala slavljenjem i zastavama, Sa terase ci-
jenjene obitelji pok. kapetana Antuma Bijelić ispsljeno
e 21 topovski hitac uz pozdrave sa zastavama.

 

 

FIGOL pospješuje usporeno micanje i usporeni
rad crijeva, pa se stoga uzimlje kod raznih neurednosti
probave i neuredne stolice, Cijena boci 85 Din. Do-
biva se u Apoteci u Gružu.

 

NARODNA SVIJEST

GRADSKE VIJESTI.

Odličui gosti. Ovih je dana počastio naš grad
svojim posjetom Monsignor Giovanni Biasiotti, visoki
rimski Prelat i bivši rektor našeg zavoda sv. Jerouima
u R'mu. Msgr. Biasiotti dobro je poznat kao veliki pri-
jatelj našeg naroda još od onog vremena kada je kao
rektor »Zavoda sv, Jeronima" u početku te svoje de-
likatne službe — uza sve neugodnosti — samoprije-
gorno radio, kako da spasi naše nacionalne interese u
ovom našem zavodu, Za ove nezaboravne zasluge Ni.
Vel. odlikovalo ga je ordenom sv. Save Il. stepena.
Visoki je gost proputovao Zagreb, Beograd, Sarajevo,
odakle je stigao u naš grad, gdje se je zadržao jedan
dan, a zatim je otputovao u Kotor pa proslijedio za
Split. Za vrijeme svog boravka u našem građu Migr.
Biasiotti posjetio je našeg biskupa Presvij. Dra. Ca-
revića, koji ga je 's onom: svojom poznatom gostolju-
bivošću koja osvaja zadržao na objedu, Istog dana
poslije podne pohodio je našeg učenog gospara vla-
stelina Iva pl. Saraca u njegovu stanu, gdje se je u
najglavnijim crtama upoznao s neprocijenivim blagom,
njegova domaćeg muzeja. Visoki se je Prelat najlaska-
vije izrazio o ljepotama naše otađžbine a osobito 0
Dubrovniku, čije su kulturne starine bile predmet nje-
gove osobite pažnje i udivljenja. Odlični gost ponio
je vrlo ugodne uspomene iz našeg grada ali je oso-
bito ostao dimut širokim slavenskim gostoprimstvom
našeg ljubljenog Nadpastira i učenog gospara Iva.

Lične vijesti. Presvij, dijecez. biskup Msgr. Dr.
3. M. Carević odlazi sutra put Splita, da prisustvuje
svečanosti otkrića spomenika Grguru Ninskomu.

Za člana glavne kontrole postavljen je g. Mirko
Kastrapelli, savjetnik pri okr. suđu u našem gradu.

Unapregjenja. U oblasti dubrovačkoj provedeni
su na nove položaje po zakonu o unutrašnjoj upravi:
4. kod županije: gg. Nikolić-Ksčr Marin za županij-
skog inspektora, Luger Humbert, Walles Vinko, Le-
deter Dr, Dragutin za županijske savjetnike, a Dražić
Boško za županijskog sekretara. — #. u oblasti :
gg. Dabčević Antun, Aničin Ivo i Pivac Ante za sreske
načelnike u Dubrovniku, Korčuli i Makarskoj; g. Ka-
logjera Tomo za sreskog podnačelnika u Dubrovniku,
g. Stalio Antun za sreskog sekretara a g. Kvezić za
višeg pristava u Metkoviću, — Gg. Nikolić-Ksčr, Luger
i Dabčević unapregieni su iz IV. u IV.a grupu I. kateg.
a Dražić Boško iz VI. u V. grupu I. kategorije.

Nova kompozicija M.a Josipa V. Vruticky.
M.9 M. J. V. Vruticky komponirao je u počast Du-'
brovačkom biskupu Presv. Dr. J. M. Carevića novu
kompoziciju ,Ecce sacerdos magnus“ 'za muški zbor
uz prataju orgulja.

Iz ogranka ,Braće Hrvat. Zmaja“. Po uputi
šraće Hrvatskog Zmaja otkrivena je u Gjurinićima dne
14. IX. spomenploča hrvatskom kralju Tomislavu.

 

TRSTENO. O prolasku novog našeg biskupa
nakuadno javljamo, da smo parobrod dočekali sa 4 logje
okićene zastavama i motorom gosp. Dimitrijevića. U
lagjama su bili lumbardijeri, a narod je sa crkvenom
zastavom bio na obali, Sve okićeno zastavama. Čim se
je približio ,Dubrovnik“ top je opalio prvi hitac i
zvona stadoše slaviti. Parobrod odzdravi trokratnim
zviždanjem i zaustavi, a narod stade pozdravljati no-
vog biskupa mahanjem i klicanjem, a lumbadijeri sal.
vama. Svak je bio ushićen, kad je opazio kako biskup
sa parobroda odzdravlja i blagosliva. — U Nedjelju
na dan ustoličenja otišli smo za zastavom, Iumbardije-
rima i orlovima u Dubrovnik na svečanost ustoličenja.
Poslije podne naši su se orlovi poklonili novom svom
duh. pastiru. Na odlasku lumbardijeri su pozdravili
grad i svetište Gospe od Milosrgja salvaman

Dolazak ,Pomorske Vojne Akademije“ sa En-
gleškim potčasnicima. U subotu va 14. o. mj., došli
su amo sa minonoscem ,Orao“ poičasnici engleske
ratne mornarice sa komandetom i časnicima naše ,Po-
morske Vojne Akademije“ i Vojnom Glazbom iz Du-
brovnika. Por, Vojna Akađemija je već bila naručila
u Trstenome užinu u počast Eaglezima. Preko zakuske
bilo je govora i nazdravica, poslije je Vojna Glazba
odsvirala nekoliko biranih komada, potom je započela
zabava ispod pletana, kojoj su sudjelovali mnoštvo
stranaca, koji su došli isti dan na izlet sa parobrodom
,Cavtat“ i motorima iz Lopuda i Dubrovnika. U 6 sati
moralo se je zabava prekinuti radi kiše, koja je već
počela da pada. Za cijelo vrijeme bilo je sakupljeno
mnoštvo naroda ispod platana kao da je kakova sve-
čanost, Na odlasku uz sviranje koračnice otputovaše
gosti na more, a narod ih otprati mahanjem i kli-
canjem. — Prisutnik.

 

20,

KRUNSKE BONOVE

kupuje

+ Pučka štediona, Osijek

 

 
 
 
 
 
  
  
  
   
  
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
 
 

Zlatna je istina

da se do danas sapun nije
mogao nadomjestiti nikako-
vim drugim preparatom.

Zato svaka prava doma-
čica razven vode i sunca
upotrebljava kod pranja još
uvijek sapun. :

Kod odabiranja dobrog
sapuna sigurno se neće pte-
variti, ako će dosljedno ku-
povati samo pravi kućanski

 

Hrvatsko Planinarsko Društvo, podružnica ,Or..
jen“ u Dubrovniku priregjuje u Nedjelju 29. t.
društveni izlet ma Vučji zub (1895 m) u Krivošijama,
Polazak iz Dubrovnika u subotu popodne sa noćenjem.
u Trebinju. Ovaj je izlet imao biti održan prošle Ne.
djelje, ali je bio radi nevremena u subotu odgodjen,
Našim planinarima pridružuje se i grupa lovaca.

Engleški turisti. Jučer ujutro na 72 s. stigao je
iz Venecije tičući Split i Milnu, veliki putnički paro.
brod ,Ranchi“ od 16.650 tona sa 282 poitnika i I
momčadi te se usidrio pred samu gradsku luku. Cijeli
dan putnici su razgledali grad a na po noći parobrod:
je krenuo za Palermo (Siciliju). Megju izletnicima na.
lazi se jedan irski katol. kanonik iz grada Corka koji,
se je razgovarao sa jednim našim saradnikom, te mu
izjavio da ljepšeg grada i glede priroduih krasota i |
glede histor. spomenika još nije vidio, a obišao ke!
dobar dio svijeta. 1

Porotne rasprave. 1. Bačić Bufalo Primo iz
Blata tužen za ubojstvo i osramoćenje djevojke. Porota.
ga jednoglasno osugjuje za oba djela. Sud i.
mjeri kaznu od 3 i po godine. Branitelji Dr. B) ži
čić Zvonimir i Dr. Vaso Birimiša. — Il, Kozlov i Vje. |
reček, dva Rusa, izbjeglice. Tuženi su, da su umorili
Altarca, strojara petrolejskog poduzeća Schell, radi Din,
500. Opiuženi su okrivljivali jedan drugoga. — Porofa
ih osudi jednoglasno. Sud im odmjeri kaznu svakom!
po pet godina. Branitelji Dr. Birimiša i uređovai bra
nitelj Dr. Vidojević. — Ill, Reač Letis, direktor , Put.
nika“, Tužen da je pronevjerio 582.000 Din. Tuženi se
brani i dokazuje, da je sve potrošio u propagandu za
turizam i raprezentacije ,Putnika“. Porota ga riješi
krivnje sa 11 glasova proti 1, Branitetj Dr. Bjelovuči
IV. Husein Hasanefendić iz Mostara, lužen da je ukra
robe i zlata iz zatvorene sobe u vrijednosti od 18.000
dinara. Tuženi priznaje da je iz bijede krao. lsti
bio četiri puta sugjen za kragju i prije u Dubrovniku,
Splitu i Mostaru. Porota ga jednoglasno osugjuje. d
mu odmjera kaznu od 2 g. Branitelj Dr. Bjelovučić

Naučni izlet Francuza, U Utorak u jutro stig
su u niš grad 24 profesora i gjaka geogolo
fakulteta u Francuskora pod vodstvom prof. Dr. Martor
Pregledali su grad u pratnji naših profesora i prosli
jedili svoje putovanje za Kotor. $

Dr. BALDO POKOVIĆ otvorio je advokatsku
kancelariju na Stradunu poviše dućana gosp. Bubalo
(prije prostorije društva ,Croatia“). 408.

iz muzičke škole Dubrovačke Filharmonije“,
Mo. J. Vlach-Vruticky prima još nekoliko učenika,

Pohvalno. Na početku nove šk. god. ugl. mjesna
knjižara ,Jadran“ obdarila je siromašnu djecu ,Dje.
čijeg Zakloništa“ raznim školskim potrepštinama, ma.
čemu uprava zavoda najljepše zahvaljuje. NE

 

i pisaći materijal ka

Sve školske knjige ica sisaćih bloko

olovaka, pera, držala i t. d. i t. d.
Najcjenje se dobije u papirnici ,
I Dovrani

Placa Kralja Petra

Posluga brza i tačna 1!!!

(376)